Tài liệu đề thi vào lớp 10 chuyên môn địa lý

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 427 |
  • Lượt tải: 1
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Địa lí (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Địa) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2012 Câu I. (2,0 điêm) Nêu cách xác định và ý nghĩa tọa độ đ ịa lí c ủa một đi ểm. Câu II. (2,0 điêm) Cho bảng số liệu sau: Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thời gian thiếu việc làm ở nông thôn phân theo vùng ở nước ta năm 2005 Đơn vị : % Tỉ lệ thất nghiệp Thời gian thiếu việc Các vùng ở thành thị làm ở nông thôn Cả nước 5,3 19,3 Đồng bằng sông Hồng 5,6 21,2 Đông Bắc 5,1 19,7 Tây Bắc 4,9 21,6 Bắc Trung Bộ 5,0 23,5 Duyên hải Nam Trung Bộ 5,5 22,2 Tây Nguyên 4,2 19,4 Đông Nam Bộ 5,6 17,1 Đồng bằng sông Cửu Long 4,9 20,0 Hãy nhận xét và giải thích về tỉ lệ thất nghiệp ở thành th ị và th ời gian thi ếu vi ệc làm ở nông thôn phân theo vùng ở nước ta năm 2005. Câu III. (3,0 điêm) Cho bảng số liệu sau: Tổng sản lượng thủy sản, sản lượng khai thác, sản lượng nuôi trồng thủy sản của nước ta thời kỳ 2000 – 2007 Đơn vị: nghìn tấn Chia ra Năm Tổng số Khai thác Nuôi trồng 2000 2250,5 1660,9 589,6 2005 3474,9 1987,9 1487,0 2007 4197,8 2074,5 2123,3 1. Tính tốc độ phát triển tổng sản lượng thủy sản, s ản l ượng khai thác, s ản l ượng nuôi trồng thủy sản của nước ta thời kỳ 2000 – 2007 (Lấy năm 2000 = 100%). 2. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ phát triển ngành th ủy s ản c ủa n ước ta th ời kỳ 2000 – 2007. 3. Nhận xét và giải thích về tốc độ phát triển ngành th ủy s ản c ủa nước ta th ời kỳ trên? Câu IV. (3,0 điêm) Giải thích vì sao Đông Nam Bộ trở thành vùng có n ền kinh t ế phát tri ển nh ất n ước ta? ----------------Hết--------------(Đề thi gồm 01 trang) Họ và tên thí: ...................................................................Số báo danh:......................................................
- Xem thêm -