Tài liệu đề thi nghề thcs hong thuy

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 175 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trêng thpt – kÜ thuËt lÖ thuû -----------M· ®Ò §Ò thi TN nghÒ phæ th«ng m«n tin häc (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) Hä tªn:............................................................. .líp............ Sè b¸o danh................................ PhÇn I (7 ®iÓm): Tr¾c nghiÖm C©u1: §Ó xo¸ mét phÇn néi dung v¨n b¶n em thùc hiÖn thao t¸c nµo díi ®©y? A. §Æt con trá so¹n th¶o tríc phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Delete; B. §Æt con trá so¹n th¶o sau phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Delete; C. Chän phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Delete; D. Chän phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Ctrl; C©u 2: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word, em cã thÓ thùc hiÖn: A. Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y trang Font; B. Nh¸y chuét ë nót Font trªn thanh c«ng cô vµ chän ph«ng ch÷ thÝch hîp trong danh s¸ch. C. Nh¸y nót ph¶i chuét vµ chän Font; D. C¶ ba thao t¸c trªn ®Òu ®îc. C©u 3:§Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ: A. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n; B. Thay ®æi kiÓu ch÷ C. Thay ®æi ph«ng ch÷ D. TÊt c¶ ®Òu ®óng C©u 4:.Ch÷ ®Ëm, ch÷ nghiªng, ch÷ g¹ch ch©n ®îc gäi lµ: A. Ph«ng ch÷ ; B. Cì ch÷ C. KiÓu ch÷ ; D. C¶ A, B, C C©u 5: Cöa sæ cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o Word cã nh÷ng ®èi tîng chÝnh nµo ? A.Thanh tiªu ®Ò, thanh b¶ng chän vµ thanh c«ng cô B. Thanh tiªu ®Ò, thanh c«ng cô vµ c¸c thanh cuèn C. Thanh c«ng cô, c¸c thanh cuèn, vïng so¹n th¶o vµ con trá so¹n th¶o; D. TÊt c¶ c¸c c©u trªn C©u 6: Dßng trªn cïng cña mµn h×nh so¹n th¶o cho em biÕt tªn cña tÖp v¨n b¶n ®ang më vµ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh. Dßng ®ã ®îc gäi lµ: A. Thanh b¶ng chän B. Thanh tiªu ®Ò C. Thanh c«ng cô D. Dßng th«ng b¸o C©u 7: Lu v¨n b¶n cã nghÜa lµ: A. V¨n b¶n bÞ xo¸ khái mµn h×nh B. V¨n b¶n bÞ xo¸ khái thiÕt bÞ lu tr÷ C. V¨n b¶n ®îc ghi vµo thiÕt bÞ lu tr÷ díi d¹ng mét tÖp D. C¶ A, B vµ C C©u 8: Lu v¨n b¶n em cã thÓ sö dông lÖnh A. Copy B. Save C. Open D. TÊt c¶ A,B,C C©u 9: NÕu phÝm Capslock kh«ng ®îc bËt em nhÊn vµ gi÷ phÝm nµo ®Ó gâ ®îc ch÷ in hoa A. PhÝm Enter B. PhÝm Ctrl C. PhÝm Shift D. PhÝm Alt C©u 10: Cã thÓ gâ ch÷ viÖt b»ng bµn phÝm theo mÊy kiÓu c¬ b¶n: A. Hai c¸ch B. Ba c¸ch C. Mét c¸ch D. Bèn c¸ch C©u 11: V« t×nh em ®· xo¸ mét phÇn néi dung v¨n b¶n. Em cã thÓ kh«i phôc l¹i néi dung ®· xo¸ b»ng c¸ch nh¸y nót lÖnh A. Redo B. Undo C. Edit D. Cut C©u 12 Ch÷ ®Ëm, ch÷ nghiªng, ch÷ g¹ch ch©n ®îc gäi lµ: A. Ph«ng ch÷ B. Cì ch÷ C. KiÓu ch÷ D. C¶ A, B, C C©u 13: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word em thùc hiÖn A. Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y trang Font B. Nh¸y chuét ë nót Font trªn thanh c«ng cô vµ chän ph«ng ch÷ thÝch hîp trong danh s¸ch C. Nh¸y nót ph¶i chuét vµ chän Font D. C¶ 3 thao t¸c trªn ®Òu ®îc C©u 14: Th«ng thêng trang v¨n b¶n ®îc tr×nh bµy theo c¸c d¹ng nµo A. Trang ®øng hoÆc trang n»m ngang B. ChØ cã trang ®øng C. ChØ cã trang n»m ngang D. C¸c c¸ch trªn ®Òu sai PhÇn II (3 ®iÓm): Tù luËn C©u 1 (1 ®iÓm): §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ g× ? Cã mÊy lo¹i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n C©u 2 (1 ®iÓm): Nªu c¸c bíc chÌn ¶nh mét b«ng hoa vµo v¨n b¶n? C©u 3 (1 ®iÓm): Nªu c¸c bíc chÌn thªm hµng, cét. Xo¸ hµng, cét hoÆc b¶ng ? Trêng thpt – kÜ thuËt lÖ thuû -----------M· ®Ò §Ò thi TN nghÒ phæ th«ng m«n tin häc (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) Hä tªn:............................................................. .líp............ Sè b¸o danh................................ PhÇn I (7 ®iÓm): Tr¾c nghiÖm C©u1: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word, em cã thÓ thùc hiÖn: A. Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y trang Font; B. Nh¸y chuét ë nót Font trªn thanh c«ng cô vµ chän ph«ng ch÷ thÝch hîp trong danh s¸ch. C. Nh¸y nót ph¶i chuét vµ chän Font; D. C¶ ba thao t¸c trªn ®Òu ®îc. C©u 2: §Ó xo¸ mét phÇn néi dung v¨n b¶n em thùc hiÖn thao t¸c nµo díi ®©y? A. §Æt con trá so¹n th¶o tríc phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Delete; B. §Æt con trá so¹n th¶o sau phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Delete; C. Chän phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Delete; D. Chän phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ vµ nhÊn phÝm Ctrl; C©u 3:.§Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ: A. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n; B. Thay ®æi kiÓu ch÷ C. Thay ®æi ph«ng ch÷ D. TÊt c¶ ®Òu ®óng C©u 4: Cöa sæ cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o Word cã nh÷ng ®èi tîng chÝnh nµo ? A.Thanh tiªu ®Ò, thanh b¶ng chän vµ thanh c«ng cô B. Thanh tiªu ®Ò, thanh c«ng cô vµ c¸c thanh cuèn C. Thanh c«ng cô, c¸c thanh cuèn, vïng so¹n th¶o vµ con trá so¹n th¶o; D. TÊt c¶ c¸c c©u trªn C©u 5: Ch÷ ®Ëm, ch÷ nghiªng, ch÷ g¹ch ch©n ®îc gäi lµ: A. Ph«ng ch÷ ; B. Cì ch÷ C. KiÓu ch÷ ; D. C¶ A, B, C C©u 6: Dßng trªn cïng cña mµn h×nh so¹n th¶o cho em biÕt tªn cña tÖp v¨n b¶n ®ang më vµ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh. Dßng ®ã ®îc gäi lµ: A. Thanh b¶ng chän B. Thanh c«ng cô C. Thanh tiªu ®Ò D. Dßng th«ng b¸o C©u 7: Lu v¨n b¶n cã nghÜa lµ: A. V¨n b¶n bÞ xo¸ khái mµn h×nh B. V¨n b¶n bÞ xo¸ khái thiÕt bÞ lu tr÷ C. V¨n b¶n ®îc ghi vµo thiÕt bÞ lu tr÷ díi d¹ng mét tÖp D. C¶ A, B vµ C C©u 8: Lu v¨n b¶n em cã thÓ sö dông lÖnh A. Copy B. Save C. Open D. TÊt c¶ A,B,C C©u 9: NÕu phÝm Capslock kh«ng ®îc bËt em nhÊn vµ gi÷ phÝm nµo ®Ó gâ ®îc ch÷ in hoa A. PhÝm Enter B. PhÝm Ctrl C. PhÝm Shift D. PhÝm Alt C©u 10: Cã thÓ gâ ch÷ viÖt b»ng bµn phÝm theo mÊy kiÓu c¬ b¶n: A. Hai c¸ch B. Ba c¸ch C. Mét c¸ch D. Bèn c¸ch C©u 11: V« t×nh em ®· xo¸ mét phÇn néi dung v¨n b¶n. Em cã thÓ kh«i phôc l¹i néi dung ®· xo¸ b»ng c¸ch nh¸y nót lÖnh A. Redo C. Edit B. Undo D. Cut C©u 12 Ch÷ ®Ëm, ch÷ nghiªng, ch÷ g¹ch ch©n ®îc gäi lµ: A. Ph«ng ch÷ B. Cì ch÷ C. KiÓu ch÷ D. C¶ A, B, C C©u 13: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word em thùc hiÖn A. Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y trang Font B. Nh¸y chuét ë nót Font trªn thanh c«ng cô vµ chän ph«ng ch÷ thÝch hîp trong danh s¸ch C. Nh¸y nót ph¶i chuét vµ chän Font D. C¶ 3 thao t¸c trªn ®Òu ®îc C©u 14: Th«ng thêng trang v¨n b¶n ®îc tr×nh bµy theo c¸c d¹ng nµo A. Trang ®øng hoÆc trang n»m ngang B. ChØ cã trang ®øng C. ChØ cã trang n»m ngang D. C¸c c¸ch trªn ®Òu sai PhÇn II (3 ®iÓm): Tù luËn C©u 1 (1 ®iÓm): §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ g× ? Cã mÊy lo¹i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n C©u 2 (1 ®iÓm): Nªu c¸c bíc chÌn ¶nh mét b«ng hoa vµo v¨n b¶n? C©u 3 (1 ®iÓm): Nªu c¸c bíc chÌn thªm hµng, cét. Xo¸ hµng, cét hoÆc b¶ng ? ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm PhÇn I: Tr¾c nghiÖm 7 ®iÓm . Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm 1 D 8 B 2 C 9 C 3 D 10 A 4 C 11 B 5 D 12 C 6 B 13 D 7 C 14 A PhÇn II: Tù luËn C©u 1: 1 ® - Nªu kh¸i niÖm ®Þnh d¹ng v¨n b¶n : 0,5 ® - Nªu ®îc 2lo¹i ®Þnh d¹ng: ®Þnh d¹ng kÝ tù vµ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n 0,5 ® C©u 2: Nªu c¸c bíc chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n ( 1 ® ) C©u 3: - Nªu c¸c bíc chÌn thªm cét , hµng ( 0,5 ® ) - Nªu c¸c bíc xo¸ cét, hµng, b¶ng ( 0,5 ®) X¸c nhËn cña l·nh ®¹o nhµ trêng P. HiÖu trëng Lª §×nh Lý
- Xem thêm -