Tài liệu đề thi môn kiến trúc có đáp án

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 5086 |
  • Lượt tải: 4
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

đề thi môn kiến trúc có đáp án
ÑH SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TPHCM KHOA XD & CHÖD BOÄ MOÂN XAÂY DÖÏNG ĐÁP ÁN ÑEÀ THI CUOÁI HOÏC KYØ MOÂN : KIEÁN TRUÙC Maõ moân hoïc : ARCH230217 Ñáp án coù 03 trang Đề số: 02 Thôøi gian: 90 phuùt Khoâng đöôïc söû duïng taøi lieäu NOÄI DUNG: Caâu 1: Neâu Khaùi nieäm cuûa kieán truùc vaø phaân tích caùc ñaëc ñieåm cuûa Kieán truùc. (4,0ñ) Đáp án: - Khái niệm:Kiến trúc là một môn học kết hợp của khoa học – kỹ thuật và nghệ thuật để tạo ra các không gian phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người. (1.0 điểm) - Các yếu tố tạo thành kiến trúc: (1.0 điểm) + Yếu tố công năng. + Yếu tố kỹ thuật – vật chất. + Yếu tố nghệ thuật. - Phân tích : (2.0 điểm) + Yếu tố công năng: Phải có chức năng (công năng) đáp ứng được các yêu cầu sử dụng của con người, nói cách khác là phải đáp ứng được nhu cầu của con người. Ví dụ: Nhà ở gia đình phải đáp ứng được nhu cầu ngủ, nghỉ ngơi, sinh hoạt của gia đinh. Hoặc công trình công nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu sản xuất phải có dây chuyền chức năng hợp lý, thuận tiện trong quá trình sản xuất. + Yếu tố kỹ thuật vật chất: • Các yếu tố kỹ thuật như : giải pháp kết cấu, giải pháp cấu tạo vật liệu xây dựng, kỹ thuật thi công… có ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế kiến trúc, là điều kiện cần thiết quan trọng để xây dựng công trình • Yếu tố kỹ thuật – vật chất còn bao hàm các trang thiết bị, nội thất cho công trình như chiếu sang, hệ thống âm thanh…. + Yếu tố nghệ thuật: ( đẹp theo tiêu chuẩn) • Yếu tố nghệ thuật của công trình kiến trúc được cấu thành bởi các yếu tố: Không gian, hình khối, đường nét , màu sắc , vật liệu xây dựng.. Yếu tố nghệ thuật còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức, thẫm mỹ của con người ở từng giai đoạn lịch sử, chế độ xã hội, dân tộc , * Ba yếu tố trên là một thể thống nhất hữu cơ, tùy theo tính chất, đặc điểm của từng công trình cụ thể mà đề ra yêu cầu cho từng yếu tố trên Ví dụ: Công trình công nghiệp thì yếu tố công năng được đề cao, công trình văn hóa thì yếu tố nghệ thuật được đặt cao, còn công trình phụ trợ như nhà kho thì chú trọng đến yếu tố kỹ thuật. Caâu 2:Anh (Chò) vẽ chi tiết mặt cắt A-A cuûa caàu thang. (6,0ñ) Yeâu caàu:  Sinh vieân veõ theo tæ leä 1/50 treân giaáy A4 ñaõ coù khung teân.  Theå hieän caùc loaïi ñöôøng neùt, vaät lieäu vaø caùc lôùp caáu taïo ñuùng theo caùc quy ñònh thieát keá. - Khai triển vẽ chi tiết mặt cắt. (3.0 điểm) - Ghi chú các lớp cấu tạo, kí hiệu vật liệu, đường nét, kích thước theo TCVN. (3.0 điểm) (Trình bày trên khổ giấy A4) --- Hết ---
- Xem thêm -