Tài liệu Đề thi học kỳ 1 môn công nghệ lớp 8 trường thcs cảnh hóa năm 2014 - 2015

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 783 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA ĐỀ KSCL HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2014 -2015 Họ tên: …………………………….…..……………….. MÔN: CÔNG NGHỆ Số báo danh: …………. Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) LỚP: 8 Mà ĐỀ 01 Câu 1 (2,0đ): Sử dụng phép chiếu gì để vẽ hình chiếu vuông góc ? Kể tên các hình chiếu? Câu 2 (2,0đ): Nêu khái niệm bản vẽ kĩ thuật, hình cắt? Hình cắt dùng để làm gì? Câu 3 (2,5đ): Chi tiết máy là gì? Trong sản phẩm cơ khí các chi tiết máy được ghép với nhau bằng các mối ghép nào? Câu 4 (2,0đ): Nêu các loại vật liệu cơ khí phổ biến? Câu 5 (1,5đ): Vẽ các hình chiếu của vật thể sau? Kích thước đo trên vật thể. TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014 - 2015 MÔN: CÔNG NGHỆ Lớp: 8 Mà ĐỀ 01 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM - PhÐp chiÕu vu«ng gãc. 0,5 1 - H×nh chiÕu ®øng a. 0,5 2,0 H×nh chiÕu b»ng. 2,0 điểm 0,5 điểm - H×nh chiÕu c¹nh. 0,5 - Tr×nh bµy c¸c th«ng tin kü thuËt cña s¶n phÈm 0,5 d­íi d¹ng h×nh vÏ. a 1,0 điểm - C¸c kÝ hiÖu theo quy t¾c thèng nhÊt vµ th­êng vÏ 0,5 2 theo tû lÖ. 2,0 - H×nh c¾t lµ h×nh biÓu diÔn phÇn vËt thÓ ë sau mÆt 0,5 điểm ph¼ng c¾t. b + H×nh c¾t biÓu diÔn râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong 0,5 1,0 điểm cña vËt thÓ. - Chi tiÕt cã cÊu t¹o hoµn chØnh 0,5 a 0,5 1,0 điểm - Cã nhiÖm vô nhÊt ®Þnh trong m¸y 3 - Mèi ghÐp cè ®Þnh: 2,5 + Mèi ghÐp th¸o ®­îc: Ren, then, chèt 0,5 b điểm + Mèi ghÐp kh«ng th¸o ®­îc: §inh t¸n, hµn, gß 0,5 1,5 điểm - Mèi ghÐp ®éng: GhÐp b»ng Ren, then, chèt, ®inh 0,5 t¸n. - VËt liÖu kim lo¹i: 0,5 + Kim lo¹i ®en: ThÐp vµ gang. a 1,0 điểm Kim lo¹i mµu: §ång vµ hîp kim cña ®ång. Nh«m 0,5 4 vµ hîp kim cña nh«m. 2,0 - VËt liÖu phi kim lo¹i: 0,5 điểm + ChÊt dÎo: ChÊt dÎo nhiÖt vµ chÊt dÎo nhiÖt b r¾n. 1,0 điểm + Cao su 0,5 5 1,5 điểm Mỗi hình chiếu vẽ đúng 0,5đ a 1,5 điểm Chuyên môn trường Hoàng Quốc Nga Tổ duyệt Nguyễn Văn Đông Giáo viên Hoàng Minh Đức TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA ĐỀ KSCL HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2014 -2015 Họ tên: …………………………….…..……………….. MÔN: CÔNG NGHỆ Số báo danh: …………. Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) LỚP: 8 Mà ĐỀ 02 Câu 1 (1,5đ): Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật được thể hiện như thế nào? Câu 2 (3,0đ): Nêu các quy ước vẽ ren? Câu 3 (2,0đ): Nêu trình tự đọc bản vẽ nhà? Câu 4 (2,0đ): Vật liệu cơ khí có những tính chất nào? Câu 5 (1,5đ): Vẽ các hình chiếu của vật thể sau? Kích thước đo trên vật thể. TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014 - 2015 MÔN : CÔNG NGHỆ Lớp: 8 Mà ĐỀ 02 CÂU 1 a a 2 b 3 a 4 a NỘI DUNG + H×nh chiÕu ®øng n»m phÝa trªn gãc tr¸i cña b¶n vÏ + H×nh chiÕu b»ng n»m d­íi h×nh chiÕu ®øng + H×nh chiÕu c¹nh n»m bªn ph¶i h×nh chiÕu ®øng. - §­êng ®Ønh ren, ®­êng giíi h¹n ren vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm. - Vßng trßn ®Ønh ren ®­îc vÏ ®ãng kÝn b»ng nÐt liÒn ®Ëm - §­êng ch©n ren vÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh - Vßng trßn ch©n ren (vÏ b»ng 3/4 vßng trßn) b»ng nÐt liÒn m¶nh. - §­êng ®Ønh ren, ®­êng ch©n ren vÏ b»ng nÐt ®øt. - §­êng giíi h¹n ren ®­îc vÏ b»ng nÐt ®øt. - Khung tªn - H×nh biÓu diÔn - KÝch th­íc - C¸c bé phËn. + C¬ häc: TÝnh cøng, tÝnh bÒn, tÝnh dÏo + VËt lý: TÝnh dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt, khèi l­îng riªng + Hãa häc: TÝnh ¨n mßn, t¸c dông axit, muèi + C«ng nghÖ: TÝnh ®óc, hµn, rÌn dËp ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Mỗi hình chiếu vẽ đúng 0,5đ 5 1,5 điểm a 1,5 điểm Chuyên môn trường Tổ duyệt Hoàng Quốc Nga Nguyễn Văn Đông Giáo viên Hoàng Minh Đức TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA MA TRẬN ĐỀ KSCL HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2014 -2015 MÔN: CÔNG NGHỆ . LỚP: 8 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề Cấp độ Chủ đề 1.Hình chiếu Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % 2. Bản vẽ kỹ thuật Số câu Số điểm Tỉ lệ % 3. Quy ước vẽ ren Số câu Số điểm Tỉ lệ % 4. Vật liệu cơ khí Số câu Số điểm Tỉ lệ % 5. Vẽ hình chiếu Nhận biết Vận dụng Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng Biết được các hình chiếu và vị trí của chúng 1 1 1,0 10,0 2,0 20,0 - Nắm được nội dung và trình tự đọc bản vẽ - Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ nhà thông thường 1 1 1,0 2 2,0 20,0 1,0 10,0 - Hiểu các kí hiệu của ren 1 1,0 10,0 - Nắm được các tính chất cơ bản của vật liệu 1 1,0 10,0 10,0 - Vẽ được hình chiếu của các chi tiết có ren 1 1,5 1,5 Chọn được vật liệu thích hợp để gia công chi tiết 1 1,0 10,0 2 2,5 25,0 2 2,0 20,0 - Vẽ được các hình chiếu của vật thể đơn giản Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 1 10,0 2 3,0 30,0 1,5 10,0 8 10,0 100,0% 1,5 1 2,0 20,0 3 3,0 30,0 2 2,0 20,0
- Xem thêm -