Tài liệu De thi 2 - windows server 2003 (citd-2009 - khong dap an)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 165 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC ĐỀ SỐ 2 Môn thi: Quản trị mạng Windows Server Thời gian: 60 phút Lớp: K1C3 – Khóa: Cử nhân ĐTTXQM khóa 1-CITD ĐỀ BÀI (Anh/chị làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm) Câu 1: Trong mô hình bảo mật domain, các account được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu domain được gọi là? a) Local account c) Directory account b) Domain account d) Shared account Câu 2: Để thiết lập hệ thống có chiến lược chịu được (khắc phục) lỗi đĩa thì sử dụng chế độ RAID nào sau đây? a) RAID mức 0 b) RAID mức 0, 2, 4. c) RAID mức 0, 2. d) RAID mức 1, 5. Câu 3: Anh/chị có thể log on vào mọi server trong cơ quan. Anh Dũng cũng thuộc nhóm Administrator nhưng lại không thể log on vào bất kỳ 1 server nào mà chỉ có thể log on vào các máy trạm mà không bị trục trặc gì. Anh/chị đã kiểm tra lại và thấy Dũng có đủ quyền thực hiện log on vào mọi server. Như vậy vấn đề trục trặc xảy ra do nguyên nhân? a) Khoảng thời gian log on vào mạng của Dũng đã bị thay đổi. b) Tài khoản của Dũng đã bị disabled. c) Tài khoản của Dũng đã bị hết hạn sau 2 tuần. d) Quyền log on vào máy trạm của Dũng mới thay đổi. Câu 4: Cơ quan của anh/chị có một máy in laser làm việc quá công suất của nó. Lãnh đạo cơ quan đã đồng ý mua một máy in mới giống hệt như cái đã có. Chỉ có 1 Printer server làm nhiệm vụ quản lý cả hai máy in này. Máy cũ gắn trên cổng LPT1, máy mới gắn trên cổng LPT2. Cách triển khai máy in mới hiệu quả nhất là? a) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để gửi công việc in ấn sang máy in mới nếu nó bận. b) Sửa hàng đợi máy in hiện tại để cho phép khả năng printer pooling và cấu hình máy in dùng cả LPT1 và LPT2. c) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Cấu hình máy tính của user sao cho một nửa công việc in ấn được thực hiện trên máy in hiện tại, một nửa in ấn sang máy in mới. d) Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Tạo một printer pool chứa cả máy in mới và cũ. Câu 5: Cơ quan của anh/chị mới mua một máy in và anh/chị được yêu cầu cài đặt máy in này để sử dụng. Anh/chị xác định cài máy in này vào server để quản lý tập trung việc in ấn. Việc cài đặt và in thử trang test thành công. Nhưng có vấn đề là các user khác không kết nối vào máy in này được. Lý do là gì? a) File Server role chưa được cài đặt. b) File & Print Server role chưa được cài đặt. c) Print Server role chưa được cài đặt. 2 d) Anh/chị quên chia sẻ máy in. Câu 6: Phát biểu nào dưới đây mô tả chính xác nhất về một Active Directory tree? a) Một tập hợp các OU (organizational unit). b) Một tập hợp các user với các thiết kế (setting) chung. c) Một tập hợp các domain với các cấu trúc tổ chức (schema) khác nhau. d) Một tập hợp các domain chia sẻ một không gian tên DNS (DNS namespace). Câu 7: Anh/chị vừa tiếp nhận việc quản trị một server. Anh/chị sửa quyền của các user trong Group Policy để ngăn những user này log in vào server từ máy trạm của họ. Sau khi tạo những thay đổi đó, anh/chị cũng không thể log in vào server từ console. Việc anh/chị vừa làm đó tương đương với thao tác nào sau đây? a) Gỡ bỏ tài khoản của anh/chị ra khỏi nhóm Administrator. b) Thêm quyền “Deny access to this computer from the network user” vào nhóm Everybody. c) Thêm quyền “Deny log on locally” vào nhóm Everybody. d) Cài giá trị Deny vào quyền Log on locally của user. Câu 8: Khi đăng nhập cục bộ (locally log on), phương pháp chứng thực được sử dụng sẽ dựa trên? a) Cơ sở dữ liệu SAM c) Một Domain controller tại b) Cơ sở dữ liệu Active site này d) Một globalcatalog tại site này Câu 9: Phiên bản nào của Windows Server 2003 không thể cấu hình cài Directory đặt thành một Domain controller? a) Web Edition b) Standard Edition c) Enterprise Edition d) Datacenter Edition 3 Câu 10: Phòng tiếp thị vừa tạo một thư mục mới Marketing Management trong thư mục chia sẻ cuả họ. Tên chia sẻ cũng chính là tên thư mục. Một user trong phòng tiếp thị này không thể truy xuất vào thư mục này từ máy của họ. Khi user ấy log on vào từ một máy khác thì lại có thể truy xuất được. Nguyên nhân của vấn đề là? a) Máy tính của user có một local policy cho phép ngăn cản user này nhìn thấy thư mục chia sẻ. b) User không log on vào mạng nên họ không thể nhìn thấy thư mục chia sẻ. c) User không có quyền truy xuất. d) User đang chạy Windows 98 tại trạm làm việc và các máy khác trong mạng dùng Windows 2000 trở lên. Câu 11: Câu lệnh dưới đây làm công việc gì? Convert C: /fs: NTFS a) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang FAT64 b) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ NTFS sang FAT32 c) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang NTFS d) Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT16 sang FAT32 Câu 12: Để cài đặt một Web site an toàn trên Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? a) FAT16 c) NTFS b) FAT32 d) FAT64 Câu 13: Nhóm logic các máy tính nào sau đây được đặc trưng bởi tính chất quản trị và bảo mật tập trung? a) Forest b) Tree c) Domain d) Directory Câu 14: Phát biểu nào sau đây liên quan đến Domain controller là đúng? a) Domain controller chỉ có vai trò duy nhất là nơi nối kết các máy tính lại với nhau. b) Domain controller lưu một bản copy của Active Directory. 4 c) Domain controller chỉ có thể được cấu hình trong phiên bản Web server. d) Domain controller lưu giữ một số thuộc tính của mọi đối tượng trong forest. Câu 15: Mục tiêu của việc tạo và quản lý các đối tượng Group Policy? a) Để điều khiển các thiết lập desktop, thiết lập chiến lược bảo mật, thiết lập các script và tái điều hướng thư mục b) Quản lý và xử lý sự cố đối với Group và User c) Để quản lý cài đặt và sử dụng phần mềm d) Cả a), b) và c) đều đúng Câu 16: Sự khác nhau giữa chứng thực (authentication) và cấp phép (authorization)? a) Authentication nhận diện user còn authorization quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định. b) Authorization nhận diện user còn authentication quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định. c) Authentication chỉ xảy ra trong mô hình bảo mật domain. d) Một user phải được cấp phép (authorization) trước khi họ có thể được chứng thực (authentication). Câu 17: Server hiện tại có 1 đĩa cứng dùng để boot hệ thống và bây giờ anh/chị muốn dùng RAID-5 volume để lưu trữ dữ liệu. Anh/chị tắt (shutdown) server và thêm vào 2 đĩa cứng mới. Sau khi khởi động lại, anh/chị vào MMC và chuyển đổi cả các đĩa thành dynamic. Anh/chị sẽ gặp tình trạng là tùy chọn RAID-5 không cho phép. Anh/chị cần phải làm điều gì để tạo volume mới theo nhu cầu? a) Format tất cả các đĩa về dạng NTFS. b) Format một đĩa về dạng NTFS. c) Thêm 1 đĩa cứng mới nữa. d) Chuyển đổi ngược từ dynamic về dạng basic. 5 Câu 18: Anh/chị có 2 ổ đĩa dung lượng 20GB/đĩa và 3 ổ đĩa dung lượng 5GB/đĩa. Anh/chị muốn xây dựng một cấu trúc lưu trữ dung lượng tối đa dựa trên các ổ đĩa này mà không lo lắng lắm về sự mất mát dữ liệu. Vậy kiểu volume nào sau đây là phù hợp nhất? a) Simple c) Striped b) Spanned d) Mirrored Câu 19: Domain của bạn gồm 1 domain controller và 3 server thành viên. Anh/chị lo lắng rằng domain controller có thể bị lỗi và làm mất domain của mình. Anh/chị muốn nâng cấp một server thành viên thành một domain controller. Anh/chị sẽ dùng lệnh nào sau đây? a) Active Directory Users and Computers b) dsadd c) dcpromo d) Active Directory Domains and Trusts Câu 20: Anh/chị vừa mã hóa các tập tin trong một thư mục trên mạng. Anh/chị có thể truy xuất các tập tin này từ máy tính khác trên mạng này không? a) Không b) Được, với điều kiện log in bằng tài khoản Administrator. c) Được, với điều kiện log in bằng tài khoản nào đã dùng để mã hóa các tập tin ấy. d) Được, không cần điều kiện nào kèm theo Câu 21: Ứng dụng dòng lệnh nào sau đây có thể dùng để tạo các tài khoản user và group mới? a) dsmod group|user b) dsadd group|user c) dsquery group * d) dsmove group|user Câu 22: Khi đăng nhập cục bộ (locally logon), phương pháp chứng thực được sử dụng sẽ dựa trên? 6 a) Cơ sở dữ liệu SAM b) Cơ sở dữ liệu Active Directory c) Một Domain controller tại site này d) Một globalcatalog tại site này Câu 23: Chọn định nghĩa đúng trong những gợi ý bên dưới: a) Các đĩa Basic có tối đa là 4 phân vùng primary hoặc 3 phân vùng primary + 1 phân vùng extended trên một ổ đĩa b) Một ổ đĩa Basic có thể được nhiều hơn 4 phân vùng primary c) Các đĩa Dynamic: không dùng các công nghệ quản lý đĩa cổ điển d) Các đĩa Dynamic: không giới hạn số lượng các volume được hiện thực trên đĩa Câu 24: Printer pool là gì? a) Một nhóm các máy in vật lý b) Một nhóm các máy in logic c) Một nhóm các máy in vật lý được xem như một máy in logic d) Là một thao tác in ấn Câu 25: Một user cố gắng truy xuất một tập tin trong mạng. User đó không có trong danh sách SACL (System Access Control Lists), cũng như không thuộc vào bất kỳ nhóm nào có quyền này. Điều gì sẽ xảy ra? Lưu ý: SACL khác với ACL (Access Control Lists) là danh sách liên kết với một đối tượng xác định các user hoặc nhóm nào có quyền truy xuất đến đối tượng. a) User bị từ chối truy xuất. b) User được chấp nhận truy xuất và một audit (kiểm toán) được kích hoạt trên truy xuất ấy. c) User được chấp nhận truy xuất và không có audit (kiểm toán) nào được kích hoạt trên truy xuất ấy. d) User được chấp nhận truy xuất read-only. Câu 26: Khi cài đặt Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? 7 a) FAT16 c) NTFS b) FAT32 d) FAT64 Câu 27: Port mặc định của một Web site trên server là? a) 21 c) 8080 b) 1001 d) 80 Câu 28: Công cụ để tạo và quản lý các tài khoản user: a) Active Directory Users and Computers b) Microsoft Management Console c) Chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) d) Active Directory Users and Computers hoặc chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) Câu 29: Một nhóm người có độ ưu tiên máy in (Printer priority) là 1 và 2; một nhóm khác có độ ưu tiên là 3 và 8. Thứ tự ưu tiên in trước của các thao tác in sẽ là: a) 1  3  2  8 c) 8  3  2  1 b) 2  8  1  3 d) 1  2  3  8 Câu 30: Các kiểu Group bao gồm: a) Global, Domain Local và Universal b) Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 c) Group Security và Group Distribution d) Câu a), b) và c) đều đúng e) Câu a), b) và c) đều sai Câu 31: Cho một định nghĩa khái quát về Group (chọn 2 trả lời): a) Một group là 1 đối tượng container b) Một group là 1 đối tượng user c) Một group là 1 đối tượng giống như OU d) Một group là 1 đối tượng container, dùng để tổ chức tập hợp các user, computer, contacts, các group khác và để đơn giản hóa việc quản trị e) Một group là 1 đối tượng giống như OU, ngoại trừ: Các OU không có nguyên lý bảo mật, các group có và các OU chỉ chứa các đối 8 tượng từ domain cha của chúng, các group có thể chứa cả các đối tượng từ trong forest Câu 32: Các phạm vi Group bao gồm: a) Global, Domain Local và Universal b) Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 c) Câu a) và b) đều đúng d) Câu a) và b) đều sai Câu 33: Port mặc định của một FTP site trên server là? a) 21 c) 8080 b) 1001 d) 80 Câu 34: Cho địa chỉ IP: 192.168.5.49/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này: a) 192.168.5.60 b) 192.168.5.32 c) 192.168.5.16 d) 192.168.5.48 Câu 35: Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 4 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng? a) 255.255.255.192 b) 255.255.255.240 c) 255.255.255.0 d) 255.255.255.128 Câu 36: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số: a) 110 b) 25 c) 23 d) 53 Câu 37: Cho địa chỉ 192.64.10.0/26. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con? a) 2 mạng con, mỗi mạng con có 60 máy b) 2 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy c) 2 mạng con, mỗi mạng con có 126 máy 9 d) 4 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy e) 4 mạng con, mỗi mạng con có 62 máy Câu 38: Các loại user profile gồm: a) Local profile và Domain profile b) Active Directory Users và Domain Controller profile c) Mandatory Profile, Roaming Profile và Local Profile d) Local profile và Network profile Câu 39: Trong một Active Directory mỗi user cần có mật khẩu khác nhau cho mỗi Domain controller? a) Đúng b) Sai Câu 40: Lợi ích của việc sử dụng Printer pooling là: a) Chia sẻ công việc in ấn cho một nhóm các máy in vật lý b) Giúp một máy in vật lý in nhanh hơn c) Giúp tiết kiệm giấy in ---------------------Hết--------------------- 10 Câu 1: Những người sử dụng nên có những quyền gì sau đây để dùng chung một thư mục trên volume NTFS? A. Modify B. Others C. Read D. Write [
] Câu 2: Kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường điện thoại sẽ thuộc về tầng? A. Giao vận B. Mạng C. Liên kết dữ liệu D. Vật lý [
] Câu 3: Mạng dựa trên máy phục vụ là? A. Là loại mạng hoạt động dựa trên máy phục vụ. Các máy phục vụ có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ ứng dụng cho máy khách. B. Là loại mạng không dựa trên máy phục vụ chuyên dụng nào. Các máy tính trong mạng vừa đóng vai trò là máy phục vụ vừa là máy khách C. Là loại mạng được xây dựng với topo dạng Star D. Là loại mạng cài hệ điều hành mạng windows 2000 server, 2003 server [
] Câu 4: Để nâng cấp một server 2003 thông thường thành Domain Controller? A. Cài đặt dịch vụ AD và DNS trên máy cài server 2003 B. Cài đặt dịch vụ DHCP trên máy cài server 2003 C. Cài đặt dịch vụ IIS trên máy cài server 2003 D. Cài đặt dịch vụ DNS trên máy cài server 2003 [
] Câu 5: Simple volume là? A. Là cách thức lưu trữ dữ liệu lên các dãy bằng nhau trên một hoặc nhiều ổ vật lý (tối đa 32). B. Là cách thức ghép các phần còn dư của các phân vùng hay volume thành một ổ logic duy nhất C. Là một loại Basic disk D. Là cách thức ghép các ổ đĩa (tối đa 32) vật lý thành một ổ logic duy nhất [
] 11 Câu 6: Các phát biểu nào sau đây là đúng cho Share permission? A. Có hiệu lực ngay cả khi người sử dụng đăng nhập cục bộ B. Không có hiệu lực nếu người sử dụng đăng nhập vào máy cục bộ. Chỉ có thể được gán cho các thư mục C. Có thể được gán cho tập tin D. Có thể được gán cho cả tập tin và thư mục [
] Câu 7: Lệnh GPEDIT.MSC /gpcomputer: machinename cho phép? A. Xem chính sách kiểm soát B. Xem chính sách cục bộ của máy tính đang dùng C. Xem chính sách bảo mật cục bộ D. Xem chính sách cục bộ của một máy tính từ xa [
] Câu 8: Việc bảo mật máy tính có thể được cải thiện hơn bằng cách sử dụng? A. Password Policy. Account Lockout Policy. Local Security Policy. Group Policy B. Account Lockout Policy. Group Policy C. Local Security Policy. Group Policy D. Password Policy. Group Policy [
] Câu 9: Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại? A. 202.29.100.100/28 B. 202.29.100.98/28 C. 202.29.100.110/28 D. 202.29.103.113/28 [
] Câu 10: Mạng ngang hàng là? A. Là loại mạng không dựa trên máy phục vụ chuyên dụng nào. Các máy tính trong mạng vừa đóng vai trò là máy phục vụ vừa là máy khách B. Là loại mạng hoạt động dựa trên máy phục vụ. Các máy phục vụ có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ ứng dụng cho máy khách. C. Là loại mạng được xây dựng với topo dạng Star 12 D. Là mạng máy tính có ít nhất một máy cài hệ điều hành windows server [
] Câu 11: Có thể truy cập tài nguyên dùng chung qua mạng LAN bằng cách sử dụng? A. Map Network drive wizard và Run command B. Run command C. Yahoo và Google D. My Network Places [
] Câu 12: Quyền mặc định đối với hệ thống file NTFS khi chia sẻ thư mục là gì cho nhóm Everyone? A. Full Control B. Modify C. Write D. Không phải các quyền trên [
] Câu 13: Spanned volume là? A. Là cách thức ghép các phần còn dư của các phân vùng hay volume thành một ổ logic duy nhất B. Là cách thức ghép các ổ đĩa (tối đa 32) vật lý thành một ổ logic duy nhất C. Là cách thức lưu trữ dữ liệu lên các dãy bằng nhau trên một hoặc nhiều ổ vật lý (tối đa 32). D. Là cách thức ghép các partition của một basic disk. [
] Câu 14: Số nhận diện bảo mật là? A. Số gắn với mỗi tài khoản duy nhất, không trùng với bất cứ tài khoản nào tạo ra. B. Số gắn với mỗi tài khoản duy nhất, có thể tạo ra các tài khoản có số SID giống nhau C. Là số do người dùng gán vào cho mỗi account D. Số gắn với mỗi tài khoản, người dùng có thể thay đổi [
] 13 Câu 15: Chính sách hệ thống (System Policy) dùng để? A. Cấu hình các quyền hạn của người dùng đối với hệ thống, nâng cao khả năng bảo mật của hệ thống. B. Cho phép, hay bắt buộc người dùng phải sử dụng những mật khẩu phức tạp để nâng cao sự an toàn, tránh bị dò C. Áp dụng cho các người dùng đối với hệ thống cục bộ D. Cho phép hay cấm người dùng đăng nhập cục bộ [
] Câu 16: Các Web client thường được gọi là gì? A. HTML interpreter (trình thông dịch HTML) B. Netscape Navigator C. Firefox D. Browers [
] Câu 17: Các đặc điểm của mô hình WorkGroup? A. Có ít nhất một server làm chức năng điều khiển vùng. B. Quá trình chứng thực cho người dùng đăng nhập diễn ra tại máy cục bộ mà user đăng nhập. Thông tin tài khoản người dùng được lưu trong tập tin SAM trên mỗi máy cục bộ. C. Thông tin tài khoản người dùng được lưu trong tập tin SAM trên mỗi máy cục bộ. Các máy tính trong mạng có vai trò như nhau. D. Các máy tính trong mạng có vai trò như nhau. Quá trình chứng thực cho người dùng đăng nhập diễn ra tại máy cục bộ mà user đăng nhập. Thông tin tài khoản người dùng được lưu trong tập tin SAM trên mỗi máy cục bộ. [
] Câu 18: Ưu điểm của mạng ngang hàng là? A. Chi phí thấp, dễ thi công, lắp đặt, triển khai vì qui mô nhỏ B. Không cần người quản trị mạng chuyên nghiệp C. Có khả năng mở rộng qui mô của mạng D. Dữ liệu được quản lý tập trung [
] Câu 19: Giả sử tất cả các máy tính thuê bao Internet của FPT khi truy cập vào website www.google.com đều bị chuyển hướng sang một trang 14 web khác. Các máy tính thuê bao các ISP khác không gặp tình huống này. Nguyên nhân gây ra lỗi lớn nhất sẽ là? A. Website Google bị lỗi B. DNS server của FPT bị lỗi C. Các máy tính bị nhiễm virus D. Router ra ngoài của ISP FPT bị lỗi [
] Câu 20: Nếu xây dựng hệ thống dịch vụ tên miền (DNS) theo mô hình tập trung có nhược điểm là? A. Nếu điểm tập trung bị hỏng, toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt B. Số lượng yêu cầu phục vụ tại điểm tập trung duy nhất sẽ rất lớn C. Chi phí bảo trì hệ thống rất lớn D. Tất cả các câu trả lời trên [
] Câu 21: Các host cùng một mạng phải có? A. Cùng địa chỉ Default gateway B. Cùng địa chỉ HostID C. Cùng địa chỉ NetID D. Địa chỉ IP khác phân lớp [
] Câu 22: Nhược điểm của Dynamic Storage? A. Khó cấu hình. Chi phí cao B. Khó restore dữ liệu C. Giảm khả năng chịu lỗi của hệ thống D. Khó backup dữ liệu [
] Câu 23: Cho host có địa chỉ IP 203.18.100.49/27. Mạng có host này chứa mấy mạng con và host trong mỗi mạng A. 1024, 2046 B. 2046, 8190 C. 2032, 4046 D. Tất cả đều sai [
] Câu 24: Striped volume là? 15 A. Là cách thức ghép các ổ đĩa (tối đa 32) vật lý lại thành một ổ logic duy nhất B. Là cách thức lưu trữ dữ liệu lên các dãy bằng nhau trên một hoặc nhiều ổ vật lý (tối đa 32). C. Là cách thức ghép các phần còn dư của các phân vùng hay volume lại thành một ổ logic duy nhất D. Là cách thức ghép các đĩa cứng với nhau (tối đa 32) [
] Câu 25: Từ hệ điều hành Windows NT trở về sau có 2 loại quyền là? A. Remote Access. Share Folder Permission B. NTFS permission. Share Folder Permission C. Share Folder Permission. Share Folder Permission D. Ownership permission. Share Folder Permission [
] Câu 26: Chức năng nào không được bảo đảm khi xây dựng domain? A. Giúp chúng ta quản lý bảo mật các tài nguyên chia sẻ. B. Cung cầp các server dự phòng làm chức năng điều khiển vùng (domain controller) và đảm bảo thông tin trên các server này đồng bộ với nhau. C. Đóng vai trò như một khu vực quản trị các đối tượng. D. Kiểm soát và khoá bớt một số chức năng trên máy trạm thông qua chính sách nhóm. [
] Câu 27: Các quy tắc điều khiển và quản lý việc truyền thông máy tính được gọi là? A. Các dịch vụ B. Các hệ điều hành mạng C. Các thiết bị mang tải D. Các giao thức [
] Câu 28: Active Directory là? A. Là một CSDL của các tài nguyên trong hệ thống mạng cũng như các thông tin liên quan đến các tài nguyên mạng khác. B. Là dịch vụ cung cấp khả năng xác minh (chứng thực) hoặc logon cho các người dùng, máy tính trong mạng 16 C. Là nơi lưu trữ danh sách các tài khoản người dùng, tài khoản máy và các mật khẩu tương ứng. D. Là dịch vụ phân giải tên miền [
] Câu 29: Việc tạo ra các tài khoản người dùng nhằm mục đích? A. Cung cấp cho người dùng trong mạng để quản lý, cấp phát quyền hạn trong hệ thống. Quản lý người dùng mạng, quản lý sự truy cập các tài nguyên hệ thống. B. Quản lý người dùng mạng, quản lý sự truy cập các tài nguyên hệ thống. C. Cho phép nhiều người sử dụng máy tính cùng lúc. D. Không có mục đích. [
] Câu 30: Một user được gán sự cho phép riêng và Group mà user này là thành viên được gán sự cho phép khác trên cùng một thư mục thì sự kết hợp này mang lại cho user quyền theo nguyên tắc? A. Quyền nghiêm ngặt nhất là quyền có hiệu lực B. Không có sự kết hợp trên C. Quyền ít nghiêm ngặt nhất là quyền có hiệu lực D. Không có quyền nào có hiệu lực [
] Câu 31: Điều kiện để áp dụng hạn ngạch đĩa (disk quota) cho các user? A. Windows server 2000, 2003. Hệ thống tập tin của ổ đĩa phải là NTFS. B. Hệ thống tập tin của ổ đĩa phải là NTFS. Chỉ thiết lập được trên windows XP. C. Chỉ thiết lập được trên windows XP. D. Không có điều kiện. [
] Câu 32: Tài khoản nào được sử dụng để truy cập các tài nguyên ở bất cứ nơi nào trên mạng? A. Tài khoản Administrator B. Tài khoản người sử dụng vùng C. Các tài khoản người dùng cục bộ D. Các tài khoản người dùng có sẵn [
] 17 Câu 33: Disk quota là? A. Là lượng không gian chiếm dụng được tính theo các tập tin và thư mục (không ở dạng nén) do người dùng làm chủ sở hữu. B. Lượng không gian đĩa trống được tính toán dựa vào hạn ngạch đĩa của người dùng chứ không phải lượng không gian còn trống trên volume. C. Là cách thức phân chia hạn ngạch cho user hoặc Group D. Cả A và B đều đúng [
] Câu 34: Các đặc điểm của mô hình Domain? A. Quá trình chứng thực cho người dùng đăng nhập diễn ra tập trung tại máy DC B. Thông tin người dùng được quản lý bởi dịch vụ Active Directory và được lưu trữ trên Domain Controller với tên tập tin là NTDS.DIT C. Có ít nhất một server làm chức năng điều khiển vùng D. Tất cả đều đúng [
] Câu 35: Các quyền mà bạn gán cho một thư mục bố mẹ đều tự động được gán cho tất cả các thư mục con và các tập tin? A. Sao chép quyền B. Thừa kế quyền C. Ứng dụng quyền D. Tất cả đều sai [
] Câu 36: Điều kiện để có các quyền NTFS là? A. Phải chia sẻ các thư mục B. Hệ điều hành phải là windows 2003server C. Hệ điều hành phải là windows 2000 server trở lên D. Hệ thống file là NTFS [
] Câu 37: Máy tính A và Z có địa chỉ trên 2 subnet khác nhau. Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính Z? A. Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của Z. B. Không có trả lời (no response). C. Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của mình. 18 D. Router sẽ gửi tiếp yêu cầu (ARP request) tới subnet của Z và lúc đó Z có thể trả lời A. [
] Câu 38: Các phát biểu nào sau đây là đúng cho NTFS permission? A. Không có hiệu lực nếu người sử dụng đăng nhập vào máy cục bộ B. Có hiệu lực ngay cả khi người sử dụng đăng nhập cục bộ C. Có thể được gán cho cả tập tin và thư mục D. Chỉ có thể được gán cho các thư mục [
] Câu 39: Có hai user account được tạo sẵn trong khi cài đặt Windows, đó là? A. Administrator và User B. Administrator và Guest C. Administrator và HelpAssistant D. Administrator [
] Câu 40: Thành phần nào không phải của Active Directory? A. Object B. Group policy,Global Catalog,.. C. Properties D. Network card [
] Câu 41: Sự chứng thực bao gồm? A. Đăng nhập B. Chứng thực mạng C. Tạo account D. Cả A và B đều đúng [
] Câu 42: Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (cnn.com, r1.infor.cnn.com, CNAME) A. r1.infor.cnn.com là tên viết tắt (rút gọn) của cnn.com B. cnn.com là tên viết tắt (rút gọn) của r1.infor.cnn.com C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai [
] 19 Câu 43: Hai công dụng của OU? A. Chia nhỏ AD. B. Kiểm soát và khoá bớt một số chức năng trên máy trạm thông qua chính sách nhóm. C. Trao quyền kiểm soát một tập hợp tài khoản người dùng, máy tính hay các thiết bị mạng cho một hoặc một nhóm phụ tá quản trị viên (subadministrator) để giảm bớt gánh năng cho Administrator. Kiểm soát và khoá bớt một số chức năng trên máy trạm thông qua chính sách nhóm. D. Tất cả đều sai. [
] Câu 44: Giả sử có một Hệ thống 2 LAN segment được nối với nhau qua một router là máy tính. Máy tính đóng vai trò Router có bao nhiêu card mạng? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 [
] Câu 45: Lệnh Ipconfig /all dùng để? A. Xem địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng B. Xem địa chỉ ip của máy server mà máy con kết nối C. Xem các thông tin về địa chỉ IP, MAC, loại card mạng,.. D. Tất cả các câu trên [
] Câu 46: Ưu điểm của chế độ lưu trữ Basic Storage? A. Chi phí thấp. Dễ lắp đặt, cấu hình B. Dễ lắp đặt, cấu hình C. Khả năng chịu lỗi cao D. Tốc độ truy cập đĩa nhanh [
] Câu 47: Share permission và NTFS permission có thể đồng thời tồn tại, trong trường hợp này thì? A. Sự cho phép ít nghiêm ngặt nhất là sự cho phép có hiệu lực B. Sự cho phép nghiêm ngặt nhất là sự cho phép có hiệu lực C. Các quyền này phủ quyết lẫn nhau D. Không có quyền nào có hiệu lực [
] 20
- Xem thêm -