Tài liệu De_thdc_2015_3

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 308 |
  • Lượt tải: 0
trongnguyen1043522

Tham gia: 03/02/2018

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BÌNH DÖÔNG VIEÄN ÑAØO TAÏO MÔÛ & NGHIEÂN CÖÙU PHAÙT TRIEÅN ___________ ÑEÀ THI TIN HOC 1 Ngaøy thi: / /2015 Thôøi gian : 75 phuùt (khoâng tính thôøi gian phaùt ñeà)  Sinh vieân khoâng trao ñoåi, söû duïng taøi lieäu vaø USB khi laøm baøi.  Ñeà thi goàm coù 3 phaàn: Windows – MS.WORD – MS.EXCEL / 3 trang. Phaàn I. WINDOWS Y:\ MSSV – SOÁMAÙY - PM MY_PHAM DOVE DUOC_PHAM REJOICE CLEAR DECOLGEN CONTAC 1. Taïo caây thö muïc nhö treân . 2. Tìm vaø sao cheùp: - 2 taäp tin coù kieåu .TXT vaøo thö muïc DUOC_PHAM. - 2 taäp tin coù kieåu .INI vaøo thö muïc MY_PHAM . 3. Trong thö muïc DOVE taïo taäp tin DINHDANG.TXT vôùi noäi dung sau: COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ---®__©--4. Neùn thö muïc DUOC_PHAM thaønh taäp tin neùn teân BAITAP.RAR vaø löu vaøo thö muïc MSSV – SOÁMAÙY - PM Phaàn 2: Microsoft Word Caâu 1: Ñònh daïng trang in khoå giaáy A4, left=right=top=bottom=2cm; Font chöõ: VNI-Times. Caâu 2: Nhaäp, ñònh daïng löu taäp tin taøi lieäu sau vaøo thö muïc MSSV – SOÁMAÙY – PM ñaõ taïo ôû phaàn Windows vôùi teân taäp tin: MSSV-Soámaùy-Phoøngmaùy.DOCX. (Ví duï:065ATH001-M05-PM4.DOCX) = = = = = = = = = = = = = = = = = = BAÉT ÑAÀU LAØM BAØI TÖØ ÑAÂY= = = = = = = = = = = = = = = TOUR DU LÒCH THAÙNG 6/2015  Ñaø Naüng – Hoäi An – ----------------------------------------------------------(7 ngaøy 6 ñeâm) baèng maùy bay TRETUOI  Vónh Long – Caàn Thô ----------------------------------------------------------------------(3 ngaøy 2 ñeâm) baèng oâtoâ Vaên phoøng chính: :292 Nguyeãn Ñình chieåu Quaän 3 :829036 – 8294580 – 8296743 Fax: 0650833395 Chi nhaùnh: :135 Hai Baø Tröng Q.1 :8221063 – 8229560 fax: 820177 Phaàn 3: Microsoflt EXCEL Nhaäp, ñònh daïng baûng tính sau vaø löu vaøo thö muïc MSSV – SOÁMAÙY – PM ñaõ taïo ôû phaàn Windows vôùi teân taäp tin: MSSV-Soámaùy-Phoøngmaùy.XLSX. (Vd: 065ATH001-05-PM4.XLSX) stt 1 2 3 4 5 6 7 Maõ Soá DMV MGV MLN DMN MLV MGN DMV Teân Haøng Ngaøy Baùn ? 10/06/2005 10/06/2005 20/06/2005 23/05/2005 13/06/2005 15/03/2005 20/04/2005 Soá Löôïng 14 7 6 23 24 23 11 Ñôn Giaù Thueá Thaønh Tieàn ? ? ? Baûng 1 Maõ haøng ML DM MG Yeâu Caàu: Teân Haøng Maùy Laïnh Ñaàu Vcd Maùy Giaët Ñôn Giaù Haøng Haøng VN Nhaäp 4500 4000 1500 3600 1300 3200 a. Teân haøng: döïa vaøo baûng 1. b. Ñôn gia: döïa vaøo baûng 1 . Neáu kyù töï cuoái cuûa maõ soá laø “N” thì laáy coät ñôn giaù “Haøng nhaäp”, ngöôïc laïi laáy coät ñôn giaù “Haøng VN”. c. Thueá: soá löôïng x ñôn giaù x % thueá . Neáu haøng nhaäp thì % thueá laø 20% ngöôïc laïi laø 0% d. Thanh tieàn: = soá löôïng x ñôn giaù x% giaûm + thueá. Bieát neáu haøng VN vaø coù soá löôïng >10 thì % giaûm laø 5%, ngöôïc laïi % giaûm laø 0%.  Löu yù: Caâu naøo tính khoâng ñöôïc coù theå nhaäp döõ lieäu taïm ñeå tính caâu sau
- Xem thêm -