Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút giải tích 11 có đáp án và ma trận đề thi

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 320 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Đề kiểm tra 45 phút giải tích 11 có đáp án và ma trận đề thi
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D  1 3 x    7 x2  5x  2 Câu 1: Cho hàm số f ( x)   3  2x  (3 x  2)2  3 1 A. f (1)  . 28 1 C. lim f ( x )  x 1 28 khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 B. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . D. lim f ( x)  x 1 1 28 2 Câu 2: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   A.  B. Câu 3: Tính lim x 2 C.   B. 0 Câu 4: Tính lim x 4 D.  5 4 5x  1  x  1 ? 2  5x  6 A.  A. 5 4 C.  2 15 D. 2 15 x 5  3 ? x 4 1 6 B.  1 C. 1 D.  1 6 Câu 5: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? 2 3 A. un 2  3n  5n B. un  n 2  2n  3 3n 4  n3  1 C. un  n 2  5n  1 2n  1 D. un  n5  3n3  3 n5  1 x3 1 ? x  2 x  3 Câu 6: Tính lim A. 9 B. 7 C.  7 D.  9 1/M.132 Câu 7: Cho dãy số (un) với un  1 3 5 2n  1  2  2  ....  2 2 n n n n Tìm lim  un  A.  B. 2 C. 1 4 3 2 Câu 8: Cho phương trình  2 x  3x  14 x  11x  2 0 (1) . Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . B. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3 14 x 2 11x  2 liên tục trên  . C. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . D. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt. Câu 9: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 2 2n  5n 1 2n  5n 1 1 A. lim n B. lim n C. lim n  5  5 1 5 5 1 5 1 5 D. 0 2n  5n 1 D. lim n 2 5 1 2n 2  n  3 Câu 10: Tính lim ?  n  3n 2  1 A.  2 B. 3 C. 2 3 D. 0 Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng? 1   x   x 2 x2 1 2 C. lim 2  x 1 3 x  x 3 15 x  1 0 x   x 2  x  2 3x  2 3  D. lim x   1  2 x 2 A. lim B. lim  x  3a khi x  0 Câu 12: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. A. a 1 B. a 0 C. a 2 1 1 1 1  ......  ( ) n 1  ..... Câu 13: Tính tổng S 1    3 9 27 3 3 1 n 4 A. S  B. S  .[1  ( ) ] 3 4 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 x2  x  6 ? x  2 x2 B. 1 D. a 3 Câu 14: Tính lim A. -5 C. 5 D. -1 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- 2/M.132 SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: B. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D Câu 1: Cho phương trình  2 x 4  3x 3  14 x 2  11x  2 0 (1) . Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . B. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt. C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . D. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3  14 x 2  11x  2 liên tục trên  . Câu 2: Tính lim x 2 2 15 C.  Câu 3: Cho dãy số (un) với un  1 3 5 2n  1  2  2  ....  2 2 n n n n A.  2 15 5x  1  x  1 ? 2  5x  6 B. Tìm lim  un  A.  B. 0 C. 2  x  3a khi x  0 Câu 4: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. A. a 1 B. a 0 C. a 2 1 1 1 1  ......  ( ) n 1  ..... Câu 5: Tính tổng S 1    3 9 27 3 4 3 1 n A. S  B. S  .[1  ( ) ] 3 4 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 D. 0 D. 1 D. a 3 3/M.132  1 3 x    7 x2  5x  2 Câu 6: Cho hàm số f ( x)   3  2x  (3 x  2)2  3 1 A. f (1)  . 28 khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 C. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . 1 x 1 28 1 D. lim f ( x )  x 1 28 B. lim f ( x)  2 Câu 7: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   5 A. B.  4 Câu 8: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 2 2n  5n 1 A. lim n B.  lim n 5 5 1 5 5 1 C.  5 4 C. lim D.   2n  5n 1 1  5n  1 5 D. lim 2n  5n 1 2 5n  1 Câu 9: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? n 2  2n  3 A. un  4 3n  n3  1 2 3 B. un 2  3n  5n n5  3n3  3 C. un  n5  1 n 2  5n  1 D. un  2n  1 2n 2  n  3 Câu 10: Tính lim ?  n  3n 2  1 B. 0 A. 3 C. 2 3 D.  2 x 5  3 ? x 4 Câu 11: Tính lim x 4 A. 1 B. 1 6 C.  x2  x  6 Câu 12: Tính lim ? x  2 x2 A. -1 B. 1 1 6 D.  1 C. 5 D. -5 C.  7 D.  9 3 x 1 ? x  2 x  3 Câu 13: Tính lim A. 9 B. 7 Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng? 2x2 1 2  x 1 3x 2  x 3 3x  2 3  D. lim x   1  2 x 2 1   x   x 15 x  1 0 C. lim 2 x   x  x  2 A. lim B. lim ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) 4/M.132 ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: C. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D 5x  1  x  1 ? 2  5x  6 Câu 1: Tính lim x 2 A.  2 15 B. 2 15 C.  D. 0 2 Câu 2: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   5 A. 4 5 C.   4 1 3 5 2n  1 Câu 3: Cho dãy số (un) với un  2  2  2  ....  2 n n n n B.  Tìm lim  un  A. 0 B.  D.  C. 1 D. 2 C. 5 D. -5 C. 9 D.  7 2 Câu 4: Tính lim x  2 A. 1 x  x 6 ? x2 B. -1 x3 1 ? x  2 x  3 Câu 5: Tính lim A. 7 B.  9 2 Câu 6: Tính lim 2n  n  3 ?  n  3n 2  1 A.  2 B. 0 C. Câu 7: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 1 2n  5n 1 A. lim n B. lim n  5 5 1 5 5 1 2 3 2n  5n 1 2 C. lim n  5 1 5 D. 3 2n  5n 1 D. lim n 2 5 1 Câu 8: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? n 2  2n  3 A. un  4 3n  n3  1 2 3 B. un 2  3n  5n  1 3 x    7 x2  5x  2 f ( x )  Câu 9: Cho hàm số   3  2x  (3 x  2)2  3 n5  3n3  3 C. un  n5  1 n 2  5n  1 D. un  2n  1 khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 5/M.132 A. lim f ( x)  x 1 1 28 B. lim f ( x)  x 1 C. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . Câu 10: Tính lim x 4 D. f (1)  1 28 1 . 28 x 5  3 ? x 4 1 6 Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. 1 B. C.  1 6 D.  1 2x2 1 2 B. lim 2  x 1 3x  x 3 3x  2 3  D. lim x   1  2 x 2 1   A. lim x   x 15 x  1 0 C. lim 2 x   x  x  2 1 1 1 1    ......  ( ) n 1  ..... 3 9 27 3 3 1 n 4 A. S  .[1  ( ) ] B. S  4 3 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 Câu 13: Cho phương trình  2 x 4  3 x 3  14 x 2  11x  2 0 (1) . Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . B. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3 14 x 2 11x  2 liên tục trên  . C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . D. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt.  x  3a khi x  0 Câu 14: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 Câu 12: Tính tổng S 1  Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. A. a 2 B. a 3 C. a 1 D. a 0 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: D. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 A B C D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6/M.132 2 Câu 1: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   5 A.  4 5 C.   4  x  3a khi x  0 Câu 2: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. B. A. a 2 B. a 0 C. a 1 1 3 5 2n  1 Câu 3: Cho dãy số (un) với un  2  2  2  ....  2 n n n n Tìm lim  un  A. 0 D.  D. a 3 B. 2 C.  D. 1 B.  9 C. 9 D.  7 x3 1 ? x  2 x  3 Câu 4: Tính lim A. 7 2 Câu 5: Tính lim 2n  n  3 ?  n  3n 2  1 B. 0 A.  2 Câu 6: Tính lim x 2 A. C. 2 3 D. 3 5x  1  x  1 ? 2  5x  6 2 15 B. 0  1 3 x    7 x2  5x  2 Câu 7: Cho hàm số f ( x)   3  2x  (3 x  2)2  3 1 A. lim f ( x)  x 1 28 C. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . x2  x  6 ? x  2 x2 A. -5 B. -1 Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng? C.  2 15 D.  khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 B. lim f ( x)  x 1 D. f (1)  1 28 1 . 28 Câu 8: Tính lim 1   x   x 15 x  1 0 C. lim 2 x   x  x  2 A. lim C. 1 D. 5 2x2 1 2  x 1 3x 2  x 3 3x  2 3  D. lim x   1  2 x 2 B. lim 7/M.132 Câu 10: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? A. un  n 2  5n  1 2n  1 2 3 B. un 2  3n  5n C. un  n 2  2n  3 3n 4  n 3  1 D. un  1 1 1 1    ......  ( ) n 1  ..... 3 9 27 3 3 1 n 4 A. S  .[1  ( ) ] B. S  4 3 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 Câu 12: Cho phương trình  2 x 4  3 x 3  14 x 2  11x  2 0 (1) . Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . B. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3 14 x 2 11x  2 liên tục trên  . C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . D. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt. Câu 13: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 1 2n  5n 1 2n  5n 1 2 A. lim n B. lim n C. lim n  5  5 1 5 5 1 5 1 5 n5  3n3  3 n5  1 Câu 11: Tính tổng S 1  Câu 14: Tính lim x 4 D. lim 2n  5n 1 2 5n  1 x 5  3 ? x 4 A. 1 B.  1 6 C. 1 6 D.  1 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: E. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D  x  3a khi x  0 Câu 1: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. A. a 3 B. a 2 C. a 0 D. a 1 8/M.132 Câu 2: Cho dãy số (un) với un  Tìm lim  un  A. 0 1 3 5 2n  1  2  2  ....  2 2 n n n n B. 2 C.  D. 1 C. 9 D.  7 3 Câu 3: Tính lim x  2 x 1 ? x 3 A. 7 B.  9 Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng? 15 x  1 0 x2  x  2 3x  2 3  C. lim x   1  2 x 2 1   x 2 x2 1 2 D. lim 2  x 1 3x  x 3 4 3 2 Câu 5: Cho phương trình  2 x  3x  14 x  11x  2 0 (1) . A. lim B. lim x   x   Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . B. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3 14 x 2 11x  2 liên tục trên  . C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . D. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt. 2 Câu 6: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   5 A.  4 B.   x2  x  6 ? x  2 x2 B. -1 5 4 C.  D. C. 1 D. 5 C. 2 3 D. 3 C. 1 6 D.  1 Câu 7: Tính lim A. -5 Câu 8: Tính lim A. 0 2n 2  n  3 ?  n  3n 2  1 B.  2 Câu 9: Tính lim x 4 x 5  3 ? x 4 1 6 Câu 10: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 1 2n  5n 1 A. lim n B. lim n  5 5 1 5 5 1 A. 1 B.   1 3 x    7 x2  5x  2 Câu 11: Cho hàm số f ( x)   3  2x  (3 x  2)2  3 1 A. f (1)  . 28 1 C. lim f ( x)  x 1 28 C. lim 2n  5n 1 2  5n  1 5 D. lim 2n  5n 1 2 5n  1 khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 B. lim f ( x)  x 1 1 28 D. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . 9/M.132 Câu 12: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? n 2  5n  1 n 2  2n  3 C. un  4 2n  1 3n  n 3  1 1 1 1 1  ......  ( ) n 1  ..... Câu 13: Tính tổng S 1    3 9 27 3 4 3 1 n A. S  B. S  .[1  ( ) ] 3 4 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 A. un  n5  3n3  3 n5  1 Câu 14: Tính lim x 2 2 3 D. un 2  3n  5n B. un  5x  1  x  1 ? 2  5x  6 A.  B. 2 15 2 15 C.  D. 0 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: F. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D Câu 1: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? n5  3n3  3 A. un  n5  1 Câu 2: Tính lim x 4 A. 1 Câu 3: Tính lim n 2  5n  1 B. un  2n  1 n 2  2n  3 C. un  4 3n  n 3  1 x 5  3 ? x 4 B.  1 6 C. 1 6 D.  1 2n 2  n  3 ?  n  3n 2  1 2 3 4 3 2 Câu 4: Cho phương trình  2 x  3x  14 x  11x  2 0 (1) . Mệnh đề nào dưới đây sai? A.  2 2 3 D. un 2  3n  5n B. 3 C. D. 0 10/M.132 A. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . B. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt. C. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3  14 x 2  11x  2 liên tục trên  . D. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . 2 Câu 5: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   A.  5 4 B.   C.  D. x2  x  6 ? x  2 x2 B. -1 5 4 Câu 6: Tính lim A. -5 C. 1 1 3 5 2n  1 Câu 7: Cho dãy số (un) với un  2  2  2  ....  2 n n n n Tìm lim  un  A. 2 D. 5 B. 1 C.  D. 0 B. 7 C.  7 D. 9 3 Câu 8: Tính lim x  2 x 1 ? x 3 A.  9 Câu 9: Tính lim x 2 5x  1  x  1 ? 2  5x  6 2 15 Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng? A.  B. 3x  2 3  A. lim x   1  2 x 2 15 x  1 0 C. lim 2 x   x  x  2  1 3 x    7 x2  5x  2 Câu 11: Cho hàm số f ( x)   3  2x  (3 x  2)2  3 1 A. lim f ( x )  x 1 28 C. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . C.  2 15 D. 0 2x2 1 2 B. lim 2  x 1 3x  x 3 1   D. lim x   x khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 B. f (1)  1 . 28 D. lim f ( x)  x 1 1 28 1 1 1 1    ......  ( ) n 1  ..... 3 9 27 3 4 3 1 n A. S  B. S  .[1  ( ) ] 3 4 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 Câu 13: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 2n  5n 1 2 2n  5n 1 1 A. lim n B. lim n C. lim n 5   5 1 5 1 5 5 1 5 Câu 12: Tính tổng S 1  D. lim 2n  5n 1 2 5n  1 11/M.132  x  3a khi x  0 Câu 14: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. A. a 0 B. a 1 C. a 3 D. a 2 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Mã đề: 132 1 2 A B C D Mã đề: 208 1 2 A B C D Mã đề: 356 1 2 A B C D Mã đề: 485 1 2 A B C D Mã đề: 567 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D Mã đề: 640 1 2 A B C 12/M.132 D 13/M.132
- Xem thêm -