Tài liệu đề cương vật lí 8

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trường PTDTNT Na Hang Tuyên Quang §Ò c­¬ng ch­¬ng tr×nh vËt lý líp 8 trong th¸ng 9 Bµi 1: ChuyÓn §éng c¬ häc I. KiÕn thøc cÇn nhí. - §Þnh nghÜa chuyÓn ®éng c¬ häc (SGK trang 4). - TÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng. - Mét sè chuyÓn ®éng th­êng gÆp. II. Bµi TËp. Bµi 1: Mét toa tµu ®ang rêi khái ga. H·y cho biÕt tÝnh t­¬ng ®èi chuyÓn ®éng cña ng­êi l¸i tµu so víi tµu, nhµ ga. Bµi 2: Nªu mét sè d¹ng chuyÓn ®éng th­êng gÆp. LÊy vÝ dô minh häa. Bµi 3: H·y cho biÕt khi nµo th× tr¸i ®Êt ®­îc coi lµ ®øng yªn, chuyÓn ®éng. §¸p ¸n: Bµi 1: Ng­êi l¸i tµu so víi toa tµu th× ®ang ®øng yªn. N­êi l¸i tµu so víi nhµ ga th× ®ang chuyÓn ®éng Bµi 2: Cã 3 d¹ng quü ®¹o chuyÓn ®éng. - chuyÓn ®éng th¼ng (VD: chuyÓn ®éng th¼ng hßn ®¸ khi r¬i tõ trªn cao xuèng ®Êt) - ChuyÓn ®éng cong (ChuyÓn ®éng cong cña hßn ®¸ khi nÐm nã lªn cao). - ChuyÓn ®éng trßn (ChuyÓn ®éng trßn cña mét ®iÓm trªn ®Çu chiÕu kim ®ång hå). (GV cho häc sinh lµm mét sè bµi t­¬ng tù n÷a trong SBT) Bµi 3: Khi ta lÊy vËt lµm mèc lµ mét vËt ë trªn Tr¸i §Êt th× Tr¸i §Êt ®øng yªn. Cßn khi ta lÊy vËt lµm mèc lµ mét vËt ë trªn hµnh tinh kh¸c th× Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng. Bµi 2 : VËn tèc: I. KiÕn thøc cÇn nhí. - §Þnh nghÜa vËn tèc (SGK 10). - §¬n vÞ vËn tèc. - C«ng thøc tÝnh vËn tèc (v = S/t). II. Bµi tËp. Bµi 1: §æi c¸c ®¬n vÞ vËn tèc sau: a) 100Km/h = …….m/s b) 100Km/h = …….m/phót c) 20m/s = ……..Km/h d) 20m/s = ……..Km/s Bµi 2: VËn tèc cña « t« lµ 36Km/h. §iÒu ®ã cã ý nghÜa g×? Bµi 3: Mét ng­êi ®i xe m¸y víi vËn tèc lµ 50Km/h trong thêi gian 2h. VËy trong 2h ®ã ng­êi nµy ®· ®i ®­îc qu·ng ®­êng bao nhiªu km? NÕu ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc lín gÊp ®«i th× sau bao l©u th× ng­êi ®ã ®i ®­îc ®o¹n ®­êng trªn? §¸p ¸n Bµi 1: §æi c¸c ®¬n vÞ vËn tèc sau: b) 100Km/h = 27,8 m/s b) 100Km/h = 1666,7 m/phót c) 20m/s = 72 Km/h d) 20m/s = 0,02 Km/s Đề cương vật lí 8 GV : VŨ HUY CƯỜNG Trường PTDTNT Na Hang Tuyên Quang Bµi 2: VËn tèc cña « t« lµ 36Km/h. §iÒu ®ã cã ý nghÜa lµ : Cø 1h th× « t« ®ã ®i ®­îc 36Km. Bµi 3: Mét ng­êi ®i xe m¸y víi vËn tèc lµ 50Km/h trong thêi gian 2h. VËy trong 2h ®ã ng­êi nµy ®· ®i ®­îc qu·ng ®­êng bao nhiªu km? NÕu ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc lín gÊp ®«i th× sau bao l©u th× ng­êi ®ã ®i ®­îc ®o¹n ®­êng trªn? §a: S = 100Km, t = 1h. (Gi¸o viªn cho häc sinh lµm mét sè bµi tËp t­¬ng tù n÷a trong SBT) Bµi 3 : chuyÓn ®éng ®Òu – chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu I. KiÕn thøc cÇn nhí. - §Þnh nghÜa chuyÓn ®éng ®Òu - chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu (SGK 13). - C«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu trªn nhiÒu ®o¹n ®­êng (SGK 13 : v=(S1+S2+…+Sn)/( t1+t2+…+tn). II. Bµi tËp. Bµi 1: LÊy vÝ dô vÒ chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu? Bµi 2: Mét ng­êi ®i xe ®¹p xuèng mét c¸i dèc dµi 150 m hÕt 1/3 phót. Khi hÕt dèc xe l¨n tiÕp mét ®o¹n n»m ngang dµi 60 m hÕt 30 gi©y råi dõng l¹i. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña xe trªn qu·ng ®­êng dèc, trªn qu·ng ®­êng n»m ngang vµ trªn c¶ hai qu·ng ®­êng. Bµi 3: Mét ng­êi ®i xe ®¹p xuèng mét c¸i dèc dµi 2 km hÕt 15 phót. Khi hÕt dèc xe l¨n tiÕp mét ®o¹n n»m ngang dµi 60 m hÕt 40 gi©y råi dõng l¹i. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña xe trªn qu·ng ®­êng dèc, trªn qu·ng ®­êng n»m ngang vµ trªn c¶ hai qu·ng ®­êng. §¸p ¸n. Bµi 1: Tïy theo häc sinh. (GV söa sai) Bµi 2: Cho TÝnh s 1 = 110 m t 2 = 45 s 1 t 1 = phót = 20s 3 s 2 = 80 m v1 = ? v2 = ? v tb = ? Gi¶i VËn tèc trung b×nh trªn qu·ng ®­êng dèc. s 110 v1 = 1 = = 5,5 (m/s) t1 20 VËn tèc trung b×nh trªn qu·ng ®­êng n»m ngang. s 80 v2 = 2 = = 1,8 (m/s) t2 45 VËn tèc trung b×nh trªn c¶ hai qu·ng ®­êng lµ: s s 110  80 v tb = 1 2 = = 2,9 (m/s) t1  t 2 20  45 Bµi 3 Cho s 1 = 2km= 2000m t 2 = 40 s t 1 = 15phót= 900 s s 2 = 60m Đề cương vật lí 8 Gi¶i VËn tèc trung b×nh trªn qu·ng ®­êng dèc. s 2000 v1 = 1 = = 2,2 m/s t1 900 VËn tèc trung b×nh trªn qu·ng ®­êng n»m nghiªng. GV : VŨ HUY CƯỜNG Trường PTDTNT Na Hang Tuyên Quang TÝnh s2 60 = = 1,5 m/s t2 40 VËn tèc trung b×nh trªn c¶ hai qu·ng ®­êng lµ: s s 2000  60 v tb = 1 2 = = 2,19 m/s t1  t 2 900  40 v1 = ? v2 = ? v2 = v tb = ? Bµi 4 BiÓu diÔn lùc . KiÕn thøc cÇn nhí. - §Þnh nghÜa lùc (16 SGK): II. Bµi tËp Bµi 1: DiÔn t¶ b»ng lêi c¸c yÕu tè cña c¸c lùc vÏ ë h×nh sau? A 50N ur P Bµi 2: BiÓu diÔn lùc kÐo cña mét vËt cã lùc F = 250N, theo ph­¬ng ngang, chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i (BiÕt tØ lÖ xÝch 1cm øng víi 50N). 30N Bµi 3: DiÔn t¶ b»ng lêi c¸c yÕu tè cña c¸c lùc vÏ ë h×nh sau? A F §¸p ¸n Bµi 1: DiÔn t¶ b»ng lêi c¸c yÕu tè cña c¸c lùc vÏ ë h×nh sau? + VËt chÞu t¸c dông cña träng lùc P - Cã ®iÓm ®Æt t¹i A. (1®) - Cã ph­¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ trªn xuèng. - Cã c­êng ®é (®é lín) cña träng lùc lµ 150N. Bµi 2: A 50N ur F Bµi 3: + VËt chÞu t¸c dông cña träng lùc P - Cã ®iÓm ®Æt t¹i A. (1®) - Cã ph­¬ng n»m ngang, chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i. - Cã c­êng ®é (®é lín) cña träng lùc lµ 90N. (NÕn cßn thêi gian GV cho HS lµm bµi thªm trong SBT) Đề cương vật lí 8 GV : VŨ HUY CƯỜNG
- Xem thêm -