Tài liệu De cuong thi gvg tinh nh 12-13

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non T©n s¬n MÉu gi¸o lín ®Ò c¬ng tham kh¶o thi gi¸o viªn giái cÊp tØnh N¨m häc : 2012 – 2013 C©u 1: §/C h·y nªu môc tiªu gi¸o dôc mÉu gi¸o lín 5- 6 tuæi Tr¶ lêi: 1. Môc tiªu gi¸o dôc mÉu gi¸o lín 5 – 6 tuæi gåm 5 lÜnh vùc: a. Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - KhoÎ m¹nh, c©n nÆng, chiÒu cao ph¸t triÓn b×nh thêng theo løa tuæi - Gi÷ ®îc th¨ng b»ng khi ®i trªn ghÕ thÓ dôc, trªn ®Çu cã ®éi vËt hoÆc tù ®i lªn – xuèng trªn v¸n kª dèc. - Cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t tèt vËn ®éng. Thay ®æi híng ch¹y ®óng theo mÖnh lÖnh. - Phèi hîp chÝnh x¸c khi tung, nÐm, ®Ëp b¾t bãng, cã thÓ c¾t lîn theo khu«n h×nh, tù x©u d©y giµy, cµi, cëi phec m¬ tuya. - Nhanh nhÑn, khÐo lÐo trong ch¹y nhanh, bß theo ®êng dich d¨c. b. Ph¸t triÓn nhËn thøc: - ThÝch t×m hiÓu kh¸m ph¸ m«i trêng xung quanh. Hay ®Æt c©u hái: T¹i sao? §Ó lµm g×? Lµm thÕ nµo? Khi nµo? - Ph©n biÖt b¶n th©n víi b¹n cïng tuæi. - Ph©n lo¹i ®îc mét sè ®èi tîng theo 2 – 3 dÊu hiÖu cho tríc. Tù t×m ra dÊu hiÖu ph©n lo¹i. - NhËn biÕt ®îc phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña ngêi kh¸c. - Ph©n biÖt h«m qua, h«m nay, ngµy mai. - Cã biÓu tîng vÒ sè trong ph¹m vi 10, biÕt thªm bít trong ph¹m vi 10. - Ph©n biÖt c¸c h×nh trßn, h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c, h×nh ch÷ nhËt qua c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt. - So s¸nh vµ sö dông ®îc c¸c tõ: To nhÊt – nhá h¬n – nhá nhÊt; cao nhÊt – thÊp h¬n – thÊp nhÊt; réng nhÊt – hÑp h¬n – hÑp nhÊt; nhiÒu nhÊt – Ýt h¬n – Ýt nhÊt. - Ph©n biÖt mét sè c«ng cô, s¶n phÈm, c«ng viÖc, ý nghÜa cña mét sè nghÒ phæ biÕn, nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng. - BiÕt ®îc mét sè c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, cña c« gi¸o vµ trÎ trong líp, trêng mÇm non. - NhËn biÕt mét vµi nÐt ®Æc trng vÒ danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph¬ng vµ quª h¬ng ®Êt níc. c. Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - NhËn d¹ng c¸c ch÷ c¸i vµ ph¸t ©m ®îc c¸c ©m ®ã. - DiÔn ®¹t ®îc mong muèn, nhu cÇu vµ suy nghÜ b»ng nhiÒu lo¹i c©u. - HiÓu ®îc mét sè tõ tr¸i nghÜa. - Cã kh¶ n¨ng nghe vµ kÓ l¹i sù viÖc, kÓ l¹i chuyÖn - Cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn vÇn ®iÖu, nhÞp ®iÖu cña bµi th¬, ca dao, ®ång dao - Tham gia cã s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng ng«n ng÷: ®ãng kÞch, kÓ chuyÖn .... - §äc vµ sao chÐp ®îc mét sè ký hiÖu - M¹nh d¹n, tù tin chñ ®éng trong giao tiÕp. d. Ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kü n¨ng x· héi: - Hîp t¸c, chia sÎ víi b¹n bÌ trong c¸c ho¹t ®éng - Cã hµnh vi øng xö ®óng víi b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi xung quanh. - Cã hµnh vi, th¸i ®é thÓ hiÖn sù quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi gÇn gòi - Vui vÎ nhËn vµ thùc hiÖn c«ng viÖc ®îc giao ®Õn cïng - Thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh trong gia ®×nh, trêng, líp mÇm non, n¬i c«ng céng. - Gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng: Bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh, ch¨m sãc vËt nu«i, c©y c¶nh, gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i, cã ý thøc tiÕt kiÖm. e. Ph¸t triÓn thÈm mü: - ThÝch t×m hiÓu vµ béc lé c¶m xóc phï hîp tríc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn, cuéc sèng, c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt - ThÝch nghe nh¹c, nghe h¸t, ch¨m chó l¾ng nghe vµ nhËn ra nh÷ng giai ®iÖu kh¸c nhau cña c¸c bµi h¸t, b¶n nh¹c. - H¸t ®óng vµ biÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua c¸c bµi h¸t mµ trÎ yªu thÝch. - BiÕt vËn ®éng nhÞp nhµng phï hîp víi nhÞp ®iÖu bµi h¸t, b¶n nh¹c: vç tay, giËm ch©n, nhón nh¶y, móa ... - BiÕt sö dông c¸c dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm theo c¸c tiÕt tÊu cña bµi h¸t, b¶n nh¹c mét c¸ch phï hîp. - BiÕt lùa chän vµ sö dông c¸c dông cô, vËt liÖu ®a d¹ng; biÕt phèi hîp mµu s¾c, h×nh d¹ng, ®êng nÐt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm t¹o h×nh cã néi dung vµ bè côc c©n ®èi, mµu s¾c hµi hoµ. - BiÕt nhËn xÐt vµ gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh, cña b¹n. C©u 2: §/c hiÓu nh thÕ nµo lµ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ Tr¶ lêi: * §¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin vÒ trÎ mét c¸ch cã hÖ thèng, ph©n tÝch vµ ®èi chiÕu víi môc tiªu cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non, nh»m theo dâi sù ph¸t triÓn cña trÎ vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña trÎ phï hîp víi môc tiªu gi¸o dôc. §¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn trÎ mÉu gi¸o, gåm 2 lo¹i: §¸nh gi¸ trÎ h»ng ngµy vµ theo giai ®o¹n ( §¸nh gi¸ cuèi chñ ®Ò vµ ®¸nh gi¸ cuèi ®é tuæi ). * §¸nh gi¸ trÎ h»ng ngµy: - Môc ®Ých: §¸nh gi¸ nh÷ng biÓu hiÖn t©m sinh lý cña trÎ h»ng ngµy trong c¸c ho¹t ®éng, nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng nh÷ng biÓu hiÖn tÝch cùc hoÆc tiªu cùc, ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng CS - GD trÎ, lùa chän c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc thÝch hîp. - Néi dung: H»ng ngµy, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña trÎ nh: ho¹t ®éng giao lu, ho¹t ®éng häc, ho¹t ®éng vui ch¬i, ho¹t ®éng lao ®éng, ho¹t ®éng ch¨m sãc vÖ sinh... ®¸nh gi¸ trÎ ë c¸c mÆt: - T×nh tr¹ng søc khoÎ - Tr¹ng th¸i c¶m xóc vµ hµnh vi cu¶ trÎ - KiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña trÎ Dùa trªn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ h»ng ngµy, gi¸o viªn x¸c ®Þnh nh÷nh trÎ cÇn lu ý ®Æc biÖt vµ cÇn c¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc, gi¸o dôc riªng phï hîp, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn lu ý trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp trong nh÷nh ngµy sau. * §¸nh gi¸ trÎ cuèi chñ ®Ò: * Môc ®Ých: §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc cña trÎ ë c¸c lÜnh vùc ph¸t triÓn cuèi mçi chñ ®Ò, c¨n cø vµo môc tiªu cña chñ ®Ò, trªn c¬ së ®ã ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ch¨m sãc – gi¸o dôc cho c¸c chñ ®Ò tiÕp theo. - Néi dung: Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc cña trÎ vÒ thÓ chÊt, nhËn thøc, ng«n ng÷, t×nh c¶m, kü n¨ng x· héi, thÈm mü sau khi thùc hiÖn xong chñ ®Ò. Gi¸o viªn sö dông phiÕu ®¸nh gi¸ thùc hiÖn chñ ®Ò ®Ó ghi c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®· lµm ®îc vµ cha lµm ®îc trong chñ ®Ò nh: - Môc tiªu - Néi dung - Tæ chøc ho¹t ®éng Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c nh: T×nh tr¹ng søc khoÎ cña trÎ trong líp, tæ chuÝc m«i trêng gi¸o dôc, tµi liÖu, ®å dïng, ®å ch¬i... ViÖc ®¸nh gi¸ trÎ sau mçi chñ ®Ò nh»m gióp gi¸o viªn xem xÐt kh¶ n¨ng trÎ thùc hiÖn môc tiªu vµ néi dung cña chñ ®Ò, nh×n nhËn l¹i c¸c ho¹t ®éng cña b¶n th©n vµ cña trÎ, tõ ®ã rót kinh nghiÖm, c¶i tiÕn, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ ®Ó triÓn khai c¸c chñ ®Ò sau ®îc tèt h¬n. Gi¸o viªn ghi l¹i t×nh h×nh thùc hiÖn chñ ®Ò theo phiÕu ®¸nh gi¸ thùc hiÖn chñ ®Ò. * §¸nh gi¸ trÎ cuèi ®é tuæi: - Môc ®Ých: §¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ vÒ c¸c lÜnh vùc thÓ chÊt: Søc khoÎ, dinh dìng, ng«n ng÷, nhËn thøc... cuèi ®é tuæi, c¨n cø vµo chØ sè ph¸t triÓn trÎ. - Néi dung: §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc cña trÎ vÒ c¸c lÜnh vùc thÓ chÊt: Søc khoÎ, dinh dìng, ng«n ng÷, nhËn thøc... cuèi ®é tuæi, sau mét giai ®o¹n häc tËp ë trêng mÇm non. §¸nh gi¸ nµy cã tÝnh chÊt nh tæng kÕt ®èi víi trÎ sau mét giai ®o¹n. * Ph¬ng ph¸p: C¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ: - Quan s¸t - Trß chuyÖn - Sö dông bµi tËp - Ph©n tÝch s¶n phÈm - Sö dông t×nh huèng - Trao ®æi phô huynh.  C¸ch ghi chÐp vµ lËp hå s¬ c¸ nh©n trÎ: C©u 3: §/C h·y nªu c¸c thêi ®iÓm trong ngµy cña trÎ ë trêng mÇm non?. Tr¶ lêi: Hµng ngµy trÎ ë trêng tõ 6h45 s¸ng ®Õn 5h15 chiÒu ( mïa hÌ), tõ 7h15 s¸ng ®Õn 16h45 chiÒu ( mïa ®«ng). Trong suèt thêi gian nµy trÎ ®îc c¸c c« gi¸o ch¨m sãc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i, rÌn nÒ nÕp mét c¸ch nhÞp nhµng, phï hîp ®¶m b¶o ®óng theo ch¬ng tr×nhgi¸o dôc mÇm non cña Béh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quy ®Þnh. TrÎ ®Õn trêng mÇm non ®îc lÜnh héi c¸c kü n¾ng sèng, ph¸t triÓn t×nh c¶m, nh÷ng quan hÖ x· héi, nu«i dìng sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ vµ lÜnh héi c¸c kiÕn thøc. Nh×n vµo chÕ ®é sinh ho¹t cña bÐ hµng ngµy víi nh÷ng c«ng viÖc tëng nh ®¬n gi¶n nhng thùc tÕ ®Ó lµm tèt ®îc nh÷ng c«ng viÖc ®ã, c¸c c« gi¸o mÇm non ph¶i cã ®ñ 4 vai trß: ‘’ Ngêi mÑ hiÒn”, “ C« gi¸o giái – thÇy thuèc tèt – ngêi nghÖ sÜ tµi n¨ng”. Bëi ë trêng mÇm non lµ ch¨m sãc, nu«i dìng vµ gi¸o dôc ®Ó trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn vÒ: §øc – TrÝ – ThÓ – Mü vµ Lao ®éng. thêi gian biÓu khèi mÉu gi¸o n¨m häc: 2012 - 2013 Thêi gian Mïa hÌ Mïa ®«ng 6h45 – 7h45 7h45 – 8h 8h – 8h40 8h40 – 9h30 9h30 -10h15 10h15 – 11h15 11h15 – 13h45 13h45 – 14h15 14h15 – 15h15 15h15 – 16h30 16h30 – 17h15 7h15 – 8h 8h – 8h15 8h15 – 8h55 8h55 – 9h30 9h30 – 10h 10h – 11h 11h – 13h30 13h30 – 14h 14h – 15h 15h – 16h15 16h15 – 16h45 Ho¹t ®éng §ãn trÎ – Tæ chøc ¨n s¸ng ThÓ dôc s¸ng - ®iÓm danh ho¹t ®éng häc Ho¹t ®éng gãc Ho¹t ®éng ngoµi trêi VÖ sinh – Tæ chøc ¨n tra Ngñ tra VÖ sinh,vËn ®éng nhÑ, ¨n phô Ho¹t ®éng chiÒu VÖ sinh – Tæ chøc ¨n chiÒu Ch¬i – tr¶ trÎ  Tæ chøc thùc hiÖn: * §ãn trÎ, thÓ dôc s¸ng, ®iÓm danh: a. §ãn trÎ: Gi¸o viªn ®ãn trÎ víi th¸i ®é vui vÎ, niÒm në. Trong giê ®ãn trÎ, cã thÓ trao ®æi víi phô huynh vÒ mét sè ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc theo dâi, ch¨m sãc khi trÎ ë trêng. Cho trÎ ch¬i tù do t¹i c¸c gãc hoÆc cïng trÎ trß chuyÖn vÒ nh÷ng ®iÒu liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®ang tiÕn hµnh, vÒ b¶n th©n trÎ vµ nh÷ng sù kiÖn x¶y ra h»ng ngµy xung quanh trÎ. b. ThÓ dôc s¸ng: Cã thÓ tæ chøc cho trÎ tËp trong nhµ hoÆc cho trÎ tËp ngoµi s©n. TËp theo nh¹c vµ sö dông dông cô... c. §iÓm danh: CÇn thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc, gióp trÎ biÕt tªn vµ quan t©m ®Õn c¸c b¹n trong líp (GV cã thÓ gäi tªn trÎ hoÆc lµm cho mçi trÎ mét thÎ tªn – ký hiÖu). Khi ®Õn líp trÎ tù cÇm g¾n lªn b¶ng thµnh d·y theo tæ, theo ch÷ c¸i ®Çu cña tªn. Sau ®ã, trÎ ®Õm tªn – ký hiÖu, ph¸t hiÖn trÎ v¾ng mÆt, hoÆc còng cã thÓ cho trÎ trong tæ quan s¸t, ph¸t hiÖn b¹n v¾ng mÆt. 1. Ho¹t ®éng häc: Néi dung ho¹t ®éng häc ®îc tiÕn hµnh theo môc ®Ých, kÕ ho¹ch mang tÝnh tÝch hîp vµ ®· ®îc dù kiÕn trong kÕ ho¹ch tuÇn phï hîp víi c¸c lÜnh vùc néi dung gi¸o dôc ( PhÊt triÓn thÓ chÊt, ph¸t triÓn nhËn thøc, ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t triÓn t×nh c¶m, kÜ n¨ng x· héi vµ thÈm mü) trong ch¬ng tr×nh vµ theo chñ ®Ò. Thêi gian biÓu cho trÎ líp mÉu gi¸o lín cã 6 lÇn häc trong tuÇn. Thêi gian tiÕn hµnh cho 1 lÇn häc/ ngµy kh«ng nªn qu¸ 35 phót. NÕu h«m nµo cÇn tæ chøc cho trÎ häc 2 lÇn/ngµy, tuú thuéc vµo néi dung vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña trêng, líp, cã thÓ s¾p xÕp c¶ 2 lÇn häc vµo buæi s¸ng hoÆc 1 lÇn vµo buæi s¸ng, 1 lÇn vµo buæi chiÒu sau thêi ®iÓm ¨n phô buæi chiÒu, gi¸o viªn nªn s¾p xÕp ho¹t ®éng tÜnh tríc, ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt ®éng sau, gi÷a 2 lÇn häc nªn cho trÎ ch¬i tù do, gi¶i trÝ kho¶ng 10 phót. 2. Ch¬i, ho¹t ®éng ë c¸c gãc: 3. Ch¬i, ho¹t ®éng ngoµi trêi: 4. ¨n, ngñ, vÖ sinh: 5. Ch¬i vµ ho¹t ®éng theo ý thÝch ( ho¹t ®éng chiÒu). 6. Tr¶ trÎ: C©u 4: §/C h·y nªu nh÷ng nguyªn t¾c bè trÝ gãc ho¹t ®éng? ( Ch¬ng tr×nh ®æi míi). Tr¶ lêi: C©u 5: §/C h·y lËp mét m¹ng ho¹t ®éng theo híng ®æi míi víi chñ ®Ò mµ ®/c ®ang thùc hiÖn. Tr¶ lêi: ( Trang tiÕp theo) MÉu gi¸o lín: c¸c ho¹t ®éng chñ ®Ò : Ph©n biÖt vµ thÓ hiÖn th¸i ®é, t×nh c¶m tríc vÎ ®Ñp ®a d¹ng, ®éc ®¸o cña c¸c SVHT XQ vµ c¸c TP nghÖ thuËt. Nghe vµ thÓ hiÖn c¶m xóc ®èi víi c¸c ©m thanh ®a d¹ng trong cuéc sèng, thiªn nhiªn. H¸t: Th¬ng con mÌo, con chuån chuån, ba bµ ®i b¸n lîn con, v× sao chim hay hãt... Nghe h¸t: Em tíi trêng, em nh chim c©u tr¾ng, lîn trßn lîn khÐo , bµ cßng ®i chî trêi ma, t«m c¸ cua thi tµi, .trèng c¬m, nh¹c rõng... ThÓ hiÖn c¸c vËn ®éng nhÞp nhµng theo nh¹c víi t×nh c¶m phï hîp vµ sö dông c¸c dông cô gâ ®Öm ®a d¹ng. VÏ, nÆn, ch¾p ghÐp víi cÊu tróc liªn kÕt phøc t¹p h¬n. §éng vËt H« hÊp: HÝt vµo, thë ra Tay vai: §a hai tay lªn cao, ra phÝa tríc, sang hai bªn (KÕt hîp vÉy bµn tay, quay cæ tay) Ch©n: Nhón ch©n Lng bông: Tay chèng h«ng, quay ngêi sang ph¶i, tr¸i. V§CB: Ch¹y 18m (Kho¶ng 10 gi©y) NÐm xa b»ng mét tay ( 4m) TrÌo lªn xuèng bËc cÇu thang PT thÓ chÊt §Æc ®iÓm næi bËt vµ Ých lîi cña c¸c con vËt quen thuéc, mét vµi mèi liªn hÖ ®¬n gi¶n gi÷a con vËt víi MT sèng, c¸ch ch¨m sãc vµ b¶o vÖ chóng. Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau (vÒ tiÕng kªu, cÊu t¹o bªn ngoµi, vËn ®éng, thøc ¨n, c¸ch kiÕm ¨n...) râ nÐt gi÷a: Mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh, mét sè con vËt sèng trong rõng, mét sè con vËt sèng díi níc, mét sè lo¹i c«n trïng. §Õm trong ph¹m vi 10 vµ ®Õm theo kh¶ n¨ng vÒ c¸c con vËt. S¾p xÕp ®èi tîng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña con vËt ( trªn - díi - tríc - sau) so víi con ngêi hoÆc con vËt kh¸c (cã sù ®Þnh híng PT thÈm mü PT nhËn thøc §éng vËt PT t×nh c¶m - x· héi TËp gÇn gòi, ch¨m sãc c¸c con vËt. Xem tranh ¶nh vÒ c¸c con vËt kh¸c nhau ®Ó thÊy ®îc sù phong phó cña chóng. Ch¬i c¸c trß ch¬i. Lµm bé su tËp c¸c loµi ®éng vËt. Xem ch¬ng tr×nh ThÕ giíi ®éng vËt. Ch¬i trß ch¬i ®ãng vai cöa hµng ¨n uèng, chÕ biÕn c¸c mãn ¨n tõ ®éng vËt trong gia ®×nh. B¸c sü thó y kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸c con vËt... Tr¶ lêi vµ ®Æt c¸c c©u hái vÒ c¸c con vËt, so s¸nh: T¹i Ph¸t triÓn ng«n ng÷ Do ®©u mµ cã? sao? Cã g× gièng nhau? Kh¸c nhau? Nghe kÓ, ®äc truyÖn, th¬, ca dao, ®ång dao, tôc ng÷ vÒ c¸c con vËt phï hîp víi trÎ. KÓ l¹i chuyÖn ®· ®îc nghe mét c¸ch râ rµng, m¹ch l¹c, diÔn c¶m. KÓ chuyÖn s¸ng t¹o vÒ c¸c con vËt: theo ®å vËt, theo tranh, theokinh nghiÖm, theo chñ ®Ò. NhËn d¹ng vµ ph¸t ©m c¸c ch÷ c¸i: h,k,g,y T« c¸c ch÷ c¸i ®· häc, tõ Xem vµ ®äc c¸c lo¹i s¸ch.Ph©n biÖt më ®Çu vµ kÕt thóc cña s¸ch. Lµm quen víi c¸ch ®äc vµ viÕt tiÕng ViÖt. "§äc truyÖn qua c¸c tranh vÏ C©u 6: ViÖc lùa chän vµ x©y dùng m¹ng chñ ®Ò dùa vµo nh÷ng yªu cÇu g×? Nªu râ nh÷ng yªu cÇu ®ã. Tr¶ lêi: ViÖc lùa chän vµ x©y dùng m¹ng chñ ®Ò dùa vµo nh÷ng yªu cÇu sau: - X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu gi¸o dôc cña chñ ®Ò: + Gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh môc tiªu gi¸o dôc cña chñ ®Ò hoÆc nãi c¸ch kh¸c lµ nh÷ng kÕt qu¨ mong muèn mµ trÎ cã thÓ ®¹t ®îc sau khi häc vÒ chñ ®Ò ®ã trªn c¬ së. + B¸m s¸t môc tiªu ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non vµ môc tiªu cña tõng lÜnh vùc gi¸o dôc ë ®é tuæi mÉu gi¸o lín( 5 – 6 tuæi). + T×m hiÓu ®Ó n¾m ®îc vèn kinh nghiÖm cña trÎ liªn quan ®Õn chñ ®Ò ( th«ng qua trß chuyÖn, hái trÎ). + C¸c môc tiªu cÇn cô thÓ, võa søc, phï hîp víi ®é tuæi, nh»m gióp trÎ tõng bíc ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc ë cuèi ®é tuæi. - X©y dùng m¹ng néi dung: C¨n cø vµo môc tiªu gi¸o dôc, gi¸o viªn x¸c ®Þnh néi dung cho tõng lÜnh vùc. Cã thÓ sö dông s¬ ®å m¹ng ®Ó thiÕt kÕ chñ ®Ò ( bao gåm m¹ng néi dung vµ m¹ng ho¹t ®éng). + M¹ng néi dung - X¸c ®Þnh néi dung, kh¸i niÖm, c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é cÇn thiÕt trong mçi chñ ®Ò híng ®Õn ph¸t triÓn trÎ tæng thÓ vÒ c¸c mÆt: thÓ lùc, ng«n ng÷, nhËn thøc, t×nh c¶m, x· héi. - Sö dông h×nh thøc m¹ng më ®Ó gióp gi¸o viªn nhËn thÊy c¸c mèi quan hÖ giòa c¸c néi dung vµ c¸c ho¹t ®éng häc mang tÝnh tÝch hîp trong ph¹m vi chñ ®Ò vµ víi chñ ®Ò kh¸c. M çi chñ ®Ò cÇn ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau: + XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu, høng thó cña trÎ vµ tõ thùc tÕ cuéc sèng. + §îc thÓ hiÖn trong c¸c ho¹t ®éng c¶ ngµy ë trêng mÇm non + §îc thÓ hiÖn ë sù lùa chän c¸c ®å dïng häc liÖu trong c¸c khu vùc ch¬i, ho¹t ®éng trong líp. + Mçi chñ ®Ò nhá ®îc tiÕn hµnh tèi thiÓu trong 1 tuÇn, ®¶m b¶o võa cã sù lÆp l¹i võa më réng c¸c c¬ héi häc cho trÎ hµng ngµy. C©u 7: §/C h·y lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña trÎ trong 1 ngµy, vµ lµm râ néi dung cña ho¹t ®éng ngoµi trêi, cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi trÎ. (Chñ ®Ò: TÕt vµ mïa xu©n). Tr¶ lêi: KÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña trÎ trong 1 ngµy: Thø 3 ngµy 20 th¸ng12 n¨m2011 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh Tiết 1: LQVH: Quả bầu tiên I/ Yêu cầu: - Kiến thức: Cháu hiểu nội dung chuyện - Kỹ năng: Trẻ thuộc truyện, đóng kịch thể hiện được nội dung câu chuyện. - Giáo dục: Qua câu chuyện cháu biết yêu thương, giúp đỡ mọi người, những con vật bé nhỏ khi gặp nạn, căm ghét kẻ tham lam độc ác II/ Chuẩn bị: Cô: bộ tranh “Quả bầu tiên”, mô hình bác nông dân, vườn cổ tích Cháu: mũ cáo, trang phục cậu bé, lão địa chủ III/Nội dung hoạt động: Tên hoạt động Hoạt động 1 Hoạt động của cô * Cháu tham quan mô hình đàm thoại cùng rối Cô cháu mình cùng đến tham quan mô hình của bác nông dân Khi đi nhớ đi bên phải không đùa giỡn giữa lộ À đến nơi rồi các con ngồi xuống đi nào. Bác nông dân chào các cháu Cô nói: các con xem bác nông dân đang làm gì? Cô cháu cùng đếm xem có mấy quả bầu? Cô nói dưới tranh là từ “quả bầu”. Các con xem trong từ quả bầu có chữ cái nào con đã học rồi? Bác nông nói: các cháu ạ Bác nghe trên đường đi các cháu hát bài nói về quả bầu, quả bí thật hay. Thế thì các chá biết bầu và bí thuộc loại rau gì không? Vì vậy trong bữa ăn hàng ngày các con cần ăn nhiều rau quả cần thiết cho cơ thể các con nhé. Khi ăn con nhớ gọt vỏ sau đó bỏ rác vào nơi qui định con nhé. Các con biết “quả bầu tiên” có trong câu chuyện gì nào? Bác sẽ nhờ cô giáo kể lại chuyện cho các cháu nghe nhé. * Cô kể chuyện Cô kể lần 1 Hoạt động cháu Cháu cùng nhau đến mô hình Chào bác nông dân Cháu nói tự do Cả lớp đếm Cháu nói theo suy nghĩ Loại rau ăn quả Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4 Hoạt động 5 Cô kể diễn cảm kết hợp điệu bộ Cô tóm tắt nội dung câu chuyện: câu chuyện cô vừa kể đã miêu tả lại một cậu bé con nhà nghèo rất tốt bụng, biết yêu kính mọi người, mọi vật xung quanh nên cuối cùng gặp nhiều điều may mắn đến với chú bé, còn tên địa chủ tham lam, độc ác cuối cùng bị trừng trị thật đáng đời. Cô kể lần 2: kết hợp tranh minh họa, đàm thoại cùng trẻ trên tranh. Cô giải thích nội dung câu chuyện Trong câu chuyện cô vừa kể có nhân vật nào? Câu chuyện có chú bé, lão địa chủ, chim én, chó sói, dân làng. Giảng từ khó: trong câu chuyện có từ Chấp chới:chỉ sự yếu đuối, lơ lửng trên không Kì diệu: phép mầu kì lạ Hí hửng: khoái trá, thích thú * Trò chơi thông qua đàm thoại Cô nói: bác nông dân có gởi tặng cho lớp một số quả nhưng trước khi nhận phải trả lời đúng một số câu hỏi của cô Cô chia lớp thành 2 đội: giới thiệu tên trò chơi – cách chơi Trẻ tiến hành chơi Cô hỏi theo nội dung câu chuyện Trong câu chuyện cô vừa kể có những nhân vật nào Cậu bé chăm sóc én nhỏ như thế nào? Qua câu chuyện này con thương ai nhiều? Vì sao? Cô nhận xét cách chơi của 2 đội. * Cháu diễn kịch Bác nông dân khen các con học ngoan trả lời đúng câu hỏi, tạm biệt bác để đến vườn cổ tích xem các bạn đống kịch. Cô giới thiệu thành phần vai diễn. Các con vừa được xem câu chuyện có hay không? Qua câu chuyện này giáo dục các con ở hieàn, bieát quan tâm giúp đỡ người khác.. * Trò chơi “Ai nhanh hơn” Trước khi ra về cô cháu mình cùng chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” Cô nêu cách chơi Cho cháu tiến hành chơi Cô bao quát Cô tuyên dương đội xếp đẹp đúng. Quả bầu tiên Cháu nghe cô kể lần 1 Cháu xem tranh Cháu đọc đồng dao chia thành 2 đội Cháu cùng nhau đến vườn cổ tích Cháu chia thành 3 đội Tiết 2: Toán: Đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9. I/ Yêu cầu: - Kiến thức: Cháu nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 9. - Kỹ năng: Đếm được đến 9 , nhận biết 9đối tượngtheo yêu cầu của cô. - Thái độ: GD trẻ trong bữa ăn phải ăn rau quả. Khi ăn phải rửa sạch quả, rửa tay sạch, khi ăn xong bỏ rác đúng nơi quy định. II/ Chuẩn bị: - 9 quả cam, 9 cái lá, xung quanh lớp đồ vật , đồ chơi có số lượng 8 - Tranh 2 cây , đất nặn đủ cho các cháu. III/ Tổ chức hoạt động: Hoạt động của cô *HĐ 1: Ôn số lượng 8: - Cho cháu hát bài: “ Bầu và bí” - Bầu và bí là loại rau ăn củ dùng để làm gì vậy con ? - Trong bữa ăn hàng ngày các con nhớ ăn đầy đủ các loại rau củ , quả cho cơ thể mình khoẻ mạnh nhé. - Các con nhìn xem cô có quả gì đây? - Đếm xem có bao nhiêu quả bí? - Các con nhìn xem trong lớp nhóm trái cây nào có số lượng là 8? *HĐ 2: Đếm đến 9 ,nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 9: Sáng nào bé lan cũng theo mẹ ra vườn để hái quả , Lan rất cẩn thận nhẹ tay sắp vào giỏ cho mẹ . Các con xem Lan hái được bao nhiêu quả cam nhé! Cô gắn 8 quả cam À cô còn 1 quả cam nữa , 8 thêm 1 là mấy? À cứ 1 quả cam thì Lan gắn 1 cái lá. Cô gắn 8 cái lá tương ứng và hỏi cháu: số quả và lá có bằng nhau không? Vậy muốn số lá và số quả bằng nhau phải làm gì? Cô thêm 1 lá và cho trẻ đếm Vậy bây giờ số lá và số quả ntn ?Và cùng bằng mấy? . Sau đó cô cho trẻ cất dần số lá và số quả. Hoạt động của trẻ *HĐ 3: Luyện tập: 1/ Tìm các loại rau xung quanh lớp có số lượng 8,9 2/ Thi ai nhanh: Cách chơi: Chia trẻ làm 2 tổ cho trẻ bật qua các vòng lên gắn các qủa vào cây có số lượng là 9, thời gian cho 2 tổ là 1 bản nhạc, tổ nào gắn được nhiều thì tổ đó chiến thắng… * HĐ 4: Nhận xét và kết thúc tiết học - Cả lớp hát Dùng để nấu canh - Thưa cô quả bí 1, 2 ….8 quả bí ạ Trẻ tìm và đếm… - Không bằng nhau Thêm 1 lá Cả lớp đếm số lá và số quả Bằng nhau và cùng bằng 9 trẻ cất theo sự hướng dẫn của cô - Trẻ chơi. - HOẠT ĐỘNG GÓC 1/ Đóng vai: GĐ, cô giáo, cửa hàng hoa tươi 2/ XD - Lắp ghép: Xây dựng vườn hoa công viên 3/ Tạo hình: Xé dán , tô mầu các loại hoa , quả , vẽ vườn hoa. 4/ Sách: Làm sách về các loại hoa, quả, các chữ cái l, m, n. 5/ Toán: Vẽ , tô mầu cắt dán các loại cây làm thành anbum có số lượng 9 6/ Âm nhạc: Hát múa về hoa , quả , tết mùa xuân. 7/ KPKH và thiên nhiên: Chăm sóc con vật và các cây trong góc thiên nhiên … HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI * Trò chuyện với trẻ về các loại rau: - Các con biết loài rau gì kể cho cô và các bạn nghe nào? ( Trẻ kể ) - Sau đó cô cho trẻ quan sát các loại rau và cho trẻ nói t/d của loài rau đó. - Giáo dục trẻ phải biết chăm sóc cây, tưới nước cho cây… *TCVĐ: Chuyền quả nhanh Cách chơi: Cho trẻ xếp thành 2 hàng , khi cô hô bắt đầu thì bạn đầu hàng chuyền cho bạn thứ 2 và chuyền cho đến hết. Hàng nào chuyền nhanh thì hàng đó thắng. * Chơi tự chọn: Cháu vẽ, hát, đọc thơ, chơi dân gian… SINH HOẠT CHIỀU Ôn lại nội dung bài học sáng, cho trẻ kể lại truyện : Quả bầu tiên Tập cho trẻ kể lại từng đoạn chuyện Vệ sinh , ăn chiều , chơi tự chọn Đánh giá trẻ cuối ngày:........................................................................... ........................................................................... Cã thÓ nãi, m«i trêng bªn ngoµi líp häc rÊt cã ý nghÜa ®èi víi trÎ mÉu gi¸o. Ch¬i ngoµi trêi t¹o cho trÎ nhiÒu c¬ héi vËn ®éng toµn th©n, ph¸t triÓn kü n¨ng vËn ®éng th« nh: ®i, ch¹y, nh¶y, leo trÌo, th¨ng b»ng; phèi hîp c¸c gi¸c quan vµ tiÕp nhËn c¶m gi¸c. C©u 8: §/C h·y lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®énghäc.  
- Xem thêm -