Tài liệu đề cương ôn tập toán 6 ( phạm van đích)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 531 |
  • Lượt tải: 0
tranvanhung

Tham gia: 20/02/2016

Mô tả:

Trường THCS Ngũ Đoan Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II Môn Toán 6 A.Số học I. Lý thuyết 1. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? 2. Phát biểu các qui tắc cộng, trừ, nhân, chia hai số nguyên 3. Quy tắc dấu ngoặc 4. Nªu ®Þnh nghÜa ph©n sè? Hai ph©n sè a c vµ b»ng nhau khi nµo? b d 5. Nªu c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè? ThÕ nµo lµ ph©n sè tèi gi¶n? Ph¸t biÓu quy t¾c quy ®ång mÉu sè nhiÒu ph©n sè, quy t¾c rót gän ph©n sè? §Ó so s¸nh hai ph©n sè ta lµm thÕ nµo? 6. ThÕ nµo lµ hai ph©n sè ®èi nhau, hai ph©n sè nghÞch ®¶o cña nhau? 7. Ph¸t biÓu quy t¾c vµ viÕt d¹ng tæng qu¸t cña c¸c phÐp to¸n céng, trõ, nh©n, chia hai ph©n sè? 8. PhÐp céng vµ phÐp nh©n ph©n sè cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? ViÕt d¹ng tæng qu¸t cña c¸c tÝnh chÊt ®ã? 9. Ph¸t biÓu quy t¾c t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña 1 sè cho trước quy t¾c t×m 1sè biÕt gi¸ trÞ ph©n sè cña nã? II. Bµi tËp: Bài 1: Tính hợp lí nhất 1, 2155– (174 + 2155) + (-68 + 174) 2, -25 . 72 + 25 . 21 – 49 . 25 3, 35(14 –23) – 23(14–35) 4, 8154– (674 + 8154) + (–98 + 674) 5, 32.( -39) + 16.( –22) 6, –1945 – ( 567– 1945) 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bài 2 Tìm x  Z biết : 1) x – 2 = –6 2) –5x – (–3) = 13 3) 15– ( x –7 ) = – 21 4) 3x + 17 = 2 5) 45 – ( x– 9) = –35 9) | x – 3| –7 = 13 10) 72 –3.|x + 1| = 9 11) 17 – (43 – x ) = 45 12) 3| x – 1| – 5 = 7 13) –12(x - 5) + 7(3 - x) = 5 14) (x – 2).(x + 4) = 0 15) (x –2).( x + 15) = 0 19) (x – 3)(x – 5) < 0 6) (–5) + x = 15 7) 2x – (–17) = 15 8) |x – 2| = 3. 16) (7–x).( x + 19) = 0 17) 5  x  1 18) x 3 – 25 . 21 + 25 . 72 + 49 . 25 27(13 – 16) – 16(13 – 27) –1911 – (1234 – 1911) 156.72 + 28.156 ) 184.33 + 67.184 44.( –36) + 22.( –28 20) 2x2 – 3 = 29 21) –6x – (–7) = 25 22) 46 – ( x –11 ) = – 48 1 Trường THCS Ngũ Đoan Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 Bài 3. Cho biểu thức: A = (-a + b – c) – (- a – b – c) a) Rút gọn A b) Tính giá trị của A khi a = 1; b = –1; c = –2 Bài 4. Cho biểu thức: A = (–m + n – p) – (–m – n – p) a) Rút gọn A b) Tính giá trị của A khi m = 1; n = –1; p = –2 Bài 5. Cho biểu thức: A = (–2a + 3b – 4c) – (–2a – 3b – 4c) a) Rút gọn A b) Tính giá trị của A khi a = 2012; b = –1; c = –2013 Bài 6. Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn biểu thức: a) A = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c) b) B = (a + b – c) + (a – b + c) – (b + c – a) – (a – b – c) Bài 7. LiÖt kª vµ tÝnh tæng tÊt c¶ c¸c sè nguyªn x tháa m¨n: a) –7  x  7 b) –9  x  6 Bài 8. Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn : |x| < 2013 Bµi 9: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) 1 2 3 5 .(   ) 2 9 7 27 b) ( Bµi 10: TÝnh nhanh: 5 8 9  1, 75  ) : ( 3 ) 28 35 20 3 15 2 3  (  ) 7 26 13 7 11 6 8 11 1 c) .  .  23 7 7 23 23 a) 1 5 3 7 c) .  7 36 . 27 14 d) 70,5  528 : b) 2.    1   : 7 9 7  3 9 3 d) ( Bµi 11: T×m sè x biÕt: 2 3 5 1 377 123 34 1 1 1   ).(   ) 231 89 791 6 8 24 a) 2 3 5 x x  3 2 12 b) d) 2 1 3 .x   3 5 10 e) x   2 3 53  .(3 x  3, 7)   5 5 10 3 4 5 3 c) f) 7 3 5 23 : (2  x)   9 4 9 27 2x  1 5  1 3 6 Bµi 12: Mét trêng häc cã 1200 häc sinh. Sè häc sinh cã häc lùc trung b×nh chiÕm sè, sè häc sinh kh¸ chiÕm 15 2 5 tæng 8 1 tæng sè, sè cßn l¹i lµ häc sinh giái. TÝnh sè häc sinh giái cña 3 trường nµy. 1 2 Bµi 13: Mét khu vườn h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 14 m , chiÒu réng b»ng 3 chiÒu dµi. 5 TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña khu vườn ®ã. Bµi 14: Mét tæ c«ng nh©n ph¶i trång sè c©y trong ba ®ît. §ît I tæ trång ®îc §ît II tæ trång ®îc 1 tæng sè c©y. 3 3 sè c©y cßn l¹i ph¶i trång. §ît III tæ trång hÕt 160 c©y. TÝnh tæng sè 7 c©y mµ ®éi c«ng nh©n ®ã ph¶i trång? 2 Trường THCS Ngũ Đoan Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 Dành cho học sinh khá, giỏi Bµi 15*: TÝnh tæng: a) 2 2 2 2    ...  1.3 3.5 5.7 99.101 Bµi 16*: Chøng tá r»ng ph©n sè Bµi 17*: Cho A  n2 n5 b) 5 5 5 5    ...  1.3 3.5 5.7 99.101 2n  1 lµ ph©n sè tèi gi¶n. 3n  2 (n  Z ; n 5) T×m x ®Ó A  Z Bài 18. : Thùc hiÖn phÐp tÝnh 3   a)  8  4  12  : 6  2   3 7 5 1 1 3 1 3 1 3  7 1 2 3 1 2  5 e)  5  0,415  200 .2 3 .0,25   g) 0,25 : 10,3  9,8  4   2 d)  8  4 .1 3  7 . 3,5     c) 6 12 : 2 4  11 4 . 3  5    5 3 3 b) 2  4   4  5     10 1 f) 16 : 0,125   2 4  0,6 . 11     h) 115 .0,75   20  25%  : 3   13 3 4 11 7 2 2 1   3 7 14 k) 3 3 1  7 28 Bài 19. : TÝnh hîp lý gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau: 8 8   7  5  14  23  32 23  3 5 4 3 3 C .  . 2 7 9 9 7 7 2 5 E  0,7.2 .20.0,375. 3 28 303030   30303 H  9 7   4,03 484848   80808 5 5 4   I  10101.    111111 222222 3 . 7 . 11 . 13 . 37   38  8 17    43 1  45  45 57  1 7  4  5 7 D  19 :  13 : . 8 12 4 12  5  3 39 4  15  F   9,75.21  .18 . 7 4 7  78  A  49 B  71 Bài 20 : T×m x biÕt:   g)  x.6 7  7 .2 5  7  2   2 2 1 1 x  3 2 10 4 b) 5 : x  13 7  4  2 c)  2 5 x  50  : 3  51   a. 1 3   h) x.3 4    6 .x  1 3  12   1 7 2 5 i) 5    d)  x  2 . 3  2 x   0    1 3 2 j) 3 8 1 1 4  4  : x    : x  3 : 17  17 7 3 11  17  17 3 7  2x   2 4 4 Trường THCS Ngũ Đoan e) Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 2  1  17 26 k)  x     5 25 25   2 1 5 x x 3 2 12 3 5  7 24 l)  1   3x     27  9 27 Bài 21. : Rót gän ph©n sè:  315 540 25.13 b) 26.35 6.9  2.17 c). 63.3  119 3.13  13.18 d). 15.40  80 2929  101 2.1919  404  1997.1996  1 g)   1995.( 1997)  1996 2.3  4.6  14.21 h). 3.5  6.10  21.35 3.7.13.37.39  10101 i). 505050  70707 a) f)   5 3 .40.4 3 e). 14 0 135.  2  .  100 k).  36.17  9.  52 18.34    18.124 Bài 22. : So s¸nh c¸c ph©n sè sau: a. c. e. h. k. 1 1 2 ; ; 2 3 3 3 1 5 2 ; ; ; 124 41 207 83 16 24 vµ 9 13 27 26 vµ 82 75 54.107  53 135.269  133 vµ B  A 53.107  54 134.269  135 b. d. g. i. 4 1 3 ; ; 9 2 7 134 55 74 116 ; ; ; 43 21 19 37  2525  217 vµ 2929 245  49 64 vµ 78  95 Gợi ý bài k) 54.107 – 53 = 53.107 + 107 – 53 = 53.107 = 54 nên A = 1 135.269 – 133 = 134.269 + 269 – 133 = 134.269 + 136 nên B > 1. Vậy A < B Bài 23. Chøng minh r»ng: a 1 1   a. ( n, a  N * ) n( n  a ) n na b. ¸p dông c©u a tÝnh: 1 1 1   ...  2.3 3.4 99.100 1 1 1 C   ...  15 35 2499 A B 5 5 5   ...  1.4 4.7 100.103 Bài 24. : Víi gi¸ trÞ nµo cña x  Z c¸c ph©n sè sau cã gi¸ trÞ lµ 1 sè nguyªn 3 x 1 2x  1 C x3 x2 x3 x2 1 D x 1 a. A  b. B  c. d. Bài 25.Chøng tá r»ng c¸c ph©n sè sau tèi gi¶n víi mäi sè tù nhiªn n a. n 1 2n  3 b. 4 2n  3 4n  8 Trường THCS Ngũ Đoan Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 Gợi ý bài 25b. Gọi d là ƯC (2n +3; 4n +8) => 2n + 3 chia hết cho d và 4n + 8 chia hết cho d ð 4n + 6 chia hết cho d và 4n + 8 chia hết cho d ð 4n + 8 – 4n – 6 chia hết cho d ð 2 chia hết cho d ð d = 1; 2 nhưng 2n + 3 là số lẽ nên không chia hết cho 2; vậy d = 1. vậy phân số đã cho tối giản II.Hình học I. Lý thuyÕt:Tr¶ lêi c¸c c©u hái ®· cho phÇn «n tËp h×nh häc (sgk - 95, 96) II. Bµi tËp: Bµi 1: VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi: a) - VÏ tia Oa � = 450, - Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Oa, vÏ c¸c tia Ob, Oc sao cho aOb � = 1100 aOc - Trong 3 tia Oa, Ob, Oc tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? � = 800 b) - VÏ tia Ox, Oy sao cho xOy � = 400 - VÏ tia Ot n»m gi÷a hai tia Ox, Oy sao cho xOt � kh«ng? V× sao? - Tia Ot cã lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy c) + VÏ ®o¹n AB = 6cm + VÏ đường trßn (A; 3cm) + VÏ đường trßn (B; 4cm) + Đường trßn (A; 3cm) c¾t (B; 4cm) t¹i C vµ D + TÝnh chu vi tam gi¸c ABC vµ tam gi¸c ADB d) VÏ tam gi¸c MNP biÕt MN = 5cm; NP = 3cm; PM = 7cm � Bµi 2: Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Om, vÏ c¸c tia On, Op sao cho mOn = � 500, mOp = 1300 � . a) Trong 3 tia Om, On, Op tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? TÝnh gãc nOp � . TÝnh aOp � ? b) VÏ tia ph©n gi¸c Oa cña gãc nOp � � sao cho aOb � � = 550. Gäi Om lµ tia Bµi 3: Cho hai gãc kÒ nhau aOb vµ aOc = 350 vµ aOc ®èi cña tia Oc. � vµ bOm � ? a) TÝnh sè ®o c¸c gãc: aOm � . TÝnh sè ®o gãc aOn � ? b) Gäi On lµ tia ph©n gi¸c cña gãc bOm � ? c) VÏ tia ®èi cña tia On lµ tia On’. TÝnh sè ®o gãc nOm � Bµi 5: Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox, vÏ tia Ot vµ Oy sao cho góc xOt � = 600. = 300 ; góc xOy a. Hái tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? V× sao? � ? b. TÝnh gãc tOy c. Tia Ot cã lµ tia ph©n gi¸c cña góc xOy hay kh«ng? Gi¶i thÝch. � = 300, Bµi 6: Trªn mét nöa mÆt ph¼ng bê cã chøa tia Ox, vÏ 2 tia Oy vµ Oz sao cho xOy � = 1100. Góc xOz a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz, tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? V× sao? � ? b. TÝnh gãc yOz 5 Trường THCS Ngũ Đoan Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 � . TÝnh gãc zOt � vµ gãc xOt � ? c. VÏ Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc zOy z t y x Bµi 7: H×nh vÏ bªn cho 4 tia, trong ®ã O 2 tia Ox vµ Oy ®èi nhau, tia Oz n»m gi÷a 2 tia Oy vµ Ot. a. H·y liÖt kª c¸c cÆp gãc kÒ bï cã trong h×nh vÏ. � = 450. � nÕu biÕt gãc xOt � = 600, vµ gãc zOy b. TÝnh gãc tOz Bài 8. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc �  750 , góc xOz �  1500 xOy � ? a, Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không? Vì sao? b, Tính góc yOz c, Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? Bài 9.Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz và Oy sao cho : � = 80 0 � = 40 0 ; xOy xOz � ? a/ Hỏi tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao ? b/ Tính zOy � ? c/ Chứng tỏ rằng tia Oz là tia phân giác của xOy � = Bài 10 :Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ tia Oy và Oz sao cho xOy � = 1000 500, xOz � a/ Trong ba tia Ox, Oy và Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b/ So sánh xOy � ? và yOz � không? Vì sao? c/ Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz �  300 , xOy �  600 . Bài 11 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho xOt a) Trong ba tia Ox , Oy, Ot tia nào năm giữa hai tia còn lại ? Vì sao? � và góc xOt � ? b) So sánh góc tOy c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? � không? Vì d) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox, khi đó tia Oy có là phân giác của góc tOz sao? Bài 12: Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox vÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho góc � =800; góc xOz � = 400 xOy a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? V× Sao ? � ? b) b)TÝnh sè ®o gãc zOy � ? c) Chøng tá tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy � = 700 . � = 350 , xOy Bài 13.Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xOz � ? a)Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? b)Tính zOy � không ? Vì sao ? c)Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy � � . tính mOy d)Gọi Om là tia phân giác của góc xOz ? 6 Trường THCS Ngũ Đoan Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 III/ ĐỀ THAM KHẢO: 90’ A. TRẮC NGHIỆM :( 2 điểm) Trong mỗi câu sau, hãy chọn phương án thích hợp nhất và ghi vào phần bài làm: Câu 1. Kết quả phép tính: - 5 : A.  1 10 1 2 là: B. -10 C. 5  10 D. Câu 2. Trong các cách viết sau, phân số nào bằng phân số A. 2 6 B. 4 3 Câu 3. Kết quả so sánh phân số N = A. N < M Câu 4. Biết x  15  27 9 C. 2 3 6 9 và M = B. N > M 2 ? 3 D. 3 4 5 2 6 9 là: C. N = M D. N ≤ M số x bằng: A. – 5 B. – 135 C. 45 D. – 45 0 Câu 5 Cho 2 góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 35 . số đo góc còn lại là A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450 � là góc tù thì: Câu 6. Biết góc xOy � , 900 B. 900 ≤ xOy � ≤ 1800 C. 900 < xOy � < 1800D. 900 < xOy � ≤ 1800 A. 00 < xOy � = 450; Góc xOz � là góc gì? Câu 7 Tia Oy là tia phân giác của góc xOz, biết xOy A. Bẹt B. Tù C. Vuông D. Nhọn Câu 8. Hình gồm các điểm cách O một khoảng 6cm là A. Hình tròn tâm O, bán kính 6cm B. Đường tròn tâm O, bán kính 3cm C. Đường tròn tâm O, bán kính 6cm D. Hình tròn tâm O, bán kính 3cm B. TỰ LUẬN: (8 điểm) Bài 1. (1.5đ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể) a. 2 4  3 15 b. 3 5 3 6 3 .  . 2 7 11 7 11 7 b. 3 2 1 x  5 3 5 Bài 2. (2.5đ) 1.Tìm x biết: a. 2x + 23 = 2012 – (2012 – 15) 2. Cho biểu thức A = 2 ( n  z ) . Tìm n 1 tất cả các giá trị nguyên của n để A là số nguyên Bài 3. (1.5đ): Khi trả tiền mua một quyển sách theo đúng giá bìa; Hùng được cửa hàng trả lại 1500 đồng, vì đã được khuyến mãi10%.Vậy Hùng đã mua quyển sách đó với giá bao nhiêu? � có số đo bằng 800 Vẽ tia phân giác Ot của góc đó. Vẽ tia Bài 4. (2.5đ): Cho góc xOy Om là tia đối của tia Ot. 7 Trường THCS Ngũ Đoan Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán 6 Năm học 2013 - 2014 � ? a. Tính góc xOm � � b. So sánh góc xOm và yOm ? � không? c. Om có phải là tia phân giác của góc xOy 8
- Xem thêm -