Tài liệu De cuong nop

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Đề cương chi tiết ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh thị trường hiện nay thì doanh nghiệp luôn thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu là tối đa hoá lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu quan trọng này, thì chất lượng và giá thành sản phẩm là vấn đề hàng đầu mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Trong chúng ta, ai cũng biết rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta là một trong những nguồn lực hết sức to lớn, vì từ đó thông qua việc khai thác chế biến sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn nguyên liệu vô cùng đa dạng và phong phú để đáp ứng cho nhu cầu chế tạo sản phẩm trong các ngành kinh tế quốc dân với trình độ sản xuất và công nghệ ngày càng cao, phục vụ cho việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Với nền kinh tế thị trường muốn doanh nghiệp tồn tại được thì mỗi đơn vị kinh tế phải tự mình tổ chức sản xuất, hạch toán, tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp hoạt động công ích) đều đặt ra mục tiêu của mình là sản xuất cái gì bằng cách nào? giá bán bao nhiêu để đảm bảo có lãi? và mở rộng sản xuất mà thị trường vẫn chấp nhận được. Do vậy giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là một biện pháp hữu hiệu quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. SV: Mai Thị Thu Hà - Lớp Kế toán 1 - K38 1 Đề cương chi tiết Kết cấu giá thành của một sản phẩm sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Muốn hạ giá thành sản phẩm thì phải giảm các chi phí. Tỷ trọng của từng loại chi phí trong sản phẩm tùy thuộc vào từng loại sản phẩm sản xuất. Ví dụ đối với sản phẩm xi măng thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giá thành, do đó việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu trên cơ sở các định mức kỹ thuật và dự toán chi phí có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong mục tiêu hạ giá thành sản phẩm, tăng tích luỹ cho công ty. Từ nhận thức đó mà công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn luôn được coi trọng đúng mức. Trong thời gian thực tập ở công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn được sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Minh Phương, sự giúp đỡ của lãnh đạo công ty và các cán bộ trong phòng kế toán, tôi đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu công tác kế toán các bộ phận của công ty, đặc biệt là công tác kế toán nguyên vật liệu và chọn đề tài là: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề gồm ba nội dung chính sau: PHẦN I: Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn PHẦN II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn PHẦN III:Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn. SV: Mai Thị Thu Hà - Lớp Kế toán 1 - K38 2 Đề cương chi tiết PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN I . Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 2.1.Chức năng nhiệm vụ 2.2 Tổ chức bộ máy quản lý 2.3 Quy trình công nghệ sản xuất xi măng 2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 2.5 Phương hướng phát triển của công ty trong nhưng năm tới II.Tổng quan về tổ chức công tác kế toán tại công ty 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty 1.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán 1.2 Nguyên tắc tổ chức bộ máy công tác kế toán trong công ty 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 2. Hình thức kế toán và đặc điểm phần hành kế toán của từng bộ phận 2.1 Hình thức kế toán 2.2 Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán chủ yếu của công ty 3. Các chế độ và phương pháp kế toán chử yếu công ty áp dụng 3.1 Đặc điểm về tổ chức chứng từ 3.2 Đặc điểm về tổ chức tài khoản 3.3 Đặc điểm về tổ chức báo cáo SV: Mai Thị Thu Hà - Lớp Kế toán 1 - K38 3 Đề cương chi tiết PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 1.1.Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty 1.2.Vai trò của nguyên vật liệu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. II. Công tác phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 2.1.Phân loại và căn cứ phân loại nguyên vật liệu 2.2 Đánh giá nguyên vật liệu 2.2.1 Giá thực tế nhập kho 2.2.2 Giá thực tế xuất kho III. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu IV. Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 4.1.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho 4.2.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán V. Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 5.1. Tài khoản sử dụng 5.2. Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu 5.3. Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu VI. Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn. 6.1. Đánh giá tình hình cung cấp nguyên vật liệu tại công ty 6.2. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty. SV: Mai Thị Thu Hà - Lớp Kế toán 1 - K38 4 Đề cương chi tiết PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN I. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 1.1 Ưu điểm 1.2 Nhược điểm II. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn 2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu 2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 2.3 Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 2.4 Về sổ kế toán chi tiết 2.5 Về sổ kế toán tổng hợp 2.6 Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật 2.7 Các biện pháp tăng cường quản lý nguyên vật liệu KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHỤ LỤC SV: Mai Thị Thu Hà - Lớp Kế toán 1 - K38 5
- Xem thêm -