Tài liệu De cuong chi tiet-xkts

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13513 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việt Nam có truyền thống lâu đời trong các hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. Ngành thuỷ sản đóng góp hơn 3% GDP trong hơn mười năm qua và được xem là một trong những ngành có bước trưởng thành nhanh chóng nhất trong thập kỷ vừa rồi. Hiện nay, ngành thuỷ sản đang không ngừng tăng trưởng cả về số lượng và chất luợng. Ngoài ra, ngành thủy sản đang là ngành có thế mạnh về xuất khẩu mang về một lượng ngoại tệ lớn cho Việt Nam. Đặc biệt, năm 2007 Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế Giới WTO – World Trade Organization. Ngành thuỷ sản đã bước đầu hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế và triển khai một số Hiệp định hợp tác với các Tổ chức quốc tế, khu vực và các nước. Bộ Thuỷ sản đang có gắng xây dựng Chiến lược Hợp tác quốc tế và Hội nhập kinh tế quốc tế ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Xuất phát từ thực tế trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Xuất khẩu thủy sản Việt Nam – Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO” để đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian qua, qua đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủy sản ngày càng vững mạnh. 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy Việt Nam trong những năm qua (2008 – 2010). Từ đó, phân tích những cơ hội và thách thức trong việc xuất khẩu thủy sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Trên cơ sở đó, đưa ra các chiến lược đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 2.2. Mục tiêu cụ thể (1) Nghiên cứu thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những năm qua. (2) Đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam. (3) Đề ra giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp thu thập số liệu Thu thập thông tin thứ cấp trên báo, tạp chí, internet, niên giám thống kê, cục thống kê, các báo cáo tổng kết của Bộ Thủy sản, báo cáo của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP. GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 1 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO 3.2. Phương pháp phân tích  Phương pháp mô tả.  Phương pháp dự báo kinh tế.  Phương pháp tần số đơn giản. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1. Về không gian Địa bàn nghiên cứu: số liệu nghiên cứu được thu thập trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 4.2. Về thời gian Số liệu sử dụng cho đề tài là số liệu thu thập từ 2008 – 12/2010. 4.3. Đối tượng nghiên cứu Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu. GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 2 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. LÝ THUYẾT VỀ XUẤT KHẨU 1.1.1. Xuất nhập khẩu 2.1.2. Xuất nhập khẩu thủy sản 1.2. VÀI NÉT VỀ WTO 1.2.1. Khái niệm WTO 2.2.2. Mục tiêu của WTO 1.3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SAU KHI GIA NHẬP WTO GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 3 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO CHƯƠNG 2 NHỮNG LỢI THẾ CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 2.1. LỢI THẾ VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1.1. Vị trí địa lý 2.1.2. Điều kiện tự nhiên 2.1.2.1. Khí hậu 2.1.2.2. Biển 2.1.2.3. Sông ngòi 2.1.2.4. Đảo và quần đảo 2.2. LỢI THẾ VỀ LAO ĐỘNG 2.3. VỊ TRÍ NGÀNH THỦY SẢN TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 2.3.1. Vai trò của ngành thủy sản nói chung 2.3.2. Vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 4 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT – CHẾ BIẾN – XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 3.1. THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU THỦY SẢN Ở VIỆT NAM 3.1.1. Tình hình khai thác 3.1.1.1. Khai thác hải sản 3.1.1.2. Khai thác thủy sản nội địa a) Khai thác ở hồ b) Khai thác ở vùng trũng ngập nước c) Khai thác trên sông 3.1.2. Tình hình nuôi trồng 3.1.3. Tình hình chế biến và bảo quản 3.1.3.1. Tình hình chung 3.1.3.2. Nguồn nguyên liệu cho chế biến thủy sản 3.1.3.3. Các mặt hàng chế biến thủy sản chính 3.1.4. Tình hình xuất khẩu 3.1.4.1. Mặt hàng xuất khẩu thủy sản 4.1.4.2. Thị trường xuất khẩu 3.2. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 3.2.1. Thách thức 3.2.2. Cơ hội GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 5 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN Ở VIỆT NAM 4.1. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 4.2. ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ 4.2.1. Định hướng phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020 4.2.2. Định hướng về vấn đề chất lượng, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm đến năm 2020 4.3. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 4.3.1. Mở rộng thị trường tiêu thụ 4.3.2. Hỗ trợ về tài chính 4.3.3. Hỗ trợ thông tin 4.3.4. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 6 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. KẾT LUẬN 5.2. KIẾN NGHỊ GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 7 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO TÀI LIỆU THAM KHẢO  Bản tin Thương mại thủy sản các năm từ 2007-2011  http://www.luatviet.org/Home/vietnam-wto/ht-pt/2007/2278/Muc-tieu-hoatdong-va-chuc-nang-cua-WTO.aspx  http://www.vietlinh.com.vn/dbase/VLTTShowContent.asp?ID=11438  THƯƠNG MẠI THỦY SẢN - Số 135 | Tháng 03/2011  http://www.vietgle.vn/trithucviet/  http://www.baocantho.com.vn  http://mekong.ven.vn/dbscl/Default.aspx?dir=mekongdelta&lang=VIđặc biệttrong WTO  http://mekong.ven.vn/dbscl/Default.aspx?dir=news&id=254&lang=VIvề giá cả, thị trường  http://www.fistenet.gov.vn/details.asp? Object=45&news_ID=18165840#VitridiaLy  http://www.fistenet.gov.vn/details.asp?Object=47&news_ID=18168165  http://www.fistenet.gov.vn/Xuat%5Fnhapkhau/market_export.asp? years=2007&thu1=1&thu2=12  http://www.mpi.gov.vn/quyhoach.aspx?Lang=4&mabai=216  http://www.vasep.com.vn  http://www.vietnamnet GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 8 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn Chuyên đề QTKD: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam-thách thức và cơ hội sau khi gia nhập WTO GVHD: Thầy Nguyễn Văn Duyệt 9 SVTH: Hồ Phan Quốc Tuấn
- Xem thêm -