Tài liệu đề cương chi tiết môn khởi tạo doanh nghiệp

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 164 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KHỞI TẠO DOANHNGHIỆP Comments Off on ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Môn Khởi taọ doanhnghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Tiếng Việt: Khởi tạo doanh nghiệp. Tiếng Anh: Sustainable Entrepreneurship Pratice(SEP) 2. Số tín chỉ: 2 đvht 3.Phân bổ thời gian : Lên lớp : 30 tiết Lý thuyết: 25 tiết Bài tập : 5 tiết 5. Điều kiện tiên quyết : Không. 6. Mục tiêu của học phần : – Trình bày các khái niệm về doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp, các nguyên tắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh. – Các điều kiện để trở thành nhà quản lý doanh nghiệp và các thủ tục chính cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; có khả năng xác định ngành nghề kinh doanh – Lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế. 7. Mô tả vắn tắc nội dung của học phần : Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp và tổ chức của doanh nghiệp; các nguyên tắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh và các điều kiện để trở thành nhà quản lý doanh nghiệp; các thủ tục chính cần thiết khi thành lập doanh nghiệp; kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh doanh; các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: – Lên lớp nghe giảng, thảo luận tại lớp – Viết tiểu luận, thi kiểm tra kết thúc học phần. 9. Tài liệu học tập : Tài liệu chính: – Giáo trình chưa có chính thức – Có thể tham khảo giáo trình “Khởi nghiệp thành công” tác giả Michael Morris 1 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: – Thảo luận tình huống + chuyên cần : 30% – Thi kết thúc : 70% – Thi theo kế hoạch chung của nhà trường. 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần. Buổi Nội dung giảng bài Số tiết 1 Giới thiệu về môn học, phương pháp giảng dạy và học tập, tài liệu sử dụng dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả, nội dung công việc sinh viên cần thực hiện đối với môn học, chia nhóm làm việc 2+3 Chương 1: Khởi taọ doanh nghiệp 2 Chương 2: Nhận thức và phát triển năng lực nhà Quản lí doanh nghiệp 5 3 Chương 3: Thành lập doanh nghiệp và các thủ tục liên quan 3 4 Chương 4: Tổ chức doanh nghiệp 5 5 Chương 5: Kế hoạch kinh doanh 2+5 6 Trình bày thảo luận nhóm và ôn tập kết thúc học phần 5 Chương 1: Khởi tạo doanh nghiệp. 1.1. Tình huống khởi động bài. 1.2. Một số khái niệm. 1.2.1. Doanh nghiệp là gì? 1.2.2. Người sáng lập doanh nghiệp. 1.2.3. Chủ sở hữu. 1.2.4. Giám đốc điều hành CEO. 1.3. Các loại hình doanh nghiệp. 1.3.1. Doanh nghiệp tư nhân. 1.3.2. Công ty TNHH một thành viên. 1.3.3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 1.3.4. Công ty cổ phần. 1.3.5. Công ty hợp danh. 1.3.6. Hộ kinh doanh cá thể 1.4. Nguyên tắc lựa chọn loaị hình doanh nghiệp để kinh doanh. Chương 2: Nhận thức và phát triển năng lực cuả nhà quản lí doanh nghiệp. 2.1. Tình huống khởi động bài. 2.2. Đặc điểm nhà quản lí doanh nghiệp. 2.2.1. Lao động quản lí. 2.2.2. Lao động sáng tạo. 2 2.2.3. nghệ thuật trong kinh doanh. 2.3. Tố chất cuả nhà quản lí doanh nghiệp. 2.3.1. Khát vọng làm giàu. 2.3.2. Tư duy sáng tạo và hiệu quả. 2.3.3. Năng lực lãnh đaọ. 2.3.4. Năng lực chuyên môn. 2.3.5.Ý chí, nghị lực, quyết tâm. Chương 3: Thành lập doanh nghiệp và các thủ tục liên quan. 3.1.Lựa chọn tên doanh nghiệp. 3.1.1. Yêu cầu cuả việc đặt tên doanh nghiệp. 3.1.2. Các bước tiến hành lựa chọn tên doanh nghiệp. 3.2. Hình thành công ty. 3.2.1. Thành lập doanh nghiệp hoàn toàn mới. 3.2.2. Mua laị doanh nghiệp. 3.2.3. Nhượng quyền thương maị. 3.3. Đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế. 3.3.1. Cơ quan đăng ký kinh doanh. 3.3.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế. 3.3.3. Các giấy tờ cần thiết. 3.4. Một số thủ tục pháp luật khác. 3.4.1. Quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. 3.4.2. Quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá. 3.4.3. Quyền sở hữu tên thương maị. Chương 4: Tổ chức doanh nghiệp. 4.1. Tình huống khởi động bài. 4.2. Các lọai tổ chức doanh nghiệp. 4.2.1. Tổ chức theo đơn vị. 4.2.2. Tổ chức theo chức năng. 4.2.3. Tổ chức theo hệ thống. 4.2.4. Tổ chức đa cấp. 4.3. Phân công nhiệm vụ trong tổ chức. 4.3.1. Phân nhiệm vụ theo chiều dọc. 4.3.2. Phân nhiệm vụ theo chiều ngang. 4.3.2.1. Cơ cấu tổ chức giản đơn. 4.3.2.2. Cơ cấu tổ chức theo chức năng. 4.4. Một số mô hình về việc chọn lựa cơ cấu tổ chức. 3 4.4.1. Mô hình của bà Joan Woodward (công nghệ và tổ chức) 4.4.2. Mô hình của Lawrence và Lorsch (môi trường và tổ chức) Chương 5: Kế hoạch kinh doanh. 5.1. Phân tích tác động môi trường. 5.1.1. Điều kiện môi trường bên ngoài. 5.1.1.1. Nhà cung cấp. 5.1.1.2. Thị trường. 5.1.1.3. Khách hàng. 5.1.2. Điều kiện môi trường bên trong. 5.1.2.1. Khả năng tài chính. 5.1.2.2. Khả năng chuyên môn. 5.1.2.3. Khả năng quản lý. 5.2. Cụ thể hóa ý tưởng kinh doanh. 5.2.1. Thị trường mục tiêu. 5.2.2. Khách hàng mục tiêu. 5.2.3. Sản phẩm. 5.2.4. Dịch vụ khách hàng. 5.3. Các bước viết kế họach kinh doanh. 5.3.1. Mục lục. 5.3.2. Tóm tắt tổng quát. 5.3.3. giới thiệu công ty. 5.3.4. Sản phẩm và dịch vụ. 5.3.5. Phân tích ngành. 5.3.6. Phân tích thị trường. 5.3.7. Thị trường mục tiêu. 5.3.8. Kế họach Marketing. 5.3.9. Phân tích cạnh tranh. 5.3.10. Tổ chức bộ máy. 5.3.11. Dự báo tài chính. 5.3.12. Báo cáo tài chính. 5.3.13. Chiến lược rút khỏi thị trường. 4
- Xem thêm -