Tài liệu Dc thuc tap kinh te - tckt

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tr−êng §.H.B.K Hµ Néi Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý §Ò c−¬ng thùc tËp kinh tÕ Ngµnh tµi chÝnh-kÕ to¸n Thêi gian thùc tËp: 4 - 5 tuÇn 1. Môc ®Ých Thùc tËp kinh tÕ nh»m gióp sinh viªn n¨m thø t− chuyªn ngµnh tµi chÝnh-kÕ to¸n vËn dông c¸c kiÕn thøc ®! häc ®Ó lµm quen, t×m hiÓu vµ n¾m v÷ng vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc cña hÖ thèng tµi chÝnh-kÕto¸n cña doanh nghiÖp còng nh− mét sè nghiÖp vô chÝnh cña hÖ thèng nµy trong thùc tiÔn. KÕt thóc ®ît thùc tËp sinh viªn sÏ cã ®−îc nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn ban ®Çu ®Ó cã thÓ tiÕp thô tèt h¬n c¸c m«n häc chuyªn ngµnh cña n¨m häc cuèi. 2. néi dung vµ ®Ò c−¬ng b¸o c¸o thùc tËp B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®−îc viÕt theo néi dung vµ ®Ò c−¬ng sau ®©y víi khèi l−îng kh«ng qu¸ 40 trang A4 vµ ®−îc tr×nh bµy theo quy ®Þnh chung. (Sè trang trong tõng ®Ò môc nhá chØ lµ gîi ý.) lêi Më ®Çu (1 trang) PhÇn 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ doanh nghiÖp (kh«ng qu¸ 10 trang) 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, (2 trang): - Tªn, ®Þa chØ doanh nghiÖp - Sù thµnh lËp, c¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn - Quy m« hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp (Doanh nghiÖp lín, võa hoÆc nhá) 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp, (1 trang): - C¸c lÜnh vùc kinh doanh - C¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu cña doanh nghiÖp 1.3. Mét sè s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu vµ quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆc quy tr×nh dÞch vô, (2 trang): - S¶n phÈm hoÆc dÞch vô chÝnh (tÝnh n¨ng, c«ng dông, vµ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng) - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc quy tr×nh dÞch vô - Néi dung c¬ b¶n cña c¸c b−íc c«ng viÖc trong quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆc dÞch vô 1.4. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, (2 trang): - H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp (ph©n c«ng lao ®éng vµ chuyªn m«n ho¸ cña c¸c bé phËn) - KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp (Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, phô, phô trî vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng) 1.5. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp, (3 trang): - Sè cÊp qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - M« h×nh c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý - Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý. Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng! §HBK Hµ Néi, Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý, Bé m«n Qu¶n lý Tµi chÝnh F:\Thuctap\DcTTKT-TCKT.doc 1 PhÇn 2 : hÖ thèng kÕ to¸n – tµi chÝnh cña doanh nghiÖp (28 trang) 2.1. HÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiªp (10 trang): - Tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp - HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n cña doanh nghiÖp (c¸c sæ s¸ch, biÓu mÉu, chøng tõ, quy tr×nh h¹ch to¸n, møc ®é tin häc ho¸…) - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ møc ®é phï hîp vµ tÝnh ®Æc thï cña hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp so víi c¸c quy ®Þnh chung 2.2. Ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh (10 trang): - §èi t−îng, ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i chi phÝ - Sè liÖu vÒ gi¸ thµnh toµn bé s¶n l−îng vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm chñ yÕu. - Ph−¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ - Quy tr×nh h¹ch to¸n mét sè kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu - Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt 2.3. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp (8 trang): - Thu thËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp (B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ) - T×m hiÓu s¬ bé chøc n¨ng, kÕt cÊu, néi dung cña c¸c b¸o c¸o nµy, vµ - §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. PhÇn 3 : §¸nh gi¸ chung hÖ thèng kÕ to¸n-tµi chÝnh cña doanh nghiÖp (1-2 trang) 3.1. §¸nh gi¸, nhËn xÐt chung ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi chÝnh - Tæng hîp nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ®! t×m hiÓu - §¸nh gi¸ chung vÒ c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, thµnh c«ng vµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ - NhËn d¹ng c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong ho¹t ®éng kÕ to¸n vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 3.2. Ph−¬ng h−íng gi¶i quyÕt c¸c ®iÓm yÕu vµ h¹n chÕ trong ho¹t ®éng kÕ to¸n–tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng! §HBK Hµ Néi, Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý, Bé m«n Qu¶n lý Tµi chÝnh F:\Thuctap\DcTTKT-TCKT.doc 2
- Xem thêm -