Tài liệu Dạy tiết luyện tập toán theo hướng tích cực hoá

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

I - Lý do chän ®Ò tµi. 1 - C¬ së lý thuyÕt. Theo tinh thÇn ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y hiÖn nay lµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh , kh¬i dËy vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng tù häc nh»m h×nh thµnh cho häc sinh t duy tÝch cùc ®éc lËp s¸ng t¹o ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc thùc tiÔn , t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. §Æc trng cña mét tiÕt häc bé m«n to¸n chia lµm 3 lo¹i chÝnh : - TiÕt lý thuyÕt. - TiÕt luyÖn tËp. - TiÕt «n tËp. §èi víi mçi tiÕt häc cÇn cã mét ph¬ng híng chung ®Ó tiÕt d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. 2 - C¬ së thùc tiÔn ViÖc thay s¸ch gi¸o khoa, thùc hiÖn ®æi míi ch¬ng tr×nh THCS kÐo theo ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn còng ph¶i thay ®æi . MÆt kh¸c häc sinh tuy ®· phÇn nµo lµm quen víi ph¬ng ph¸p häc tËp ë bËc THCS song kh¶ n¨ng vËn dông lý thuyÕt vµo gi¶i bµi tËp cßn yÕu. Kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i nhµ trêng cho thÊy viÖc h×nh thµnh thuËt to¸n cßn chËm , thiÕu tÝnh s¸ng t¹o . ChÝnh v× c¸c lý do trªn nhãm chóng t«i chän chuyªn ®Ò " Dạy tiết luyện tập toán theo hướng tích cực hoá " nh»m môc ®Ých : - Kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc sinh. - Trang bÞ cho häc sinh nh÷ng thuËt to¸n gióp häc sinh vËn dông tèt kiÕn lý thuyÕt vµ bµi tËp. II - Néi dung ®Ò tµi . A- Môc tiªu chung cña mét tiÕt luyÖn tËp to¸n . - Hoµn thiÖn , n©ng cao ë møc ®é phæ th«ng cho phÐp ®èi víi phÇn lý thuyÕt cña tiÕt häc tríc hoÆc mét sè tiÕt häc tríc th«ng qua mét hÖ thèng bµi 1 tËp ( gåm c¸c bµi tËp trong SGK, SBT hoÆc c¸c bµi tËp tù s¸ng t¹o cña gi¸o viªn tuú theo chñ ý cña m×nh) ®· ®îc s¾p xÕp hîp lý theo kÕ ho¹ch lªn líp . - RÌn cho häc sinh c¸c kü n¨ng gi¶i to¸n , h×nh thµnh thuËt to¸n dùa trªn c¬ së néi dung lý thuyÕt to¸n häc ®· häc vµ phï hîp víi tr×nh ®é tiÕp thu cña ®¹i ®a sè häc sinh cña mét líp häc th«ng qua mét hÖ thèng c©u hái , bµi tËp hoÆc mét chuyªn ®Ò vÒ c¸c bµi tËp ®· ®îc s¾p xÕp theo chñ ý cña gi¸o viªn . Thùc chÊt lµ vËn dông lý thuyÕt ®Ó gi¶i hÖ thèng bµi tËp nh»m h×nh thµnh mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt cho häc sinh mµ c¸c kü n¨ng nµy ®îc dïng nhiÒu trong bµi tËp vµ thùc tiÔn. - Th«ng qua ph¬ng ph¸p vµ néi dung cña tiÕt häc ( hÖ thèng c¸c bµi tËp cña tiÕt häc ) rÌn luyÖn cho häc sinh nÒ nÕp lµm viÖc cã tÝnh khoa häc , häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o trong ph¬ng ph¸p t duy vµ c¸c thao t¸c cÇn thiÕt. - Tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tiÕt häc vµ ®Æc ®iÓm cña ph©n m«n häc ( §¹i sè - H×nh häc ) mµ trong tõng tiÕt luyÖn tËp næi lªn yªu cÇu träng t©m. B- CÇu tróc vÒ néi dung cña tiÕt luyÖn tËp to¸n. - TiÕt luyÖn tËp to¸n cã thÓ ®îc cÊu tróc theo nhiÒu ph¬ng ¸n kh¸c nhau tuú theo chñ ý cña mçi ngêi . Cã 2 ph¬ng ¸n c¬ b¶n: 1 - Ph¬ng ¸n 1: Bíc 1 : Nh¾c l¹i mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c néi dung lý thuyÕt ®· häc ( §Þnh nghÜa, ®Þnh lý, quy t¾c, c«ng thøc, nguyªn t¾c gi¶i to¸n...) Sau ®ã më réng phÇn lý thuyÕt ë møc ®é phæ th«ng trong chõng mùc cô thÓ ( Th«ng qua phÇn kiÓm tra miÖng ®Çu tiÕt häc). viÖc kiÓm tra cã thÓ cã nhiÒu h×nh thøc. VÝ dô : §Ó kiÓm tra vÒ 7 h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí. Thay v× yªu cÇu häc sinh ph¸t biÓu 7 h»ng ®¼ng thøc ta cã thÓ cho häc sinh lµm bµi tËp d¹ng : §iÒn vµ chç "..." ®Ó ®îc h»ng ®¼ng thøc ®óng: ( ... + b )2 = a2 + 2 ab + b2 ( a - b)2 = a 2 - .... + b 2 ..... HoÆc d¹ng bµi tËp : Ph¸t hiÖn chç sai trong c¸ch biÕn ®æi biÓu thøc sau: ( a + b ) 2 = a + 2 ab + b 2 .......... 2 Bíc 2: Cho häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i c¸c bµi ®· lµm ë nhµ mµ gi¸o viªn ®· quy ®Þnh nh»m kiÓm tra sù vËn dông lý thuyÕt trong gi¶i to¸n cña häc sinh, kiÓm tra kü n¨ng gi¶i to¸n , c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi vµ c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i bµi to¸n cña häc sinh. Cho häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n .Sau khi häc sinh ®· nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n gi¸o viªn cÇn chèt l¹i c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt gi¸o dôc theo néi dung sau: - Kh¼ng ®Þnh chç lµm ®óng, lµm tèt cña häc sinh ®Ó ®éng viªn kÞp thêi. - Ph©n tÝch nh÷ng sai lÇm vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai lÇm . - §a ra c¸ch gi¶i ng¾n gän h¬n, th«ng minh h¬n hoÆc vËn dông lý thuyÕt linh ho¹t h¬n( NÕu cã thÓ ®îc). Bíc 3: - Cho häc sinh lµm mét sè bµi tËp míi ( Cã trong hÖ thèng bµi tËp cña c¸c tiÕt luyÖn tËp mµ häc sinh cha lµm hoÆc gi¸o viªn tù biªn so¹n ) nh»m ®¹t ®îc mét sè yªu cÇu sau: - KiÓm tra sù hiÓu biÕt cña häc sinh phÇn lý thuyÕt më réng( hoÆc s©u h¬n) mµ gi¸o viªn ®a ra trong tiÕt luyÖn tËp ®Çu giê häc. - RÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt trÝ tuÖ : TÝnh nhanh, TÝnh nhÈm mét c¸ch th«ng minh, rÌn luyÖn tÝnh linh ho¹t s¸ng t¹o qua c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau cña mçi bµi to¸n , tÝnh thuËn nghÞch cña t duy. - Kh¾c s©u vµ hoµn thiÖn phÇn lý thuyÕt qua c¸c bµi tËp cã tÝnh chÊt ph¶n vÝ dô. C¸c bµi tËp cã tÝnh chÊt hiÖn thùc. - Th«ng qua bµi tËp h×nh thµnh ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n cô thÓ( H×nh thµnh thuËt to¸n) - Chó ý cã nh÷ng bµi tËp gi¶i mÉu mùc , vµ cã nh÷ng bµi tËp chØ gîi ý ph¬ng híng gi¶i v¾n t¾t hoÆc lîi dông c¸c kÕt qu¶ cña bµi lµm ë trªn ®Ó gi¶i quyÕt. 2- Ph¬ng ¸n 2: Bíc 1: Cho häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i c¸c bµi tËp ®· cho lµm ë nhµ ®Ó kiÓm tra häc sinh lµm ë nhµ ®Ó kiÓm tra xem häc sinh hiÓu lý thuyÕt ®Õn ®©u? Kü n¨ng vËn dông lý thuyÕt trong viÖc gi¶i to¸n nh thÕ nµo? Häc sinh ®· m¾c nh÷ng sai lÇm nµo? C¸c sai lÇm thêng m¾c ph¶i? C¸ch tr×nh bµy diÔn ®¹t lêi gi¶i mét bµi to¸n b»ng ng«n ng÷ to¸n häc nh thÕ nµo? 3 Thùc chÊt ®©y lµ bíc kiÓm tra l¹i chÊt lîng häc tËp cña häc sinh mét c¸ch toµn diÖn vÒ m«n To¸n cô thÓ lµ tiÕt häc To¸n võa qua. Bíc 2: Trªn c¬ së ®· n¾m v÷ng nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò nãi ë trªn gi¸o viªn cÇn ph¶i chèt l¹i c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt träng t©m: - Nh¾c l¹i mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ lý thuyÕt mµ häc sinh cha hiÓu hoÆc cha hiÓu s©u nªn kh«ng vËn dông tèt vµo viÖc gi¶i c¸c bµi tËp to¸n. - ChØ ra nh÷ng sai sãt cña häc sinh nhÊt lµ c¸c sai sãt thêng m¾c ph¶i cña häc sinh mµ gi¸o viªn tÝch luü ®îc qua qu¸ tr×nh d¹y häc. - Híng dÉn cho häc sinh c¸ch tr×nh bµy diÔn ®¹t b»ng lêi nãi , b»ng ng«n ng÷ To¸n häc , b»ng ký hiÖu To¸n häc.... Bíc 3: Cho häc sinh lµm mét sè bµi tËp míi ( Trong hÖ thèng bµi tËp luyÖn tËp mµ gi¸o viªn tù biªn so¹n ) nh»m ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu sau: - Hoµn thiÖn lý thuyÕt. Kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i. - RÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt trÝ tuÖ : TÝnh nhanh, tÝnh nhÈm mét c¸ch th«ng minh, tÝnh linh ho¹t s¸ng t¹o khi gi¶i to¸n. - RÌn mét vµi thuËt to¸n c¬ b¶n mµ yªu cÇu häc sinh ph¶i ghi nhí trong qu¸ tr×nh häc tËp. - RÌn luyÖn c¸ch ph©n tÝch néi dung bµi to¸n ®Ó t×m ph¬ng híng gi¶i quyÕt bµi to¸n . C¸c bíc tiÕn hµnh gi¶i to¸n . - RÌn luyÖn c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i mét bµi to¸n b»ng v¨n viÕt ... * Mçi ph¬ng ¸n ®Òu cã 3 phÇn chñ yÕu lµ : + Hoµn thiÖn lý thuyÕt . + RÌn kü n¨ng thùc hµnh. + Ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. C - Quy tr×nh so¹n bµi vµ thùc hiÖn tiÕt luyÖn tËp to¸n trªn líp. 1 - Nghiªn cøu tµi liÖu - Tríc hÕt ph¶i nghiªn cø phÇn lý thuyÕt ®· häc mµ häc sinh ®îc häc . Trong c¸c néi dung lý thuyÕt ph¶i x¸c ®Þnh râ rµng phÇn kiÕn thøc c¬ b¶n vµ träng t©m. KiÕn thøc n©ng cao më réng cho phÐp . Bíc tiÕp theo lµ nghiªn cøu c¸c bµi tËp trong SGK, SBT to¸n theo yªu cÇu sau vµ tù m×nh ph¶i gi¶i quyÕt ®îc c¸c yªu cÇu nµy: 4 - C¸ch gi¶i tõng bµi to¸n nh thÕ nµo? - Cã thÓ gi¶i bµi to¸n nµy b»ng c¸ch nµo? - C¸ch gi¶i nµo lµ c¸ch gi¶i thêng gÆp? C¸ch gi¶i nµo lµ c¬ b¶n? - ý ®å cña t¸c gi¶ ®a ra bµ to¸n nµy ®Ó lµm g×? - Môc ®Ých vµ t¸c dông cña tõng bµi tËp nh thÕ nµo. Cuèi cïng lµ nghiªn cøu s¸ch tham kh¶o. 2 - Néi dung bµi so¹n. * Néi dung bµi so¹n ( hay néi dung cña gi¸o ¸n ) ph¶i thÓ hiÖn ®îc c¸c môc chñ yÕu sau ®©y: a) Môc tiªu cña tiÕt luyÖn tËp. b) CÊu tróc cña tiÕt luyÖn tËp. - Ch÷a c¸c bµi tËp ®· ra ë kú tríc . + Sè lîng bµi tËp - Dù kiÕn thêi gian. + Chèt l¹i c¸c vÊn ®Ò g× qua c¸c bµi tËp nµy. ( VÒ lý thuyÕt , vÒ thuËt to¸n, ®iÓm cÇn ghi nhí ). - Cho häc sinh lµm bµi míi (Chän läc trong SGK , SBT hoÆc do gi¸o viªn tù ®a ra) + Sè lîng bµi tËp - Dù kiÕn thêi gian. + Chèt l¹i c¸c vÊn ®Ò g× sau khi häc sinh lµm c¸c bµi to¸n nµy. - Híng dÉn häc sinh häc bµi , lµm bµi ë nhµ sau tiÕt luyÖn tËp. + HÖ thèng c¸c bµi tËp cho vÒ nhµ lµm ( Trong SGK, SBT hoÆc do gi¸o viªn tù ra ) + Cã cÇn gîi ý g× ®èi víi tõng bµi tËp cho häc sinh yÕu? Cho häc sinh giái? D - ¸p dông cô thÓ ®èi víi mét tiÕt luyÖn tËp TiÕt 12 : LuyÖn tËp Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I. Môc tiªu: * Häc sinh ®îc cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ biÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc cã chøa c¨n thøc bËc hai : ®a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n vµ ®a thõa sè vµo trong dÊu c¨n, khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n vµ trôc c¨n thøc ë mÉu. 5 * Häc sinh cã kü n¨ng thµnh th¹o trong viÖc phèi hîp vµ sö dông c¸c phÐp biÕn ®æi trªn II.ChuÈn bÞ: 1. ChuÈn bÞ cña thÇy: * B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp 2. ChuÈn bÞ cña trß: * B¶ng phô nhãm, bót d¹ III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Häc sinh1: Ch÷a bµi tËp 68 b, d SBT Häc sinh 2: Ch÷a bµi tËp 69 a, c SBT ? Muèn rót gän biÓu thøc nµy ta 1. Rót gän c¸c biÓu thøc ( gi¶ thiÕt dïng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nµo? biÓu thøc chøa ch÷ ®Òu cã nghÜa) H : tr¶ lêi Bµi sè 53 (sgk/ 30) Gäi häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn 2 ? §Ó rót gän biÓu thøc d¹ng ph©n a/ 18.( 2 - 3 ) = 3 . 2 - 3 . 2 = 3. ( 3 - 2 ). 2 thøc ta thêng lµm nh thÕ nµo? H: tr¶ lêi b/ a + a.b = a ( a + b ) = a a+ b a+ b ? Em nµo cßn cã c¸ch kh¸c Häc sinh thùc hiÖn G ®a b¶ng phô cã ghi bµi tËp 54 Bµi sè 54(sgk/30): Rót gän biÓu thøc sau sgk tr30 Hai häc sinh lªn b¶ng cïng thùc a/ 2 + 2 = 2 ( 2 + 1) = 2 1+ 2 1+ 2 hiÖn b/ a - a = a ( a - 1) = - a Häc sinh kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶ 1- a 1- a G: nhËn xÐt kÕt qu¶ cña hai b¹n G: giíi thiÖu d¹ng to¸n 2 2. Ph©n tÝch thµnh nh©n tö Bµi sè 55( sgk/30): Ph©n tÝch thµnh nh©n tö G: kiÓm tra thªm bµi lµm cña vµi a/ ab + b a + a + 1 nhãm = b a ( a + 1 ) + ( a + 1) = ( a + 1 ) . (b a + 1) G: giíi thiÖu d¹ng 3 b/ x 3 - y + x y - xy ? Lµm thÕ nµo ®Ó s¾p xÕp c¸c sè =x x -y y +x y -y x 3 6 2 2 theo thø tù t¨ng dÇn? H: §a thõa sè vµo trong dÊu c¨n råi so s¸nh Hai häc sinh lªn b¶ng lµm bµi ? Muèn so s¸nh hai sè v« tû ta lµm thÕ nµo ? G: gîi ý : H·y nh©n mçi biÓu thøc víi biÓu thøc liªn hîp cña chóng Häc sinh thùc hiÖn ? nhËn xÐt g× vÒ tÝch cña chóng ? So s¸nh c¸c thõa sè trong c¸c tÝch cña chóng ? Häc sinh so s¸nh = x( x + =( x + )-y( x + y ). ( x - y) y y ) 3. So s¸nh Bµi sè 56 (sgk/ 30): S¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn a/ 2 6 < 29 < 4 2 < 3 5 b/ 38 < 2 14 < 3 7 < 6 2 Bµi sè 73 (SBT/ 14): Kh«ng dïng b¶ng sè hay m¸y tÝnh h·y so s¸nh Tacã ( 2005 - 2004 ).( 2005 + 2004 ) = 2005 - 2004 = 1 G: giíi thiÖu d¹ng 4 ( 2004 - 2003 ).( 2004 + 2003 ) G ®a b¶ng phô cã ghi bµi tËp 57 = 2004 - 2003 = 1 sgk tr30 Mµ G: lu ý HS : Cã thÓ chän nhÇm 2005 + 2004 > 2004 + 2003 (A) do biÕn ®æi nhÇm vÕ tr¸i ( 25 Nªn - 16 ) . x = 9 2005 - 2004 < 2004 - 2003 Cã thÓ chän nhÇm (B) do biÕn ®æi nhÇm vÕ tr¸i ( 25 - 16).x = 9 Bµi sè 7(a)(SBT/15): T×m x biÕt Cã thÓ chän nhÇm (C) do biÕn a/ 2x + 3 = 1 + 2 ®æi nhÇm vÕ tr¸i (25 - 16).x = 9  2x + 3 = ( 1 + 2 )2 G: yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp  2x + 3 = 3 + 2 2 7a ? Muèn t×m x ta vËn dông néi  2x = 2 2 dung kiÕn thøc nµo?  x= 2 H:tr¶ lêi : (B×nh ph¬ng hai vÕ) ? Cßn c¸ch gi¶i thÝch nµo kh¸c G: gîi ý dïng ®Þnh nghÜa c¨n bËc hai sè häc 4. Cñng cè * Nh¾c l¹i c¸c d¹ng bµi tËp c¬ b¶n 7 5. Híng dÉn vÒ nhµ * Häc bµi , xem l¹i c¸c bµi ®· ch÷a * Lµm bµi tËp: 53, 54 trong sgk tr 30 75, 76, 77 trong SBT tr 15 * §äc vµ chuÈn bÞ bµi rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai III - Bµi häc kinh nghiÖm. §Ó giê luyÖn tËp thùc sù cã hiÖu qu¶ 1 - §èi víi gi¸o viªn. - Nghiªn cøu kü SGK, SBT ®äc tµi liÖu tham kh¶o . - ChuÈn bÞ ®å dïng ph¬ng tiÖn d¹y häc mét c¸ch chu ®¸o. - X©y dùng hÖ thèng c©u hái chÝnh x¸c phï hîp víi c¸c ®èi tîng häc sinh. ( H×nh thµnh cho häc sinh c¸c thuËt to¸n , gióp häc sinh vËn dông tèt kiÕn thøc vµo bµi tËp) 2- §èi víi häc sinh. - Nghiªm tóc trong viÖc cñng cè kiÕn vµ tiÕp thu kiÕn thøc më réng. - Ghi nhí kiÕn thøc träng t©m, c¸ch gi¶i c¸c d¹ng to¸n cô thÓ, rÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i to¸n. - Chó ý ®Õn c¸c sai lÇm thêng m¾c ph¶i. - ChÞu khã lµm bµi tËp vÒ nhµ. IV- Tæng kÕt vµ híng ph¸t triÓn §Ó cã kiÕn thøc bé m«n to¸n v÷ng ch¾c cÇn ph¶i cã thêi gian dµi nç lùc cè g¾ng cña c¶ thÇy vµ trß . KÕt qu¶ ph¶n ¸nh ë viÖc ¸p dông lý thuyÕt vµo gi¶i c¸c bµi tËp trong SGK vµ vµo c¸c bµi to¸n thùc tiÔn . Mét tiÕt luyÖn tËp theo híng "tÝch cùc ho¸" ph¶i béc lé ®îc c¸c ®Æc trng ; - TiÕt luyÖn tËp kh«ng ph¶i lµ tiÕt ch÷a bµi tËp. - TiÕt luyÖn tËp ph¶i lµ tiÕt d¹y c¸ch suy nghÜ gi¶i to¸n . - Lîng bµi tËp võa ph¶i ®Ó cã ®iÒu kiÖn kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc ®îc vËn dông vµ ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc t duy cÇn thiÕt trong gi¶i to¸n . - C¸c bµi tËp s¾p xÕp thµnh chïm cã liªn quan víi nhau . - Trong tiÕt luyÖn tËp ph¶i cã nh÷ng bµi gi¶i mang tÝnh chÊt mÉu mùc , cã nh÷ng bµi chØ gi¶i v¾n t¾t. Chó ý vËn dông c¸c kÕt qu¶ cña bµi tËp tríc vµo bµi tËp sau nÕu cã thÓ ®îc 8 - Häc sinh cã thêi gian lµm quen víi bµi to¸n , cïng nghiªn cøu t×m tßi lêi gi¶i to¸n vµ ®Ó häc sinh ®îc hëng niÒm vui khi tù m×nh t×m ®îc ch×a kho¸ cña lêi gi¶i. Sau tiÕt luyÖn tËp häc sinh ®îc cñng cè kh¾c s©u lý thuyÕt vµ c¸c kiÕn thøc träng t©m vµ ®îc rÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i to¸n . Víi khu«n khæ cña mét chuyªn ®Ò vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cã h¹n , chuyªn ®Ò cña t«i xin t¹m dõng ë ®©y. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Qu¶ng Liªn, ngµy 20/09/2011 Ngêi viÕt SKKN Ph¹m ThÞ Liªn 9
- Xem thêm -