Tài liệu Dạy học theo chủ đề tích hợp ngữ văn 6 bức thư của thủ lĩnh da đỏ (xi át tơn)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1303 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phụ lục 2. PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa. Trường: THCS Hương Lâm. Địa chỉ: Đông Lâm- Hương Lâm - Hiệp Hòa -Bắc Giang. - Điện thoại: 024038892130. - Email: c2huonglam@bacgiang.edu.vn - Họ và tên giáo viên:GV: Nguyễn Ngọc Duyến Điện thoại: 01247056434. Email: ngocduyenhh@gmail.com Phụ lục III Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên 1. Tên dự án dạy học: Môn ngữ văn 6. Tiết 127.Văn bản: BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ (Xi-át tơn) 2. Mục tiêu dạy học. KiÕn thøc Giúp hoïc sinh . -Thaáy ñöôïc Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường . -Tiếng nói đầy tình cảm và trách nhiệm đối với thiên nhiên, môi trường sống của thủ lĩnh Xi-át –tơn . Kĩ năng : - Biết cách đọc, tìm hiểu nội dung văn bản nhật dụng . - Cảm nhận được tình cảm tha thiết với mảnh đất quê hương của vị thủ lĩnh Xi-át-tơn - Phát hiện và nêu được tác dụng của một số phép tu từ trong văn bản . Th¸i ®é -Giaùo duïc tình yeâu thieân nhieân ñaát nöôùc, coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng vaø thieân nhieân. 3. Đối tượng dạy học của dự án Đối tượng dạy học của dự án là học sinh. Số lượng: 33em. Số lớp thực hiện: 1. Khối lớp: 6. Một đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án. + Dự án mà tôi thực hiện là một tiết ngữ văn 6 . + Các em là học sinh lớp 6 nên việc tiếp cận với kiến thức của chương trình THCS được hơn một kỳ học. Học sinh không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm trước những đổi mới về phương pháp, đổi mới về kiểm tra đánh giá mà các thầy cô giáo đã áp dụng trong quá trình giảng dạy. 4. Ý nghĩa của dự án Qua thực tế quá trình dạy học tôi thấy rằng việc kết hợp kiến thức liên môn học vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn học là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó đòi hỏi người giáo viên bộ môn không chỉ nắm chắc môn mình dạy mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức các môn học khác để tổ chức, hướng dẫn các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Là giáo viên nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động này nên tôi trình bày và thực hiện thử nghiệm một dự án nhỏ đối với môn Ngữ văn 6. Tích hợp trong giảng dạy sẽ giúp học sinh phát huy sự suy nghĩ, tư duy, sáng tạo trong học tập và ứng dụng vào thực tế đời sống. Cụ thể: Đối với dự án này khi thực hiện sẽ giúp các em học sinh nắm ñöôïc Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường . -Tiếng nói đầy tình cảm và trách nhiệm đối với thiên nhiên, môi trường sống của thủ lĩnh Xi-át –tơn . . Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở cấp độ vi mô và vĩ mô. Từ các kiến thức liên môn đã được tích hợp trong dự án. Trong thực tế chúng tôi nhận thấy khi soạn bài có kết hợp các kiến thức của các môn học khác sẽ giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu hơn những vấn đề đặt ra. Từ đó tổ chức hướng dẫn học sinh sẽ linh hoạt hơn, sinh động không. Học sinh có hứng thú học tập, tìm tòi, khám phá nhiều kiến thức và được suy nghĩ, sáng tạo nhiều hơn. Từ đó vận dụng kiến thức vào thực tế tốt hơn. 5. Thiết bị dạy học, học liệu GV: - Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên. - Thông tin, tranh ảnh, về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. - Trang thiết bị/Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT: Máy chiếu projecter) HS: Tranh ảnh về tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học 1) Kiểm tra bài cũ . 2) Tổ chức các hoạt động dạy học - Vào bài- kết nối: GV nêu yêu yêu cầu định hướng bài học: - Bài mới: (Trình bày các quá trình dạy – học trên Bài giảng điện tử Powerpoint) Bài học được tiến hành trong 1 tiết học (45 phút). Tóm tắt nội dung chính của phần nội dung bài học mà GV hướng dẫn HS tìm hiểu như sau: + Mục I. 1. Caùch soáng vaø thaùi ñoä ñoái vôùi ñaát đai , thiên nhiên, không khí, muông thú cuûa ngöôøi da ñoû vaø ngöôøi da traéng : Để giúp HS phát hiện sự khác biệt trong cách đối sử của người da đỏ và người da trắng vôùi ñaát , thiên nhiên, không khí, muông thú GV tổ chức cho HS đọc lại phần thứ hai của văn bản. Sau khi đọc xong GV cho HS quan sát tranh về cách đố sử với thiên nhiên , môi trường,muông thú của người da trắng kết hợp các tranh minh họa trong sgk ,sử dụng phương pháp vấn đáp, kĩ thuật động não, …tổ chức Hs thảo luận phát hiện vấn đề. -Caùch soáng vaø thaùi ñoä ñoái vôùi ñaát đai , thiên nhiên, không khí, muông thú cuûa ngöôøi da ñoû vaø ngöôøi da traéng : -Xa caùch vôùi thieân nhieân huyû hoaïi moâi tröôøng muoâng thuù.  Chñ yÕu nh»m vµo viÖc khai th¸c, tËn dông v× lîi nhuËn tèi ®a, bÊt chÊp hËu qu¶ tríc m¾t hay l©u dµi.Đó cũng là mặt trái của CNTB đế quốc Mĩ trong q.trình phát triển của nó. Liên hệ: Bọn lâm tặc phá rừng , săn bắn động vật quý hiếm... - Chất độc da cam đế quốc Mĩ đã dải trong chiến tranh ở Việt Nam. Chất độc màu da cam đã phá hủy 13.000 km2 cây lương thực và cây ăn quả, tàn phá 43% diện tích rừng của toàn miền Nam. Đau xót hơn, loại chất độc này đã làm cho hơn 2 triệu người nhiễm độc, hơn 5 vạn trẻ em sinh ra bị dị dạng, quái thai và tạo ra những biến đổi nội tại gây tác hại về mặt di truyền nhiều thế hệ ở việt Nam HS trao đổi thảo luận tìm ra những biện pháp nghệ tạo nên sức hấp dẫn , lôi cuốn của đoạn văn . Pheùp ñoái laäp, duøng ñieäp ngöõ ñeå khaúng ñònh taàm quan troïng cuûa ñaát, cuûa thieân nhieân ñoái vôùi con ngöôøi . + Mục II: KiÕn nghị cña ngêi da ®á. Các phương pháp dạy học được sử dụng: -KT đặt đặt câu hỏi, kt động não, thực hành.. -KNS ĐƯỢC GD :Tự nhận thức về giá trị của lối sống,tôn trọng và bảo vệ môi trường, tự quản bản thân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.tư duy sáng tạo, giao tiếp phản hồi, lắng nghe tích cực, giải quyết vấn đề , trình bầy suy nghĩ của bản thân. - HS ®äc phÇn cuèi. Tìm nh÷ng lêi kiÕn nghÞ ®îc nh¾c tíi ë phÇn cuèi bøc th cña thñ lÜnh da ®á? NhËn xÐt giäng ®iÖu trong ®o¹n th cuèi? T¹i sao ngêi viÕt thay ®æi giäng ®iÖu nh thÕ + Mục III: Hướng dẫn tổng kết.Theo em Bøc th cña thñ lÜnh da ®á quan t©m vµ kh¼ng ®Þnh ®iÒu quan träng nµo trong cuéc sèng cña con ngêi?T¹i sao nãi Bøc th cña thñ lÜnh da ®á ®· viÕt c¸ch ®©y h¬n mét thÕ kû mµ vÉn ®îc xem lµ mét v¨n b¶n hay nhÊt nãi vÒ m«i trêng? - HS ®äc ghi nhí. Để giúp học sinh hiểu được bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, GV giúp HS thấy được: môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng, nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác thiếu kế hoạch, bị tàn phá, săn bắt, khai thác đến mức cạn kiệt (qua các tranh ảnh, thông tin, băng vioclip…). GV cho HS tìm hiểu tình huốn, phân tích thông tin để xác định trách nhiệm của cá nhân và Nhà nước. Từ đó lập dự án bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Mục này cần tích hợp các kiến thức lịch sử, Địa lí, kiến thức xã hội để hình thành kiến thức và rèn luyện kĩ năng. + Mục IV: Hướng dẫn học sinh luyện tập Các phương pháp và kĩ thuật dạy học được vận dụng ở mục này: luyện tập, thảo luận, vấn đáp, nhóm, quan sát, động não, ... Ngoài các bài tập trong sách giáo khoa cần giải quyết, GV cho HS làm thêm bài tập trắc nghiệm để khắc sâu kiến thức, khái quát hóa nội dung bài học. 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập Kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra 15 phút. Đề:Sau khi hoïc xong vaên baûn naøy em thaáy mình caàn phaûi laøm gì vôùi thieân nhieân,moâi tröôøng xung quanh?Trình bầy suy nghĩ bằng một bài văn ngắn. Yêu cầu: HS cần trình bày được các nội dung sau: - Giữ gìn vệ sinh trong gia đình, địa phương… trường lớp sạch sẽ. - Trồng và chăm sóc cây xanh, bóng mát, cây cảnh. - Tuyên truyền bằng nhiều biện pháp trong gia đình, địa phương nhà trường … - Không xả rác bừa bãi. - Chống ô nhiễm nguồn nước. - Tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật. - Tùy theo mức độ làm bài của HS giáo viên đánh giá cho hợp lí. 8. Các sản phẩm của học sinh 5.học sinh đạt: 9 .14.học sinh đạt: 8. 8. học sinh đạt:7. 6.học sinh đạt:6. Hương Lâm, ngày12 tháng 1 năm 2013 Người thực hiện dự án. GV. Nguyễn Ngọc Duyến ************************ Ngày soạn : 9/1/2013. Ngày dạy : 12/1/2013. Tiết : 127 Ngữ văn 6, văn bản:BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ(tiếp) I/ MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT: 1. KiÕn thøc Giúp hoïc sinh . -Thaáy ñöôïc Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường . -Tiếng nói đầy tình cảm và trách nhiệm đối với thiên nhiên, môi trường sống của thủ lĩnh Xi-át –tơn . 2.Kĩ năng : - Biết cách đọc, tìm hiểu nội dung văn bản nhật dụng . - Cảm nhận được tình cảm tha thiết với mảnh đất quê hương của vị thủ lĩnh Xi-át-tơn - Phát hiện và nêu được tác dụng của một số phép tu từ trong văn bản . 3. Th¸i ®é -Giaùo duïc tình yeâu thieân nhieân ñaát nöôùc, coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng vaø thieân nhieân. II.KNS ĐƯỢC GD TRONG BÀI:Tự nhận thức về giá trị của lối sống,tôn trọng và bảo vệ môi trường, tự quản bản thân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.tư duy sáng tạo, giao tiếp phản hồi, lắng nghe tích cực, giải quyết vấn đề , trình bầy suy nghĩ của bản thân. III.PPKT,PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -KT đặt đặt câu hỏi, kt động não, chia nhóm, thực hành.. - Phương tiện: -GVTranh ảnh ,soạn giáo án, chuẩn bị phương tiện. HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: * HĐ1:KĐ(5p) 1.Kiểm tra bài cũ:(KT vở ghi , sgk, vở bài tập) ? Tìm hiểu về môi trường ở địa phương em thấy vấn đề gì cần quan tâm nhiều nhất? -HS trình bầy. 2.Baøi môùi: GV giới thiệu bài: Đất, nước ,khí hậu, môi trường là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗiquốc gia, mỗi vùng lãnh thổ. Vậy mà cách đây hơn một trăm năn có vị thủ lĩnh đứng đầu Wasington là tổng thống Mĩ thứ 14: Phreng-klin Pi-ô-xơ đã ngỏ lời mua đất của người da đỏ với lời hưa sễ dành cho người da đỏ một nơi sống thỏa mái. Xem vị thủ lĩnh đứng đầu bộ tộc người da đỏ có đồng ý trước lời ngỏ của vị tổng thống Mĩ hay không , chúng ta đi tìm câu trả lời trong tiết học hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung *HĐ2: (25p) Đọc ,hiểu văn bản. *Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn 2/ Caùch soáng vaø thaùi ñoä ñoái vôùi ñaát cuûa giöõa böùc thö, töø “Toâi bieát ngöôøi da ngöôøi da ñoû vaø “ngöôøi da traéng” : traéng… raøng buoäc” ? người đưng đầu bộ tộc người da đỏ đã lo lắng điều gì trước lời ngỏ ý muốm mua đất của người ra trắng. - Lo lắng đất , môi trường sẽ bị người da trắng tàn phá. ? Để bầy tỏ sự lo lắng ấy thủ lĩnh Xi-átton đã chỉ ra söï ñoái laëp trong “ caùch -Ngöôøi da ñoû : soáng, thaùi ñoä ñoái vôùi ñaát”, ñoái vôùi +Coi ñaát laø meï, laø anh em . thieân nhieân giöõa ngöôøi da ñoû, da +Soáng hoaø nhaäp vôùi thieân nhieân, yeân tónh . traéng. Em haõy chæ ra döï ñoái laäp ñoù. ? -Ngöôøi da traéng môùi nhaäp cö: -HS phát hiện. +Coi ñaát nhö nhöõng vaät mua ñöôïc roài baùn ñi . ? Nh÷ng ngêi da tr¾ng hä ®· cã hµnh +Laáy ñi töø loøng ñaát nhöõng gì hoï caàn . ®éng b»ng c¸ch ®èi xö nh thÕ nµo? +Soáng Ồn aøo, huyû dieät nhöõng thuù quyù - Muèn dïng tiÒn b¹c, ®« la ®Ó mua hieám . ®Êt. - Khi chÕt, thêng quªn ®i ®Êt níc hä sinh ra. - Kh«ng hiÓu c¸ch sèng cña ngêi da ®á. - KÎ xa l¹, trong ®ªm tèi, hä lÊy ®i tõ lßng ®Êt nh÷ng g× hä cÇn. - KÎ thï, kÎ chinh phôc, lÊn tíi. - §èi xö víi ®Êt vµ anh em bÇu trêi nh nh÷ng vËt mua ®îc, tíc ®o¹t ®îc vµ b¸n ®i nh nh÷ng con cõu vµ nh÷ng h¹t kim c¬ng. - ThÌm kh¸t ngÊu nghiÕn ®Êt ®ai, ®Ó l¹i ®»ng sau nh÷ng b·i hoang m¹c. - Xo¸ bá cuéc s«ng yªn tÜnh, thanh khiÕt ... - Huû diÖt mu«ng thó quý hiÕm ... ? Em cã suy nghÜ g× vÒ c¸ch ®èi xö cña ngêi da tr¾ng víi thiªn nhiªn m«i trêng? -Nhấn mạnh: Chủ yếu nhằm vào việc khai thác, tận dụng vì lợi nhuận tối đa, =>Xa caùch vôùi thieân nhieân huyû hoaïi moâi bất chấp hậu quả trước mắt hay lâu dài. tröôøng muoâng thuù. Đó cũng là mặt trái của CNTB đế quốc  Chñ yÕu nh»m vµo viÖc khai th¸c, tËn dông Mĩ trong q.trình phát triển của nó. v× lîi nhuËn tèi ®a, bÊt chÊp hËu qu¶ tríc m¾t *Lieân heä: -Boïn laâm taëc chuyeân chaët hay l©u dµi. phaù röøng, saên baén, buoân baùn laäu thuù quyù hieám... - Chất độc da cam đế quốc Mĩ đã dải trong chiến tranh ở Việt Nam. Chất độc màu da cam đã phá hủy 13.000 km2 cây lương thực và cây ăn quả, tàn phá 43% diện tích rừng của toàn miền Nam. Đau xót hơn, loại chất độc này đã làm cho hơn 2 triệu người nhiễm độc, hơn 5 vạn trẻ em sinh ra bị dị dạng, quái thai và tạo ra những biến đổi nội tại gây tác hại về mặt di truyền nhiều thế hệ ở việt Nam ? Taùc giaû söû duïng nhöõng bieän phaùp -Pheùp ñoái laäp, duøng ñieäp ngöõ ñeå khaúng ñònh ngheä thuaät gì ñeå theå hieän nhöõng aâu lo taàm quan troïng cuûa ñaát, cuûa thieân nhieân ñoái cuûa mình ? vôùi con ngöôøi . ? Qua ñoù em hieåu theâm ñieàu gì veà ngöôøi da ñoû(tình caûm cuûa hoï ñoái vôùi thieân nhieân, moâi tröôøng soáng) ? - Yeâu quyù, coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng töï nhieân . - HS ®äc phÇn cuèi. 3. KiÕn nghị cña ngêi da ®á. ? Nh÷ng lêi kiÕn nghÞ nµo ®îc nh¾c tíi - Ph¶i biÕt kÝnh träng ®Êt ®ai. ë phÇn cuèi bøc th cña thñ lÜnh da ®á? - H·y khuyªn b¶o chóng: §Êt lµ MÑ - §iÒu g× x¶y ra víi ®Êt ®ai… tøc lµ x¶y ra víi ? Em hiÓu g× vÒ c©u nãi: §Êt lµ MÑ? nh÷ng ®øa con cña ®Êt.  §Êt lµ n¬i s¶n sinh ra mu«n loµi, lµ nguån gèc cña mu«n loµi. - C¸i g× con ngêi lµm cho ®Êt ®ai lµ lµm cho ruét thÞt cña m×nh. - Con ngêi cÇn ph¶i sèng hßa hîp víi m«i trêng, ®Êt ®ai vµ ph¶i biÕt c¸ch b¶o vÖ nã. ? NhËn xÐt giäng ®iÖu trong ®o¹n th  Giäng ®iÖu võa thèng thiÕt võa ®anh thÐp, cuèi? hïng hån, võa cã tÝnh kh¼ng ®Þnh, võa cã tÝnh khuyªn b¶o cÇu khiÕn. - C©u v¨n giµu tÝnh triÕt lÝ, lËp luËn chÆt chÏ, ? T¹i sao ngêi viÕt thay ®æi giäng ®iÖu s¾c bÐn. nh thÕ?  Nh»m kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ * HĐ 3: (5p) ®Êt ®ai, m«i trêng sèng; d¹y cho ngêi da tr¾ng ? Theo em Bøc th cña thñ lÜnh da ®á biÕt c xö ®óng ®¾n víi ®Êt ®ai vµ m«i trêng. quan t©m vµ kh¼ng ®Þnh ®iÒu quan III. ý nghÜa cña v¨n b¶n träng nµo trong cuéc sèng cña con ng- - Con ngêi ph¶i biÕt sèng hßa hîp víi thiªn êi? nhiªn, ph¶i ch¨m lo b¶o vÖ m«i trêng thiªn ? T¹i sao nãi Bøc th cña thñ lÜnh da ®á nhiªn nh m¹ng sèng cña m×nh. ®· viÕt c¸ch ®©y h¬n mét thÕ kû mµ vÉn - Nã ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò chung cho mäi ®îc xem lµ mét v¨n b¶n hay nhÊt nãi vÒ thêi ®¹i, ®ã lµ vÊn ®Ò quan hÖ gi÷a con ngêi m«i trêng? víi m«i trêng thiªn nhiªn. - HS ®äc ghi nhí. - Nã ®îc tr×nh bµy trong mét lêi v¨n ®Çy tÝnh nghÖ thuËt: giµu h×nh ¶nh, c¸c biÖn ph¸p tu * HĐ 4: (8p)LuyÖn tËp: - §äc thuéc lßng mét sè ®o¹n v¨n. - §äc kÜ ghi nhí. tõ… * Ghi nhí: (SGKTrang 140) Tích hợp GDMT : Trực tiếp khai IV. LuyÖn tËp: thác về đề tài môi trường . ? Theo em vaên baûn naøy ñeà caäp ñeán vaán ñeà gì ? ? Sau khi hoïc xong vaên baûn naøy em thaáy mình caàn phaûi laøm gì vôùi thieân nhieân, moâi tröôøng xung quanh. ? Bài tậpvề nhà. Trình bầy suy nghĩ bằng một đoạn HiÖn nay, thiªn nhiªn vµ m«i trêng ë ViÖt Nam còng ®ang bÞ tµn ph¸, hñy ho¹i nghiªm văn. träng. Em h·y viÕt mét bøc th göi cho «ng bé * HĐ 5(2p).Híng dÉn häc ë nhµ: trëng Bé tµi nguyªn vµ m«i trưêng ®Ó kiÕn - Häc thuéc ghi nhí. nghÞ vÒ t×nh tr¹ng trªn. - So¹n bµi §éng Phong Nha Rút kinh ngiệm. V. Híng dÉn häc ë nhµ: - Häc thuéc ghi nhí. - So¹n bµi §éng Phong Nha Rút kinh ngiệm. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .....
- Xem thêm -