Tài liệu Dạy các tính từ so sánh lớp 6 - dạng tính từ ngắn có quy tắc_skkn tiếng anh

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §äc hiÓu anh 7 Cña mai sü ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm “D¹y c¸c tÝnh tõ so s¸nh líp 6 - D¹ng tÝnh tõ ng¾n cã quy t¾c.” Bè côc cña ®Ò tµi A.§Æt vÊn ®Ò. B. Néi dung nghiªn cøu. I. Môc tiªu chung. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ giê d¹y. 1.Kh¸i niÖm vÒ tÝnh tõ ng¾n. 2.CÊu t¹o cña tÝnh tõ so s¸nh- D¹ng ng¾n, cã quy t¾c. 3.Sö dông c¸c tÝnh tõ so s¸nh- D¹ng ng¾n, cã quy t¾c trong c©u. 4. Mét sè bµi tËp ng÷ ph¸p ¸p dông cho c¸c tÝnh tõ so s¸nh- D¹ng ng¾n, cã quy t¾c. III. KÕt qu¶. IV. Nh÷ng h¹n chÕ cña ®Ò tµi. V. Bµi häc kinh nghiÖm vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông ®Ò tµi. C. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. A. ®Æt vÊn ®Ò Ngµy nay, viÖc d¹y vµ häc häc tiÕng Anh theo ph¬ng ph¸p míi, ph¬ng ph¸p tÝch cùc ®îc thùc hiÖn triÖt ®Ó trong mäi m«i trêng gi¸o dôc. Cã thÓ nãi tiÕng Anh lµ m«n häc ®i ®Çu trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p.Víi môc ®Ých lµ gióp cho ngêi häc cã ®îc kÜ n¨ng giao tiÕp tèt nhÊt vµ còng ®Ó cho kÕt qu¶ cña c¸c k× thi ®îc cao h¬n. Nhng muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã th× ngêi häc ph¶i cã ®îc kiÕn thøc ng«n ng÷ phong phó, v÷ng vµng, chØ cã vËy hä m¬i tù tin sö dông ng«n ng÷ m×nh ®ang cã. VÝ nh hä muèn miªu t¶ ®Æc ®iÓm cña nhiÒu ngêi víi nhau, miªu t¶ nhiÒu vËt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau: VÒ h×nh thøc, khèi lîng, träng lîng vµ mµu s¾c .... thËm chÝ c¶ ®Æc ®iÓm vÒ thêi gian,vÒ kho¶ng c¸ch....vËy lµm thÕ nµo ®Ó ngêi häc lµm tèt ®îc ®iÒu nµy, cã lÏ ®©y còng chÝnh lµ ®iÒu t«i tr¨n trë, rót kinh nghiÖm qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y m«n tiÕng 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §äc hiÓu anh 7 Anh vµ còng lµ lÝ do ®Ó t«i chän s¸ng kiÕn vÒ viÖc " D¹y c¸c tÝnh tõ so s¸nh - D¹ng tÝnh tõ ng¾n, cã quy t¾c". Ngµy nay, chóng ta ®ang thùc hiÖn ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc, ®ßi hái mçi gi¸o viªn ph¶i cã kÕ cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ chu ®¸o cho c¸c ho¹t ®éng häc. ChØ cã thÕ h/s míi cã ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi luyÖn tËp nhiÒu trong suèt qu¸ tr×nh bµi häc vµ cã thÓ n¾m kiÕn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ , râ rµng vµ chØ cã vËy c¸c em míi tù tin trong giao tiÕp. §Ó ®¸p øng ®iÒu nµy, hÇu hÕt chóng ta, nh÷ng ngêi ®øng líp ®Òu cã ý thøc tèt trong viÖc vËn dông ch¬ng tr×nh nµy, nhng ®· cã kÕt qu¶ cao cha th× ®ã vÉn lµ mét c©u hái lín cÇn ®îc mçi ngêi ®øng líp chóng ta tr¨n trë t×m lêi gi¶i ®¸p thÝch ®¸ng. R»ng mçi chóng ta ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng g× cho giê d¹y, cho tõng bíc lªn líp, ®ång nghÜa víi viÖc h/s cÇn lµm g× trong mçi bíc d¹y ®ã ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt ®¸p øng môc tiªu bµi d¹y. Cã lÏ, ®©y còng lµ c¬ së ®Ó t«i quyÕt ®Þnh ®i t¬i nghiªn cøu vµ viÕt s¸ng kiÕn nµy. T«i còng kh«ng tham väng nhiÒu mµ chØ mong gi¶i quyÕt phÇn lín nh÷ng bøc xóc trªn, nh÷ng ®iÒu kh«ng chØ m×nh t«i tr¨n trë. Víi lÝ do trªn, t«i chØ giíi h¹n ®èi tîng nghiªn cøu lµ h/s líp 6 kh«ng chuyªn, ®ang häc tËp theo ph¬ng ph¸p ®æi míi theo híng tÝch cùc, cô thÓ ®èi víi ph©n m«n tiÕng anh 6. Tuy nhiªn v¬i s¸ng kiÕn nµy ta vÉn cã thÓ vËn dông ®îc cho viÖc d¹y c¸c tÝnh tõ so s¸nh ë líp 7,8 nhng do giíi h¹n cña s¸ng kiÕn lµ chØ ¸p dông víi c¸c tÝnh tõ so s¸nh - D¹ng ng¾n, cã quy t¾c , nªn t«i xin phÐp kh«ng ®i s©u thªm ë ®©y. Vµ mét ®iÒu t«i muèn nhÊn m¹nh ë ®©y lµ s¸ng kiÕn chØ ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn c¸c gi¶i ph¸p hîp lÝ, tèi u, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc ®Ó ¸p dông cho c¸c tiÕt häc vÒ c¸c tÝnh tõ kÓ trªn chø kh«ng ph¶i lµ tiÕn tr×nh cña mét bµi häc cã c¸c tÝnh tõ ®ã. §Ò cËp ®Õn ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t«i ®· thùc hiÖn mét sè h×nh thøc chñ yÕu nh sau: 1. §iÒu tra: T«i ®· ®iÒu tra ch¬ng tr×nh tiÕng Anh 6, t×nh h×nh gi¸o viªn d¹y vµ häc sinh häc tiÕng Anh 6. Bªn c¹nh ®ã, t«i cßn ®iÒu tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh khi häc nh÷ng bµi häc vÒ c¸c tÝnh tõ so s¸nh - D¹ng ng¾n cã quy t¾c. T«i ®· pháng vÊn vµ kiÓm tra l¹i mét sè häc sinh vÒ vÊn ®Ò nµy, th× cã tíi 60% c¸c em cha ph©n biÖt ®îc râ c¸c lo¹i tÝnh tõ so s¸nh cã quy t¾c, cha sö dông chóng trong giao tiÕp còng nh trong c¸c bµi tËp ng÷ ph¸p t¬ng øng. KÓ c¶ c¸c em häc tèt còng kh«ng mÊy tù tin khi sö dông nh÷ng tÝnh tõ nµy. 2. Thu thËp tµi liÖu: ViÖc thu thËp tµi liÖu còng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng nã liªn quan ®Õn nhiÒu bíc trong qu¸ tr×nh d¹y häc, ®ã chÝnh lµ c¸c t liÖu liªn quan ®Õn c¸c tÝnh tõ ng¾n cã quy t¾c nh c¸c tranh ¶nh minh ho¹, vËt thËt vµ c¸c r liÖu ng÷ ph¸p kh¸c, thËm chÝ ph¶i tËp vÏ ®Ó sö dông cho mét sè thao t¸c nhanh trªn líp, chon lËp danh s¸ch nh÷ng häc sinh cã nh÷ng h×nh d¹ng, kÝch thíc phï hîp víi bµi d¹y............... 3. Quan s¸t: Qua dù giê th¨m líp t«i thÊy r»ng, nhiÒu ®ång nghiÖp cha gióp h/s hiÓu râ c¸c tÝnh tõ so s¸nh, ®¨c biÖt sö dông chóng trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp còng nh trong c¸c d¹ng bµi tËp ¸p dông. Tõ xuÊt ph¸t vµ nh÷ng c¨n cø trªn, t«i quyÕt ®Þnh chon s¸ng kiÕn "D¹y c¸c tÝnh tõ so s¸nh d¹ng ng¾n, cã quy t¾c". B. Néi dung. I. Môc tiªu chung. §Ò cËp ®Õn s¸ng kiÕn nµy, t«i chØ cã môc ®Ých duy nhÊt lµ n©ng cao chÊt lîng bµi häc vÒ c¸c tÝnh tõ so s¸nh d¹ng ng¾n, cã quy t¾c. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t môc tiªu trªn, qua bµi häc h/s ph¶i hiÓu râ thÕ nµo lµ tÝnh tõ ng¾n cã quy t¾c, cÊu t¹o, c¸ch dïng vµ mét sè ba× tËp ng÷ ph¸p ¸p dông t¬ng øng. 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §äc hiÓu anh 7 Nãi ®Õn tÝnh tõ so s¸nh lµ nãi ®Õn mét lo¹i h×nh cã sù kÕt hîp tõ vùng vµ ng÷ ph¸p, bëi nã còng lµ mét m¶ng ng÷ ph¸p lín trong c¸c tµi liÖu ng÷ ph¸p.,vµ ®îc nh¾c ®Õn kh«ng chØ ë s¸ch gi¸o khoa líp 6 mµ cßn cã c¶ trong ch¬ng tr×nh s¸ch líp 7,8; nhng nã cã tÝnh n©ng cao vµ më réng h¬n, lîng bµi tËp ¸p dông ®a d¹ng vµ phong phó h¬n.ChÝnh v× vËy trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp häc sinh cÇn ph¶i gióp c¸c em ph©n biÖt râ c¸c lo¹i tÝnh tõ so s¸nh- D¹ng ng¾n, cã quy t¾c; ®ång thêi h/s còng ph¶i n¾m ®îc mÉu c©u c¨n b¶n cña lo¹i h×nh nµy vµ vËn dông chóng mét c¸ch hîp lÝ vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp còng nh mét sè d¹ng bµi tËp ng÷ ph¸p tiªu biÓu. Ii. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao giê d¹y. 1/ Kh¸i niÖm vÒ tÝnh tõ ng¾n. - Môc tiªu cña phÇn nµy lµ gióp h/s ph©n biÖt ®îc thÕ nµo lµ tÝnh tõ ng¾n vµ cã mÊy lo¹i tÝnh tõ ng¾n. - B»ng ph¬ng ph¸p tÝch hîp ta gióp h/s «n l¹i c¸c tÝnh tõ ®· häc, trong ®ã cã c¶ tÝnh tõ ng¾n vµ dµi, quy t¾c vµ bÊt quy t¾c, ë ®©y t«i dïng kÜ thuËt NETWORK cho h/s th¶o luËn nhãm ®Ó t×m ra tÊt c¶ nh÷ng tÝnh tõ mµ c¸c em tÝch luü ®îc tõ nh÷ng bµi häc tríc, trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Sau ®ã chØ cho c¸c em thÊy sù xuÊt hiÖn c¸c ©m tiÕt trong c¸c tÝnh tõ tiªu biÓu mµ t«i chän ra, ®ã chÝnh lµ nh÷ng tÝnh tõ võa ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ng¾n, võa ®¶m b¶o tÝnh quy t¾c. T«i chØ cho h/s thÊy tÝnh tõ ng¾n lµ nh÷ng tÝnh tõ thêng cã mét ©m tiÕt, vÝ dô nh: hot, cold,cheap, tall......§ång thêi t«i còng chØ ra cho c¸c em thÊy ®îc mét sè tÝnh tõ cã 2 ©m tiÕt nhng vÉn ®îc coi lµ ng¾n, ®ã lµ nh÷ng tÝnh tõ kÕt thóc b»ng ®u«i "Y"nhng tríc dã lµ phô ©m.VÝ dô nh: easy, busy, happy, prety..... (ë ®©y t«i kh«ng ®a ra c¸c trêng hîp kh¸c v× giíi h¹n, cña ch¬ng tr×nh SGK líp 6). Thùc chÊt ®©y lµ phÇn më réng kiÕn thøc , gióp h/s hiÓu thªm ®Ó ¸p dông cho nh÷ng bµi tËp më réng sau nµy. - Eg. big expensive small tall late good Adjectives happy easy hot cold - Sau khi h/s th¶o luËn, ®a ra kÕt qu¶, t«i nhËn xÐt, bæ sung vµ ®a ra NETWORK nh trªn vµ yªu cÇu h/s chØ ra nh÷ng tÝnh tõ dµi vµ tÝnh tõ ng¾n.( ë ®©y h/s cã thÓ nhÇm gia c¸c tÝnh tõ ng¾n mét ©m tiÕt víi tÝnh tõ ng¾n hai ©m tiÕt nh : happy, easy...) nhng t«i sÏ söa vµ nhÊn m¹nh thªm cho h/s ®iÓm nµy vµ bæ sung thªm cho c¸c em víi nh÷ng tõ kh¸c cïng lo¹i nh: prety,busy, noisy, empty, hungy...§ång thêi nhãm lu«n c¸c tÝnh tõ ng¾n( ngo¹i trõ tÝnh tõ "good" lµ mét trong sè Ýt tÝnh tõ bÊt quy t¾c chóng ta ®· häc mµ h×nh thøc so s¸nh cña nã sÏ ®îc t×m hiÓu trong c¸c ch¬ng tr×nh líp 7,8...). S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 4 §äc hiÓu anh 7 C¸c tÝnh tõ ng¾n d¹ng cã quy t¾c( cã bæ sung ), cô thÓ lµ: small,tall, cold, big, thin, big, hot, late, wide, large....Vµ t«i còng ®· sö dông chÝnh c¸c tÝnh tõ nµy ®Ó ®Æt vÊn ®Ò, dÉn d¾t cho c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo. 2/CÊu t¹o c¸c tÝnh tõ so s¸nh - D¹ng ng¾n, cã quy . - Môc tiªu cÇn ®¹t cña phÇn nµy lµ häc sinh ph¶i ph©n biÖt ®îc cÊu t¹o cña c¸c tÝnh tõ so s¸nh- D¹ng ng¾n, cã quy t¾c, t¬ng øng víi bèn quy t¾c cña nã, ®ång thêi luyÖn tËp nã nh nh÷ng tõ vùng th«ng thêng. - Häc sinh còng n¾m ®îc hai lo¹i so s¸nh cña tÝnh tõ nãi chung vµ tÝnh tõ d¹ng ng¾n cã quy t¾c nãi riªng. §ã lµ : C¸c tÝnh tõ so s¸nh h¬n vµ c¸c tÝnh tõ so s¸nh h¬n nhÊt. - KÜ thuËt ®îc sö dông chñ ë ®©y lµ trùc quan sinh ®éng, ph¬ng tiÖn ®îc dïng lµ nh÷ng bøc tranh vÏ c©y cèi hoÆc c¸c ®éng vËt cã ®Æc ®iÓm kÝch thíc, trong lîng kh¸c nhau, mét sè lo¹i qu¶ cã h×nh thøc to nhá kh¸c nhau, thËm chÝ t«i cßn ph¶i vÏ thªm mét sè h×nh ph¸c ho¹ ®¬n gi¶n mµ kh«ng kiÕm ®îc ph¬ng tiÖn trùc quan bªn ngoµi, thªm vµo ®ã t«i cßn ph¶i s¾p xÕp, chän mét sè em h/s cã h×nh d¹ng bÐo gÇy, cao thÊp kh¸c nhau, cho c¸c em ngåi gÇn mét chç ®Ó tiÖn cho viÖc luyÖn tËp, môc ®Ých lµ ®Ó c¸c em quan s¸t ®Æc ®iÓm mét c¸ch râ nÐt, Ngoµi ra t«i ®· dïng c¸c thÎ tõ cho c¸c tÝnh tõ trõu tîng( VÝ dô nh tÝnh tõ: large, long, cold, hot...). Môc ®Ých cña viÖc sö dông phong phó lo¹i h×nh trùc quan nh vËy lµ v× t«i muèn t¹o mµu s¾c, kh«ng khÝ vµ sù hÊp dÉn cho bµi häc. TÊt c¶ nh÷ng chuÈn bÞ nµy, t«i cßn sö dông cho c¸c bíc ho¹t ®éng tiÕp theo, ®Æc biÖt lµ bíc 3. - ë bíc nµy , sau khi giíi thiÖu tÊt c¶ c¸c tÝnh tõ c¶ ë d¹ng nguyªn vµ hai d¹ng so s¸nh mét c¸ch cã chñ ®Þnh theo ®Æc ®iÓm cña tranh, t«i ®· cho häc sinh nhãm tÊt c¶ c¸c tÝnh tõ va giíi thiÖu thµnh c¸c d¹ng so s¸nh riªng biÖt. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy, t«i ®· cho c¸c em th¶o luËn vµ hoµn thiÖn ®îc mét b¶ng theo 4 lo¹i tÝnh tõ so s¸nh- D¹ng ng¾n, cã quy t¾c; t¬ng øng víi 3 d¹ng tÝnh tõ: D¹ng nguyªn, d¹ng so s¸nh h¬n vµ d¹ng so s¸nh h¬n nhÊt. Theo giíi h¹n cña s¸ng kiÕn, t«i còng muèn ®îc nhÊn m¹nh thªm lµ tÊt c¶ nh÷ng bíc th«ng thêng t«i xin phÐp kh«ng nªu ra ë ®©y, mµ t«i chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c kÜ thuËt trùc quan ®Ó giíi thiÖu còng nh luyÖn tËp còng nh vËn c¸c tÝnh tõ kÓ trªn mµ th«i. -Eg. Tall : Víi tÝnh tõ nay t«i ®· chuÈn bÞ mét bøc tranh cã ba c©y th«ng cã kÝch thíc kh¸c nhau vµ ®Æt tªn A,B,C cho chóng, trong ®ã t«i dù kiÕn (A-tall, B-taller, Ctallest). T«i chØ vµo c©y A vµ nãi " A is tall" ®¬ng nhiªn h/s biÕt ngay phÇn tiÕng viÖt cña nã lµ " cao" , thùc chÊt kh«ng chØ tÝnh tõ nµy mµ tÊt c¶ c¸c tÝnh tõ cã trong bµi còng nh c¸c tÝnh tõ t«i bæ sung thªm , c¸c em ®Òu ®· hiÓu vÒ phÇn tiÕng viÖt ë d¹ng nguyªn cña nã. VÊn ®Ò lµm c¸c em l¹ chÝnh lµ sù xuÊt hiÖn c¸c ®u«i so s¸nh cÊu thµnh c¸c d¹ng so s¸nh mµ th«i. V× vËy t«i chØ cÇn ®a ra gi¸o cô trùc quan phï hîp lµ c¸c em cã thÓ dÔ dµng ®o¸n ®îc phÇn tiÕng viÖt cña hai d¹ng tõ so s¸nh tiÕp theo. ChÝnh v× vËy t«i chØ vµo c©y B trong bøc tranh vµ noi "B is taller" h/s sÏ nãi "taller" lµ " cao h¬n" vµ t¬ng tù víi tÝnh tõ "tallest" ( cao nhÊt ). TiÕp theo t«i chØ vµo mét em cã chiÒu cao b×nh thêng trong líp vµ nãi "Nam is tall", chØ em tiÕp theo cã chiÒu cao kh¸ h¬n so víi em tríc vµ nãi löng " L©m is ......" vµ c¸c em sÏ nãi " taller" vµ t¬ng tù víi tõ "tallest" víi em h/s cao nhÊt. Nh vËy c¸c em võa nhËn biÕt ®îc c¸c d¹ng tÝnh tõ, ®ång thêi luyÖn tËp dîc c¸c tÝnh tõ Êy. Th«ng qua S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 5 §äc hiÓu anh 7 viÖc nghe c¸c mÉu c©u gîi më, dÉn d¨t cña t«i c¸c em phÇn nµo hiÓu ®îc c¸ch dïng cña chóng. Small : Víi tÝnh tõ nµy, t«i ®a ra ba qu¶ cam cã ®é lín nhá kh¸c nhau vµ ®a qu¶ cam cã kÝch thíc lín nhÊt lªn tríc líp vµ nãi" This orange is small" vµ ®a ra qu¶ cam cã kÝch thíc trung b×nh vµ nãi" This is smaller" khi ®ã h/s sÏ thÊy ngay phÇn tiÕng viÖt cña "smaller"(nhá h¬n) t¬ng tù víi tõ "smallest" ®îc nãi víi qu¶ cam nhá nhÊt. T«i còng ®· sö dông mét sè h/s ®Ó c¸c em luyÖn tËp tõ nµy, c¸ch lµm t¬ng tù víi c¸c d¹ng cña tõ "tall" nãi trªn, nhng ë ®©y t«i kh«ng nãi hÕt c©u mµ ®Ó c¸c em tù nãi ra c¸c tÝnh tõ phï hîp: Eg. Nam is .........., Lam is........., Cêng is the..... Hot : Víi tõ nµy, t«i ®· dïng ba thÎ tõ cã tªn ba thµnh phè, ®¹i diÖn cho ba miÒn khÝ hËu: Hµ néi, HuÕ, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh sau ®ã ra ®a ra thÎ mang tªn "Hµ néi" ®Ó nãi " Hµ Néi is hot" , tiÕp tôc ®a ra thÎ vÒ "HuÕ" vµ nãi lµ " HuÕ is hotter", t¬ng tù t«i ®· lµm víi tõ " hottest" víi thÎ cßn l¹i. TÊt nhiªn qua hiÓu biÕt, c¸c em còng dÔ dµng nhËn ra nghÜa cña hai tõ so s¸nh nµy. Large : Víi tõ nµy, t«i ®· vÏ ba thöa ruéng h×nh vu«ng cã diÖn tÝch kh¸c nhau lªn b¶ng, ghi râ sè liÖu vÒ diÖn tÝch( Tîng chng: 1000 m2(A), 2000 m2(B), 3000 m2(C)) vµo ®ã vµ chØ vµo h×nh vu«ng cã sè liÖu nhá nhÊt nãi"It is large" vµ h×nh cã diÖn tÝch nhá h¬n t«i nãi" It is larger" tiÕp víi tõ "largest". wide : Víi tõ nµy, t«i sö dông ba vËt thËt trong líp häc : Bµn häc sinh , Bµn gi¸o viªn, b¶ng . ( T«i ®· quan s¸t thÊy ba vËt nµy cã diÖn tÝch bÒ mÆt kh¸c nhau, trong ®ã Bµn häc sinh hÑp nhÊt vµ B¶ng réng nhÊt). T«i chØ vµo Bµn häc sinh nãi "This table is wide" vµ chØ vµo Bµn gi¸o viªn nãi"This is wider" , cßn chØ vµo B¶ng nãi "This is the widest". TÊt nhiªn khi chØ vµo c¸c ®å vËt nµy, t«i ®· thÎ hiÖn ®Ó c¸c em hiÓu lµ t«i ®ang muèn chóng miªu t¶ bÒ mÆt cña c¸c ®å vËt ®ã. Vµ b»ng c¸ch ®ã häc sinh dÔ dµng nhËn ra phÇn tiÕng viÖt cña hai tõ so s¸nh nµy. Big : Víi tõ nµy, t«i phãng to ba bøc tranh trong s¸ch ®Ó d¹y. T«i ®· chØ vµo bøc tranh cã kh¸ch s¹n nhá nhÊt nãi" This hotel is big", bøc tranh cã kh¸ch s¹n lín h¬n nãi" This hotel is bigger " vµ bøc tranh cã kh¸ch s¹n lín nhÊt nãi "This hotel is the biggest " Víi tõ nay, t«i còng dïng ®èi tîng häc sinh phï hîp ®Ó c¸c em luyÖn tËp. T«i chØ h×nh d¸ng to võ ph¶i ®Ó nãi" He is big" , em to h¬n nãi" he is ......" vµ em cã h×nh d¹ng to nhÊt t«i còng nãi " He is the......." c¸c em dÔ dµng quan s¸t thÊy vµ nãi ra tõ ë hai chç trèng ®ã lµ: Bigger, biggest. Easy : Víi tõ nµy, t«i chuÈn bÞ ba thÎ cã thÓ hiÖn ba phÐp tÝnh ®¬n gi¶n ( ThÎ A: 11+ 11=22, thÎ B: 11+1=12 vµ thÎ C: 1+1=2) Vµ t«i ®a ra thÎ A ®Ó nãi "It is easy" phÐp tÝnh B nãi " It is easier" vµ phÐp tÝnh C th× nãi" It is the easiest". Thin : Víi tõ nµy, t«i ®· vÏ ba bøc tranh víi ba ngêi ®Ó trÇn, ®Òu gÇy ë møc ®é kh¸c nhau vµ ®a ra(Cã ®Æt tªn tranh :A, B, C theo thø tù diÔn t¶ møc ®é gÇy t¨ng dÇn, ®Ó tiÖn cho viÖc thùc hµnh mÉu c©u ë bíc sau). T«i chØ bøc tranh víi h×nh ngêi võa ph¶i-A nãi" He is thin", h×nh gÇy h¬n-B nãi" He is thinner" vµ h×nh cßn l¹i-C nãi" He is the thinnest". TiÕp theo t«i chØ vµo mét sè em trong líp cã ®Æc ®iÓm t¬ng tù vµ cho c¸c em thùc hµnh B»ng c¸ch nãi tiÕp vµo nh÷ng c©u nãi löng mµ t«i ®a ra: Eg . Nam is........., Lam is ............., Cêng is the.......... 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §äc hiÓu anh 7 - Sau khi t«i ®· giíi thiÖu tÊt c¶ c¸c tÝnh tõ trªn , c¸c em ®· nhËn biÕt vµ thùc hµnh víi chóng. T«i nãi: nh vËy c¸c Ñm ®· biÕt ®îc hai d¹ng tÝnh tõ so s¸nh lµ h¬n vµ tÝnh tõ so s¸nh h¬n nhÊt. Vµ yªu cÇu c¸c em nhãm ba d¹ng tÝnh tõ kÓ trªn, t¬ng øng víi bèn quy t¾c cña chóng. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy, t«i ®· chuÈn bÞ phiÕu häc tËp cã s½n b¶ng trèng vµ cho c¸c em hoµn thiÖn qua th¶o luËn nhãm nh sau: ( T«i còng lu ý v¬i h/s lµ c¸c em cã thÓ bæ sung thªm nh÷ng tÝnh tõ kh¸c ®· häc, ngoµi nh÷ng tÝnh tõ kÓ trªn.) Q1 Q2 Q3 Q4 Adj tall small hot big thin large wide easy Adj + er taller smaller hotter bigger thinner large wider easier Adj + est tallest Smallest hottest biggest thinnest large widest Easiest Sau khi hoµn thiÖn b¶ng nµy, t«i ®· nhËn xÐt tõng nhãm, ch÷a cho c¸c em, nhÊt lµ nh÷ng tõ c¸c em bæ sung. ë ®©y t«i kh«ng viÕt nh÷ng tõ ®îc bæ sung lªn b¶ng víi môc ®Ých ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña c¸c em kh¸c trong nh÷ng luyÖn tËp tiÕp theo cã thÓ cã liªn quan víi nh÷ng tõ ®ã. 3/C¸ch dïng c¸c tÝnh tõ so s¸nh - D¹ng ng¾n, cã quy t¾c trong c©u. - Môc ®Ých cña phÇn nµy lµ häc sinh ph¶i hiÓu c¸ch dïng th«ng qua c¸c mÉu c©u còng nh biÕt vËn dông c¸c tÝnh tõ so s¸nh kÓ trªn vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp . - T«i ®· chia ra hai lo¹i mÉu c©u chÝnh cho c¸c em vËn dông: C©u dïng c¸c tÝnh tõ so s¸nh khi kh«ng cã ®èi tîng so s¸nh vµ c©u sö dông c¸c tÝnh tõ so s¸nh cã ®èi tîng so s¸nh. - H×nh thøc phat triÓn nh sau: T«i ®· ®a ra mÉu c©u tríc( Mçi mÉu c©u t¬ng øng víi mét vÝ dô), cho c¸c em ®äc mÉu c©u ®ång thanh råi cho mét vµi c¸ nh©n ®äc tríc líp. Sau ®ã cho c¸c em gh¹ch ch©n c¸c tÝnh tõ so s¸nh xuÊt hiÖn, g¹ch ch©n ®½c ®iÓm lµm nªn mÉu c©u ®ã, nh tõ " than " xuÊt hiÖn trong c©u so s¸nh h¬n, m¹o tõ " the " vµ tr¹ng ng÷ chØ c¸i chung : of us, of them, in my class, in our group....... lµ ®Æc ®iÓm cña c©u so s¸nh h¬n nhÊt. - VÒ ph¬ng tiÖn gióp c¸c em trong qu¸ tr×nh thùc hµnh còng lµ c¸c ph¬ng tiÖn ®· ®îc sö dông ë phÇn trªn. CÇn nhÊn m¹nh thªm lµ trong qu¸ tr×nh thùc hµnh, t«i lu«n cho c¸c em b¾t ®Çu b»ng mÉu c©u víi tÝnh tõ d¹ng nguyªn ®Ó lµm nÒn cho c¸c mÉu c©u so s¸nh vµ mçi tÝnh tõ khi ®a ra thc hµnh ®Òu ®îc nãi theo hai h×nh thøc lµ ®ång thanh vµ c¸ nh©n trong ®ã ®ång thanh thùc hiÖn tõng c©u mét theo chØ dÉn cña g/v, cßn thùc hiÖn c¸ nh©n th× c¸c em ph¶i nãi ®Ó t¶ cho c¶ ba ®Æc ®iÓm cña tranh hoÆc vËt..... a/ Víi mÉu c©u kh«ng cã ®èi tîng so s¸nh: Ví lo¹i mÉu c©u nµy, t«i ®ång thêi cho c¸c em thùc hµnh nãi víi hai d¹ng nhá kh¸c: Mét lµ d¹ng tÝnh tõ bæ nghÜa cho S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 7 §äc hiÓu anh 7 danh tõ kÕ hîp v¬i danh tõ t¹o thµnh côm danh tõ. Hai lµ d¹ng tÝnh tõ bæ nghÜa cho chñ ng÷ , ®øng ®éc lËp lµm t©n ng÷ trong c©u. Eg. ( tall ) : T«i vÉn sö dông bøc tranh d¹y tõ trªn, víi c¸ch thøc t¬ng tù, nhng ë ®©y t«i viÕt mÉu c©u lªn b¶ng lµm vÝ dô: Pic 1: This tree is tall. Pic 2: This is a taller tree. Pic 3: This is the tallest tree. Or A is tall. B is taller. C is the tallest. Trong ®ã A lµ Pic 1, B lµ Pic 2 vµ C lµ Pic 3. Víi c¸c t×nh huèng trong líp, t«i cho ba häc sinh phï hîp nh trong phÇn luyÖn tõ ®øng tríc líp vµ cho c¸c em kh¸c ®øng lªn thùc hµnh. Eg. Nam is tall. L©m is a taller student. C¬ng is the tallest student. Víi c¸ch thøc t¬ng tù, t«i tiÕp tôc cho c¸c em thùc hµnh víi c¸c tÝnh tõ kh¸c nh c¸c mÉu c©u sau: Eg. (small) This is a small orange. This is a smaller orange. This is the smallest orange. Or This orange is small. This orange is smaller. This orange is smallest. Víi tõ nµy t«i còng cho häc sinh thùc hµnh nh tõ "Tall" , t«i còng gäi mét sè em cã ®Æc ®iÓm phï hîp ®øng lªn tríc líp cho c¸c em kh¸c quan s¸t thùc hµnh. Eg. Nam is a small student. Lam is a smaller student. C¬ng is the smallest student. Or Nam is small. Lam is smaller. C¬ng is the smallest. Eg. ( Big) Còng víi c¸ch thøc sö dông tranh nh phÇn d¹y tõ, em ®· thùc hµnh tõ nµy nh sau: P 1( A): It is a big hotel. P 2(B) : It is a bigger hotel. P 3(C): It is the biggest hotel. Or A is big. B is bigger. C is the biggest. Víi t×nh huèng chän häc sinh, t«i cho ba häc sinh cã h×nh phï hîp ®øng tríc líp, c¸c em kh¸c quan s¸t, thùc hµnh theo mÉu. Eg. Nam is a big student. Lam is a bigger student. Cêng is the biggest student. Or Nam is big. Lam is bigger. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 8 §äc hiÓu anh 7 Cêng is the biggest. Eg. (hot) Víi tõ nµy, T«i sö dông ba thÎ tªn cña ba thµnh phè trªn vµ cho häc sinh thùc hµnh. H×nh thøc lµm nh sau: T«i ®a thÎ ra tríc líp vµ nãi ra tªn c¸c thµnh phè trªn thÎ vµ häc sinh sÏ ®ång thanh nãi theo thµnh c¸c c©u nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm thêi tiÕt nãng dÇn tõ ®Þa danh Hµ Néi, HuÕ ®Õn Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. Sau ®ã cho c¸c em ®øng lªn lµm c¸ nh©n tríc líp. Eg. Hµ Néi is a hot city. HuÕ is a hotter city. Hå ChÝ Minh is the hottest city. Or Hµ Néi is hot. HuÕ is hotter. Thµnh Phè Hå ChÝ Minh is the hottest. Víi tõ nµy, t«i cßn chuÈn bÞ thªm ba thÎ thÓ hiÖn ba mèc thêi gian trong mét ngµy mïa hÌ: Lóc 7h s¸ng(A), 11h tra(C) vµ 3h chiÒu(B). Víi ph¬ng tiÖn nµy, t«i yªu cÇu c¸c em nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ba mèc thêi gian trong ngµy mïa hÌ, sau ®ã ®a ra b¾t ®Çu tõ thÎ A sau ®ã ®Õn B vµ C. Häc sinh nãi: A is hot. B is hotter. C is the hottest. Eg. (Large) Víi tõ nµy, t«i vÉn gi÷ nguyªn h×nh vÏ cña ba thöa ruéng trªn b¶ng, yªu cÇu c¸c em quan s¸t vµ thùc hµnh nãi tríc líp. V× t«i ®· ®Æt tªn cho ba thöa ruéng trªn theo thø tù t¨ng dÇn vÒ diÖn tÝch lµ: A, B, C; cho nªn c¸c em rÊt dÔ h×nh thµnh c©u. Eg. Or A is a large field. B is a larger field. C is the largest field. A is large. B is larger. C is the largest. Eg. (wide) Víi tõ nµy, mét lÇn n÷a t«i l¹i sö dông ba vËt thËt trong líp nh ®· nãi ë phÇn luyÖn tõ, ®Ó c¸c em ph©n biÖt râ bµn g/v vµ bµn h/s th× t«i cã thªm mét thao t¸c phô lµ giíi thiÖu cho c¸c em thÊy c¸c vËt nµy( Bµn g/v t«i nãi: this is a desk, Bµn h/s t«i nãi : This is a table vµ b¶ng la: this is a board). Nh thÕ c¸c em sÏ sö dông mét c¸ch tù tin c¸c danh tõ nµy vµo viÖc nãi. T«i yªu cÇu c¸c em quan s¸t ba vËt vµ tù nhËn xÐt ®Æc cña chóng. MÉu c©u c¸c em thùc hµnh lµ: Eg. The table is wide. The desk is wider. The board is the widest. Eg. (Easy) Víi tõ nµy, t«i g¾n ba thÎ(A, B, C) cã phÐp tÝnh ®¬n gi¶n ®· dïng ë trªn vµ cho c¸c em ®øng lªn tù nhËn xÐt. C©u c¸c em ®· nãi lµ: Eg. A is easy. B is easier. C is the easiest. Eg. (Thin) Víi tõ nµy, t«i d¸n bøc tranh trªn lªn b¶ng vµ cho c¸c em ®øng lªn quan s¸t vµ tù thùc hµnh nãi. Néi dung nh sau: Eg. A is a thin man. 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Or t¾c . §äc hiÓu anh 7 B is a thinner man. C is the thinnest man. A is thin. 4/Mét sè bµi tËp ng÷ ph¸p ¸p dông c¸c tÝnh tõ so s¸nh - D¹ng ng¾n, cã quy III. KÕt qu¶: Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ vËn dông s¸ng kiÕn nµy, t«i thÊy r»ng hiÖu qu¶ giê d¹y cao h¬n h¼n so víi c¸ch d¹y th«ng thêng, ®Æc biÖt c¸ch s¾p xÕp hîp lÝ, khoa häc trong tõng phÇn, trong tõng bíc d¹y. Qua ®ã h/s võa hiÓu râ, võa vËn dông tèt trong ho¹t ®éng nãi còng nh qu¸ tr×nh giao tiÕp, ®Æc biÖt lµ viÖc ¸p dông cho c¸c bµi tËp ng÷ ph¸p, cho thÊy kÕt qu¶ cao râ rÖt. §iÒu tra cô thÓ nh sau: Tríc khi vËn dông kiÓu bµi nµy -ChÊt lîng ®¹i tra: 45% - ChÊt lîng kh¸ giái: 25% Sau khi vËn dông kiÓu bµi nµy - ChÊt lîng ®¹i trµ: 65% -ChÊt lîng kh¸ giái: 30% - Kho¶ng 90% h¨ng say tham gia tiÕt häc. IV. Mét sè h¹n chÕ khi thùc hiÖn s¸ng kiÕn. -VÒ phÝa thÇy, cã khã kh¨n trong viÖc s¾p xÕp thêi gian ë tõng phÇn sao cho hîp lÝ tr¸nh r¬i vµo t×nh tr¹ng gi¶i thÝch ng÷ ph¸p mµ h/s Ýt ®îc luyÖn nãi. Thªm vµo ®ã lµ viÖc thao t¸c ®å dïng trùc quan, v× ®©y lµ d¹ng bµi cã sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn, hµi hoµ gi÷a tõ vùng víi viÖc thùc hµnh mÉu c©u tÊt c¶ ®Òu cÇn ®Õn cïng mét lo¹i ph¬ng tiÖn trùc quan cho mçi lo¹i tÝnh tõ so s¸nh vµ mçi mÉu c©u. Cho nªn g/v rÊt dÔ bÞ rèi, dÉn ®Õn nhÇm lÉn, lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn tr×nh giê häc, lµm gi¶m høng thó ho¹t ®éng cña h/s. -VÒ phÝa trß, ®©y lµ ch¬ng tr×nh ®Çu tiªn nªn mäi kiÕn thøc ®Òu rÊt míi mÎ , nhÊt lµ kiÕn thøc cña bµi nµy. Cã thÓ nãi , nã míi c¶ vÒ h×nh thøc tõ, kh¸i niÖm lÉn c¸ch dïng. Cho nªn h/s dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng sî, ng¹i vµ mÊt tù tin trong viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc còng nh sö dông chóng trong giao tiÕp.Cã lÏ, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n mµ g/v cÇn ph¶i sö lÝ vµ khÐo lÐo th¸o gì. -Mét ®iÒu kh«ng kÐm phÇn quan träng, cã thÓ nãi ®©y chÝnh lµ c¸i hån cña cña mét giê häc ¸p dông theo ph¬ng ph¸p míi, ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, ®ã chÝnh lµ ph¬ng tiÖn sö dông cho bµi häc nµy. Chóng ®îc sö dông t¬ng ®èi nhiÒu vµ phong phó kÓ c¶ vËt thËt, tranh ¶nh, thËm chÝ con ngêi... cã c¸i dÔ kiÕm, cã c¸i khã kiÕm, cã c¸i dÔ lµm nhng còng cã nh÷ng c¸i kh«ng dÔ t¹o ra...Cho nªn ®©y còng lµ mét khã kh¨n cÇn ®îc kh¾c phôc ®Õn møc tèi thiÓu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn giê d¹y. V. Bµi häc kinh nghiÖm. 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §äc hiÓu anh 7 Muèn ¸p dông tèt s¸ng kiÕn trªn, vÒ phÝa gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn trau dåi kiÕn thøc cÈ vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô, ph¶i thêng xuyªn dù giê th¨m líp, rót kinh nghiÖm tõ phÝa ®ång nghiÖp vµ vËn dông triÖt ®Ó nh÷ng ph¬ng ph¸p míi trong mét bµi gi¶ng ®Ó t¹o ra thãi quen, kÜ n¨ng, kÜ x¶o thao t¸c c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn ë c¸c bµi d¹y nãi chung vµ bµi d¹y víi c¸c tÝnh tõ so s¸nh d¹ng nµy nãi riªng. Ph¶i cã sù chuÈn bÞ kÜ cµng, chu ®¸o vÒ kiÕn thøc, kÕ ho¹ch còng nh ph¬ng tiÖn lªn líp, gióp cho giê häc trë nªn nhÞp nhµng nhng còng kh«ng kÐm phÇn s«i næi, t¹o høng thó vµ niÒm say mª häc tËp cho c¸c em. VÒ phÝa häc sinh ph¶i h×nh thµnh cho c¸c em thãi quen häc ph¬ng ph¸p míi, cã ph¶n x¹ ®Ó nhanh chãng thÝch nghi víi nh÷ng c¸i míi, ph¶i biÕt tich hîp kiÕn thøc ®½ häc ®Ó rut ra c¸i míi mét c¸ch nhanh nhÊt, chñ ®éng sö dông nã vµ sö dông nã mét c¸ch khÐo lÐo trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp, còng nh trong viÖc vËn dông chóng trong mét sè d¹ng bµi tËp ng÷ ph¸p tiªu biÓu. C. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. T¹o cho häc sinh kh¶ n¨ng tÝch hîp kiÕn thøc cò ®Ó ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi, sau ®ã tù biÕt vËn dông nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt trong qu¸ tr×nh giao tiÕp, còng nh trong viÖc ¸p dông hîp lÝ kiÕn thøc vµo mét sè d¹ng bµi tËp, chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®iÓm ®Õn, lµ ®Ých mµ t«i ®· ®¹t ®îc qua viÖc nghiªn cøu vµ viÕt s¸ng kiÕn nµy. Kh«ng nh÷ng rÌn cho c¸c em thãi quen tù häc, tù trau dåi kiÕn thøc; rÌn kÜ n¨ng, kÜ x¶o sö dông ng«n ng÷ , mµ cßn t¹o høng thó , niÒm say mª tham gia tiÕt häc nãi riªng vµ häc bé m«n Anh v¨n nãi chung. §Ó s¸ng kiÕn cña t«i thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ trong thùc tÕ, t«i rÊt mong cã sù ®ãng, rut kinh nghiÖm, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña ®ång nghiÖp, ®Ó bæ sung cho t«i nh÷ng g× t«i cha lµm ®îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¸ng kiÕn. Nh chóng ta ®· biÕt, mét giê häc ®¶m b¶o nh trªn th× thêng kh«ng khÝ líp dÔ ån µo trong khi h/s thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp, nªn kh«ng tr¸nh khái sù ¶nh hëng ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c líp bªn c¹nh. Cho nªn, t«i rÊt mong sù th«ng c¶m tõ c¸c ®ång bªn c¹nh t«i.Vµ còng tõ lÝ do nµy , t«i rÊt mong nhµ trêng sím tham mu víi ®Þa ph¬ng ®Ó x©y dùng thªm c¸c phßng chøc n¨ng ®Ó chóng t«i dÔ dµng thùc hiÖn nh÷ng tiÕt häc víi môc tiªu kÓ trªn. Vµ mét ®iÒu n÷a t«i muèn kiÕn nghÞ ë ®©y chÝnh lµ ph¬ng tiÖn, ®å dïng, tranh ¶nh d¹y häc.T«i rÊt mong sù cung cÊp ®Çy ®ñ h¬n tõ phÝa c«ng ti thiÕt bÞ gi¸o dôc, ®Ó trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn giê häc t«i giµnh ®îc nhiÒu thêi gian h¬n cho viÖc thc hiÖn tiÕn tr×nh vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho giê häc, chø kh«ng ph¶i giµnh qu¸ nhiÒu thêi gian cho viÖc chuÈn bÞ thiÕt bÞ ®å dïng. Trªn ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn c¸ nh©n cña t«i, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó s¸ng kiÕn cña t«i thµnh c«ng h¬n trong qu¸ tr×nh ¸p dông thùc tiÔn. T«i xin ch©n träng c¶m ¬n! Quang minh, ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2006 Ngêi viÕt §ç Quang ViÖt S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 11 §äc hiÓu anh 7
- Xem thêm -