Tài liệu Dạy bài “ các nước tây âu ” (lịch sử 9)theo phương pháp mới

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

DẠY BÀI “ CÁC NƯỚC TÂY ÂU ” THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI I, §Æt vÊn ®Ò. M«n lÞch sö trong trêng THCS lµ m«n häc cã ý nghÜa vµ vÞ trÝ quan träng ®èi víi viÖc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ theo môc tiªu gi¸o dôc ®· ®îc Nhµ níc x¸c ®Þnh, gióp häc sinh n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn thiÕt vÒ lÞch sö thÕ giíi, lÞch sö d©n téc lµm c¬ së bíc ®Çu cho sù h×nh thµnh thÕ giíi quan khoa häc, gi¸o dôc lßng yªu quª h¬ng, ®Êt níc tin vµo lÝ tëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH. H¬n n÷a, häc sinh biÕt tù hµo vÒ truyÒn thèng dùng níc, gi÷ níc vµ nÒn v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, biÕt quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cã ¶nh hëng tíi quèc gia, khu vùc vµ toµn cÇu. Trªn nÒn t¶ng kiÕn thøc ®· häc m«n lÞch sö cßn gióp häc sinh ph¸t triÓn n¨ng lùc t duy, hµnh ®éng, cã th¸i ®é øng xö ®óng ®¾n trong ®êi sèng x· héi, chñ yÕu ®¸p øng yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam XHCN trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. M«n lÞch sö 9 còng lµ m«n häc quan träng cÇn thiÕt, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña gi¸o dôc nªu trªn. Víi tÇm quan träng ®ã, n¨m häc 2006 – 2007 m«n häc nµy tiÕp tôc ®îc ®æi míi toµn diÖn vÒ ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, t«i xin ®a ra mét vµi kinh nghiÖm nhá gãp phÇn vµo viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lÞch sö sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n 1 – kinh nghiÖm d¹y bµi “C¸c níc T©y ¢u”. II, Néi dung. II.1. Mét sè vÊn ®Ò cÇn lu ý khi d¹y häc m«n lÞch sö 9. 1.1. Nh÷ng lu ý trong ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n lÞch sö 9. Còng nh khi gi¶ng d¹y c¸c m«n häc ®æi míi ë trêng THCS , viÖc day häc m«n lÞch sö 9 còng ph¶i thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng thÇy- trß cïng lµm viÖc ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu chung cña ch¬ng tr×nh lÞch sö vµ môc tiªu cña hÖ thèng gi¸o dôc phæ th«ng muèn vËy cÇn lu ý mÊy ®iÓm sau: a. Khi d¹y vµ häc c¸c phÇn trong ch¬ng tr×nh lÞch sö 9 ( LÞch sö ThÕ giíi vµ lÞch sö ViÖt Nam hiÖn ®¹i, lÞch sö ®Þa ph¬ng ) cÇn chó ý sù kh¸c nhau vÒ yªu cÇu nhËn thøc vµ truyÒn thô nªn gi¸o viªn cÇn lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y häc thÝch hîp . b. PhÇn lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i nh»m cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ t×nh h×nh thÕ giíi sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai ®Õn nay ( ®Õn n¨m 2000 ). §©y lµ thêi k× gÇn thêi ®¹i chóng ta nhÊt, xong thùc ra c¸c em kh«ng ®îc têng tËn chøng kiÕn mäi sù kiÖn lÞch sö nªn gi¸o viªn cÇn ph¶i sö dông b¶n ®å, lîc ®å, tranh ¶nh kÕt hîp víi nh÷ng ®o¹n ch÷ nhá, phÇn tµi liÖu tham kh¶o vµ c©u hái cuèi mçi môc hay gi÷a môc...Ph¬ng ph¸p tr×nh bµy cÇn linh ho¹t: b»ng têng thuËt, kÓ chuyÖn hoÆc ph¬ng ph¸p hái ®¸p...®Ó bµi gi¶ng sinh ®éng, häc sinh dÔ tiÕp thu vµ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña b¶n th©n. - PhÇn lÞch sö ViÖt Nam hiÖn ®¹i lµ phÇn lÞch sö viÕt vÒ chÝnh lÞch sö d©n téc m×nh nªn gÇn gòi víi c¸c em nhÊt. Gi¸o viªn nªn tiÕp tôc sö dông cã hiÖu qu¶ ph¬ng ph¸p d¹y häc ë phÇn lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i nhng tr×nh bµy kü h¬n , lu ý nhiÒu h¬n ®Õn viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc, c¸c sù vËt, sù viÖc cô thÓ ®¬ng thêi nh»m t¨ng tÝnh lÞch sö cho bµi häc, häc sinh dÔ tiÕp thu vµ bµi gi¶ng thªm sinh ®éng hÊp dÉn. - PhÇn lÞch sö ®Þa ph¬ng gåm mét sè néi dung lÞch sö ë ngoµi trêng, líp nh híng dÉn häc sinh häc lÞch sö ë b¶o tµng, tham quan , ngo¹i kho¸ lÞch sö ... gi¸o viªn cÇn chó ý chuÈn bÞ cho tiÕt 2 d¹y thËt chu ®¸o ( néi dung, ®Þa ®iÓm, ph¬ng ph¸p thùc hiÖn... ) Song nh÷ng ®Þa ®iÓm di tÝch lÞch sö, b¶o tµng... ph¶i gÇn s¸t víi néi dung cña bµi häc trong ch¬ng tr×nh vµ ph¶i gióp c¸c em cã nhËn thøc râ rÖt vÒ lÞch sö. 1.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi d¹y häc m«n lÞch sö 9 theo ph¬ng ph¸p míi . - §èi víi häc sinh THCS, nhÊt lµ häc sinh líp 9 m«n häc lÞch sö kh«ng ph¶i míi mÎ. C¸c em ®· ®îc häc tõ cÊp I cã hÖ thèng theo tiÕn tr×nh lÞch sö nªn Ýt nhiÒu ®· cã nh÷ng t duy lÞch sö nhÊt ®Þnh. Do ®ã, c¸c em dÔ dµng n¾m b¾t ®îc vÒ nh÷ng sù kiÖn lÞch sö vµ bµi häc ®îc rót ra. - Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i nhËn thÊy rÊt nhiÒu häc sinh quan t©m vµ cã høng thó ®èi víi m«n häc. C¸c em tá ra muèn t×m hiÓu s©u c¸c sù kiÖn lÞch sö ®Ó rót ra bµi häc lÞch sö bæ Ých. Nhng c¸c em l¹i gÆp mét sè trë ng¹i khiÕn cho viÖc häc tËp m«n häc nµy cha ®¹t kÕt qu¶ nh mong muèn. §ã lµ: + Tõ tríc ®Õn nay c¸c em ®· quen víi ph¬ng ph¸p häc cò thÇy tr×nh bµy bµi häc nªn c¸c em cha thùc sù tÝch cùc, chñ ®éng, linh ho¹t trong häc lÞch sö, lµm cho giê häc trÇm vµ nhµm ch¸n. + Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña nhµ trêng cßn thiÕu thèn, c¸c em Ýt cã c¬ héi tiÕp xóc, lµm quen thêng xuyªn víi ®å dïng thiÕt bÞ d¹y häc lÞch sö nhÊt lµ ®èi víi c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i: m¸y chiÕu...nªn bµi gi¶ng cha phong phó. + Trong t tëng cña mét sè häc sinh ph©n biÖt m«n chÝnh m«n phô, Ýt giµnh thêi gian cho viÖc häc m«n lÞch sö, häc chØ mang tÝnh chÊt chèng ®èi, häc thuéc vÑt chø cha cã ý thøc t×m hiÓu ®Ó cã c¸i nh×n s©u s¾c, toµn diÖn vÒ lÞch sö, cha biÕt liªn hÖ gi÷a lÞch sö thÕ giíi vµ lÞch sö d©n téc. II.2. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Tríc nh÷ng ®ßi hái cña m«n häc vµ thùc tÕ cña viÖc häc lÞch sö trong trêng THCS t«i lu«n tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó viÖc d¹y häc m«n lÞch sö ( nhÊt lµ m«n lÞch sö 9 ) cã hiÖu qu¶ h¬n, viÖc häc mang tÝnh giao tiÕp h¬n. V× vËy t«i ®· tiÕn hµnh thÝ ®iÓm hai ph¬ng ph¸p d¹y häc cò vµ míi ë hai líp 9A, 9B víi bµi d¹y “C¸c níc T©y ¢u”. 3 * ë líp 9A: t«i dïng ph¬ng ph¸p truyÒn thèng: tr×nh bµy kÕt hîp víi vÊn ®¸p. KÕt qu¶ cã nhiÒu em thuéc bµi song ®ã chØ lµ c¸c s©u chuçi sù kiÖn lÞch sö mµ kh«ng hiÓu b¶n chÊt lÞch sö hoÆc rÊt m¬ hå vµ kh«ng rót ra ®îc bµi häc. * ë líp 9B: b¶n th©n t«i chuÈn bÞ rÊt chu ®¸o cho giê häc: b¶n ®å thÕ giíi, biÓu b¶ng thèng kª tû träng kinh tÕ cña c¸c níc T©y ¢u so víi MÜ tõ 1950 – 1975, b¨ng h×nh vÒ níc §øc, lîc ®å c¸c níc trong Liªn minh ch©u ¢u, m¸y chiÕu ... ®ång thêi t«i híng dÉn häc sinh nghiªn cøu tríc bµi häc vµ su tÇm mét sè tranh ¶nh t liÖu vÒ c¸c níc T©y ¢u vµ Liªn minh ch©u ¢u Trong qu¸ tr×nh d¹y häc t«i ®· sö dông nh÷ng ®å dïng d¹y häc trªn kÕt hîp víi ph¬ng ph¸p hái - ®¸p, khuyÕn khÝch c¸c em kÓ vÒ nh÷ng sù kiÖn lÞch sö liªn quan ®Õn bµi häc. KÕt qu¶ thËt bÊt ngê: c¸c em n¾m bµi rÊt nhanh cã hÖ thèng vµ s©u s¾c, giê häc s«i næi, c¸c em thùc sù bÞ cuèn hót vµo bµi häc. Trªn c¬ së tiÕp thu nh÷ng yªu cÇu chung trong ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n lÞch sö, tr¶i nghiÖm qua thùc tÕ thÝ ®iÓm vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i tù rót ra cho m×nh mét sè kinh nghiÖm nhá. ¸p dông vµo bµi “C¸c níc T©y ¢u” t«i xin ®a ra ®Ó c¸c ®ång chÝ hiÓu cô thÓ vµ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó kinh nghiÖm cña t«i ®îc hoµn thiÖn h¬n. 2.1. Sù chuÈn bÞ cho tiÕt häc. Muèn d¹y vµ häc tèt m«n lÞch sö th× tríc hÕt gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i cã sù chuÈn bÞ tèt, ph¶i t¹o ®îc t©m thÕ tho¶i m¸i, s½n sµng chê ®îi vµ say mª trong suèt giê häc. §iÒu ®ã cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc tiÕp thu bµi häc cña häc sinh. Do vËy cÇn lùa chän ph¬ng tiÖn, ®å dïng, ph¬ng ph¸p phï hîp víi tõng lo¹i bµi, tõng ®iÒu kiÖn vµ tõng ®èi tîng häc sinh. §èi víi bµi häc nµy cÇn chuÈn bÞ nh sau: a. VÒ phÝa gi¸o viªn: b¶n ®å thÕ giíi, biÓu b¶ng thèng kª tû träng kinh tÕ cña c¸c níc T©y ¢u so víi MÜ tõ 1950 – 1970, b¨ng h×nh vÒ níc §øc, lîc ®å c¸c níc trong Liªn minh ch©u ¢u, m¸y chiÕu ... b. VÒ phÝa häc sinh: nghiªn cøu bµi tríc ë nhµ theo c©u hái híng dÉn trong s¸ch gi¸o khoa, t×m hiÓu ®Æc ®iÓm tªn c¸c níc T©y 4 ¢u, vµ t×m hiÓu tæ chøc Liªn minh ch©u ¢u ( tªn c¸c níc thµnh viªn, môc ®Ých, ho¹t ®éng... ). Sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña gi¸o viªn vµ häc sinh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiÕn hµnh tiÕt häc phong phó sinh ®éng. 2.2. D¹y häc bµi míi §Ó häc sinh tiÕp thu bµi häc cã hiÖu qu¶ t«i ®· tiÕn hµnh theo c¸c bíc nh sau: Tríc hÕt t«i h×nh thµnh cho häc sinh kh¸i niÖm vÒ c¸c níc T©y ¢u ®Ó häc sinh hiÓu ph©n biÖt víi c¸c níc §«ng ¢u vµ c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi, ®ã lµ c¸c níc T b¶n chñ nghÜa ë phÝa t©y ch©u ¢u. HiÖn nay mÆc dï t×nh h×nh ®· thay ®æi c¸c níc XHCN ë §«ng ¢u ®· khñng ho¶ng vµ tan r· nhng ngêi ta vÉn quen sö dông kh¸i niÖm T©y ¢u nµy. LÇn lît t«i híng dÉn c¸c em ®i vµo t×m hiÓu tõng phÇn ®¬n vÞ kiÕn thøc. Mçi phÇn t«i l¹i chia thµnh c¸c phÇn nhá h¬n ®Ó c¸c em dÔ n¾m b¾t c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc. A, ë phÇn I – T×nh h×nh chung T«i ®· sö dung b¶n ®å thÕ giíi cho c¸c em quan s¸t, dùa vµo kiÕn thøc ®Þa lÝ vÒ khu vùc l·nh thæ trªn thÕ giíi c¸c em ®· ®îc häc ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Þa lÝ cña c¸c níc T©y ¢u. - PhÝa b¾c vµ ®«ng b¾c gi¸p víi B¾c ¢u, phÝa ®«ng gi¸p víi §«ng ¢u, phÝa nam gi¸p víi Nam ¢u vµ vïng ch©u Phi, phÝa t©y gi¸p víi §¹i T©y D¬ng. Trªn c¬ së vÞ trÝ ®Þa lÝ, dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®Þa lÝ, lÞch sö ®· häc c¸c em thÊy r»ng ®©y lµ mét khu vùc réng lín cña ch©u ¢u vµ lµ mét trung t©m v¨n minh cña thÕ giíi, lµ c¸i n«i cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp then chèt trong lÞch sö, lµ ®Çu mèi giao lu víi c¸c nÒn kinh tÕ trong khu vùc b¾c, ®«ng, nam ¢u vµ vïng ch©u Phi. ChÝnh v× vËy T©y ¢u cã mét vÞ trÝ quan träng kh«ng chØ ®èi víi khu vùc mµ cßn ®èi víi c¶ thÕ giíi. - Víi vÞ thÕ nh vËy sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai t×nh h×nh T©y ¢u cã nh÷ng nÐt chung g× t«i híng dÉn häc sinh ®i vµo t×m hiÓu vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ. 1, VÒ kinh tÕ Tõng bíc t«i ®a ra c¸c c©u hái gîi më ®Ó häc sinh t×m hiÓu vÒ 5 t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c níc T©y ¢u. G: Trong chiÕn tranh thÕ giíi thø hai t×nh h×nh c¸c níc T©y ¢u nh thÕ nµo? H: NhiÒu níc T©y ¢u bÞ ph¸t xÝt chiÕm ®ãng vµ tµn ph¸ nÆng nÒ G: Sù chiÕm ®ãng vµ tµn ph¸ ®ã ®· ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn nÒn kinh tÕ cña c¸c níc T©y ¢u mµ ®Æc biÖt lµ c¸c níc tham chiÕn? H: N¨m 1944 s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña níc Ph¸p gi¶m 38%, n«ng nghiÖp gi¶m 60% so víi tríc chiÕn tranh. Italia s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gi¶m kho¶ng 30%, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chØ b¶o ®¶m 1/3 nhu cÇu l¬ng thùc trong níc. C¸c níc ®Òu bÞ m¾c nî, ®Õn th¸ng 6 – 1945, níc Anh nî tíi 21 tØ b¶ng Anh. G: Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c níc T©y ¢u? H: - Kinh tÕ bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ, gi¶m sót nghiªm träng, nhiÒu níc trë thµnh nh÷ng con nî lín. T«i cho häc sinh liªn hÖ tíi hËu qu¶ cña cuéc chiÕn tranh thÕ giíi ®· tµn ph¸ nÆng nÒ nÒn kinh tÕ cña c¸c níc T©y ¢u ( kÓ c¶ c¸c níc th¾ng hay b¹i trËn ) ®Ó c¸c em thÊy ®îc ®ã còng chÝnh lµ bèi c¶nh mµ c¸c níc T©y ¢u bíc vµo thêi k× x©y dùng ®Êt níc, hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh. G: Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n ®ã c¸c níc T©y ¢u ®· lµm g× ®Ó kh«i phôc kinh tÕ? H: - N¨m 1948 : 16 níc T©y ¢u ®· nhËn viÖn trî cña MÜ : Anh , Ph¸p , ý , T©y §øc ….theo kÕ ho¹ch “ Phôc Hng Ch©u ¢u “ hay cßn gäi lµ kÕ ho¹ch Mac san do MÜ v¹ch ra . KÕ ho¹ch ®ù¬c thùc hiÖn ( 1948 – 1951 ) víi tæng sè tiÒn 17 tØ ®« la . G: §a thªm t liÖu ®Ó häc sinh hiÓu râ vÒ kÕ ho¹ch phôc hng ch©u ¢u: cßn gäi lµ kÕ ho¹ch M¸csan, do tíng M¸c san, lóc ®ã lµ ngo¹i trëng MÜ ®Ò ra. G: VËy kÕ ho¹ch “ Phôc Hng Ch©u ¢u “ ®îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých g× ? H: - Dùa vµo tiÒm lùc kinh tÕ MÜ viÖn trî ®Ó chi phèi l«i kÐo ®iÒu khiÓn c¸c níc T©y ¢u. - Thùc chÊt lµ tõng bíc MÜ thùc hiÖn mu ®å b¸ chñ thÕ giíi. G: Víi sù viÖn trî ®ã nÒn kinh tÕ c¸c níc T©y ¢u ®· thay ®æi ra sao? 6 H: - Kinh tÕ c¸c níc T©y ¢u ®îc phôc håi nhng ngµy cµng lÖ thuéc vµo MÜ. G: H·y nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sù lÖ thuéc ®ã? H: - C¸c níc T©y ¢u ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu kiÖn do MÜ ®Æt ra nh kh«ng ®îc tiÕn hµnh quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp, h¹ thuÕ quan ®èi víi hµng ho¸ cña MÜ nhËp vµo, ph¶i g¹t bá nh÷ng ngêi céng s¶n ra khái chÝnh phñ. G: LÊy vÝ dô nh ë Ph¸p, Italia. G: Em hiÓu g× vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ MÜ ®Æt ra ®èi víi c¸c níc T©y ¢u? H: - Kh«ng ®îc tiÕn hµnh quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp : c¸c xÝ nghiÖp cña T b¶n vÉn gi÷ nguyªn chñ cò. - H¹ thuÕ quan ®èi víi hµng ho¸ cña MÜ nhËp vµo: hµng ho¸ cña MÜ nhËp vµo T©y ¢u ®¸nh thuÕ thÊp lµm cho gi¸ b¸n ra rÎ h¬n. - G¹t bá nh÷ng ngêi céng s¶n ra khái chÝnh phñ: g¹t bá sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng céng s¶n ra khái bé m¸y Nhµ níc. G: Qua ®ã em rót ra nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh T©y ¢u lóc nµy? H : - C¸c níc T©y ¢u tõ chç lÖ thuéc nÆng nÒ vÒ kinh tÕ ®· lÖ thuéc c¶ vÒ chÝnh trÞ. G : §Ó nhËn ®îc viÖn trî c¸c níc T©y ¢u ph¶i lµm theo c¸c kÕ ho¹ch cña MÜ ®ång thêi bÞ MÜ khèng chÕ c¶ kinh tÕ lÉn chÝnh trÞ G : ChiÕu b¶ng thèng kª tû träng mét sè lÜnh vùc kinh tÕ cña c¸c níc T©y ¢u vµ MÜ trong nh÷ng n¨m 1950 – 1975. Tû träng kinh tÕ C¸c níc T©y ¢u N¨m MÜ 19501970 1973 Nh÷ng n¨m 70 1973 Mét sè lÜnh vùc kinh tÕ C«ng nghiÖp 28,8% C«ng nghiÖp Dù tr÷ vµng, ngo¹i tÖ 54,6% 31%  40% Riªng §øc ®¹t 11,6 tû USD 30 tû USD S¶n lîng thÐp, « t«, 51,2% 14,3% xuÊt khÈu G: Quan s¸t b¶ng thèng kª em rót ra nhËn xÐt g× vÒ kinh tÕ c¸c níc 7 T©y ¢u so víi níc MÜ trong nh÷ng n¨m 1950 – 1975? H: - MÆc dï lÖ thuéc nhng nÒn kinh tÕ c¸c níc T©y ¢u phôc håi vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng trëng cao, cã nhiÒu lÜnh vùc ®· vît MÜ nh : dù tr÷ vµng, ngo¹i tÖ, s¶n lîng thÐp, « t«, xuÊt khÈu. G: Sau chiÕn tranh nÒn kinh tÕ c¸c níc T©y ¢u lÖ thuéc nÆng nÒ vµo kinh tÕ MÜ nhng víi b¶n lÜnh cña m×nh, c¸c níc T©y ¢u ®ang cè g¾ng tho¸t dÇn sù lÖ thuéc ®ã vµ trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh gay g¾t víi MÜ. Tuy nhiªn gi÷a T©y ¢u vµ MÜ vÉn cã sù liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau ®Ó chèng l¹i c¸c níc XHCN. 2, VÒ chÝnh trÞ: §Ó t×m hiÓu vÒ chÝnh trÞ c¸c níc T©y ¢u t«i chia thµnh hai phÇn lµ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i. Nhng tríc tiªn t«i gióp häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ chÝnh trÞ cña c¸c níc T©y ¢u: dï theo thÓ chÕ chÝnh trÞ nµo ( céng hoµ hay qu©n chñ...) nhng hÇu hÕt ®Òu do giai cÊp t s¶n n¾m quyÒn theo chÕ ®é ®a nguyªn chÝnh trÞ. Thùc chÊt lµ sù thèng nhÊt trong ®êng lèi ®èi néi vµ ®èi ngo¹i. a. §èi néi: G: §îc MÜ gióp ®ì cñng cè thÕ lùc, giai cÊp t s¶n cÇm quyÒn ë c¸c níc T©y ¢u ®· thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi néi nh thÕ nµo? H: - T×m c¸ch thu hÑp quyÒn tù do, d©n chñ. - Xo¸ bá c¸c c¶i c¸ch tiÕn bé ®· thùc hiÖn tríc ®©y nh ngõng quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp t b¶n, tr¶ l¹i c¸c xÝ nghiÖp ®· quèc h÷u ho¸ cho chñ cò, gi¶m trî cÊp phóc lîi x· héi. - Ng¨n c¶n c¸c phong trµo c«ng nh©n vµ d©n chñ. G: Em hiÓu g× vÒ c¸c chÝnh s¸ch ®èi néi nµy cña c¸c níc T©y ¢u? H: - Gi¶m trî cÊp phóc lîi x· héi: gi¶m møc ®Çu t trî cÊp cho c¸c lÜnh vùc nh gi¸o dôc, y tÕ, gi¶m trî cÊp cho nh÷ng ngêi nghÌo... - Ng¨n c¶n thu hÑp c¸c phong trµo c«ng nh©n vµ d©n chñ: k×m h·m ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n, phong trµo quÇn chóng, kh«ng cho hä liªn kÕt l¹i. G: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi néi nay cña c¸c níc T©y ¢u? H: - ChÝnh s¸ch b¶o thñ, lçi thêi, ph¶n d©n téc ®i ngîc l¹i quyÒn lîi, quyÒn tù do d©n chñ cña nh©n d©n. G: C¸c níc T©y ¢u thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi néi nµy nh»m môc 8 ®Ých g×? H: - Cñng cè v÷ng ch¾c h¬n thÕ lùc, quyÒn hµnh cña giai cÊp t s¶n. G: Nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi néi ®ã ®· t¸c ®éng g× ®Õn c¸c níc T©y ¢u? H: - G©y nªn t×nh tr¹ng bÊt b×nh s©u s¾c trong quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng. G: LÊy vÝ dô: nhiªï cuéc b·i c«ng biÓu t×nh cña c«ng nh©n ®· næ ra ë Ph¸p, ë Italia... b. §èi ngo¹i: G: Ngay sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai c¸c níc T©y ¢u ®· thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nh thÕ nµo? H: - TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m lîc nh»m kh«i phôc ¸ch thèng trÞ ®èi víi c¸c thuéc ®Þa tríc ®©y. G: Em h·y kÓ mét sè cuéc chiÕn tranh x©m lîc tiªu biÓu mµ c¸c níc T©y ¢u ®· g©y ra cho nh©n lo¹i? H: - KÓ mét sè cuéc chiÕn tranh nh: Hµ Lan x©m lîc In®«nªxia ( 11 – 1945 ), Ph¸p x©m lîc §«ng D¬ng ( 9 – 1945 ), Anh x©m lîc M· Lai ( 9 – 1945 ). G: Tai sao c¸c níc T©y ¢u l¹i tiÕn hµnh chÝnh s¸ch x©m lîc nh vËy? H: - Bï l¹i thiÖt h¹i do chiÕn tranh g©y ra. - Do c¸c níc T©y ¢u vÉn cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh. - Kh¸t thuéc ®Þa ®Ó chiÕm thÞ trêng, nguån tµi nguyªn giµu cã. G: Gi¶i thÝch: ®Ó kh«i phôc s¶n xuÊt sau chiÕn tranh c¸c níc T©y ¢u cÇn ph¶i cã nguån nguyªn liÖu dåi dµo vµ mét thÞ trêng réng lín ®Ó tiªu thô hµng ho¸ nªn c¸c níc nµy r¸o riÕt s¨n lïng c¸c vïng ®Êt thuéc ®Þa. G: KÕt côc cña c¸c cuéc chiÕn tranh x©m lîc nµy ra sao? H: - C¸c níc T©y ¢u ®· thÊt b¹i ph¶i c«ng nhËn quyÒn ®éc lËp cña c¸c d©n téc thuéc ®Þa ( nh Hµ Lan trao tr¶ ®éc lËp cho In®«nªxia, Ph¸p trao tr¶ ®éc lËp cho ba níc §«ng D¬ng...) G: Cho häc sinh kÓ vÒ sù thÊt b¹i cña Ph¸p ë ViÖt Nam. G: Ngoµi ra c¸c níc T©y ¢u cßn thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nµo n÷a? 9 H: - Trong bèi c¶nh chiÕn tranh l¹nh c¸c níc T©y ¢u tham gia khèi qu©n sù B¾c §¹i T©y D¬ng do MÜ lËp ra nh»m chèng l¹i Liªn X« vµ c¸c níc XHCN. G: VÒ chiÕn tranh l¹nh c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu trong bµi “C¸c níc §«ng Nam ¸”. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nhí vµ nh¾c l¹i nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ chiÕn tranh l¹nh: H: - Lµ cuéc chiÕn tranh kh«ng tiÕng sóng, c¸c níc ®Õ quèc thùc hiÖn b»ng chÝnh s¸ch ngo¹i giao trªn thÕ m¹nh, chay ®ua vò trang, lËp c¸c liªn minh qu©n sù ®Ó bao v©y tiªu diÖt c¸c níc trong phe XHCN. G: ChiÕn tranh l¹nh thùc chÊt lµ sù ®èi ®Çu ngÇm gi÷a hai phe: ®Õ quèc ph¶n ®éng do MÜ ®øng ®Çu vµ phe XHCN do Liªn X« ®øng ®Çu. ChiÕn tranh l¹nh lµm cho thÕ giíi thêng xuyªn c¨ng th¼ng bªn miÖng hè chiÕn tranh. Chóng ta sÏ ®îc t×m hiÓu vÒ chiÕn tranh l¹nh ë bµi “ TrËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai”. G: Em cã nhËn xÐt g× vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nµy cña c¸c níc T©y ¢u? H: - Lµ chÝnh s¸ch ph¶n ®éng hiÕu chiÕn. Nã thÓ hiÖn râ b¶n chÊt ph¶n ®éng cña giai cÊp t s¶n cña nhµ níc T b¶n. G: ChÝnh s¸ch ®ã ®· t¸c ®éng g× ®Õn côc diÖn ch©u ¢u? H: - Lµm cho t×nh h×nh ch©u ¢u trë nªn c¨ng th¼ng, c¸c níc ®Òu ch¹y ®ua vò trang vµ thiÕt lËp c¸c c¨n cø qu©n sù . G: Bæ sung: c¶ ch©u ¢u nãng lªn cuèn vµo vßng quay cña cuéc ch¹y ®ua vò trang th¶m khèc vµ ®ã lµ nguy c¬ ®e do¹ ®Õn hoµ b×nh thÕ giíi còng gièng nh sù tµn khèc cña hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi mµ nh©n lo¹i d· tr¶i qua. * Níc §øc: G: Yªu cÇu häc sinh nhí l¹i kiÕn thøc lÞch sö ®· häc ë líp 8 tr×nh bµy vÒ bèi c¶nh cña níc §øc cuèi 1944 ®Çu 1945: bÞ hång qu©n Liªn X« truy kÝch ®uæi vÒ tËn sµo huyÖt Beclin. Ngay sau khi ®Çu hµng “Héi ®ång ngo¹i trëng” ®îc thµnh lËp gåm n¨m níc trong ®ã cã bèn níc ®ång minh chèng ph¸t xÝt lµ Liªn X«, MÜ, Anh, Ph¸p ®Ó bµn vÒ níc §øc . Tõ ®ã ®Ó häc sinh dÔ dµng t×m hiÓu vÒ níc §øc theo gîi ý cña gi¸o viªn. G: Khi ph¸t xÝt §øc ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖn, bèn cêng quèc ®ång 10 minh Liªn X«, MÜ, Anh, Ph¸p ®· lµm g× ? Tai sao c¸c níc l¹i lµm nh vËy? H: - Ph©n chia l·nh thæ níc §øc thµnh 4 khu vùc chiÕm ®ãng vµ kiÓm so¸t. - Chia ra ®Ó dÔ bÒ kiÓm so¸t, thñ tiªu chñ nghÜa qu©n phiÖt, chñ nghÜa quèc x· ë §øc. G: §a thªm t liÖu: Thùc hiÖn chÕ ®é qu©n qu¶n nµy, thñ ®« BecLin còng ®îc chia ra lµm 4 phÇn n»m trong sù kiÓm so¸t mÇ ®øng ®Çu lµ 4 níc Liªn X«, MÜ, Anh, Ph¸p. G: Còng trong bèi c¶nh chiÕn tranh l¹nh ®Æc biÖt lµ trong sù ®èi ®Çu gay g¾t gi÷a hai níc Liªn X« - MÜ t×nh h×nh níc §øc thay ®æi ra sao? Víi c©u hái nµy t«i ®· sö dông lîc ®å c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña mçi nhµ níc §øc vµ tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mçi nhµ níc §øc nµy. H: Tr×nh bµy: - C¸c khu vùc chiÕm ®ãng cña MÜ, Anh. Ph¸p hîp l¹i thµnh Nhµ níc Céng hoµ Liªn bang §øc ( 9 – 1949 ) ë phÝa t©y chÞu ¶nh hëng cña MÜ lµ nhµ níc ph¶n ®éng qu©n phiÖt, thï ®Þch víi Liªn X«, §«ng ¢u. - Khu vùc Liªn X« chiÕm ®ãng thµnh lËp nhµ níc céng hoµ d©n chñ §øc ( 10 – 1949 ) ë phÝa ®«ng chÞu ¶nh hëng cña Liªn X« vµ lµ nhµ níc d©n chñ tiÕn bé. Nh vËy häc sinh thÊy ®îc níc §øc bÞ chia thµnh hai nhµ níc víi hai chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c nhau thËm chÝ ®èi ®Çu nhau. Còng chÝnh v× thÕ cæng thµnh Beclin bÞ ph©n chia thµnh hai nöa ®«ng vµ t©y ®Ó ng¨n c¸ch hai nhµ níc. ë phÝa ®«ng gäi nhµ níc §«ng §øc, cßn ë phÝa t©y gäi lµ nhµ níc T©y §øc. G: Sau khi ph©n chia thµnh hai khu vùc t×nh h×nh níc §øc thay ®æi nh thÕ nµo? H: - Nhµ níc Céng hoµ Liªn bang §øc ®îc MÜ, Anh, Ph¸p gióp ®ì kh«i phôc kinh tÕ ®a vµo khèi qu©n sù B¾c §¹i T©y D¬ng - NÒn kinh tÕ Céng hoµ Liªn bang §øc ®îc phôc håi vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. Nh÷ng n¨m 1960 – 1970 s¶n xuÊt c«ng nghÖp cña céng hoµ liªn bang ®øc v¬n lªn ®øng thø ba trªn thÕ giíi 11 G: So víi kinh tÕ c¸c níc T©y ¢u em cã nhËn xÐt g× vÒ kinh tÕ cña Céng hoµ Liªn bang §øc ? H: - Còng gièng nh c¸c níc t b¶n T©y ¢u kh¸c Céng hoµ Liªn bang §øc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhng lÖ thuéc vµo t b¶n níc ngoµi ( nh Anh, Ph¸p, nhÊt lµ MÜ ) G: Liªn hÖ ®Õn Céng hoµ D©n Chñ §øc ®Ó häc sinh thÊy ®îc Céng hoµ D©n chñ §øc ®îc Liªn X« gióp ®ì còng ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. G: §Õn n¨m 1990 níc §øc cã sù thay ®æi g× n÷a? H: - Ngµy 3 – 10 - 1990 Céng hoµ D©n Chñ §øc s¸p nhËp vµo Céng hoµ Liªn Bang §øc thµnh mét níc §øc thèng nhÊt. G: T¹i sao l¹i cã sù s¸p nhËp nh vËy? H: - VÒ phÝa Céng hoµ Liªn Bang §øc cã l·nh thæ, d©n sè tµi nguyªn, tiÒm lùc kinh tÕ vît tréi h¬n h¼n so víi Céng hoµ D©n Chñ §øc. - Sù khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn Bang X« ViÕt ®· ¶nh hëng ®Õn Céng hoµ D©n Chñ §øc. Níc nµy ®· quay l¹i con ®êng T b¶n. G : ViÖc hai Nhµ níc s¸p nhËp l¹i cã ý nghÜa g× ? H: - KÕt thóc thêi k× chia c¾t ®Êt níc sau bèn thËp niªn ( 1949 – 1990 ) - Níc §øc thèng nhÊt ph¸t triÓn theo con ®êng chung duy nhÊt - Lµ sù kiÖn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi níc §øc, tao ®iÒu kiÖn thuËn lîi, mét søc m¹nh tæng hîp cho níc §øc trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc G: HiÖn nay §øc cã vÞ thÕ nh thÕ nµo trong khu vùc T©y ¢u? H: - Lµ mét quèc gia cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù lín m¹nh nhÊt T©y ¢u. G: §Õn ®©y t«i ®· chiÕu ®o¹n b¨ng t liÖu vÒ cæng thµnh BecLin trong thêi k× chia c¾t níc §øc thµnh hai Nhµ níc Céng hoµ D©n Chñ §øc vµ Céng hoµ Liªn Bang §øc vµ mét sè h×nh ¶nh níc §øc b©y giê khi ®· ®îc thèng nhÊt ®Ó häc sinh cã c¸i nh×n trùc quan vÒ níc §øc, vµ ®ã sÏ lµ ®o¹n b¨ng t liÖu quý gi¸ ®Ó häc sinh t×m hiÓu lÞch sö. B, ë phÇn II: Sù liªn kÕt khu vùc. Tríc hÕt t«i cho häc sinh hiÓu vÒ xu híng ngµy cµng næi bËt 12 cña c¸c níc T©y ¢u lµ sù liªn kÕt trong khu vùc. Sau ®ã t«i chia phÇn kiÕn thøc nµy thµnh hai ®¬n vÞ kiÕn thøc nhá h¬n lµ: Qu¸ tr×nh liªn kÕt vµ vai trß cña Liªn minh ch©u ¢u ®Ó häc sinh dÔ theo dâi. 1. Qu¸ tr×nh liªn kÕt. T«i cho häc sinh tãm t¾t l¹i qu¸ tr×nh liªn kÕt ®Ó häc sinh cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t råi tõ ®ã sÏ ®i t×m hiÓu cô thÓ sù liªn kÕt khu vùc theo qu¸ tr×nh ®ã. G: Em h·y tr×nh bµy tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh cña qu¸ tr×nh liªn kÕt khu vùc T©y ¢u? H: - 4 – 1951 Thµnh lËp céng ®ång than thÐp ch©u ¢u - 3 – 1957 Thµnh lËp céng ®ång n¨ng lîng nguyªn tö ch©u ¢u råi céng ®«ng kinh tÕ ch©u ¢u - 7 – 1967 Thµnh lËp céng ®«ng ch©u ¢u ( EC ) - 1991 mang tªn Liªn minh ch©u ¢u. G : Híng dÉn häc sinh chó ý vµo céng ®ång than thÐp ch©u ¢u, céng ®ång n¨ng lîng nguyªn tö ch©u ¢u råi céng ®«ng kinh tÕ ch©u ¢u ®Ó häc sinh t×m hiÓu vÒ nh÷ng tæ chøc céng ®ång nµy. G : Nh÷ng tæ chøc céng ®ång nµy ra ®êi nh»m môc ®Ých g× ? H : - Céng ®ång than thÐp ch©u ¢u ra ®êi nh»m liªn kÕt s¶n xuÊt khai th¸c than, thÐp. - céng ®ång n¨ng lîng nguyªn tö ch©u ¢u ra ®êi nh»m liªn kÕt khai th¸c sö dông nguån n¨ng lîng nguyªn tö ( nguån n¨ng lîng míi ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho con ngêi). - céng ®«ng kinh tÕ ch©u ¢u ra ®êi nh»m h×nh thµnh mét thÞ trêng chung ®Ó xo¸ dÇn hµng rµo thuÕ quan tiÕn tíi thùc hiÖn lu th«ng vÒ nh©n c«ng vµ t b¶n, cã chÝnh s¸ch thèng nhÊt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ giao th«ng. G: Chèt l¹i: c¸c céng ®ång nµy ra ®êi lµm cho c¸c níc xÝch l¹i gÇn nhau hiÓu nhau h¬n ®Ó cïng ph¸t triÓn. G: §Õn ®©y t«i chiÕu b¶n lîc ®å c¸c níc trong Liªn minh ch©u ¢u ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh c¸c níc ®Çu tiªn tham gia céng ®ång liªn kÕt vµ t×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù liªn kÕt: - Häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña 6 níc Ph¸p, §øc, Italia, BØ, Hµ Lan, 13 Lóc – x¨m – bua trªn lîc ®å. - S¸u níc cã vÞ trÝ gÇn gòi, cã mét nÒn v¨n minh chung, cã mét nÒn kinh tÕ kh«ng c¸ch biÖt nhau l¾m, tõ l©u cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Sù hîp t¸c lµ cÇn thiÕt ®Ó më réng thÞ trêng vµ gióp c¸c níc tin cËy nhau h¬n. - Tõ n¨m 1950 do nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh, c¸c níc T©y ¢u liªn kÕt víi nhau ®Ó tho¸t dÇn sù lÖ thuéc vµo MÜ G: §ã lµ nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn sù liªn kÕt: liªn kÕt kh«ng chØ trªn c¬ së mèi quan hÖ trong lÞch sö mµ cßn trªn c¬ së tr×nh ®é ph¸t triÓn t¬ng ®ång trong hiÖn t¹i. Sù ra ®êi cña ba céng ®ång nµy lµ c¬ së dÉn ®Õn sù ra ®êi cña céng ®ång ch©u ¢u th¸ng 7 – 1967. G: Sù thµnh lËp céng ®ång ch©u ¢u cã ý nghÜa g×? H: - §¸nh dÊu sù liªn kÕt b¾t ®Çu trªn nhiÒu mÆt, nhiÒu lÜnh vùc G: Sau mêi n¨m chuÈn bÞ c¸c níc trong céng ®ång ch©u ¢u cã ho¹t ®éng g×? H: -Th¸ng 12 – 1991 c¸c níc trong céng ®ång ch©u ¢u häp héi nghÞ cÊp cao tai Ma-a- xt¬-rich (Hµ Lan) . G: T¹i h«Þ nghÞ cÊp cao nµy c¸c níc ®· th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh g×? H: - X©y dùng mét thÞ trêng néi ®Þa ch©u ¢u víi mét liªn minh kinh tÕ vµ tiÒn tÖ, cã mét ®ång tiÒn chung duy nhÊt. Tõ ngµy 01 – 01 – 1999 ®· ph¸t hµnh ®ång tiÒn chung ch©u ¢u víi tªn gäi lµ ®ång EURO . - X©y dùng mét liªn minh chÝnh trÞ, më réng sang liªn kÕt vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ an ninh tiÕn tíi mét Nhµ níc chung ch©u ¢u. G: T«i ®· chiÕu toµn bé néi dung quyÕt ®Þnh cña héi nghÞ lªn m¸y chiÕu ®Ó häc sinh quan s¸t mét lÇn n÷a vµ rót ra nh÷ng nhËn xÐt cÇn thiÕt ®Ó hiÓu s©u s¾c vÒ héi nghÞ . G: T¹i sao héi nghÞ l¹i thèng nhÊt th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh nh vËy? H: - Muèn thèng nhÊt vÒ tiÒn tÖ, liªn kÕt vÒ chÝnh trÞ ®Ó tiÕn tíi thèng nhÊt Nhµ níc. G: Nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã cã ý nghÜa g×? 14 H: - Gióp cho c¸c níc thµnh viªn ph¸t triÓn kÞp víi c¸c níc kh¸c vµ cã nh÷ng ph¶n øng nhanh chãng kÞp thêi hiÖu qu¶ tríc nh÷ng thay ®æi vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ cña thÕ giíi. - §¸nh ®Êu sù liªn kÕt ngµy cµng toµn diÖn : c¶ vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, chÝnh trÞ, qu©n sù. G: §a t liÖu: mét ng©n hµng chung ®· ®îc thµnh lËp tríc ®ã s¸u th¸ng ®Ó gióp nhau ph¸t triÓn. §ång tiÒn EURO trë thµnh ®ång tiÒn chung ch©u ¢u vµ chØ sau mét n¨m ban hµnh nã ®· ®îc lu hµnh trong 12 níc thµnh viªn EU. G: Híng dÉn häc sinh chó ý vµo sù kiÖn céng ®ång ch©u ¢u ®æi thµnh Liªn minh ch©u ¢u. G: ViÖc ®æi céng ®ång ch©u ¢u mang tªn míi lµ Liªn minh ch©u ¢u cã ý nghÜa g×? H: - §¸nh dÊu mét mèc mang tÝnh ®ét biÕn víi bíc tiÕn míi: liªn kÕt mang tÝnh thèng nhÊt cao. G: §ã lµ bíc ngoÆt quan trong trong xu thÕ “nhÊt thÓ ho¸” cña c¸c níc trong céng ®ång liªn minh ch©u ¢u. MÆc dï liªn kÕt cao nh vËy nhng c¸c níc trong liªn minh ch©u ¢u kh«ng can thiÖp s©u vµo néi bé cña nhau. G: Sù liªn kÕt ®ã nh»m ®¹t tíi môc tiªu g×? H: - Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn. G : DÉn d¾t ®Ó häc sinh t×m hiÓu vai trß cña liªn minh ch©u ¢u. 2. Vai trß cña liªn minh ch©u ¢u. G : HiÖn nay liªn minh ch©u ¢u cã vai trß g× vµ sè thµnh viªn cña tæ chøc nµy nh thÕ nµo ? H : - Liªn minh ch©u ¢u lµ mét liªn minh kinh tÕ – chÝnh trÞ lín nhÊt thÕ giíi, cã tæ chøc chÆt chÏ nhÊt vµ trë thµnh mét trong ba trung t©m kinh tÕ thÕ giíi. - §Õn n¨m 1999 sè níc thµnh viªn lµ 15, ®Õn n¨m 2004 lµ 25 níc thµnh viªn. G: ChiÕu lîc ®å c¸c níc trong liªn minh ch©u ¢u ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c níc thµnh viªn trong liªn minh tríc n¨m 1995 vµ ®Õn n¨m 2004. G: Víi vai trß vµ sè thµnh viªn nh vËy chøng tá ®iÒu g×? 15 H: - Kh¼ng ®Þnh thµnh qu¶ to lín vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, qu©n sù mµ liªn minh ch©u ¢u ®· ®¹t ®îc. - Chøng tá sù liªn kÕt trong khu vùc ngµy cµng s©u réng víi quy m«, tæ chøc ngµy cµng réng lín h¬n. G: Liªn hÖ ®Õn liªn minh ch©u ¢u trong t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay. Víi sù liªn kÕt s©u réng nh vËy liªn minh ch©u ¢u ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng næi bËt trong ®êi sèng kinh tÕ – chÝnh trÞ cña thÕ giíi. Nhng tríc t×nh h×nh ch©u ¢u vµ thÕ giíi diÔn ra phøc t¹p th× con ®êng dÉn tíi mét liªn minh ch©u ¢u thèng nhÊt cßn lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi víi hµng lo¹t nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt: nh vÊn ®Ò v¨n ho¸, x· héi, t«n gi¸o, d©n téc...nhng dï sao liªn minh ch©u ¢u vÉn lµ mét tæ chøc liªn minh thµnh c«ng nhÊt hiÖn nay. G: Chèt l¹i toµn bé bµi häc ®Ó häc sinh n¾m ®îc vÊn ®Ò c¬ b¶n cña bµi häc: sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai tõ nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ c¸c níc T©y ¢u ®· v¬n lªn ph¸t triÓn m¹nh mÏ gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh liªn kÕt khu vùc. §Ó kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, kiÓm tra sù n¾m b¾t bµi gi¶ng cña häc sinh t«i ®· ®a ra mét bµi tËp ®îc tiÕn hµnh díi mét h×nh thøc trß ch¬i. Chän mèc thêi gian ®Ó d¸n vµo c¸c sù kiÖn thÝch hîp: G: §a c¸c mèc thêi gian ®Ó häc sinh chän. - 1948 – 1951 - 03 – 10 – 1990 - 7 – 1967 - 1991 - 2004 Sù kiÖn Thêi gian ( N¨m ) KÕ ho¹ch phôc hng ch©u ¢u víi tæng sè tiÒn kho¶ng 17 tû USD ®îc thùc hiÖn. Níc §øc ®îc thèng nhÊt . Céng ®ång ch©u ¢u ra ®êi. Céng ®ång ch©u ¢u ®æi thµnh Liªn minh 16 ch©u ¢u. Sè níc thµnh viªn trong tæ chøc Liªn minh ch©u ¢u lµ 25 níc. Qua phÇn bµi tËp häc sinh n¾m bµi t¬ng ®èi tèt nªn bµi lµm hoµn chØnh theo ®óng yªu cÇu. III.3. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. Qua häc tËp kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp, tù t×m tßi vµ m¹nh d¹n ¸p dông ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn d¹y häc míi t«i ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao khi d¹y bµi “C¸c níc T©y ¢u”. Cô thÓ: - C¸c em n¾m ch¾c bµi häc ngay t¹i líp, hiÓu bµi s©u s¾c. - C¸c em biÕt vËn dông kiÕn thøc cña m«n häc, cã kÜ n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt. - C¸c em sö dông c¸c ®å dïng, ph¬ng tiÖn d¹y häc cã hiÖu qu¶ . - §Æc biÖt c¸c em cã høng thó thùc sù khi häc m«n nµy, lu«n cã t©m thÕ s½n sµng chê ®îi giê lÞch sö. ChÝnh v× vËy nã kÝch thÝch ®îc ãc t×m tßi, s¸ng t¹o cña c¸c em. Qua c¸c bµi tËp vµ bµi kiÓm tra sè lîng häc sinh ®¹t yªu cÇu trë lªn chiÕm 95% trong ®ã sè häc sinh ®¹t kh¸ - giái chiÕm 60%. §iÒu ®ã lµm t«i rÊt vui vµ cµng cè g¾ng t×m tßi ®Ó cho viÖc d¹y m«n lÞch sö ngµy cµng tèt h¬n. Nh vËy, viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lÞch sö 9 ®· gióp cho viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. Häc sinh hiÓu bµi h¨ng h¸i tham gia vµo qu¸ tr×nh häc, kh«ng khÝ häc tËp s«i næi. §©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng cÇn ph¶i ph¸t huy kh«ng chØ trong giê häc lÞch sö mµ cßn trong c¸c giê häc kh¸c. III, KÕt thóc vÊn ®Ò. Cã thÓ nãi ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong ®ã cã ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n lÞch sö 9 cã mét ý nghÜa quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lîng m«n häc. ViÖc vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc vµo trong bµi häc lµ cÇn thiÕt ®Ó gióp häc sinh cã c¸i nh×n trùc quan vÒ lÞch sö, hiÓu râ, hiÓu ®óng, hiÓu s©u vÒ lÞch sö. Cã nh vËy c¸c em míi n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ lÞch sö. Tuy nhiªn viÖc vËn dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc ®ã còng cÇn khÐo lÐo, linh ho¹t nÕu kh«ng sÏ lµm cho bµi häc khu«n mÉu, cøng nh¾c 17 hoÆc kh«ng thÝch hîp. ViÖc vËn dông c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc ph¶i ®¶m b¶o n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y. Trªn ®©y chØ lµ ý kiÕn chñ quan cña t«i, xin ®a ra ®Ó gãp mét phÇn nhá vµo viÖc ®æi míi gi¸o dôc THCS. T«i nghÜ d¹y häc cã nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau song vËn dông nh thÕ nµo míi lµ quan träng. VËy mong sù ®ãng gãp ch©n thµnh tõ phÝa c¸c ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Giao xu©n, ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2007 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ Suèt 18
- Xem thêm -