Tài liệu đất nước lào tươi đẹp (nxb văn hóa thông tin 2013) trần duy ngoãn, 153 trang

  • Số trang: 153 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

i m N D U Y N S O Ã M ĐẨT NƯỚC LẢO TƯƠI ĐẸP X ^FI T R Ầ N D U Y N C 50Ã N ĐẤT NƯỚC LÀO TƯƠI ĐẸP I TRƯỜNGĐAI H ocyw tíj. 't r u n g T ầ í í í r v ' THÒNG TIN NHÀ XUẤT BÁN VÃN HÓA - THÔNG TIN HÀ NÔI 2013 ü ^ ' d b , u “ư ĩ c ư ) 0 0 ' ) 0 3 0 í ) 3 " o o ' ' o o o i J " e e o u ^ n s ^ a ĩ U ^ u TỊ ' ') o e . u c s " ' u t ) , « m o * O IU io ^ a ĩc c o o íơ ì^ c m ^ u o D ^ n o ijjc a " ' is ïtm ü io " ' ‘)oco'’ n c q ” ' o CCOÏ n^'ú^'-ú'na ' ' O ĩc ư io o io c s " * ) , r i '^ i m o n c c j j ' u u * ^ r)T | lü s u ư ib iiĩo o -s ĩu ' s ' ) j L ) i o j L ) ' ' n o ‘)jL) c e ^ 'o í 'í io ’^n^ccuov)” *^. ư) o u io "jũ ” 3ì6)a‘K cuon” ojư jL)jL)eo ccot R oijace" c u " o t), V )"" M , 0^^ ỗ o n ‘'uưĩcư)oo*)ou)or)cs^'), ' a ìiio o e ^ u B , ')06e u o ‘'')u r) ồor)” u q ''o ” on')u cư ''u íJ, ' n ■ ' n^o^oưiĩUĩưi^ìooo, O ĩcưiooio CCOĨ « " u o io u o n c s ''* ). s ' s ĩc c o o n o iiia s u e ^n e s u Ỹ -s o ' 3ím*)tj c -s " O IU T ) u t i , « m o ’ O IU , O DO ^oo ' ) 3 ĩ t y ) ‘) Ế ) ' 9 t j j " B . u e ' ' r ) m Ồ O T Ì ^ U U Ĩ C Ư I O O I O . ? u i j “' ‘ ' u j ũ " m ^ ' ) t j 6 . u r ) ’Ì V Ĩ U U ) ^ ' ồ o n ^ u m ^ o o iiỉĩ u*)0. s ‘'ìU)£C'9''‘' i j j ' ' r o ‘)AJu''uTì“ r) ‘ ' ư> ’ w , cu iíơ i^ooiotm ocU ^u u ^ ì u c n ^ o e s o e ^ ^ ì i o r c í ^ " •). ' ’ )‘) s ’l f ì ' ' x ) ĩ ' ú ư ^ c c x } ) ' O R O iJ D S T jL)''r)f)''moõouìJL)-o')ou''2012, atcon "jüSïDi e o 50 ü^ccor» ‘ oo^ u 3 *'')0 o ''‘'0 3 ‘’tJw "ou)''un')uư ) occot 3 5 ư ''c q ''u 3 ''iũ ư )” 3''iLjũ‘)jL>” o O ĩU IU CCOÏ B oud'^zbuo^')'úữ)0 Õ0 D’)V-0 't0 . T A A ) « ĩr > x ) n ''i) ĩM iK J j“ o 3 - B » 3 ü « u n u ü * v > o)''oou*'of)tv)«« ’ oJứjư“ow-ơ)oồwjj 3 *'jL)SSOKnOco" ' yssũK^o S ách ảnh “Đ ấ t nước L ào tư ơ i đ ẹ p ” của ngh ệ sỹ n h iếp ảnh Trần Duy Ngoãn chứng tỏ rằng đồng chí rất am hiểu và yêu đất nước Lào. Nếu chỉ là người chụp ảnh thôi thi sè không được như th ế này. Nghệ sỹ đã có cái nhìn sâu sắc vê đất nước Lào chúng tôi, nhìn vào đây người xem đà có th ể cảm nhận toàn diện về cuộc sống cảng như văn hóa Lào, đất nước và con người Lào. Rất cảm ơn đồng chí Trần Duy Ngoãn, mong đồng chí có thật nhiều những bức ảnh đẹp về đất nước Lào. Trong này có nhiều ảnh vềL uông-pha-bang (Luangphabang) Tôi rấ t khâm phục nghệ sỹ, vì Luông-pha-bang là quê hương của tôi Tập sách ảnh này rất có ỷ nghĩa trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam ■Lào 2012; kỷ niệm 50 nám ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao ưà35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và Húp tác toàn diện Việt Nam ■Lào, ỦY V IÊN BỘ C H ÍN H T R Ị - P H Ó T H Ủ TƯ ỚNG TH Ư Ờ N G T R ự C CH Ủ T ỊC H PH Â N BAN H Ợ P TÁC LÀO - V IỆ T NAM S o m s a v a th LENGSAVATH Tháp That Luông (Viẽng Chàn) M ột góc Luông Pra Bang ■ I Lén That luông Bào tàng Luông Pra Bang 1? Tượng Vua x ỉ vang vông (Luang Pra bang) 11 Thời gian 12 Khắc g h i m ộ t th ờ i m á u lủ^a Chiến tháng 13 Trên dòng Nậm Thào. 14 Bào tồn văn hóa dân tộc Em G ài Pôn xa vanh (Xiéng Khoảng) 15 H u y ề n th o ạ i về c à n h đ ồ n g C h u m 17 Đường về X iêng Khoảng N ét xuân Bản Ban X iéng K hoảng Kien Irúc c ổ W at ph u (Champasak) 19 I B ụ i trần thời gian
- Xem thêm -