Tài liệu Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề cắt gọt kim loại

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 297 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU dạy nghề cắt gọt kim loại
BỘ LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/TT- BLĐTBXH ngày 19 / 10 /2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã nghề: 50510201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Năm 2011 1 MỤC LỤC STT NỘI DUNG 19 Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Cắt gọt kim loại Phần thuyết minh Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Autocad Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ lý thuyết Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sức bền vật liệu Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai - Đo lường kỹ thuật Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nguyên lý - Chi tiết máy Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn - Môi trường công nghiệp Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản trị doanh nghiệp Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc):Nguội cơ bản Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nguyên lý cắt Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số số Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đồ gá Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Công nghệ chế tạo máy Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài l≤10d Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện rãnh, cắt đứt 20 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện lỗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 Danh mục thiết bị tối thiểu môn mô đun (bắt buộc): Khoét, doa lỗ trên máy tiện Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay, bào mặt phẳng bậc Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay, bào rãnh, cắt đứt Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc):Tiện côn 2 Trang 5 6 8 9 10 11 13 14 17 19 21 23 25 26 29 31 33 35 36 39 41 43 45 47 49 51 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay, bào rãnh chốt đuôi én Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện ren tam giác Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiên ren vuông Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện ren thang Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay đa giác Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay bánh răng trụ răng thẳng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện CNC cơ bản Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phay CNC cơ bản Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập tốt nghiệp Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện cơ bản Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khí nén - Thủy lực Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lăn nhám, lăn ép Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tiện lệch tâm, tiện định hình Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay, bào rãnh chữ T Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay ly hợp vấu, then hoa Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay bánh vít - Trục vít Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay thanh răng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay bánh răng côn thẳng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay đường cong Archimède Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay, xọc răng bao hình Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Doa lỗ trên máy doa vạn năng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Mài mặt phẳng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Mài trụ ngoài, mài côn ngoài Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tiện Phay CNC nâng cao 54 57 59 61 63 65 67 70 73 75 77 78 80 82 85 88 90 92 94 96 99 101 103 105 107 109 Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gia công EDM 112 Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng nghề. 113 3 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện cơ bản Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khí nén - Thủy lực Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lăn nhám, lăn ép Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tiện lệch tâm, tiện định hình Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay, bào rãnh chữ T Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay ly hợp vấu,then hoa Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay bánh vít - Trục vít Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay thanh răng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay bánh răng côn thẳng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay đường cong Archimède Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phay, xọc răng bao hình Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Doa lỗ trên máy doa vạn năng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Mài mặt phẳng Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Mài trụ ngoài, mài côn ngoài Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tiện Phay CNC nâng cao Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gia công EDM 4 114 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI Trình độ: Cao đẳng nghề ( Theo Quyết định số 552 /QĐ LĐTBXH ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) STT Họ và tên Trình độ Chức vụ trong Ban chủ nhiệm 1 2 Ông Nguyễn Thanh Bình Thạc sỹ Kỹ sư Chủ tịch Hội đồng Phó chủ tịch Hội đồng Ông Tào Ngọc Minh Kỹ sư Thạc sỹ Thư ký Hội đồng Ủy viên 5 6 Ông Đỗ Cao Thịnh Ông Lê Trung Hiếu Kỹ sư Kỹ sư Ủy viên Ủy viên 7 Ông Đặng Hữu Thanh Kỹ sư Ủy viên 3 4 Ông Nguyễn Ngọc Tám Ông Nguyễn Phúc Văn 5 PHẦN THUYẾT MINH Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị (nhóm thiết bị, mô hình, cắt gọt, đo kiểm, thiết bị phụ trợ…) dạy nghề và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/7/2011. I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng nghề (quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 của thông tƣ) 1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại theo từng môn học, mô-đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 50, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm: - Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, môđun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. - Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị. - Yêu cầu sư phạm cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề. 2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng nghề. a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại cho các môn học mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 51). Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này: - Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc; - Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô-đun bắt buộc; - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô-đun bắt buộc. b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại bổ sung cho từng môđun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề. Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô-đun tự chọn (từ bảng 52 đến bảng 68), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại cho các môn học mô đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 51). Các mô-đun tự chọn: Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp; Phay ly hợp vấu, then hoa; Phay thanh răng; Tiện phay CNC nâng cao có tất cả thiết bị đã trùng lặp với bảng 51. 6 II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng nghề Các cơ sở dạy nghề Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo: 1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 51); 2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại bổ sung cho các môđun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề (từ bảng 52 đến bảng 68). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô-đun tự chọn. Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Cắt gọt kim loại; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Cắt gọt kim loại; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư. 7 PHẦN A DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO TỪNG MÔ-ĐUN TỰ CHỌN 8 Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã số môn học: MH 07 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh TT 1 2 Tên thiết bị Máy vi tính Máy chiếu Projector 3 Mô hình cắt bổ chi tiết 3D 4 Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối 4.1 4.2 4.3 5 Mỗi bộ bao gồm Mô hình trục Mô hình ổ trục Mô hình khớp nối Bàn vẽ, dụng cụ vẽ Đơn vị Số lƣợng Yêu cầu sƣ phạm 1 Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học Bộ Bộ 1 Bộ 8 Bộ 8 Chiếc Chiếc 1 1 Chiếc 1 Bộ 36 9 Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ các bài giảng trong môn học Là phương tiện trực quan, sử dụng minh hoạ cấu tạo bên trong của các chi tiết trong bài giảng. Sử dụng để minh hoạ cấu tạo của khớp nối, mối ghép và ổ trục trong bài giảng Sử dụng giảng dạy, tập; vẽ và vụ cho thực vẽ Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị Cấu hình phù hợp, thông dụng trên thị trường, có thể cài được các phần mềm đào tạo Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lument, Độ phân giải thực ≥ 1024 x 768 XGA Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. cho Điều chỉnh được học chiều cao; góc phục nghiêng của mặt bàn hành 15 Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AUTO CAD Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã số môn học: MH 08 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh TT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng 1 Máy vi tính Bộ 36 2 Máy chiếu Projector Bộ 1 3 Máy in Chiếc 1 4 Phần mềm AUTO CAD Bộ 1 10 Yêu cầu sƣ phạm Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị Cấu hình phù hợp, Sử dụng minh thông dụng có sẵn hoạ các bài trên thị trường, có giảng trong thể cài được các phần môn học mềm Auto CAD Sử dụng cho Cường độ sáng ≥ giảng dạy, để 2500Ansi lument, độ minh hoạ các phân giải thực ≥ bài giảng trong 1024 x 768 XGA môn học Sử dụng cho giảng dạy, để Có thể in được khổ in tài liệu, bài A3, A4 tập, bản vẽ cho môn học Phục vụ cho giảng dạy lý ≥ Auto CAD R14 thuyết và thực hành vẽ Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ LÝ THUYẾT Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã số môn học: MH 09 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh TT 1 2 3 Tên thiết bị Máy vi tính Máy chiếu Projector Mô hình mối ghép ren - then then hoa Mỗi bộ bao gồm: 3.1 Mối ghép ren 3.2 Mối ghép then Mối ghép then 3.3 hoa 4 Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay Mỗi bộ bao gồm: 4.1 Bộ truyền đai 4.2 Bộ truyền xích Bộ truyền bánh 4.3 răng Đơn vị Số lƣợng Bộ 1 Bộ 1 Bộ 8 Chiếc Chiếc 1 1 Chiếc 1 Bộ 8 Chiếc Chiếc 1 1 Chiếc 1 11 Yêu cầu sƣ phạm Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy, minh hoạ cấu tạo của mối ghép ren then - then hoa Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay. Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị Cấu hình phù hợp, thông dụng có sẵn trên thị trường. Cường độ sáng ≥ 2500Ansi lument, độ phân giải thực ≥ 1024 x 768 XGA Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. 5 Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động Mỗi bộ bao gồm Cơ cấu tay quay – 5.1 con trượt Cơ cấu thanh 5.2 răng –bánh răng 6 Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối Mỗi bộ bao gồm 6.1 Mô hình trục 6.2 Mô hình ổ trục 6.3 Mô hình khớp nối Bộ 8 Chiếc 1 Chiếc 1 Bộ 8 Chiếc Chiếc Chiếc 1 1 1 12 Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối. Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã số môn học: MH 10 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh TT 1 Tên thiết bị Máy vi tính 2 Máy chiếu Projector 3 Đơn vị Số lƣợng Bộ 1 Bộ 1 Máy kéo đúng tâm Chiếc 1 4 Máy nén đúng tâm Chiếc 1 5 Máy uốn phẳng thanh thẳng Chiếc 1 6 Máy xoắn thuần túy thanh tròn Chiếc 1 13 Yêu cầu sƣ phạm Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy,để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức kéo đúng tâm Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức nén đúng tâm Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức uốn phẳng Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức xoắn thuần túy Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị Cấu hình phù hợp, thông dụng có sẵn trên thị trường, có thể cài được các phần mềm đào tạo Cường độ sáng ≥ 2500Ansi lument, độ phân giải thực ≥ 1024 x 768 XGA Lực kéo ≤ 1500 kN. Lực nén ≥ 2000 kN. Mômen uốn ≤ N.m. 1000 Mômen xoắn ≤ 1000 N.m. Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI - ĐO LƢỜNG KỸ THUẬT Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã số môn học: MH 11 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh TT 1 Tên thiết bị Máy vi tính 2 Máy chiếu Projector 3 Máy đo biên dạng 4 5 6 Đơn vị Bộ Bộ Chiếc Máy đo độ nhám Chiếc Máy đo 3 chiều Thước cặp cơ Chiếc Chiếc Số lƣợng 1 1 1 1 Yêu cầu sƣ phạm Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức đo biên dạng Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức đo độ nhám Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị Cấu hình phù hợp, thông dụng có sẵn trên thị trường Cường độ sáng ≥ 2500Ansi lument, độ phân giải thực ≥ 1024 x 768 XGA Đo tĩnh, động, nguồn 220v, độ chính xác : 2 ÷ 5 µm Phạm vi đo: Ra: 0,05 – 10 µm, Rz: 1 - 50 µm; Góc đo: 80- 95 Đầu đo hành trình (X, Y, Z) ≥ 400x380x150 mm,đầu đo camera (X, Y, Z) ≥ 400x430x 150 mm, tự động điều tiêu với trục Z, truyền động: động cơ servo. 1 Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức đo 3 chiều 9 Phục vụ giảng Phạm vi đo : 0 - 300 dạy cấu tạo, mm. Độ chính xác: cách đo và đọc 0,1; 0,05; 0,02mm kích thước vật 14 7 8 Thước cặp hiển thị số Pan me Chiếc Bộ Mỗi bộ bao gồm: 8.1 Panme đo ngoài Chiếc 8.2 Pan me đo trong Chiếc 3 6 Thước đo góc vạn năng Chiếc 3 10 Thước lá Chiếc 6 11 Thước đo chiều sâu 13 Đồng hồ so 14 Com pa vanh Phạm vi đo : 0 - 300 mm. Độ chính xác: 0,01 mm Phạm vi đo: 0 - 25, 25-50, 50-75,… Độ chính xác: 0,01 mm 1 1 9 Chiếc đo bằng thước cặp cơ Phục vụ giảng dạy về cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo bằng thước cặp Phục vụ giảng dạy về cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo bằng panme 6 Chiếc 3 Bộ 6 Mỗi bộ bao gồm: 15 Phục vụ giảng dạy về cấu tạo, cách đo và đọc kích thước vật đo bằng thước đo góc vạn năng Phục vụ giảng dạy về cấu tạo, cách đo và kiểm tra vật đo Phục vụ giảng dạy về cấu tạo, cách đo và kiểm tra vật đo bằng thước đo chiều sâu Phục vụ giảng dạy về cấu tạo, cách đo và kiểm tra vật đo bằng đồng hồ so. Góc đo lớn nhất 3600 Phạm vi đo : 0 - 500 mm. Khả năng đo 0 - 150 mm. Dung sai ± 0,05 mm. Hệ inch/met Khoảng so 0 - 10mm. Độ chính xác: 0,01 mm 14.1 Com pa vanh Chiếc 1 14.2 Com pa đo trong Chiếc 1 14.3 Com pa đo ngoài Chiếc 1 15 16 17 Dưỡng ren Calíp trục Calíp lỗ Bộ Bộ Bộ 3 6 6 16 Phục vụ giảng dạy về cách sử dụng compa vanh để vạch dấu trước khi gia công Phục vụ giảng dạy về cách sử dụng compa đo trong để đo kích thước đường kính trong Phục vụ giảng dạy về cách sử dụng compa đo trong để đo kích thước đường kính ngoài Phục vụ giảng dạy đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn thông dụng Phục vụ giảng dạy về cách sử dụng calíp trục để kiểm tra các kích thước bề mặt trụ Phục vụ giảng dạy về cách sử dụng calíp lỗ để kiểm tra các kích thước lỗ trụ Đảm bảo độ cứng đầu vạch Độ mở 20 - 100 mm Độ mở 0 - 100 mm Phù hợp chuẩn với tiêu Gồm các ca líp trục có đường kính từ  10,  15,…,  70 Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm Gồm các ca líp lỗ có đường kính từ  10,  15,…,  70 Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã số môn học: MH 12 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh TT 1 Tên thiết bị Máy vi tính Đơn vị Số lƣợng bộ 1 2 Máy chiếu Projector 3 Máy thử độ cứng Brinen 4 Máy thử độ cứng Rockwell Chiếc 1 5 Máy soi tổ chức kim loại Chiếc 1 6 Máy kéo đúng tâm Chiếc 1 bộ 1 Chiếc 1 17 Yêu cầu sƣ phạm Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy,để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành kiến thức độ cứng Brimen của vật liệu Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành kiến thức độ cứng Rookwen của vật liệu Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về cấu trúc của vật liệu Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị Cấu hình phù hợp, thông dụng có sẵn trên thị trường, có thể cài được các phần mềm đào tạo Cường độ sáng ≥ 2500Ansi lument, độ phân giải thực ≥ 1024 x 768 XGA Lực ≥ 2000 kN. Đầu đo bằng kim cương. Lực 60KG - 150KG Độ phóng đại 1.000.000 lần Lực kéo ≤ 1500 kN. ≥ 7 Máy nén đúng tâm Chiếc 1 8 Máy uốn phẳng thanh thẳng Chiếc 1 9 Máy xoắn thuần túy thanh tròn Chiếc 1 10 Lò nhiệt luyện điện trở. Chiếc 1 11 Lò rèn. Chiếc 1 12 Lò ủ Chiếc 1 18 hành về kiến thức kéo đúng tâm Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức nén đúng tâm Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức uốn phẳng Sử dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành về kiến thức xoắn thuần túy thanh tròn. Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ kiến thức phần nhiệt luyện Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ kiến thức rèn Sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ kiến thức ủ Lực nén ≥ 2000 kN. Mômen uốn ≤ 1000 N.m. Mômen xoắn ≤ 1000 N.m. Công suất ≤ 7 KW; độ gia nhiệt ≤1200°C; dung tích buồng ≤ 0,5 m3 Kích thước ≤ 1000 x1000, lưu lượng gió ≤ 10m3/p, công suất động cơ ≤2,2kw Kích thước ≥ 1000 x 1000 mm Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã số môn học: MH 13 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh TT 1 2 3 Tên thiết bị Máy vi tính Máy chiếu Projector Mô hình mối ghép ren - then - then hoa Đơn vị Số lƣợng Bộ 1 Bộ Bộ Mỗi bộ bao gồm 3.1 Mối ghép ren Chiếc 3.2 Mối ghép then Chiếc 3.3 Mối ghép then hoa Chiếc 4 Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay Bộ 1 8 Yêu cầu sƣ phạm Sử dụng cho giảng dạy,để minh hoạ các bài giảng trong môn học Sử dụng cho giảng dạy,để minh hoạ các bài giảng trong môn học Là phương tiện trực quan, sử dụng cho giảng dạy, minh hoạ cấu tạo của mối ghép ren then - then hoa Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị Cấu hình phù hợp, thông dụng có sẵn trên thị trường, có thể cài được các phần mềm đào tạo Cường độ sáng ≥ 2500Ansi lument, độ phân giải thực ≥ 1024 x 768 XGA Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. 1 1 1 8 Mỗi bộ bao gồm 19 Là phương tiện trực quan, sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay. Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. 4.1 Bộ truyền đai 4.2 Bộ truyền xích Bộ truyền bánh 4.3 răng 5 Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động Mỗi bộ bao gồm Cơ cấu tay quay – 5.1 con trượt Cơ cấu thanh răng 5.2 –bánh răng 6 Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối Mỗi bộ bao gồm 6.1 Mô hình trục 6.2 Mô hình ổ trục 6.3 Mô hình khớp nối 7 Mô hình truyền động (Máy tiện vạn năng , phay vạn năng , bào vạn năng, …) Chiếc Chiếc 1 1 Chiếc 1 Bộ 9 Chiếc 1 Chiếc 1 Bộ 8 Chiếc Chiếc Chiếc 1 1 1 Bộ 1 20 Là phương tiện trực quan, sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Là phương tiện trực quan, sử dụng cho giảng dạy, để minh hoạ cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối. Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Sử dụng cho giảng dạy, để minh họa cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt.
- Xem thêm -