Tài liệu Danh muc bang va so do bc hai

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tên bảng và sơ đồ Bảng 1.1: Tình hình nguồn vốn Bảng 1.2: Tình hình lao động Bảng 1.3: Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy quản lý công ty Bảng 1.4: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh qua 2 năm Bảng 1.5: Kế hoạch SXKD năm 2012 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 2.3: Thủ tục mua và nhập kho Sơ đồ 2.4: Thủ tục xuất kho Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp thẻ song song Bảng 2.1: Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu Trang DANH MỤC CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN STT 1 2 Tên chứng từ và sổ sách kế toán Chứng từ 2.1: Hóa đơn GTGT Trang Ch ứn g từ 2.2: Biê n bản kiể m ngh iệm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ch ứn g từ 2.6: Bả ng chấ m côn Chứng từ 2.3: Phiếu nhập kho Sổ 2.1: Thẻ kho Sổ 2.2: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Sổ 2.3: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu Sổ 2.4: Chứng từ ghi sổ Sổ 2.5: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ 2.6: Sổ cái TK 152 Sổ 2.7: Sổ cái TK 153 Chứng từ 2.4: Hóa đơn GTGT Chứng từ 2.5: Biên bản bàn giao Sổ 2.8: Thẻ tài sản cố định Sổ 2.9: Sổ cái TK 211 Sổ 2.10: Sổ cái TK 214 g 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Chứng từ 2.7: Bảng thanh toán tiền lương Sổ 2.11: Chứng từ ghi sổ Sổ 2.12: Sổ cái TK 334 Chứng từ 2.8: Lệnh sản xuất kiêm phiếu xuất kho Sổ 2.13: Sổ chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp Sổ 2.14: Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp Sổ 2.15: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung Sổ 2.16: Sổ cái TK 154 Chứng từ 2.10: Bảng tính giá thành Chứng từ 2.11: Phiếu nhập kho Sổ 2.17: Thẻ kho Sổ 2.18: Sổ cái TK 155 Chứng từ 2.12: Hóa đơn GTGT 30 Chứng từ 2.13: Hóa đơn GTGT 31 Sổ 2.19: Sổ cái TK 511 32 Sổ 2.20: Sổ cái TK 632 33 Sổ 2.21 Sổ cái TK 642 34 Sổ 2.22: Sổ cái TK 911 35 Sổ 2.23: Sổ cái TK 131 36 Sổ 2.24: Sổ cái TK 331 37 Sổ 2.25: Sổ cái TK 141 38 Sổ 2.26: Sổ cái TK 338 39 Sổ 2.27: Sổ cái TK 131 40 Sổ 2.28: Sổ cái TK 3331 41 Chứng từ 2.14: Phiếu thu 42 Chứng từ 2.15: Phiếu chi 43 Sổ 2.29: Sổ quỹ tiền mặt 44 Sổ 2.30: Chứng từ ghi sổ 45 Sổ 2.31: Sổ cái TK 111 46 Chứng từ 2.16: Phiếu chi 47 Chứng từ 2.17: Giấy báo có 48 Chứng từ 2.18: Giấy báo nợ 49 Sổ 2.32: Sổ cái TK 112 50 Sổ 2.33: Sổ cái TK 411 51 Sổ 2.34: Sổ cái TK 421 52 Sổ 2.35: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 53 Sổ 2.36: Bảng cân đối kế toán
- Xem thêm -