Tài liệu Danh mục

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Tài chính 2. 26 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp 3. Chế độ kế toán doanh nghiệp – Quyết định 15/2006/QĐ - BTC 4. Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán - Bộ tài chính 5. Giáo trình Kế toán quản trị - Nhà xuất bản Tài chính 6. Luận văn của các khóa trước Nguyễn Thị Tuyết Dung 1 Lớp K42/21.04 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính DANH MỤC VIẾT TẮT - SXKD: sản xuất kinh doanh CPSX: chi phí sản xuất CPNVLTT: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT: chi phí nhân công trực tiếp CPSXC: chi phí sản xuất chung CPNVLCTT: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp KKTX: kê khai thường xuyên KKĐK: kiểm kê đinh kỳ KLSPDD: khối lượng sản phẩm dở dang KLHTTĐ: khối lượng hoàn thành tương đương TSCĐ: tài sản cố định NVL: nguyên vật liệu Nguyễn Thị Tuyết Dung 2 Lớp K42/21.04
- Xem thêm -