Tài liệu đánh giá thực trạng thoái hóa đất của tỉnh phú yên để đề xuất các biện pháp bảo vệ, cải tạo và sử dụng đất nông lâm nghiệp hợp lý

  • Số trang: 818 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TR NG ðI HC NÔNG NGHIP HÀ N I ---------- ---------- HOÀNG TUN MINH ðÁNH GIÁ TH C TRNG THOÁI HÓA ðT CA T NH PHÚ YÊN ð ð XUT CÁC BIN PHÁP B O V, C I TO VÀ S¤ DNG ðT NÔNG LÂM NGHIP HP LÝ LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP Chuyên ngành : QU N LÝ ðT ðAI Mã s§ : 60.62.16 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS. ðÀO CHÂU THU HÀ N I – 2010 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu c a nêu trong lu riêng tôi. Các s li u, kt qu n văn là trung th c và chưa o v m§t hc v nào. Tôi cam ñoan rng, mi s tng ñ c s dng ñµ b giúp ñ cho vi c th c hi n lu n văn này m ơn và các thông tin trích dn trong lu ñã ñ c c n văn ñu ñ c ch rõ ngu-n gc. Hà n i, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Tác gi lun văn Hoàng Tun Minh Tr ng ði hc Nông nghip Hà N i – Lun văn thc sĩ nông nghip ........... i LI C M ƠN Trong quá trình hc t p, nghiên cu g p rt nhiu khó khăn, tôi ñã nh n ñưc s h! tr, giúp ñ t n tình c a các th"y, các cô, các ñơn v, gia ñình và b#n bè ñµ tôi hoàn thành b n lu n văn này. L$i ñ"u tiên, tôi xin ñưc bày t% lòng kính trng và bit ơn sâu s&c t'i cô giáo PGS.TS. ðào Châu Thu nguyên gi ng viên khoa Tài nguyên và Môi trư$ng, Trư$ng ð#i hc nông nghi p Hà n§i, Giám ñc Trung tâm Tài nguyên ñt và Môi trư$ng H§i Khoa hc ñt Vi t Nam ñã t n tình hư'ng dn, ñ§ng viên giúp ñ tôi vưt qua nh(ng khó khăn trong quá trình n lu nghiên cu ñµ hoàn chnh b
- Xem thêm -