Tài liệu đánh giá một số yếu tố tự thân ảnh hưởng đến kết quả học tập các học phần chuyên ngành dược tại trường đại học dược hà nội

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ------------------------------- ĐÀO NGUYỆT SƢƠNG HUYỀN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TỰ THÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH DƢỢC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI Formatted: Font: Bold LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤCNGÀNH GIÁO DỤC HỌC Formatted: Indent: First line: 0 cm Formatted: Centered, Indent: First line: 0 cm ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LO TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ------------------------------- ĐÀO NGUYỆT SƢƠNG HUYỀN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TỰ THÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH DƢỢC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI Formatted: Font: Bold LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC Formatted: Font: 14 pt Chuyên ngànhCHUYÊN NGÀNH: ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC: Đo lƣờng và đánh giá trong giáo dục Mã số: 814011560140120 Formatted: Font: 14 pt, Not Italic Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: Not Italic LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Sái Công Hồng Formatted: Font: Not Italic Formatted: Indent: First line: 0 cm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Toàn bộ dữ liệu, kết quả nghiên cứu và kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa được công bố ở các nghiên cứu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Đào Nguyệt Sƣơng Huyền Formatted: Indent: First line: 0 cm Formatted: Heading 1, Left Formatted: Top: 2 cm Formatted: Indent: First line: 0 cm i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Sái Công Hồng đã tận tình Formatted: Indent: First line: 1.02 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines hướng dẫn, giúp đỡ và động viên em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo của Bộ môn Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, các thầy cô giáo là các chuyên gia giáo dục đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ, chia sẻ các kinh nghiệm cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu. Em xin chân thành cảm ơn Ban giám Giám hiệu, các thầy cô giáo Bộ môn Công nghiệp Dược, Phòng KT&KĐCLKhảo thí và Kiểm định chất lượng, Phòng Đào tạo Trường Đại học Dược Hà Nội đã tạo điều kiện, giúp đỡ và có những ý kiến đóng góp quý báu giúp em hoàn thành luận văn. Xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình đã tạo điều kiện và khuyến khích động viên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Tác giảHọc viên Đào Nguyệt Sƣơng Huyền Formatted: Indent: First line: 0 cm ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSN Cơ sở ngành ĐC Đại cương ĐH Đại học KQHTĐCCSN Kết quả học tập các môn đại cương, cơ sở ngành KQHTCNKTN Kết quả học tập các môn chuyên ngànhmôn học kiến thức ngành KQHT Kết quả thực học tập KTN Kiến thức ngành SL Số lượng SV Sinh viên TB Trung bình TL Tỉ lệ Formatted: Heading 1 Char, Font: Not Bold Formatted: Indent: First line: 0 cm iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Formatted: TOC 1 DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 1 2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 2 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài ................................................................... 3 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 3 6. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu ............................................................... 5 7. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ............................................................ 6 8. Phạm vi nghiên cứu và thời gian khảo sát ................................................... 6 9. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 6 CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .............................................................................................................. 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản và lý thuyết liên quan ....................................... 7 1.1.1. Khái niệm về “tự thân” ......................................................................... 7 1.1.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ........................................................ 7 1.1.3. Kết quả học tập ..................................................................................... 9 1.1.4. Phương pháp học tập .......................................................................... 11 1.1.5. Động cơ học tập.................................................................................. 11 1.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu .................................................................. 12 1.3. Các nghiên cứu trước liên quan ............................................................. 14 1.4. Tiểu kết chương 1 .................................................................................. 26 CHƢƠNG II. PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ............ 28 2.1. Giới thiệu về Trường Đại học Dược Hà Nội .......................................... 28 2.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 29 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính ..................................................... 29 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng .................................................. 30 iv Formatted: Indent: First line: 0 cm 2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu .............................................................. 31 2.2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .............................................. 32 2.3. Tổ chức nghiên cứu ............................................................................... 33 2.3.1. Quy trình nghiên cứu .......................................................................... 33 2.3.2. Xây dựng công cụ đánh giá ................................................................ 35 2.3.3. Thử nghiệm công cụ đánh giá ............................................................. 38 2.2.4. Điều chỉnh bộ công cụ và hiệu chỉnh nhân tố...................................... 47 2.4. Tiểu kết chương 2 .................................................................................. 50 CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................... 52 3.1. Thống kê, phân tích kết quả học tập của mẫu nghiên cứu ...................... 52 3.1.1. Kết quả học tập của các môn chuyên ngành và cơ sở ngành ............... 52 3.1.2. Kết quả học tập theo giới tính ............................................................. 52 3.1.2. Kết quả học tập theo khóa................................................................... 53 3.2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên .............................................................................................................. 55 3.2.1. Phân tích tương quan Pearson ............................................................. 55 3.2.2. Phân tích hồi quy đa biến.................................................................... 56 3.2.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu ........................................................ 58 3.2.4. Kiểm định các giả thuyết phụ ............................................................. 59 3.3. Kết quả khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập .............. 62 3.3.1. Phương pháp học lý thuyết ................................................................. 64 3.3.2. Cách thức học thực hành .................................................................... 65 3.3.3. Động cơ học tập.................................................................................. 66 3.3.4. Hoạt động ngoại khóa ......................................................................... 68 3.3.5. Ý thức về vai trò của các môn chuyên ngành ...................................... 68 3.3.6. Yêu thích ngành học ........................................................................... 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 71 Kết luận........................................................................................................ 71 Khuyến nghị ................................................................................................. 71 v Formatted: Indent: First line: 0 cm Hạn chế của nghiên cứu ............................................................................... 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 73 Phụ lục 1: Mẫu bảng hỏi sau khi xin ý kiến chuyên gia ................................ 80 Phụ lục 2: Câu hỏi bán cấu trúc phỏng vấn sâu…………………………...82 LỜI CẢM ƠN .............................................................................................. iii Formatted: Font: Bold DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ..................................... iiiii DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................... xvi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ..................................................................... xiivii DANH MỤC CÁC HỘP ...................................................................... xiiiviii MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu .............................................................................. 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................. 2 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài ............................................................... 3 5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 3 6. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu .......................................................... 54 7. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ...................................................... 65 8. Phạm vi nghiên cứu và thời gian khảo sát ............................................. 65 9. Kết cấu của luận văn ............................................................................... 6 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN Formatted: Font: Bold CỨU .............................................................................................................. 7 1.1. Một số khái niệm cơ bản và lý thuyết liên quan ................................... 7 1.1.1. Khái niệm về “tự thân” ................................................................. 7 1.1.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ................................................ 7 1.1.3. Kết quả học tập ............................................................................. 9 1.1.4. Phương pháp học tập .................................................................. 10 1.1.5. Động cơ học tập...................................................................... 1110 1.2. Một số mô hình nghiên cứu ............................................................... 11 1.3. Các nghiên cứu liên quan............................................................... 1413 vi Formatted: Indent: First line: 0 cm 1.4. Đề xuất mô hình nghiên cứu của đề tài .......................................... 2623 1.5. Tiểu kết chương 1 .......................................................................... 2623 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ......... 2825 Formatted: Font: Bold 2.1. Giới thiệu về Trường Đại học Dược Hà Nội .................................. 2825 2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................... 3026 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính ......................................... 3026 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng ...................................... 3027 2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu .................................................. 3128 2.2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .................................. 3329 2.3. Tổ chức nghiên cứu ....................................................................... 3330 2.3.1. Quy trình nghiên cứu .............................................................. 3330 2.3.2. Xây dựng công cụ đánh giá .................................................... 3731 2.3.3. Thử nghiệm công cụ đánh giá ................................................. 4034 2.2.4. Điều chỉnh bộ công cụ và hiệu chỉnh nhân tố.......................... 5242 2.4. Tiểu kết chương 2 .......................................................................... 5745 CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 5947 Formatted: Font: Bold 3.1. Thống kê kết quả học tập của mẫu nghiên cứu ............................... 5947 3.1.1. Kết quả học tập của các môn học KTN, ĐC và CSN .............. 5947 3.1.2. Kết quả học tập theo khóa....................................................... 6147 3.2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên ............................................................................................... 6248 3.2.1. Phân tích tương quan Pearson ................................................. 6249 3.2.2. Phân tích hồi quy đa biến........................................................ 6450 3.2.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu ............................................ 6752 3.2.4. Kiểm định các giả thuyết phụ ................................................. 6853 3.3. Kết quả khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập ...... 7155 3.3.1. Phương pháp học lý thuyết và KQHT ..................................... 7457 3.3.2. Cách thức học thực hành và KQHT ........................................ 7659 3.3.3. Động cơ học tập và KQHT ..................................................... 7860 vii Formatted: Indent: First line: 0 cm 3.3.4. Hoạt động ngoại khóa và KQHT ............................................ 8061 3.3.5. Ý thức về vai trò của các môn học KTN và KQHT................. 8263 3.3.6. Yêu thích ngành học và KQHT............................................... 8364 3.3.7. Giới tính và KQHT ................................................................. 8464 3.3.8. Làm thêm và KQHT ............................................................... 8666 3.4. Tiểu kết chương 3 .......................................................................... 8767 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 8969 Formatted: Font: Bold Kết luận ................................................................................................ 8969 Khuyến nghị ......................................................................................... 8969 Hạn chế của nghiên cứu........................................................................ 9170 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................... 9272 Formatted: Font: Bold Phụ lục 1: Mẫu bảng hỏi sau thử nghiệm ............................................ 10179 Phụ lục 2: Mẫu bảng hỏi chính thức ................................................... 10582 Phụ lục 3: Gợi ý phỏng vấn sâu .......................................................... 10885 Formatted: Indent: First line: 0 cm viii Formatted: Level 1, Indent: First line: 0 cm, Tab stops: Not at 4.5 cm Formatted: Heading 1, Left Formatted: Indent: First line: 0 cm ix DANH MỤC CÁC BẢNG Formatted: Swedish (Sweden) Bảng 2.1: Cách quy đổi điểm theo Quy chế đào tạo hệ ĐH theo tín chỉ của Formatted: Justified Trường ĐH Dược Hà Nội 1/2017 ............................................................. 2926 Bảng 2.2. Kết quả phân tích hệ số cronbach’s alpha của từng yếu tố ........ 4336 Bảng 2.3. Bảng số liệu MNSQ của các biến quan sát ............................... 4638 Bảng 2.4. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett ......................................... 4839 Bảng 2.5. Phương sai trích của các yếu tố ................................................ 4940 Bảng 2.6. Các biến quan sát còn lại sau khi phân tích nhân tố .................. 5141 Bảng 2.7. Bảng các nhóm nhân tố sử dụng trong khảo sát chính thức ...... 5745 Bảng 3.1. Phân loại KQHT của SV của các môn học KTN, ĐCCSN ....... 5947 Bảng 3.2. Phân loại kết quả học tập theo khóa.......................................... 6147 Bảng 3.3. Bảng tên biến ........................................................................... 6249 Bảng 3.4. Kết quả phân tích tương quan Pearson ..................................... 6249 Bảng 3.5. Kết quả phân tích hồi quy đa biến ............................................ 6651 Bảng 3.6. Kiểm định Independent Samples Test theo khóa ...................... 6853 Bảng 3.7. Kiểm định Independent Samples Test theo giới tính ................. 6954 Bảng 3.8. Giá trị KQHTKTN giữa nhóm nữ và nam ................................ 7054 Bảng 3.9. Kiểm định Independent Samples Test theo tham gia làm thêm . 7054 Bảng 3.10. Kết quả thống kê của các biến trong thang đo ........................ 7255 Bảng 3.11. Kết quả thống kê của các biến phương pháp học lý thuyết ..... 7457 Bảng 3.12. Kết quả thống kê của các biến về cách thức học thực hành..... 7759 Bảng 3.13. Kết quả thống kê của các biến trong động cơ học tập ............. 7860 Bảng 3.14. Kết quả thống kê của các biến về hoạt động ngoại khóa ......... 8061 Bảng 3.15. Kết quả thống kê các biến về vai trò của các môn học KTN ... 8263 Bảng 3.16. Kết quả thống kê các biến về yêu thích ngành học ................. 8364 Bảng 3.17. Phân loại KQHT theo giới tính ............................................... 8465 Bảng 3.18. Số lượng sinh viên làm thêm và KQHT .................................. 8666 Formatted: Indent: First line: 0 cm x Bảng 3.19. Mối tương quan giữa số giờ làm thêm, mức độ phù hợp việc làm thêm với ngành Dược và KQHTKTN....................................................... 8667 Bảng 2.1. Mốc chuẩn với hệ số cronbach’s alpha ......................................... 39 Bảng 2.2. Kết quả phân tích hệ số cronbach’s alpha của từng yếu tố ............ 40 Bảng 2.3. Bảng số liệu MNSQ của các biến quan sát ................................... 42 Bảng 2.4. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett' ............................................ 44 Bảng 2.5. Phương sai trích của các yếu tố .................................................... 45 Bảng 2.6. Các biến quan sát còn lại sau khi phân tích nhân tố ...................... 46 Bảng 2.7. Bảng các nhóm nhân tố sử dụng trong khảo sát chính thức .......... 50 Bảng 3.1. Phân loại KQHT của sinh viên của các môn CN, ĐCCSN ........... 52 Bảng 3.2. Phân loại KQHT theo giới tính ..................................................... 53 Bảng 3.3. Phân loại kết quả học tập theo khóa.............................................. 54 Bảng 3.4. Bảng tên biến ............................................................................... 55 Bảng 3.5. Kết quả phân tích tương quan Pearson ......................................... 55 Bảng 3.6. Kết quả phân tích hồi quy đa biến ................................................ 57 Bảng 3.7. Kiểm định independent Samples Test theo khóa .......................... 59 Bảng 3.8. Kiểm định independent Samples Test theo giới tính ..................... 60 Bảng 3.9. Giá trị KQHTCN giữa nhóm nữ và nam ....................................... 60 Bảng 3.10. Kiểm định independent Samples Test theo tham gia làm thêm ... 61 Bảng 3.11. Kết quả thống kê của các biến trong thang đo ............................ 62 Bảng 3.12. Kết quả thống kê của các biến phương pháp học lý thuyết ......... 64 Bảng 3.13. Kết quả thống kê của các biến cách thức học thực hành ............. 65 Bảng 3.14. Kết quả thống kê của các biến trong động cơ học tập ................. 66 Bảng 3.15. Kết quả thống kê của các biến về hoạt động ngoại khóa ............. 67 Bảng 3.16. Kết quả thống kê các biến về ý thức vai trò của các môn chuyên ngành ........................................................................................................... 68 Bảng 3.17. Kết quả thống kê các biến về yêu thích ngành học ..................... 69 Formatted: Heading 1, Left, Tab stops: Not at 0 cm Formatted: Indent: First line: 0 cm xi DANH MỤC CÁC HÌNHSƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình nghiên cứu của đề tài................................................. 2623 Sơ đồ 2.1. Quy trình nghiên cứu ............................................................... 3631 Sơ đồ 2.2. Biểu đồ phân khúc nhân tố ...................................................... 5242 Sơ đồ 1.1. Mô hình nghiên cứu của đề tài..................................................... 14 Sơ đồ 2.1. Quy trình nghiên cứu ................................................................... 34 Hình 2.2. Biểu đồ phân khúc nhân tố............................................................ 47 Formatted: Heading 1 Formatted: Indent: First line: 0 cm xii DANH MỤC CÁC HỘP Hộp 3.1. Phỏng vấn sâu về phương pháp học lý thuyết và KQHT ............ 7658 Hộp 3.2. Phỏng vấn sâu về cách thức học thực hành và KQHT ................ 7860 Hộp 3.3. Phỏng vấn sâu về động cơ học tập và KQHT ............................. 7961 Hộp 3.4. Phỏng vấn sâu về hoạt động ngoại khóa và KQHT .................... 8162 Hộp 3.5. Phỏng vấn sâu về ý thức vai trò của các môn KTN và KQHT.... 8263 Hộp 3.6. Phỏng vấn sâu về yêu thích ngành Dược và KQHT ................... 8464 Hộp 3.7. Phỏng vấn sâu về giới tính và KQHT......................................... 8566 Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified, Indent: First line: 1.02 cm Formatted: Indent: First line: 0 cm xiii MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Luật giáo Giáo dục đại họcĐH năm 2012 đã nêu rõ mục tiêu giáo dục đại họcĐH là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân. Trong đó cụ thể với trình độ đại họcĐH, sinh viênSV phải có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo [101]. Vì vậy, chất lượng đào tạo là một vấn đề quan trọng để đạt được mục tiêu đã đề ra, quyết định sự thành bại của một nền giáo dục, mà chất lượng đào tạo lại phần nào được phản ánh thông qua kết quả học tập (KQHT) của sinh viênSV. Vì vậy cần có những nghiên cứu mang tính khoa học để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến KQHT của sinh viênSV. Kết quả học tậpKQHT của sinh viênSV bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đồng thời mối quan hệ giữa những yếu tố ấy cũng rất phức tạp. Bởi vậy, trong quá trình kiểm tra - đánh giá, cần phải coi trọng việc nghiên cứu những kinh nghiệm của giảng viên đã tích lũy được trong việc đánh giá kết quả học tậpKQHT, mặt khác còn phải xuất phát từ những lý luận về đo lường và đánh giá trong giáo dục, lý luận giáo dục học và các chính sách giáo dục để tiến hành nghiên cứu tổng hợp. Nếu công tác đánh giá kết quả học tậpKQHT được phát triển đúng đắn, đảm bảo khách quan, công bằng thì sẽ là động lực thúc đẩy người học chủ động, tích cực sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Kết quả học tậpKQHT là tiêu thức đánh giá toàn diện và tổng quan nhất, là mục tiêu phấn đấu cơ bản nhất của sinh viênSV. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tậpKQHT của sinh viênSV bao gồm các yếu tố 1 Formatted: Left: 3.5 cm, Top: 2 cm khách quan như điều kiện cơ sở vật chất của trường, điều kiện kinh tế gia đình; nội dung chương trình giáo dục; hoạt động quản lý; chỉ đạo và thực hiện chương trình giáo dục; phương pháp giảng dạy và yếu tố chủ quan của bản thân sinh viênSV như nhật thức, thái độ, hành vi học tập của sinh viênSV trong môi trường giáo dục đại họcĐH [11, 16, 28, 34, 41]... Chính vì vậy Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) nhiệm vụ quan trọng của giáo dục cần phải xác định những yếu tố nào ảnh Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) hưởng chủ yếu đến kết quả học tậpKQHT nhằm tìm ra giải pháp cụ thể để Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) nâng cao kết quả học tậpKQHT cho sinh viênSV hiện nay. Nhằm hướng tới mục đích đánh giá chất lượng đào tạo tại các trường đại họcĐH công bằng và khách quan về kết quả học tậpKQHT của sinh viênSV, tôi chọn đề tài: “Đánh giá một số yếu tố tự thân ảnh hưởng đến kết quả học tập các học phần chuyên ngành Dược tại Trường Đại học Dược Hà Nội”. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu cần thiết góp phần vào quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, cách thức – học tập của giảng viên và học tập của sinh viênSV, thiết kế chương trình đào tạo tại trường, đồng thời là dữ liệu để tiếp tục khai thác và nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tậpKQHT của sinh viênSV Trường Đại họcĐH Dược Hà Nội. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích chính của đề tài là xác định, đánh giá các yếu tố tự thân ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tậpKQHT các học phần chuyên ngànhmôn học/học phần thuộc khối kiến thức ngành (KTN) Dược Dược. Đồng thời dự đoán và giải thích sự tác động của các yếu tố này đến mối quan hệ giữa các yếu tố thuộc về sinh viên tác động đến kết quả học tậpKQHT các môn học KTNmôn chuyên ngành. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra, đề tài cần thực hiện những nhiệm vụ sau: 2 Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto - Hệ thống hóa được một số cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá kết quả học tậpKQHT của sinh viênSV và các yếu tố tự thân. - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc về bản thân người học đến KQHTCNKQHTKTN của sinh viênSV năm thứ thứ 4tư và thứ năm. - Đưa ra được các khuyến nghị đối với sinh viênSV và Nhà trường nhằm nâng cao KQHTCNKQHTKTN của sinh viênSV Trường Đại họcĐH Dược Hà Nội. 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài Comment [A1]: Chuyển thành mục 4. Các mục sau sửa thứ tự lần lượt Đề tài xác định, đánh giá các yếu tố thuộc về bản thân sinh viênSV ảnh hưởng đến kết quả học tậpKQHT các môn học KTNhọc phần chuyên ngành của sinh viênSV đại họcĐH chính quy Trường Đại họcĐH Dược Hà Nội. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu định tính + Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Formatted: Font: Italic, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) + Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: : Là phương pháp được sử dụng thường xuyên để phân tích, tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan đến sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quantự thân đến kết quả học tậpKQHT của sinh viênSV, đồng thời xác định các vấn đề, khung lý thuyết liên quan đến đề tài. Trong nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành tìm hiểu các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước đã được thực hiện và hình thành tổng quan tài liệu. Từ tổng quan tài liệu trong và ngoài nước đã tổng hợp được một số yếu tố tự thân có khả năng ảnh hưởng đến KQHTCNKQHTKTN của SV Dược. Sau đó sẽ tiến hành thảo luận nhóm, phương pháp chuyên gia để hình thành câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và bảng hỏi sơ bộ. + Phương pháp chuyên gia Trong nghiên cứu này, phiếu hỏi được gửi tới 02 chuyên gia trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục để tham khảo ý kiến về những yếu tố 3 Comment [A2]: Sửa lại: sử dụng các phwong pháp nào??? liên quan đến kết quả học tập của sinh viên, đặc biệt là yếu tố tự thân. Các quan điểm cũng như góp ý của chuyên gia qua trao đổi trực tiếp, điện thoại đã được tiếp thu và triển khai trong nghiên cứu. + Phương pháp phỏng vấn sâu bán cấu trúc: Thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc với các đối tượng là sinh viênSV được lấy mẫu theo phương pháp phân tầng. Thời điểm phỏng vấn là sau khi xử lý số liệu thống kê từ bảng hỏi. Mục tiêu của phỏng vấn sâu bán cấu trúc nhằm thu thập thông tin liên quan đến ảnh hưởng của các nhóm nhân tố tới KQHTCNKQHTKTN của SV. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng + Điều tra bằng bảng hỏi: Formatted: Indent: First line: 0 cm Sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin liên quan đến các yếu tố tự thân Formatted: Indent: First line: 1.02 cm của sinh viênSV như: sự yêu thích ngành học, động cơ học tập, phương pháp Comment [A3]: Cụ thể là làm thế nào??? học tập, hoạt động ngoại khóa, làm thêm, giới tính...Trong phương pháp này để có công cụ khảo sát tốt, đề tài đã thực hiện quy trình thiết kế công cụ khảo sát gồm 05 bước. Công cụ đánh giá được thử nghiệm phân tích trên SPSS và phần mềm conquest để đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của công cụ. + Phương pháp thống kê mô tả: Sử dụng các thống kê mô tả thông qua các dữ liệu thu thập được từ phiếu hỏi, phỏng vấn sâu, từ nguồn số liệu về KQHT của sinh viênSV được cung cấp bởi Phòng Đào tạo. Với các phiếu hỏi, sau khi xem xét và loại bỏ các phiếu trả lời không tin cậy, số liệu được nhập theo từng biến bằng phần mềm SPSS và Excel. Thực hiện làm sạch dữ liệu trước khi phân tích với các bảng hỏi trả lời chỉ một đáp án, trả lời theo quy luật, hoặc trả lời dưới 50% số câu hỏi. 4
- Xem thêm -