Tài liệu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ứng hòa thành phố hà nội

  • Số trang: 312 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

B GIÁO D C VÀ ðÀO T¤O TR NG ð I H C NÔNG NGHI¤P HÀ NI ---------- ---------- XUÂN TH THU THO ðÁNH GIÁ HI¤U QU S DNG ð T NÔNG NGHI¤P TRÊN ðA BÀN HUY¤N %NG HÒA THÀNH PH' HÀ NI LU)N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI¤P Chuyên ngành Mã s9 : QUN LÝ ð T ðAI : 60.62.16 Ng i h ng d n khoa h¤c: PGS.TS. H? TH LAM TRÀ HÀ NI – 2010 LI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan, s li-u và k#t qu& nghiên c*u trong lu,n văn này c/a tôi là trung th0c và ch a h2 ñ 3c s4 d6ng ñ7 b&o v- m9t h:c v; nào. - Tôi xin cam ñoan r=ng, m:i s0 giúp ñ@ cho vi-c th0c hi-n lu,n văn này ñã ñ 3c cám n và các thông tin trích dEn trong lu,n văn ñ2u ñã ñ 3c chF rõ nguHn gc ./. Tác gi& lu,n văn Xuân Th; Thu Th&o Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. i LI CM N Trong sut quá trình làm lu,n văn tôi ñã nh,n ñ 3c s0 chF b&o, giúp ñ@ rMt t,n tình c/a PGS.TS. HH Th; Lam Trà, cùng s0 giúp ñ@, ñ9ng viên c/a các thSy cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi tr Ung, Vi-n ñào tVo Sau ñVi h:c. Nhân d;p này cho phép tôi ñ 3c bày tY lòng bi#t n chân thành và sâu s[c t\i PGS.TS. HH Th; Lam Trà và các thSy cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi tr Ung. Tôi xin chân thành c&m n cán b9 ]y ban nhân dân huy-n, phòng Nông nghi-p, phòng Tài nguyên và Môi tr Ung, phòng Thng kê, và chính quy2n các xã cùng nhân dân huy-n ^ng Hòa, Thành ph Hà N9i ñã tVo ñi2u ki-n giúp ñ@ tôi trong sut quá trình th0c hi-n lu,n văn. Tôi xin chân thành c&m n gia ñình và các bVn ñHng nghi-p ñ9ng viên, giúp ñ@ trong quá trình th0c hi-n lu,n văn! Hà Nµi, ngày 05 tháng 11 năm 2010 Tác gi& lu,n văn Xuân Th; Thu Th&o Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. ii LUi cam ñoan MC LC i LUi c&m n ii M6c l6c iii Danh m6c các ch` vi#t t[t v Danh m6c b&ng vi Danh m6c bi7u ñH vii 1 Mb ðcU 1 1.1 Tính cMp thi#t c/a ñ2 tài 1 1.2 M6c tiêu nghiên c*u 2 1.3 Yêu cSu 3 2 ThNG QUAN VkN ðl NGHIÊN C^U 4 2.1 M9t s vMn ñ2 v2 s4 d6ng ñMt nông nghi-p 4 2.2 Hi-u qu& và hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p 7 2.3 Tình hình nghiên c*u nâng cao hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p trên th# gi\i và Vi-t Nam 22 3 PH¤M VI, NI DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C^U 32 3.1 PhVm vi nghiên c*u 32 3.2 N9i dung nghiên c*u 32 3.3 Ph ng pháp nghiên c*u 35 4 KtT QUu NGHIÊN C^U 37 4.1 ði2u ki-n t0 nhiên, kinh t# xã h9i 37 4.1. 1 4.1. 2 4.1. 3 4.2 ði2u ki-n t0 nhiên 37 ði2u ki-n kinh t# xã h9i 43 ðánh giá chung v2 ñi2u ki-n t0 nhiên, kinh t# xã h9i 47 Tình hình s4 d6ng ti2m năng ñMt ñai 50 Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iii 4.2. 1 4.2. 2 4.3 Tình hình s4 d6ng ñMt năm 2009 50 Tình hình bi#n ñ9ng ñMt ñai c/a huy-n nh`ng năm gSn ñây Th0c trVng s&n xuMt nông nghi-p 52 4.3. 1 4.3. 2 4.4 Th0c trVng phát tri7n s&n xuMt nông nghi-p 54 Hi-n trVng cây trHng và các loVi hình s4 d6ng ñMt nông nghi-p ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p 56 4.4. 1 4.4. 2 4.4. 3 4.4. 4 4.5 ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p v2 myt kinh t# ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p v2 myt xã h9i ðánh giá hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-pv2 myt môi tr Ung L0a ch:n các loVi hình s4 d6ng ñMt nông nghi-p 62 Gi&i pháp nâng cao hi-u qu& s4 d6ng ñMt nông nghi-p Gi&i pháp v2 th; tr Ung tiêu th6 nông s&n 94 Gi&i pháp v2 vn ñSu t 94 Gi&i pháp v2 ging và cây trHng 95 Gi&i pháp v2 khoa h:c công ngh- 96 Gi&i pháp v2 phát tri7n c s{ hV tSng 97 Gi&i pháp v2 môi tr Ung 97 Gi&i pháp nguHn nhân l0c 97 KtT LU|N VÀ KItN NGH} 98 5.1 K#t lu,n 98 5.2 Ki#n ngh; 99 4.5. 1 4.5. 2 4.5. 3 4.5. 4 4.5. 5 4.5. 6 4.5. 7 5 54 62 78 85 92 94 TÀI LI~U THAM KHuO 101 PH L C 105 Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iv DANH MC CÁC CHB VICT TDT TT ChE viHt tJt ChE viHt ñLy ñM 1 2 3 BVTV CPTG DT B&o v- th0c v,t Chi phí trung gian Di-n tích 4 ðVT ð n v; tính 5 FAO T€ ch*c nông l ng th# gi\i 6 7 GTGT GTGT/Lð Giá tr; gia tăng Giá tr; gia tăng trên ngày công lao ñ9ng 8 GTSX Giá tr; s&n xuMt 9 GTSX/Lð Giá tr; s&n xuMt trên ngày công lao ñ9ng 10 HQðV Hi-u qu& ñHng vn 11 12 Lð LUT Lao ñ9ng LoVi hình s4 d6ng ñMt 13 LX - LM Lúa xuân - lúa mùa 14 NXB Nhà xuMt b&n 15 NTTS Nuôi trHng th/y s&n 16 SL S&n l 3ng 17 STT S th* t0 18 tri-u ñ Tri-u ñHng 19 20 UBND UNDP ]y ban nhân dân Ch ng trình h• tr3 phát tri7n c/a Liên Hi-p Quc Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. v DANH MC BNG STT 2.1 Tên b&ng Trang Di-n tích ñMt t0 nhiên và ñMt nông nghi-p ch a ñ 3c khai thác c/a các Châu l6c trên th# gi\i 22 2.2 Di-n tích ñMt nông nghi-p c/a Vi-t Nam 27 2.3 ð;nh h \ng ngành trHng tr:t (cây trHng chính) ñ#n năm 2015 ð;nh h \ng ngành chăn nuôi ñ#n năm 2015 31 2.4 4.1 4.2 4.3 31 Hi-n trVng s4 d6ng ñMt năm 2009 c/a huy-n ^ng 50 Hòa Bi#n ñ9ng di-n tích ñMt ñai theo m6c ñích s4 d6ng ñMt c/a huy-n ^ng Hòa qua các năm (2005 - 2007 -2009) 53 54 4.6 Di-n tích các loVi cây trHng năm 2009 (chia theo v6) Di-n tích, s&n l 3ng năng suMt m9t s cây trHng chính qua các năm Hi-n trVng các loVi hình s4 d6ng ñMt chính năm 2009 Hi-u qu& kinh t# các cây trHng ti7u vùng 1 4.7 Hi-u qu& kinh t# các cây trHng ti7u vùng 2 66 4.8 Hi-u qu& kinh t# các loVi hình s4 d6ng ñMt ti7u vùng 69 1 Hi-u qu& kinh t# các loVi hình s4 d6ng ñMt ti7u vùng 73 2 T€ng h3p hi-u qu& kinh t# c/a các LUT theo các ti7u 75 vùng M*c ñSu t lao ñ9ng và thu nhâp bình quân trên ngày công lao ñ9ng c/a các ki7u s4 d6ng ñMt ti7u vùng 1 tính trên 1 79 ha M*c ñSu t lao ñ9ng và thu nhâp bình quân trên ngày công lao ñ9ng c/a các ki7u s4 d6ng ñMt ti7u vùng 2 tính trên 1 80 ha T€ng h3p m*c ñSu t lao ñ9ng và thu nhâp bình quân trên ngày công lao ñ9ng c/a các LUT trên các ti7u vùng 82 4.4 4.5 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 M*c ñ9 chMp nh,n c/a ng Ui dân v\i loVi hình s4 d6ng ñMt hi-n 57 59 63 84 tVi 4.15 So sánh m*c ñSu t phân bón th0c t# tVi ñ;a ph ng v\i tiêu chu†n bón phân cân ñi và h3p lý 88 Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vi DANH MC BINU ð? STT 4.1 Tên bi7u ñH Trang C cMu các loVi ñMt c/a huy-n ^ng Hòa năm 2009 51 4.2 Hi-u qu& ñHng vn c/a các cây trHng ng[n ngày { ti7u vùng 1 Hi-u qu& ñHng vn c/a cây trHng ng[n ngày ti7u vùng 2. So sánh các LUT c/a hai ti7u vùng trong huy-n 65 So sánh m*c ñSu t lao ñ9ng c/a các LUT trên 2 ti7u vùng 83 4.3 4.4 4.5 Tr ng ð i h 68 77 c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vii
- Xem thêm -