Tài liệu đảng bộ huyện an dương (hải phòng) lãnh đạo phát triển kinh tế thời kỳ 1986 2005

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 283 |
  • Lượt tải: 0
phuongtran99439

Tham gia: 26/07/2016

Mô tả:

®¹i häc quèc gia hµ néi tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi Vµ nh©n v¨n -------------------o0o------------------- NguyÔn ThÞ Anh ®¶ng bé huyÖn an d-¬ng (h¶i phßng) l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú 1986 - 2005 Chuyªn ngµnh : lÞch sö ®¶ng M· sè : 5.03.16 LuËn v¨n th¹c sü lÞch sö Ng-êi h-íng dÉn khoa häc PGS – TS: TrÇn Kim §Ønh Hµ Néi - 2006 1 Môc lôc PhÇn më ®Çu PhÇn néi dung Ch-¬ng I: §¶ng bé huyÖn An D-¬ng l·nh ®¹o x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú 1986 – 1996 1.1 Nh÷ng b-íc ®i ®Çu tiªn trong c«ng cuéc ®æi míi 1986 – 1990 1.1.1S¬ l-îc lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña huyÖn An D-¬ng 1.1.2 Tõng b-íc thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi cña §¶ng 1.2 TiÕp tôc thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi cña §¶ng ®-a nÒn kinh tÕ huyÖn ph¸t triÓn (1991 – 1995 ) 1.2.1 X¸c ®Þnh n«ng nghiÖp lµ träng t©m, tõng b-íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 1.2.2 Nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®-îc Ch-¬ng II: §¶ng bé huyÖn An D-¬ng l·nh ®¹o ®Èy m¹nh sù nghiÖp CNH – H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n nh÷ng n¨m 1996 – 2005 2.1 §¶ng bé huyÖn An D-¬ng l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m 1996 – 2000 2.1.1 X©y dùng huyÖn cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo h-íng CNH - H§H 2.1.2 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc 2.1.2.1 VÒ t¨ng tr-ëng kinh tÕ 2.1.2.2 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ 2.2 §¶ng bé huyÖn AN D-¬ng l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m 2001 - 2005 2.2.1 X©y dùng huyÖn cã kinh tÕ ph¸t triÓn theo h-íng ®Èy m¹nh CNH-H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n 2.2.2 Thùc tr¹ng vµ nh÷ng thµnh tùu cña viÖc thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n 2.2.2.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 2.2.2.2 T×nh h×nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ thêi kú 2 5 10 19 23 28 37 38 43 61 62 2001 - 2005 Ch-¬ng III: Tæng qu¸t thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn An D-¬ng sau 20 n¨m ®æi míi, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ ph-¬ng h-íng kinh tÕ trong thêi gian tíi 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vµ yÕu kÐm tån t¹i 3.1.1 nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc 3.1.2 Nh÷ng yÕu kÐm cßn tån t¹i 3.2 Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm 3.2.1 N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o, søc chiÕn ®Êu cña §¶ng bé huyÖn 3.2.2 Trong khi qu¸n triÖt thùc hiÖn ®-êng lèi chñ tr-¬ng cña §¶ng, cña thµnh uû ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kÞªn thùc tÕ cña ®Þa ph-¬ng ph¶i t«n träng hiÖn thùc kh¸ch quan 3.2.3 T«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ,thùc hiÖn d©n chñ c¬ së 3.2.4 Kh«ng ngõng cñng cè t¨ng c-êng søc m¹nh ®oµn kÕt cña tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn víi nh©n d©n 3.3 §Þnh h-íng ph¸t triÓn 3.3.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh 3.3.2 §Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn giai ®o¹n tíi PhÇn kÕt luËn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 3 76 80 82 83 83 84 88 92 95 danh môc ch÷ viÕt t¾t CNH - H§H C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ GDP Tæng thu nhËp quèc néi CNXH Chñ nghÜa x· héi HTX Hîp t¸c x· BCH Ban chÊp hµnh VAC V-ên ao chuång KHKT Khoa häc kü thuËt 4 A. Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Lµ mét huyÖn n»m ë cöa ngâ phÝa T©y b¾c cña Thµnh phè, tõ l©u An D-¬ng ®ãng mét vÞ trÝ kh¸ quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè H¶i Phßng. Víi vÞ trÝ cña miÒn ®Êt liÒn tiÕp gi¸p víi biÓn §«ng cã nhiÒu cöa s«ng, nhiÒu ®Çu mèi giao th«ng quan träng theo ®-êng s«ng ®-êng bé, ®-êng s¾t nèi H¶i Phßng víi c¸c tØnh lµm cho ®êi sèng kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn An D-¬ng cã ®iÒu kiÖn hoµ nhËp víi ®êi sèng kinh tÕ x· héi ®« thÞ. Nh÷ng con ng-êi sèng trªn m¶nh ®Êt nµy vèn cã ®øc tÝnh cÇn cï, nhÉn n¹i trong chinh phôc thiªn nhiªn, khai hoang lÊn biÓn cµng cñng cè thªm ý thøc vÒ trµo l-u ®« thÞ ho¸. H¬n thÕ n÷a lµ huyÖn ven ®« cµng lµm cho An D-¬ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tho¸t khái sù tr× trÖ cña ®Þa bµn thuÇn tuý n«ng nghiÖp. KÕ thõa truyÒn thèng lÞch sö, ph¸t huy vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, miÒn ®Êt vµ con ng-êi n¬i ®©y ®ang tÝch cùc hoµ nhËp cïng sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè vµ ®Êt n-íc. Trªn c¸i nÒn ®éc ®¸o ®ã §¶ng bé An D-¬ng ra ®êi ®¶m ®-¬ng tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o quÇn chóng nh©n d©n tiÕn lªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h-¬ng ®Êt n-íc. Thùc tiÔn lÞch sö ®· chøng minh sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé An D-¬ng lµ nh©n tè c¬ b¶n hµng ®Çu quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng. Nh÷ng thµnh qu¶ mµ An D-¬ng ®¹t ®-îc h«m nay lµ mét minh chøng vÒ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng bé ®Æc biÖt trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Tr-íc ®æi míi n»m trong bèi c¶nh chung cña c¶ n-íc An D-¬ng r¬i vµo khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, lµ mét huyÖn cã tû träng n«ng nghiÖp chiÕm h¬n 90% nh-ng l-¬ng thùc thùc phÈm kh«ng ®¸p øng ®ñ yªu cÇu cña nh©n d©n, s¶n xuÊt ®Ønh ®èn, hµng ho¸ khan hiÕm... ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña ng-êi d©n. Sau khi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng diÔn ra §¶ng bé huyÖn An D-¬ng tÝch cùc triÓn khai cô thÓ ho¸ ®-êng lèi ®æi míi cña §¶ng thµnh nh÷ng ch-¬ng tr×nh, môc tiªu cô thÓ phï hîp víi thùc tÕ ®Þa ph-¬ng. D-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé, An D-¬ng tõng b-íc ra khái khã kh¨n vµ b¾t ®Çu ph¸t triÓn, bé mÆt n«ng 5 th«n An D-¬ng ®ang thay ®æi tõng ngµy tõng giê gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña thµnh phè vµ ®Êt n-íc. Tuy nhiªn yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái §¶ng bé ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o, søc chiÕn ®Êu, ph¸t huy cao ®é lîi thÕ so s¸nh cña ®Þa ph-¬ng, vËn dông mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o ®-êng lèi cña §¶ng vµo thùc tiÔn. Muèn thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã ®¶ng bé An D-¬ng ph¶i kh¼ng ®Þnh vai trß l·nh ®¹o cña m×nh vµ ph¸t triÓn nh÷ng kinh nghiÖm cña 20 n¨m l·nh ®¹o x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo ®-êng lèi ®æi míi trªn c¬ së ®ã ph¸t triÓn lªn mét tÇng cao míi. §Ó lµm s¸ng tá h¬n n÷a vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng bé An D-¬ng trong sù nghiÖp ®æi míi vµ ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH - H§H ®Ò tµi: “§¶ng bé huyÖn An D-¬ng (H¶i Phßng) l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú 1986 – 2005” ®­îc chän lµm ®Ò tµi nghiªn cøu 2. T×nh h×nh nghiªn cøu §©y lµ mét vÊn ®Ò ch-a cã c«ng tr×nh nghiªn cøu nµo ®Ò cËp tíi. Trong nh÷ng n¨m qua cã mét sè c«ng tr×nh khoa häc viÕt vÒ huyÖn An D-¬ng nh-ng míi chØ tËp trung nghiªn cøu thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Þa ph-¬ng mµ ch-a ®Ò cËp tíi vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng bé c¬ së còng nh- nh÷ng bµi häc rót ra tõ nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra nh÷ng ph-¬ng h-íng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. 3. Môc ®Ých, nhiÖm vô nghiªn cøu Môc ®Ých: Trªn c¬ së tr×nh bµy qu¸ tr×nh §¶ng bé huyÖn An D-¬ng l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú 1986 - 2005. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, vµ nh÷ng ph-¬ng ¸n gi¶i ph¸p ph¸t triÓn cña huyÖn trong chÆng ®-êng míi §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých trªn, luËn v¨n tËp trung gi¶i quyÕt bèn nhiÖm vô sau: + Lµm s¸ng tá sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng bé huyÖn An D-¬ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú 1986 - 2005. + Tæng kÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ lµm ®-îc, nh÷ng yÕu kÐm tån t¹i. + T×nh h×nh trong n-íc vµ thÕ giíi t¸c ®éng ®Õn chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña H¶i Phßng nãi chung vµ An D-¬ng nãi riªng. 6 + Tæng kÕt nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, ®Ò xuÊt nh÷ng ph-¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ trong giai ®o¹n tíi. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu LuËn v¨n nghiªn cøu vÒ qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng bé huyÖn An D-¬ng thêi gian tõ 1986 ®Õn 2005. 5. C¬ së lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu * C¬ së lý luËn: Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ ®¶ng cÇm quyÒn trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. * Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: + Ph-¬ng ph¸p logic - lÞch sö. + Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch- tæng hîp. + Ph-¬ng ph¸p thèng kª. 6. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn. * ý nghÜa lý luËn: Th«ng qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, luËn v¨n gãp phÇn lµm s¸ng tá vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®Æc biÖt lµ §¶ng bé c¬ së trong ph¸t triÓn kinh tÕ. Tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o. * ý nghÜa thùc tiÔn : LuËn v¨n sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o khi nghiªn cøu vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng, gãp phÇn cung cÊp luËn cø khoa häc ®Ó x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng bé HuyÖn. - Kh¼ng ®Þnh vai trß cña §¶ng bé c¬ së trong khi qu¸n triÖt thùc hiÖn ®-êng lèi chñ tr-¬ng cña §¶ng. - Th«ng qua viÖc lµm s¸ng tá qu¸ tr×nh l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng bé huyÖn ®· t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi. - Nh÷ng kinh nghiÖm ®-îc rót ra gãp phÇn quan träng vµo ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña huyÖn giai ®o¹n tiÕp theo. 7 7. KÕt cÊu cña luËn v¨n Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, néi dung luËn v¨n gåm cã 3 ch-¬ng: 8 B. Néi dung Ch-¬ng I: §¶ng bé huyÖn An D-¬ng l·nh ®¹o x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú 1986 - 1996 1.1 Nh÷ng b-íc ®i ®Çu tiªn trong c«ng cuéc ®æi míi (1986-1990) 1.1.1. S¬ l-îc lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña HuyÖn An D-¬ng LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña vïng ®Êt An D-¬ng ®· cã tõ hµng ngh×n n¨m nay. Trong cuèn lÞch sö ®Þa lÝ ®Çu tiªn cña n-íc ta NguyÔn Tr·i viÕt: TØnh §«ng (sau ®ã gäi lµ H¶i D-¬ng) tøc bé D-¬ng TuyÒn ®øng ®Çu phªn dËu phÝa §«ng cã huyÖn An D-¬ng cã 63 x·, An L·o cã 59 x·, 2 trang. Hai huyÖn An D-¬ng vµ An L·o cã s¶n vËt lµ gièng gµ chäi ( tôc gäi lµ kª æ ).§Õn thÕ kû XVII Ph¹m §×nh Hæ viÕt t¸c phÈm Vò Trung tuú bót ®· ghi: Phñ H¶i D-¬ng ®Êt réng nhiÒu ng-êi... c¸c huyÖn Thuý §-êng ,An L·o ,An D-¬ng ,Nghi D-¬ng, Tiªn Minh... lµ nh÷ng n¬i ®Êt liÒn víi biÓn §«ng. ChÝnh bé §¹i Nam Thùc Lôc d-íi TriÒu NguyÔn còng ghi c¸c ®Þa danh huyÖn An D-¬ng, Ninh H¶i lµ mét d¶i ®Êt tiÕp gi¸p gi÷a hai tØnh H¶i D-¬ng vµ H¶i Ninh. Do vÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi cuèi thÕ kû XVI, XVII cã nhiÒu thuyÒn bu«n cña n-íc ngoµi ghÐ bÕn Ninh H¶i. Trong cuèn “§¹i Nam nhÊt thèng chÝ” chî Gia Biªn lµ mét trong hai chî ®øng ®Çu huyÖn An D-¬ng. BÕn CÊm n»m ë ng· ba s«ng Tam B¹c. S«ng CÊm nèi liÒn víi Thñy Nguyªn trë thµnh mét bÕn lín ngµy cµng sÇm uÊt. D-íi thêi nhµ NguyÔn triÒu ®×nh rÊt chó ý ®Õn vïng ®Êt ven biÓn phÝa ®«ng bÕn Ninh H¶i, nhµ NguyÔn ®· cö mét sè viªn quan ®Õn nghiªn cøu vÞ trÝ kinh tÕ quèc phßng cña BÕn Ninh H¶i vµ x©y dùng ®Ò ¸n më mang bÕn Ninh H¶i thµnh mét qu©n c¶ng kiªm th-¬ng c¶ng. Tuy nhiªn do chÝnh s¸ch “träng n«ng, øc th­¬ng” cña nhµ NguyÔn nªn ®Ò ¸n kh«ng ®­îc thùc hiÖn. Ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 1887 thùc d©n Ph¸p lËp ra tØnh H¶i Phßng bao gåm 3 huyÖn: Nghi D-¬ng, An L·o, An D-¬ng. BÕn Ninh H¶i thuéc huyÖn An D-¬ng nay 9 trë thµnh trung t©m cña tØnh H¶i Phßng. Th¸ng 10 n¨m 1888 vua §ång Kh¸nh c¾t tØnh H¶i Phßng cho Ph¸p còng tõ ®©y thµnh phè H¶i Phßng ra ®êi vµ huyÖn An D-¬ng bÞ thu hÑp. Ngµy 16/12/1901 thèng sø B¾c Kú ra NghÞ ®Þnh c¾t mét sè x· n»m trong ®Þa giíi hµnh chÝnh cña HuyÖn An D­¬ng ra khái tØnh Phó LiÔn “KiÕn An” ®Ó thµnh lËp ngo¹i « H¶i Phßng. Ngµy 29/2/1924 chÝnh quyÒn thùc d©n b·i bá viÖc thµnh lËp khu ngo¹i « H¶i Phßng tr¶ l¹i c¸c x· trªn cho tØnh KiÕn An ®Ó thµnh lËp HuyÖn H¶i An. Ngµy 19/8/1945 chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng thµnh lËp HuyÖn An D-¬ng qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh phÝa t©y HuyÖn, ngµy 24/8/1945 thµnh lËp HuyÖn H¶i An qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh phÝa ®«ng HuyÖn. VÒ mÆt ®Þa lý c¶ An D-¬ng vµ H¶i An trë thµnh vÞ trÝ “¸o gi¸p” víi thµnh phè H¶i Phßng. Nh÷ng n¨m ®Çu cña ThÕ kû XX H¶i Phßng trë thµnh mét trung t©m c«ng nghiÖp vµ bu«n b¸n lín cña xø B¾c Kú víi hÖ thèng giao th«ng ®i c¸c tØnh thuËn lîi vµ hÇu hÕt ®i qua ®Þa bµn An D-¬ng. Do vËy H¶i An vµ An D-¬ng cµng g¾n bã víi thµnh phè H¶i Phßng. Ngµy 7/4/1966 Héi ®ång ChÝnh Phñ ra quyÕt ®Þnh hîp nhÊt hai HuyÖn An D-¬ng vµ H¶i An thµnh HuyÖn An H¶i. N¨m 1993 ChÝnh Phñ quyÕt ®Þnh c¾t thÞ trÊn Qu¸n Toan, x· Hïng V-¬ng, mét phÇn cña x· Nam S¬n vµ An H-ng vÒ quËn Hång Bµng. Th¸ng 12/2003 theo quyÕt ®Þnh sè 106 ChÝnh Phñ ®æi tªn HuyÖn An H¶i thµnh HuyÖn An D-¬ng. Tr¶i qua nhiÒu lÇn thay ®æi ®Þa danh, ®Þa giíi , ®Õn nay HuyÖn An D-¬ng cã 15 x· - 1 ThÞ trÊn. Lµ mét HuyÖn thuéc vïng ®ång b»ng ven biÓn n»m ë phÝa T©y B¾c cña thµnh phè H¶i Phßng, phÝa B¾c gi¸p HuyÖn Thuû Nguyªn, phÝa Nam – T©y Nam gi¸p quËn KiÕn An, phÝa §«ng gi¸p quËn Lª Ch©n, Hång Bµng vµ phÝa T©y gi¸p HuyÖn Kinh M«n H¶i D-¬ng. HuyÖn An D-¬ng «m lÊy ba mÆt cña néi thµnh H¶i Phßng nh- mét tÊm ¸o gi¸p , hÇu hÕt c¸c ®-êng giao th«ng quan träng nèi H¶i Phßng víi c¸c tØnh thµnh trong khu vùc ®Òu ch¹y qua HuyÖn. V× vËy tõ An D-¬ng cã thÓ ®i Hµ Néi theo quèc lé 5 còng nh- ®i c¸c tØnh vïng duyªn h¶i B¾c bé theo quèc lé 10. Vµ ngay s¸t HuyÖn lµ c¶ng BiÓn H¶i Phßng mét trong nh÷ng C¶ng biÓn lín vµ quan träng nhÊt 10 cña MiÒn B¾c. Víi vÞ trÝ nh- vËy An D-¬ng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hoµ nhËp víi ®êi sèng kinh tÕ x· héi ®« thÞ, tiÕp nhËn trùc tiÕp kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ th«ng tin qua thµnh phè. §ång thêi gãp phÇn cung cÊp nguån lao ®éng, n«ng s¶n hµng ho¸ cho thµnh phè. MÆt kh¸c Huþªn cßn lµ thÞ tr-êng tiªu thô mét phÇn kh«ng nhá c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp. An D-¬ng lµ n¬i cã truyÒn thèng lÞch sö l©u ®êi. Sèng ë n¬i ®Çu sãng ngän giã, trÊn gi÷ mét vïng phªn dËu cña Tæ Quèc, ng-êi d©n An D-¬ng võa ph¶i ®Êu tranh víi thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt cña vïng ®Êt chua mÆn gi¸p biÓn, võa tham gia chiÕn ®Êu b¶o vÖ cöa ngâ phÝa §«ng B¾c cña Tæ Quèc. Ngay tõ thêi xa x-a, ng-êi d©n An D-¬ng ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt rÊt phong phó kh¾c phôc chua mÆn trång lóa n-íc, hoa mµu, dÖt lôa, dÖt v¶i, trång hoa, c©y c¶nh, … Cïng víi nghÒ n«ng, c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp còng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nhanh. §Õn nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XX bªn c¹nh nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt cæ truyÒn nh- nghÒ lµm n-íc m¾m, lµm muèi, ®¸nh c¸... ®· xuÊt hiÖn nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña ng-êi ¢u nh- x-ëng Thuû tinh Cèng Mü, nhµ m¸y g¹ch Quúnh c-, nhµ m¸y Xi m¨ng, nhµ m¸y DÖt chiÕu, nhµ m¸y len Tapie Hµng Kªnh, nhµ m¸y giÆt NiÖm NghÜa. MÆc dï cßn h¹n chÕ nh-ng nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nµy ®· b-íc ®Çu t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ kinh tÕ - x· héi cña c¶ HuyÖn. Nh÷ng chuyÓn biÕn míi vÒ kinh tÕ – x· héi ®ã lµm næi bËt ®Æc ®iÓm cña An D-¬ng: Lµ vïng n«ng th«n réng lín víi nh÷ng ng-êi n«ng d©n cÇn cï, cã nh÷ng xãm thî ®«ng ®óc, giao th«ng thuËn tiÖn ®-êng thuû, bé, s¾t cµng lµm cho ®êi sèng kinh tÕ – x· héi trªn ®Þa bµn hoµ nhËp víi ®êi sèng kinh tÕ – x· héi ®« thÞ h¬n c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c. Sau gi¶i phãng MiÒn nam thèng nhÊt ®Êt n-íc, An D-¬ng cïng c¶ n-íc b-íc vµo x©y dùng chñ nghÜa x· héi. M-êi n¨m ®Çu ®i lªn CNXH víi tinh thÇn phÊn khëi nh©n d©n An D-¬ng ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu quan träng nh-: C¬ së vËt chÊt kü thuËt b-íc ®Çu ®-îc x©y dùng, s¶n xuÊt ®i vµo nÒ nÕp bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc An D-¬ng n»m trong bèi c¶nh chung cña c¶ n-íc lóc bÊy giê 11 nÒn kinh tÕ ®øng tr-íc nh÷ng khã kh¨n gay g¾t, l-¬ng thùc, n¨ng l-îng, ngo¹i tÖ, vËt t-, tµi chÝnh rÊt c¨ng th¼ng. Víi An D-¬ng trong nh÷ng n¨m 1975-1980 hËu qu¶ cña cuéc chiÕn tranh ®Ó l¹i rÊt nÆng nÒ, do c¬ chÕ bao cÊp lµm cho s¶n xuÊt sa sót nghiªm träng. An D­¬ng “bÞ tuét” mÊt danh hiÖu HuyÖn 5 tÊn, ch¨n nu«i ch÷ng l¹i, nhiÒu hîp t¸c x· thiÕu søc kÐo nghiªn träng. VÒ kinh tÕ biÓn vµ thuû s¶n trong nhiÒu n¨m §¶ng bé cã chñ tr-¬ng kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm nh-ng vÉn ch-a ph¸t triÓn so víi tiÒm n¨ng vèn cã. Víi nh÷ng cè g¾ng lín Thµnh phè vµ huyÖn giµnh kinh phÝ ®Çu t- cho c¸c c¬ së quèc doanh vµ tËp thÓ nu«i c¸ n-íc ngät, n-íc lî, nh-ng c¸c hîp t¸c x· triÓn khai cßn chËm vµ kÐm hiÖu qu¶, diÖn tÝch bá hoang nhiÒu Thñ c«ng nghiÖp mÆc dï HuyÖn cã nhiÒu cè g¾ng nh-ng do c¬ chÕ chÝnh s¸ch cò ®· c¶n trë tíi sù ph¸t triÓn cña ngµnh. Ng-êi s¶n xuÊt kh«ng g¾n liÒn ®-îc víi s¶n phÈm, gi¸ vµ thÞ tr-êng. Nguån nguyªn liÖu do Nhµ n-íc qu¶n lý, ph©n phèi, gi¸ do Nhµ n-íc quy ®Þnh vµ thu mua s¶n phÈm. Nh÷ng n¨m nµy nguyªn liÖu kh«ng ®-îc cung cÊp ®ñ, ®iÖn thiÕu, l-¬ng thùc kh«ng ®¶m b¶o, qu¶n lý láng nÎo ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tham « hèi lé… n¨ng suÊt lao ®éng thÊp. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n, §¶ng bé HuyÖn An D-¬ng cã nhiÒu cè g¾ng tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Ò ra nh-: §Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, cñng cè chÝnh quyÒn, gi¸o dôc båi d-ìng n©ng cao nhËn thøc ®-êng lèi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, kiÖn toµn tæ chøc c¬ së §¶ng. Nh-ng so víi yªu cÇu nhiÖm vô míi c«ng t¸c x©y d-ng §¶ng cña §¶ng bé cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch-a quan t©m cñng cè c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn, c«ng t¸c ®µo t¹o båi d-ìng cßn yÕu kÐm. B-íc sang nh÷ng n¨m 1980 –1985 t×nh h×nh kinh tÕ x· héi An D-¬ng còng nh- c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c trong c¶ n-íc l©m vµo khñng ho¶ng ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng nh©n d©n, l-¬ng thùc kh«ng ®ñ ¨n, thùc phÈm hµng ho¸ khan hiÕm, gi¸ c¶ ®¾t ®á.... NÒn kinh tÕ yÕu kÐm kÐo theo nh÷ng tiªu cùc. Trong t×nh h×nh chung Êy Thµnh uû H¶i Phßng vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o nh÷ng t- t-ëng míi ë §å S¬n ®Ò ra NghÞ quyÕt 24 (th¸ng 6/1980) vÒ “Kho¸n s¶n phÈm ®Õn nhãm vµ ng­êi lao ®éng” trªn toµn Thµnh phè H¶i Phßng. Ngµy 30/7/1980 HuyÖn uû An D­¬ng ra chØ thÞ sè 21 vÒ viÖc “tæ chøc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 24 cña Ban th­êng vô Thµnh uû “ chØ thÞ chØ râ thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n trong hîp t¸c x· lµ mét biÖn ph¸p ph©n c«ng lao ®éng, khuyÕn khÝch mäi ng-êi h¨ng h¸i lao ®éng, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, t¨ng s¶n phÈm cho hîp t¸c x·, t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng vµ lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Víi c¸c cÊp bé §¶ng chØ thÞ còng nªu râ §¶ng uû c¸c x· ph¶i t¨ng c-êng l·nh ®¹o b¶o ®¶m sù ®iÒu hµnh cña ban qu¶n trÞ hîp t¸c x·, ®¸p øng yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®éi viªn vµ x· viªn. Träng t©m cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thêi kú nµy lµ l-¬ng thùc – thùc phÈm, toµn HuyÖn phÊn ®Êu ®¹t n¨ng suÊt 5 tÊn thãc/ha. D-êng nh- môc tiªu ®Æt ra cña thêi kú nµy lµ mét n-íc thôt lïi nh-ng ®ã lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó tõng b-íc kh¾c phôc khã kh¨n trong giai ®o¹n nµy. Qua 5 n¨m thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n s¶n phÈm ®Õn nhãm vµ ng-êi lao ®éng ®· thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶. N¨m 1985 cã 85% sè hé ®ñ l-¬ng thùc, ®êi sèng nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn mét b-íc. Nh÷ng th¾ng lîi ban ®Çu ®ã ®· t¹o c¬ së quan träng ®Ó §¶ng bé vµ nh©n d©n quyÕt t©m v-¬n lªn trong c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng. 12 1.1.2. Tõng b-íc thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi cña §¶ng N¨m 1986 nÒn kinh tÕ n-íc ta r¬i vµo khñng ho¶ng trÇm träng tr-íc t×nh h×nh ®ã §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng ®-îc triÖu tËp, trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi ®Êt n-íc §¶ng ta ®· ®Ò ra ®-êng lèi ®æi míi toµn diÖn trong ®ã träng t©m lµ ®æi míi kinh tÕ. NhiÖm vô chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m ( 1986 – 1990 ) lµ: TËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu bøc thiÕt nhÊt ®Ó tõng b-íc æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, tr-íc hÕt lµ t¨ng nhanh l-¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng then chèt phôc vô n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn §¶ng ®Ò ra ba ch-¬ng tr×nh kinh tÕ lín: l-¬ng thùc thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu víi môc tiªu: VÒ l-¬ng thùc, thùc phÈm §¶ng ta x¸c ®Þnh lµ ph¶i ®ñ ¨n, cã dù tr÷, ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ thùc phÈm cña nh©n d©n, møc tiªu dïng l-¬ng thùc, thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Hµng tiªu dïng ®¸p øng nhu cÇu b×nh th-êng cña nh©n d©n. Hµng xuÊt khÈu ph¶i t¹o ra nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. §©y lµ mét néi dung quan träng ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n trong nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. Lµ mét n-íc n«ng nghiÖp nh-ng tr-íc ®æi míi n-íc ta hµng n¨m ph¶i nhËp mét sè l-îng l-¬ng thùc lín tõ n-íc ngoµi,nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng thÓ hiÖn ®-îc vai trß cña m×nh trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. V× vËy vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp lµ néi dung quan träng vµ rÊt míi cña §¶ng trong ®¹i héi lÇn nµy. T- t-ëng cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp coi n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu thùc tÕ ®· ®-îc ®-a ra tõ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng (3/1982) nh-ng ph¶i ®Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI chñ tr-¬ng ®ã míi hoµn thiÖn vµ ®-îc triÓn khai thùc hiÖn trªn c¶ n-íc. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng ®· më ra thêi kú ph¸t triÓn míi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt n-íc. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng còng trong n¨m 1986 §¹i héi §¹i biÓu §¶ng bé HuyÖn An D-¬ng lÇn thø 10 diÔn ra, ®¹i héi ®· cô thÓ ho¸ ®-êng lèi cña §¶ng b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng nhiÖm vô kinh tÕ x· héi 5 n¨m (1986 - 1990): 13 “Khai th¸c m¹nh mÏ nh÷ng tiÒm n¨ng to lín cña ®Þa ph­¬ng vÒ lao ®éng, ®Êt ®ai, s«ng biÓn, ngµnh nghÒ. Ph¸t huy cao ®é tÝnh n¨ng ®éng cÇn cï s¸ng t¹o cña toµn thÓ c¸n bé, §¶ng viªn vµ quÇn chóng nh»m ph¸t triÓn ®ång ®Òu, m¹nh mÏ c¶ 3 ngµnh kinh tÕ lín cña ®Þa ph-¬ng lµ: n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ kinh tÕ biÓn. Trong ®ã s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu” [9,6] Ngoµi ra §¶ng, §¶ng bé HuyÖn An D-¬ng ®· ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu trong 3 ch-¬ng tr×nh kinh tÕ lín lµ: L-¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu. VÒ l-¬ng thùc, thùc phÈm phÊn ®Êu kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng thiÕu ®ãi; hµng tiªu dïng ®¸p øng nhu cÇu b×nh th-êng cña nh©n d©n; hµng xuÊt khÈu ph¶i t¹o ra nh÷ng mÆt hµng mòi nhän. Hai biÖn ph¸p c¬ b¶n ®-îc tËp trung chØ ®¹o lµ: + TÝch cùc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ®Çu t- c¬ së vËt chÊt. + øng dông khoa häc kü thuËt vµo nh÷ng kh©u then chèt ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt. N¨m 1988 §¹i héi §¹i biÓu §¶ng bé HuyÖn lÇn thø 11 ®· ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 2 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé HuyÖn lÇn thø 10. Trong n«ng nghiÖp n«ng d©n ®· tÝch cùc b¸m ®ång ruéng s¶n xuÊt víi khÈu hiÖu “LÊy ®ång ruéng lµ chiÕn tr­êng ®Ó chiÕn th¾ng thiªn tai giµnh th¾ng lîi”. V× vËy s¶n l­îng l­¬ng thùc n¨m 1987 ®¹t 33.400 tÊn, n¨m 1988 lµ 42.866 tÊn. Tèc ®é l-¬ng thùc t¨ng lµ 11,8% so víi 1986. MÆt kh¸c §¶ng bé tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh trong nh÷ng n¨m (1989 - 1990) ph¶i: “Thùc sù lÊy n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toµn diÖn träng t©m lµ s¶n xuÊt l­¬ng thùc, mòi nhän lµ lµm hµng xuÊt khÈu” [10,7]. ChÊm døt hiÖn t­îng thiÕu l-¬ng thùc ë mét huyÖn thuÇn n«ng. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng trªn HuyÖn chØ ®¹o tÝch cùc khai hoang lÊn biÓn, phôc ho¸, ra søc t¨ng vô, më réng diÖn tÝch c©y trång. C¸c hîp t¸c x· chó ý vÒ thuû lîi, lùa chän gièng, thêi vô, t¨ng ph©n bãn phôc vô s¶n xuÊt. HuyÖn cßn cã s¸ng kiÕn “dµnh ngµy thø hai hµng tuÇn cho n«ng nghiÖp”. V× vËy mçi ngµy thø hai ®Çu tuÇn HuyÖn uû, UBND häp t¨ng c-êng chØ ®¹o s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ th¨m lóa, gi¶i 14 quyÕt nhanh nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c.“§i ®«i víi nhiÖm vô ®Èy nhanh s¶n xuÊt kinh tÕ ph¶i ra søc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, tõng b-íc thùc hiÖn tèt viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ, kinh doanh x· héi chñ nghÜa, trong c¸c c¬ së kinh doanh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng cao” [9,6]. §©y lµ mét biÖn ph¸p thóc ®Èy sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ l©u dµi cña nÒn kinh tÕ. ViÖc ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ lµ mét yªu cÇu trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ huyÖn. C¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®Õn thêi kú nµy ®ang trë thµnh nh©n tè k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. B¶n th©n nã béc lé nhiÒu h¹n chÕ: Së h÷u tËp thÓ vÒ ruéng ®Êt vµ c¸c t- liÖu s¶n xuÊt lµm cho ng-êi n«ng d©n kh«ng g¾n bã víi ®ång ruéng, kh«ng cã ý thøc c¶i t¹o, ch¨m sãc ®Êt. Qu¶n lý láng lÎo, sö dông ®Êt l·ng phÝ kÐm hiÖu qu¶. Do c¬ chÕ bao cÊp nhiÒu khi vËt t- phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th-êng ®Õn trÔ thêi vô, võa thiÕu, võa l·ng phÝ, kh«ng ®¸p øng ®-îc nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ChÕ ®é ph©n phèi theo c«ng ®iÓm lµm cho ng-êi lao ®éng chØ quan t©m ®Õn sè l-îng c«ng ®iÓm mµ kh«ng qua t©m ®Õn chÊt l-îng c«ng viÖc kÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gi¸ trÞ ngµy c«ng thÊp thËm chÝ cã hiÖn t-îng c«ng ©m ë mét sè HTX, thùc tÕ HTX qu¶n lý tíi 95% diÖn tÝch ®Êt ®ai cña ®Þa ph-¬ng nh-ng s¶n xuÊt chØ b¶o ®¶m thu nhËp cña 50% x· viªn. Bé m¸y qu¶n lý HTX cång kÒnh, quan liªu, kh«ng cã hiÖu qu¶ ®èi víi chØ ®¹o s¶n xuÊt. Víi c¬ chÕ qu¶n lý nµy HTX qu¶n lý toµn bé t- liÖu s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh mäi kh©u s¶n xuÊt, l-u th«ng, ph©n phèi, HTX chØ ®¹o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®-îc cÊp huyÖn duyÖt. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang h¹ch to¸n kinh doanh lµ biÖn ph¸p lµm cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy An D-¬ng ®ang ®øng tr-íc nhiÒu khã kh¨n: NÒn kinh tÕ HuyÖn vèn ®· mÊt c©n ®èi kÐo dµi, thªm vµo ®ã lµ sù tån t¹i ®an xen cña c¬ chÕ qu¶n lý míi ®ang h×nh thµnh vµ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ch-a mÊt h¼n. Trong s¶n xuÊt vÊn ®Ò vÒ vèn, vËt t-, ®iÖn... cung cÊp kh«ng ®ång bé, gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh thêi tiÕt diÔn biÕn phøc t¹p, ®êi sèng c¸n bé, nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n, lµm cho tiÕn ®é thùc hiÖn chñ tr-¬ng trªn cßn chËm. 15 Nh-ng còng ph¶i nãi r»ng §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI ®· t¹o ra kh«ng khÝ míi víi nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch b-íc ®Çu cã t¸c dông trong viÖc th¸o gì khã kh¨n trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ l-u th«ng hµng ho¸. §¹i héi ®· t¹o ra niÒm tin t-ëng, phÊn khëi cña c¸n bé ®¶ng viªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Chñ tr-¬ng ®ã ®· thùc sù lµm thay ®æi bé mÆt n«ng nghiÖp, n«ng th«n An D-¬ng. Khi vÊn ®Ò l-¬ng thùc ®ang tõng b-íc ®-îc kh¾c phôc n¨m 1988 BCT ra nghÞ quyÕt 10 vÒ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trong n«ng nghiÖp thùc hiÖn giao kho¸n ruéng ®Êt tíi tõng hé n«ng d©n. Qu¸n triÖt chñ tr-¬ng trªn cña §¶ng Thµnh uû H¶i Phßng ra NghÞ quyÕt sè 33 cô thÓ ho¸ kho¸n 10 trong n«ng nghiÖp ë H¶i Phßng. HuyÖn uû An D-¬ng ®· më Héi nghÞ qu¸n triÖt vµ phæ biÕn kÕ ho¹ch thùc hiÖn kho¸n 10. N¨m 1988 HuyÖn thùc hiÖn thÝ ®iÓm viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn mét b-íc c¬ chÕ kho¸n s¶n phÈm ë mét sè x·. Tõ kÕt qu¶ trªn BCH §¶ng bé ®· häp rót kinh nghiÖm vµ nhÊt trÝ hoµn thiÖn c¬ chÕ kho¸n s¶n phÈm trong n«ng nghiÖp, kiÖn toµn vµ tæ chøc bé m¸y HTX. ViÖc ®æi míi c¸ch qu¶n lý, bá chÕ ®é ph©n phèi b»ng c«ng ®iÓm thay chÕ ®é ph©n phèi b»ng hiÖn vËt, lÊy thãc lµm chuÈn. Thùc hiÖn giao quyÒn chñ ®éng cho c¸c hé nhËn kho¸n. X· viªn nhËn kho¸n cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt vµ chi phÝ trªn thöa ruéng ®-îc giao, cã tr¸ch nhiÖm ®Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt. C¸c tæ chøc dÞch vô cña HuyÖn vµ HTX cã tr¸ch nhiÖm gióp x· viªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt. Ng-êi nhËn kho¸n cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n chi phÝ cho c¸c tæ chøc dÞch vô th«ng qua Hîp ®ång kinh tÕ víi HTX. S¶n phÈm lµm ra sau khi ®· lµm xong nghÜa vô, trÝch quü hîp t¸c, thanh to¸n c¸c kho¶n, s¶n phÈm cßn l¹i ng-êi nhËn kho¸n ®-îc h-ëng hoµn toµn. Cïng víi kho¸n 10 vai trß vÞ trÝ cña ng-êi n«ng d©n cµng ®-îc kh¼ng ®Þnh. Hä cã c¬ héi ®iÒu kiÖn ph¸t huy quyÒn tù chñ, tinh thÇn s¸ng t¹o trong lao ®éng s¶n xuÊt trªn ®ång ruéng kh«ng cßn hiÖn t-îng c©y cÊy muén, cá tèt h¬n lóa, ®Êt ®ai bá hoang... Ng-êi n«ng d©n chñ ®éng thay ®æi nh÷ng lo¹i gièng lóa c©y trång vËt nu«i phï hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ cao kinh tÕ cao. §ång ruéng trë thµnh mét phÇn quan träng ®èi víi n«ng d©n An D-¬ng. 16 §Ó tiÕp tôc hoµn chØnh c¬ chÕ kho¸n s¶n phÈm trong n«ng nghiÖp §¶ng bé huyÖn còng ®Ò ra mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n khi thùc hiÖn ®iÒu chØnh møc kho¸n lµ. 1. Nh÷ng t- liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu ph¶i do tËp thÓ së h÷u, ph©n c«ng cho x· viªn sö dông vµ b¶o qu¶n. C¸c t- liÖu s¶n xuÊt nhá, quyÒn së h÷u thuéc vÒ x· viªn. X· viªn hoµn toµn chñ ®éng trong s¶n xuÊt song ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n t- liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña HTX. 2. Ng-êi nhËn kho¸n ph¶i cïng víi HTX tiÕp tôc t¨ng c-êng ®Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ c¶i t¹o ®ång ruéng, thuû lîi, gièng, ph©n bãn... Nh»m ®¶m b¶o cho n¨ng suÊt c©y trång ngµy cµng t¨ng. 3. HTX ph¶i thèng nhÊt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch ph©n phèi, ph¶i n¾m ®-îc toµn bé vËt t- chiÕn l-îc nh- ph©n ®¹m, thuèc trõ s©u, x¨ng dÇu, m¸y mãc thiÕt bÞ... ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch. §ång thêi ph¶i ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng b¶o ®¶m HTX s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toµn diÖn ®i ®«i víi n©ng cao ®êi sèng ng-êi lao ®éng. 4. Thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, ®¶m b¶o hµi hoµ 3 lîi Ých gi÷ v÷ng vµ t¨ng dÇn lîi Ých Nhµ n-íc, tËp thÓ, t¨ng nhanh lîi Ých ng-êi lao ®éng b»ng c¸ch gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ bao cÊp vµ l·ng phÝ trong qu¶n lý. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Ban chÊp hµnh héi n«ng d©n huyÖn An H¶i (2002): B¸o c¸o cña Ban chÊp hµnh Héi n«ng d©n huyÖn An H¶i (kho¸ VI) t¹i §¹i héi §¹i biÓu Héi n«ng d©n huyÖn An H¶i lÇn thø 7 (2002 - 2007). 2. Ban tuyªn gi¸o Thµnh Uû H¶i Phßng (2003): Tµi liÖu tuyªn truyÒn nghÞ quyÕt 32/NQ - TW cña Bé chÝnh trÞ (kho¸ IX) vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn Thµnh phè H¶i Phßng trong thêi kú CNH - H§H ®Êt n-íc. 3. Bé gi¸o dôc (2003): Gi¸o tr×nh lÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 17 4.§¶ng bé huyÖn An D-¬ng (2004): B¸o c¸o kÕt qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô thêi kú (1996 - 2001 - 2004); ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô trªn ®Þa bµn huyÖn n¨m 2005 - 2010 vµ ®Õn n¨m 2020. 5.§¶ng bé huyÖn An D-¬ng (2005): B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo th«ng b¸o sè 45 - TB/T¦ cña Ban th-êng vô thµnh uû vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. 6. §¶ng bé huyÖn An D-¬ng (2003): NghÞ quyÕt cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn vÒ viÖc “®æi ®iÒn, dån thöa” trong n«ng nghiÖp huyÖn An D­¬ng. 7. §¶ng bé huyÖn An D-¬ng (2003): B¸o c¸o kiÓm ®iÓm gi÷a nhiÖm kú thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng, nghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø XII §¶ng bé Thµnh phè vµ §¹i héi lÇn thø 14 cña §¶ng bé huyÖn An D-¬ng. 8. §¶ng bé huyÖn An D-¬ng (2005): B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn An D-¬ng lÇn thø 15. 9. §¶ng bé huyÖn An H¶i (1986): B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn An H¶i lÇn thø 10. 10. §¶ng bé huyÖn An H¶i (1988): B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn An H¶i lÇn thø 11. 11. §¶ng bé huyÖn An H¶i (1991): B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn An H¶i lÇn thø 12. 12. §¶ng bé huyÖn An H¶i (1996): B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn An H¶i lÇn thø 13. 13. §¶ng bé huyÖn An H¶i (2001): B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn An H¶i lÇn thø 14. 14. §¶ng bé huyÖn An H¶i (2000): Ch-¬ng tr×nh sè 14/CT - HU vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ thuû s¶n. 18 15. §¶ng bé huyÖn An H¶i (2001): NghÞ quyÕt sè 15 vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô “ngoµi quèc doanh” 5 n¨m (2001 – 2005) 16. §¶ng bé huyÖn An H¶i (2001): NghÞ quyÕt sè 14 vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. 17. §¶ng bé huyÖn An H¶i (1991): NghÞ quyÕt sè 20 vÒ khai th¸c tiÒm n¨ng thuû s¶n. 18.§¶ng bé Thµnh phè H¶i Phßng (2003): ChØ thÞ vÒ viÖc ®Èy m¹nh chñ tr-¬ng dån ®iÒn ®æi thöa trong n«ng nghiÖp t¹i Thµnh phè H¶i Phßng. 19. §¶ng bé huyÖn An H¶i (2000): B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuû s¶n 5 n¨m (1996 - 2000) vµ c¸c ch-¬ng tr×nh cña ngµnh n«ng nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé huyÖn lÇn thø 14. 20. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1986): V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 21. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1993): V¨n kiÖn Héi nghÞ Trung -¬ng lÇn thø 5, Ban chÊp hµnh Trung -¬ng kho¸ VII, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 22. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1991): V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 23. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1996): V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 24. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001): V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 25. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001): §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 26. Ph¹m V©n §×nh (1997): Kinh tÕ n«ng nghiÖp, nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp. 27. Lª MËu H·n (2004): Gi¸o tr×nh LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 19 28. Phan Thanh Phè (2000): Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam, nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. 29. Vò §×nh Th¾ng (2002): ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi. 30. N«ng nghiÖp n«ng th«n trong giai ®o¹n CNH- H§H nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1997. 31. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n- Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi1998. 32. N«ng nghiÖp n«ng d©n vµ n«ng th«n trªn thÕ giíi nhµ xuÊt b¶n viÖn th«ng tin khoa häc x· héi Hµ Néi 1997. 33. Kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý n«ng th«n trong lÞch sö nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1999. 34. Phßng c«ng nghiÖp th-¬ng nghiÖp (2000): B¸o c¸o ph¸t triÓn th-¬ng nghiÖp dÞch vô 5 n¨m (1996 - 2000) vµ nhiÖm vô 5 n¨m (2001 - 2005). 35. Phßng c«ng nghiÖp th-¬ng nghiÖp (1992): B¸o c¸o kh¸i qu¸t mét sè nhËn ®Þnh vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp huyÖn 1992. 36. Phßng c«ng nghiÖp th-¬ng nghiÖp (1999): B¸o c¸o tæng kÕt c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp - x©y dùng c¬ b¶n - giao th«ng vËn t¶i - dÞch vô th-¬ng m¹i n¨m 1998 vµ ph-¬ng h-íng nhiÖm vô 1999. 37. Phßng thèng kª huyÖn An D-¬ng: Niªn gi¸m thèng kª huyÖn An H¶i giai ®o¹n 1986 – 1990. 38. Phßng thèng kª huyÖn An D-¬ng: Niªn gi¸m thèng kª huyÖn An H¶i giai ®o¹n 1991 – 1995. 39. Phßng thèng kª huyÖn An D-¬ng: Niªn gi¸m thèng kª huyÖn An H¶i giai ®o¹n 1996 – 2000. 20
- Xem thêm -