Tài liệu đàm phán kinh doanh tại hàn quốc

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

DAm phiin kinh doanh tpi HAn Quéc — phAn 1 Khi dam phan kinh doanh tar Han Quoc, mot th tfong cjuan iiiem ban phai tuan theo van hoa truyen thong cfia hO. Con gioi tre, nhat la nhtl g ngifcli sinh song él cac vung Kung quanh thu dli Seoul lai rat linh hoat va hieu biét vé van hfia kinh doanh theo phong cach ch$u Au. X‹iy dtmq mlii guru he Vén héa Han quoc la van héa tap the. Tuy nhién, néu so véli mot so n ifélc chfiu A khéc, thi ngtffii Han Quoc van coi trpng ”ch0 nghia ca nhan” hCtn. Xfiy dijlig moi ‹|uan he ca nhan lau dai va tin cay dong vai tro kha quan trpng. Neu nh tf nhffng dot tac tit nén van hfia khac cho rang moi quan lie l$u dat dan dan se co trong qua triiih kinh doanh thi ngtfcli Han Quoc lat lufin muou th tfc hien ngay khi bat dau gap gel. Vi thé, héy bat da u ngay vcti nh fing van dé nghiém tfic khi dOi tac the hien long tin véli doanh nghiep ban. Ngoai ra, ban phai thiJong xuyén nhiin maiih ve nhUiig I Or ich dai hari va cam két ctia ban doi voi viec xay di,fiig moi quan he voi doi tac. Lufin gi ii lién I ac voi hp trong suot qua trinh dam phan. MOi quan he dtfoc xay dijtig diy a trén sij' quen biét, sij' tfin trpng va long tin ca nh$n. Ngtfoi Han quCic coi trong nhat dfic tinh khiém tOn va thai iha. Céc mfii quan he kinh doanh tai Han quoc dtfpc xfiy diJng gi fia mot nhém ca nhan chiJ khfing phai gi tfa cac doanh nghiep véf i nhau. Neu dOi tac cua ban khong phai thuoc tuyp ngtfoi coi trorg ta p the thi ban hoan toan co thé trao doi ca nh$n vcti ho. Tuy nhién, ngay ca khi ban dé chiém dtfoc long tin cua dOi tac Han quoc thi chtfa chac ho dé tin tilong nhtfng ngiJoi khac trong doanh nghiep ban. Vi thé viec mpi nhan vién trong doanh nghiep ban thong nhat quan diém déng vai tro rat quan tTpng. Tham chi viec thay dCii ngtféli giao d|ch cung khien cho cjua trinh dam phan lai tréf ve so 0. Van hoa Han Quoc rat coi trong van dé "giii the dien". HO th tfclng co gang gift hoa khi bang irioi cach va lufin kiém ché cain xuc cUa mirth. Lam ngtfcli khac bOi rOi co the khien cho ca hai bén mat mat va tac dong xau toi qua trinh dam phén. Trong mOi trtffing hCtp, danh tiéng va v| tri trong xé hOi phu thuoc vao kha néng kiém ché cain xuc va thai do than thien. Neu ban phai néu mot van dé co the tain ngtffii khac khong hai long thi dtfng néi khi cé dong ngifoi va lufin truyen dat y kién cUa minh sao cho va a thé hien sij' ton trpng ciia minh. Luon giii binh tinh va difng de lo sij' khfing hai long cua minh. Lain cho ngtfcli khac bOi rOi hay mat binh tinh, cho dii khfing co y, ciing cé thé tac dpng xau téli qua trinh dam phan. Ngoai ra, trong mpi trtffing hCtp ding chi trich hay néi xau doi thu canh tranh. Luon khiém ton va gang hét stfc de duy tri mOi quan he th$n mat la diéu kien tién quyét giiip ban thanh cling tai th| tr tfclng Han Quoc. Mac du, tai Han Quoc, hanh vi iiha nhan va thai dO khiém tOn la nén tang cho quan he kinh doanh di dén thanh cong, nhUng hat yéu tO nay khong téc dong gi nhieu téli viec h p cé quyet d|nh hCtp téc v‹5i ban hay khong. HO rat kiér nhan va lufin nhat quan vi5i muc tiéu da de ra. Xa hot Ham Quoc dt,fa trén nlltfilg iiiem tin vao Dao Khong, dieu nay ciing dong nghia viec lap rat kinh trong bo me, cap trén. Pharr lcln ngtfcli lanh dao cao cap trong cling ty thtfclng la nhiitig ngtféi dU g tuoi. Vi vay, khi gap hp ban nho phai ihé hien sit kinh trong, ban nén bat chuyen va chao hO trtfi5c, dfJng hiit thuoc hay deo kinh ram khi noi chuyen. Gino tiép Tiéng Han la ngon ngtf chinh thtfc dtfoc sit dung rong r5i trén khap ca ntfclc. Khong phai doanh nhan Han Quoc nao ciing co thé giao tiep bang tieng Anh tTOi chay. Vi vay, tot nhat ban nén thué phién d|ch vién. HOi dCii tac trtf‹5c xem phién d|ch vien cé dtfpc tham dll buoi hOp hay khfing. Tuy vay, ban ciing phai l iJu y rang khfing phai phién d|ch vién nao ‘n cé kha nang noi va hieu ti éiig Anh thanh thao. Khi giao tiép bang tiéng Anh, héy noi that ngan gpn, st dung nh iing cfiu dCtn gian va tranh dung ttt léng hoac tit qua ky thuat. dp vfJa phai va Héy diiiig dung ngii phép tieiig Anh, khfing nén néi mot cach rfii rac, ih tfong xuyén torn ta t lai nh fliig y chinh va dffng lai mOt khoa rig thCfi gian liCtp li cho phién d|ch. San ditng cho rang ai ciing hieu ngay dtfpc y ban. Ke ca khi dOi téc Han Quoc khong hieu hp sé khong bieu lo cho ban biét vi diéu nay se lam cho hp cain tliay mai mai. Ngtfoi Han Quoc thtffing trao dOi vi5i giong noi rat nhO nhe vé gill im lang mot vé i la n. Tuy nhién, stf inn lang nay khiing co nghia la ho khong hiéu y ban. Ngoai ra, ngtffii Han quoc thtffing kho ch|u néu khi phat biéu ban chi ”danh bong” ban th$n clii khfing phai gicli tliieu vé doanh nghiep ctia minh. Khi én trtfa hoac an c do giao i iai nha phai. Tuy nhién, ngifoi Hén QuCic cung rat thich tro chuyen véli nh flng ai co hieu biet xé hOi rong. Ban co the tao ‹itfng nhUiig moi quan he nay thong qua nh g cuoc hoi hpp thfin mat gifJa cac thanh vién, ta i nh flng bufii tiec rtfou, bfia an. Quan trpng la ta i nhiing bufii tiec do luon cé Vi rat coi trong the dien, nén ngtfoi Han quoc thtffing khong tra Hi trtfc tiep. Viec ho if trong néi "véng” hoac ga i dau trong khi giao tiép khong co nghia la hp dong y. Hp khfing noi ”Khong” khi phai tra Hi céu hoi cho du trong dau hp co y muon nh tf tlié ma thay vao dfi hp th tfclng dtfa ra nh fing cau nfii nh tf 'Chfing tot sé suy nghi thém vé van dé nay” ho c "ViQc nay doi hoi pha i cé stf kiem tra thém”. Khong nén cé nhfitig hanh dong dung chain vao ngifoi khac trtf bat tay hoac dé la mOi quan he ban be hoac ngang hang, da)c biet doi véli ngtfoi gia, ngtfcli khac giCti va nliflng ng tfcli ban khong than thiét va khfing cé hp hang véli minh. Dan King Han QuOc thtfclng ciii dau chao hoac dot 1‹fi la bat tay nhe khi gap mpi ngifoi, éiii car ithin ihang vao ngifcii doi dien. Khi bat tay, tay trai hO th tfoiig do dtfoi canh tay pha i. Ban co the vay tay ra hieu vi5i mOt ngtffii ngang hang hoac nhO tuoi hctn minh, nhtfng khfing nén dung dtfa ngfin tay cai h tfétng vé phia minh, ngtfcli Han coi d$y la hanh dong thfi 10. Tai Han QuOc, hp quan nieiii ban ch$n la mOt bo phan klo›ng sach se vi vay khong nén chain ban chan vao ngifoi doi dien. Khi ngoi CI nhtfng cho dong iigifoi, dan King nén chu y dat rniii gray ctia minh chiic xuong vé khong nén vat hai chén Ién nhau trtfclc mai ngtfoi khac. DAm phiin kinh doanh tpi HAn Qu0c — phAn 2 Lién he va gap go ban dau Ngtféli Ham Quoc lufin muon cong tac tain én vCti nhtfng ngtfoi hp quen biét. Vi vay dieu cOt yéu la ban nen cé t n Item trung gian gioi thieu ban voi chinh dOi téc ban dang muou cong téc lém én trong t tfclng lai. V| tri trong xé hoi cua ngtfoi trung gian cang cao thi ccl hoi két giao lam én cUa ban voi dfii tac cang 1 cln. Ngtféli trung gian sé la cau iifii giup giam bétt nh tftig khac biet vé vén hfia va giao tiép, iao diéu klen cho doanh nghiep ban kinh doanh hieu qua hcln tai th| trtfclng nay. Ngtfcli trung gian co hé iéc dQng (éi moi quan he gi Da bqn va déi iéc Han Quoc, rfl( ngén ihdi gian dé d6i tac dtfa ra quyét d|nh co help tac vcli doanh nghiep ban nay khfing. Nhom dam phan cua ban co tlié chi co mOt hai ngtfoi hoac la nhiéu ngtfoi. Kieu dam phan mOt-mot, trai qua kha nhiéu vong ma trong suot them gian dfi dOi tac Han Quoc sé hOi i ²'ºn t tf van voi nhfim ngtfoi co quyén dtfa ra quyét d|nh cuoi cung. Th ifc té, ngtffii Han qucic thich kiéu nhom dam phan nhiéu ngtfcli hcln vi moi ngtféli trong do sé co vai tro riéng va co thé dtfa ra nhiéu y t tfctng hctn so vcli kieu dam phan mOt-mot. Ban pha i bo tri cling viec cho t ifng ca nhén trong doi dam phan va lap chién l tfoc chi tiét de cung nhau thong nhat quan dieiii trong qua trinh dam phan. Thay doi bat kv thanh vién nao trong doi khién cho qua trinh dam phan pha i bat dau lai th dau. Do van héa Han quoc rat coi trong van dé ”thin ti trat tuf", nén trtfclng nhfim dam phan cua doanh nghiep ban phai thuoc ban lanh dao cfing ty. Héy tim hieu xem iihfim dam phan cua dOi tac gom nhfJng ai dé itr do sap xép trtfong nhém dam phan co chic vU ngang bang. Ngcioi Han Quoc ra t coi trpng v| tri xé hOi, nén néu co st chénh lech vé ch tfc vu gi fia trifoa g nhom dém phén cUa hai bén sé khien hO cain thay minli khong dtfoc tfin trpng. Néu co the, hay lén 1|ch hen vét i hp trtfctc it nha t tit 3 dén 4 tuan. Doi tac Han Quoc luon muon biét vé ngtfoi hp sé gap gii, nén trtfctc khi buoi hpp dien ra, ban phai cung cap thfing tin chi tiet vé chtic danh, v| tri va trach nhiem cfJa nhUiig thanh vién tham d i,f cfJa bén ba n cling nhtf nhifng de xuat va chtfclng trinh dll kien cua buoi hpp. Trong qua trinh dam phan, ban phai di theo dfing nhtf clitfCf ng trinh da thong nhat. Ngtfcli lain kinh doanh tai Han QuOc, dac biet la nhiing ngtfcli ding dau ban lanh dao cling ty th tfClng rat ban rpn va co l|ch lam viec day dac, vi vay dfii khi hp sé chain tre vai pliut trong buoi hen cling viec. Klifing nén tO ra cau gian hoac kho ch|u iiéu dol tac cfJa ban tre hen. Nhtfng voi t tf cach la mOt nha kinh doanh ntfClc ngoai, ban nén dén dung gio. Con khong hay gpi dien t rtfctc va xin lot that chan thanh. Theo right thfic ngoai giao cua Han QuOc, mpi ngifcli di vao phong hpp phai theo trat t tf trén d tfCti. Theo hp, ngtfoi btfctc vao dan tién sé la trtfclng doan va sé ngfii o giiia ban dam phan. Céch x g her Tén cua ngtfcli Han Quoc dtfoc cau thanh tit 3 tit tiéng Han d tfoc phai am bang 3 am dieu trong iiéng Han. Giong nh tf tén cua ng tfcli ViQt, hQ cua gia dinh dti g dau va 2 tit di ti ép theo la tén, trong 2 tit nay chi ihé he. Mpt so ngtfCli chi viét chit car dau cua tén iriinh cung v‹5i hO gia dinh vi diJ nhtf ”Y.K. Kim”. Hay sfJ diJng Mr./Ms. ciing véti ho gia dinh khi x ifng hfi vOi dOi tac. Ngoai ra, néu dfii tac cé chic danh vé hpc van, nh tf la Tién st (Doctor) hoac Giao stf (Professor) thi ban gpi lip theo cach sau: chic danh lipc van + lip gia dinh. Khfing nen gpi tén dOi tac cho dén khi hp dé ngh | ban lam nhtf vay. Khl gioi thieu, ban nén bat ray hoac ciii dau chao. MOt sO ngtfcli Han QuOc khfing thich bdt tay nén ban hay cliCl hp cliu dong trtfctc rOi dap la i. Sir dqnq dnnh thiep Trao danh thiep cling d iJclc xem la mot viec rat quan t rp ng, vi the ban hay chuan b| m pt l iJQng ch tfc vu ciing nh iJ ten cling ty cua ban. Vi rat nhiéu ngtfcli Han Quoc khong biét tiéng Anh, nén hay d|ch mpt mat cfJa danh tliiép sang tiéng Han. Néu danh thiép cUa ban sfJ dung tiéng Han QuOc thi khfing can thiét pha i d|ch tén hoac chic vu cUa ban ra ti éng Han, béli doi khi ban sé b| nha in khi d|ch chic vu cUa minh bang ngon ngii nay, vi vay hay nén can than. Khi trao hoac nhan thiép phai diing ca hat tay va dat mat tiéng Han theo chiéu ngtfCli nhan co the dpc dtfclc. Sau khi nhan thiép, .rtfclc khi cat no vao hop hoac tiii diJtig danh thiép, hay dpc va dtfa ra mOt vat I cm binh luan vé danh thiép. Tiép do, dat danh thiép lén ban trtfoc mat ban hoa)c dé vao hOp ding danh tliiép. Kl ong nén cho danh thiép vao vi in(ot cach cau th a vi no sé khién ngtfCli trao danh thiép right rang ban klifiiig tfin trpng lip. Ban ciing klifing nén viet nliUiig chfi thich lén danh thiép cua ngtfcli khac khi co mat hp ta i dfi. La j k:héc Buoi hpp th tfoiig mo dau bang mot doan gioi thieu iigan, bai pl at biéu nay giép cho mOi ngtféli hieu rfi liCf n nh tfiig van dé sé thao luan. Tot nhat la ban lay tuan theo tOc dO dam phan ma dOi tac muon. Tai buoi hpp, hat bén ciing co the tang nhau nhtfng mon qua nhfi. Cac buoi dam phan kinh doanh tai Han Quoc thtfong dien ra kha tr|nh trpng nén ban dtftig ctf xi qua thoai méi va thiéu trach nhiem. Muc dich cua buoi hpp dau tién chi la de hai bén hieu thém vé nhau, bar dau xay d iJtig irioi quan he va thu thap thong tin nh If mOi quan tain, muc tiéu, diem yéu cUa nhau tain cCI séI cho giai doan tiép theo cua qua trinh dam phan. Nhin chuiig, cac buoi hpp khfing phai la tliCli diem de dtfa ra quyét d|nh cuoi ciing nén ba n difng that vpng néu khong dat dtfoc mong muon cua Ban nén co bai trinh bay gicti thieu véti doi tac nh tfiig phai that dcln gian va khfing qua cau ky trong thiét ké hinh chiéu. Nén dt eg lai th tfclng xuyén dé danh cho phién d|ch va thao luan. Kiem tra xem dfii tac co hieu y minh bang nhflng can lioi khfin khéo. Nhtf da phan tich o phan 1, ke ca khi khfing hieu hp se khfing biéu lp cho ban biet vi diéu nay se lam cho hp can thay mai mai. Ban nén chuan b| nhiéu ban copy nhtfng tai lieu can thiét. Tuy nhién, ciing khong nhat thiét ban phai phat tai lieu cho hp mien la ban trinh bay dcln gian va that de hieu. SU dung bieu dO va hinh anh minh hpa, giam bélt can chit vé tranh nhUiig thuat ngfJ ph fic tap. Trong cac buoi hOp, dfii tac Han Quoc th tfclng co xu h tfctng dtfa ra rat nhiéu cfiu hfii, vi ihé ban pha i chuan bi that ky va dll lieu trtfctc nhtfng tinh huong co the xay ra. Dfim phfin kinh doanh tpi Hfin QuOc — phfi n 3 Qunn diem ver phong céch - Khfing the phu nhan Ham quan trong cfJ a mOi quan he trong dam phén kinh doanh tai Hé n Quoc. Tuy nhién, thinli thoang ngtffii Han Quoc lai co nh flng thay doi bat chClt trong siiy right. Xét vé rn a)t ly thuyet, ng tfCti mua luon ding o v| tri thu an loi tren ban dam phan. Nh tf ng véti ngtfcli Han Quoc, dieu do khfing phai lufin dung - ma theo h p, ca hat bén deu phai quan t$m dén 1 i ich ctia nhau. Néi chung, doi téc Hé n Qucic hCtp téc trén nguyén tac ”dfii bén cung cé l pi” nhUng va n bi chi phCii boi mCii quan he cé nhan. Hp chit trong ca vao lCti ich iruoc eat ciing nh tf l CIi ich l éu dai. Mac dii phong cach dém phan ban dau ra t mang tinh canh tranh, nh ti‘n g hp van coi trpng moi quan he lan dai va hy vpng iiiot két qua co loi cho ca dfii bén. Mot ina) t ng tffii Han Quoc rat coi trong mOi quan he cé nhén, lufin duy tri viec gay d ijtig quan he véli dfii téc nhUng mat khac h p cung rat can it nh, tray cling kich dfii téc hoa) c trél nén gay ga i trong qua trinh dam phan. Tuy iihién, phong cach hay cfing kich khfing co nghia la hO co muc dich xau. Cach tOt nhat van la gill binh tinh, than thien, hoa nha va kién tri. Di ng bao gio dé cac van de ban bac trong qué trinh dém phan trél thanh nh flng méu thuan gay gat gi iia hat bén. Neu cé tranh chap trong bat ky giai doan néo ctia qué trinh dam phén, ban nén binh tinh x tf I y thong qua nh tf ng moi quan he ca nhan va cac bien phap nham lay lat long tin. Hen gap ca nhan vcti ng tfCli cé quyén I tfc cao nhat cfla dOi tac la mOt bien phap hieu qua gifip ban han gan nhfitig ran n tlt trong quan he hai bén. Tiép tuc chi ra n li fltig left ich ma hp co the cé néu tiép tUc dém phan véti doanh nghiep ban. Ltfu y tranh sfJ dung nh tfng ly le lii-gich hoac hanh dong car 1y vi chung cé thé lam cho van de trCI nén toi te hCfii. Chia st ihcing tin - Ngtféti Han Quoc gianh kha nhiéu thoi gian vao viéc thu thap thong tin va ban bac chl iiéi iTtfétC khi btfétc véo giai doan th tfCtng l tfClng gié. Trong giai doan nay hp sé co tim ra diem yeu c0a doi tac. Ngtffii Hair Quoc khfing thoa i mai trong v'iec chia sé thong tin vi hO cho Tang bi mat thong tin la mot lCIi thé trong dam phan. LUu y thong tin hp cung cap co thé khong hoan toan cliinh xac. Tuy nhién, néu ban d5 tao dtfoc long tin véli hp thi co the hp se chia sé nh utig thong tin dang tin cay hcin. LUti y khi dam phan v‹5i dOi tac Han Quoc vi cé khi muc dich ctia hp chi la muon tham do thl trtfong. Hp chi muon biét rii vé san ph iim hoa)c d |ch vu dé ran done thong tin Item la mua hang. Vi thé hay canh giac vCti kieu lam an nay va cO gang bao ve quyén scI him tri tue trong suot qua trinh dam phan cho dii bén dOi tac cé biéu hien la mufin mua hang. Tic d diim phén - th tfong chfim va kéo dai vi phai trai qua rat nhiéu giai doan nhtf xfiy dtfiig moi quan he, thu thap thong tin, th tfCtng I tfClng, vé ra quyét d|n1i. Ngoai Ta, dfii tac Hén Quoc ciing th tfcliig sfJ dung moi bien phap de thuyét pliuc ban gram gia cho dclii hang. Dé dat dtfoc mUc tiéu cuoi ciing, ban cé the phai di lai kha nhiéu fan dé dam phan. Trong suot qua trinh dam plan héy kién nha a, kim nén cain xiic vé biét chap nhan nh tfiig tri ho5n phét sinh. Ngtffii Han Quoc th tfClng thicli phong cach tain nhieu viec ciing mot luc. Hp co thfii quen theo duoi iiliiéu muc tiéu va nhieu hang muc trong ciing iiiot thCti diem. Trong qua trinh dam phan, lip thtfcliig ban bac cac van dé khfing theo trat t tf dé d|nh trtfclc. Hp thtfClng mac ca va th tfclng I tfpng gia ca nhiéu mat hang ciing rnot lfic trong qua trinh dam phan. Hp khong cé théi quen quay lai thao luan nh i?iig viin de ma trUélc dé hai bén dé thing nhat. Ngoai ra, hp ciing hay dot nhién gpi dien thoai hoac di ‹ill nhffng buoi hOp bat thtffing khi ciipc dam phan dang dén giai doa n t so it ngtffii Neu dfii téc Han Quoc th dUng giam toc do dam phan, héy dénh gia mOt cach that can trpng xem ho muon thém thoi gian de tim hieu thong tin hay hO khong muou lam an vCti ba n. Thong th tfclng thi day co the la mOt thu thua t voi muc dich buoc ban phai gia in gia dcln hang. Vi vay lay day nhanh tOc dp dam phan bang cach chi ra nhffng cO hoi co loi ma hp co dtfoc khi hOp tac voi ban. Thtrotig ftrpiig - Ngtfoi Han Quoc th tfClng la nh fing nha dam phan sac sao, tai dUtig bao gi i:I dénh gié thap ho. Ho ihich th tfCtng I tfClng va tain dieu nay trong suot qua trinh dam phan. Neu ban khfing nhiet tinh tham gia sé khién hO nghi ngo hoac thay b| xfic pham. Ngtfoi Har Ouoc sfJ dQ ng rat thufi n thQ c cac thU thup t dam phan khién cho qua trinh thtfclng ltfQng th tffing b| kéo dai. Gia khéli diem so vCti gié léc ky két hCtp dong th tfong chénh nhau khoang 40%. Ban nén l tffing trtfi5c nh tfng mi c gia doi tac co the dtfa ra va chuan bl nhffng mi c gia ma minh cé the dép kg dtfpc. Dieu nay giup doi téc Han Quoc khfing b| mat mat khi t tJ c1ioi nhUtig Hi dé ngh| ma ban dtfa ra. H5y hOi dOi tac Han Qufic xem ban dtfoc lOi gi néu giant gia dCtn hang. DfJng dtfa mi c gia chiét khau som qua vi co khi dfii tac muon thoa thu an thém. Ngtfoi Han QuOc rat thich sfJ dung nhtfng thfJ thuat danh l fJa doi ph tfDng va hp ciing mong dfii tac cua minh lam nh tf vay. Nhflng th fJ thuat nay bao gom riot dcii, gUi thong diep khong chinh xac, gia vo khong quan t$in dén cu(oc dam phan hay mtfc gia chiét khau, khfing miéu ta rfi gia tr| hang hoa hay yéu cau sai lech. NhUng ban dttng lam nhfJng viec nh tf s'ay vi rat cé thé no sé méi quan phat hien ra dtfpc nh tfiig ba n van co the kiem tra thong tin t fJ nhieu kénh khac. Ngtffii Hair Quoc rat thich sff dung ky thuat dém phéii "ke dam iigCfcfi xoa”mot ky thu at dém phan co thé co l oi cho ban, da)c biet trong trtfélng hop inpt c0 quan phap ly dtfng ra véli vat tro la "ngtfcli xoa d|u" tranh chap. Diéu nay co the cho phép ban giai quyét tranh chap ma van tuan thu dfing l uat phép. Dan xép can than, Thu thuat dénh l fJa doi ph tfclng khéo léo cé the giup ban dat dtfpc mdc gia vfJa y ma khfing pha hong moi quan he lau dai vCti dOi tac. Ngtfoi Han QuCic khong coi trong quan niem ”quyén l ifc han ché" vi quyét d|nh cuoi ciing phu thuoc vao y kién tap the chfi khong phai la mOt ca nhan cu the Ddm phfin kinh doanh tpi Hfin Quoc — phfi n 4 DOi tac Han Quoc th tfi:Ing sfJ dung cac bien phap dam phan gfiy st c ép nhtf: yéu cau ban hen ngay dtfa ra quyet d|nh, ngay hét han bao gié, st c ép vé thoi gian hoac chair chtt khfing tra Hi. Quyet d|nh cuoi cung diJoc diJa ra nhieu hctn lan biét dau la chinh th tfc. Vi vay, cho rang ban khong nghiém tuc va chuyen sang sfJ dung cac bien phap chong lai ban. Ban sé gap rat nhiéu khé khén dé dfii phfi vi5i nhfitig bien phép dam phén gay st c ép vé thfii gian. Neu dOi tac Han QuOc biét ban se gap trct ngai khi dap fltig thoi han ma ho difa ra thi hp se diing no lam ap ltfc buoc ban phai giam gia. Nhiéu khi ban t tfctng cuoc dam phan sap két thiic thi hp cé the dot ngot yéu cau th tfCtng I tfClng va thoa thu an lai. Tham chi co trtffing hCtp, lip dé ngh| th tfCtng I tfCtng lai tfJ dau vao dilng ngay cuoi ciing chuyen cling tac cUa ban. Dieu quan trpng la ban khfing nén diing nh ffn g thu thuat nh tf vay voi t tf céch cé nhan va la ng tfoi khCti mao nhflng xung dot gifJa liar béii. Xac d|nh trtfctc m tfc giam gia ban co thé chap nhan dtfoc. Diitig sfJ dung nhtfng thu thuat gay siJc ép vé thoi gian vi ngtfcli Han Qufic rat kién nhan va bén bi. Tuy nhién, ban cé the st dung th0 thuat nay néu cuoc dais phan dien ra ét Viet Nam. stfc ép khac iihif bar dau vong dam phan véf i m tfc gia tOt nhat hoa)c véti nh tftig diéu kien khfing nhan nh tfpng vi no sé khién dOi tac Han QuOc cho rang ban hoan toan khfing nhiet tinh va thoai méi khi dam phén. Ngtffii Han Quoc thtfflng cti cach mo dau vong dam phan rat bat ngtl nha in buoc ban dé lo thong tin vé gia tr| dCln hang - mpt hanh dpng ma nhiéu ntfclc ct Chau A cor la khong thien chi. Dé doi pho vcli hanh dpng nay, ban nén biéu IO nhat quan cho hp tha ban se dtfa ra mtfc gia hCtp ly va kha thi. Hai bén co thé dtfa ra nh flng li:1i canh béo va tham chi de doa nhUng can phai hét st c khéo léo. Khi gap tinh huong nay, ngtfoi Han Quoc th tfong bieu lp cam xfic va to ra khé itfc gran. Lfic nay, ban pha i to thai dp thien chi n he tac va thé hien stf chuyén nghiep dé dtfa dot tac tro lai voi cupc dam phan. Huy bfi liay bfi vé la nliffng diéu cain k| khi dam phan vi dOi tac Han Quoc sé cain thay b| mat mat va ban sé khong bao gict co ccI hpi dam phan lai. Tom la i, ban phai thai bini iinh va kién nhaa ke ca khi ban la ngtfoi duy nhat muou hClp téc. Neu khfing ba n se gap rat nhieu bat l oi trong cac buoi dam phan tiep sau. Ngtfcti Han Quoc ciing sfJ dung dam phan khac nhtf: lam ban tliay co loi, nhan nho hay tq n d9 ng mOi quan h ca nhén v.v... Neu b p n ap d Q ng bat ky 'into” nao trén dfiy, héy gift chung o mi c vtta dti de trénh cho dOi téc b| mai in a) i. Ngtfcti Han Quoc thtfctng sfJ du rig chién thua t phong thu. HO ihtfong xuyén thay dOi chu dé, quay lai nh tftig van dé d5 ban bac hay diing mpi cach dé lam dOi tac b| sao nhéng. Hp ciing hay dtfa ra nhffng céu hfii trtfc tiép nham géy bat ngo cho ban. Vi ihé, héy chuan b| tot dé doi pho voi nh flng tinh huCing trén. Nan tham nhiing va hfii Ip klia pho bien fi mot so viing ta i Han QuOc. Mac dii vay, ngtffii Han QuCic th tfong Hi hanh dpng nay sang h tfCtng khéc va coi nhffng khoan tien nhO la mot phan th tfong cho viec hoan thanh cong viec cliff khong phai la tien hOi lp. Ranh gicli gifia viec t a)ng qua va hOi IO rat te nh|. Neu ban nghi mpt thtf gi do la dét lot thi ngtfCfi Han QuCic chi nghi dfi la t i,f. Cho dii dOi tac ctia ban lé t ddooaannhh nhan mang phong cach chau Au - nh tf ng ngiJéli quan nieiri quyet dinh chi thuoc vé mpt ca iihén - thi quyet d|nh cuoi ciing van phai dtfa trén sit nhat tri ciia ca tap the. Dieu nay se khien mpt so nha th tfclng thao tit cac n tfélc ph tfClng Téy b| nham l aa i hO quen véii quan niem chi ngtfoi lfinh dao cao nhat méti cfi quyen quyet d|nh. Quyet d|nh cuoi cung th tfctng dtfoc cac cci dfing dtfa ra sau rat nhiéu cuoc tranh luan hoac trao dcii th tf tit. Vi thé, qua trinh dtfa ra quyét d|nh cuoi ciing tai Han Qucic ton klia nhiéu thcli gian va doi hfii ban phai that sri kién nhan. Dé rfit ngan thoi gian, ban can phai tranh thU sij' ring hp cua cang nhiéu cci dong trong cling ty cang Vai tro ctia céc nha quan ly cap cao la quan 1y toan bp qua trinh chtf kl ong phai ti,f minh dtfa ra quyét d|nh. Tuy nhién, trong thiy c té y kién ciia hp ciing rat co trpng l tfClng nén ban lay lam mOi cachdé codLT hO cua h p. Diii khi nhfitig ngiJoi lanh dao trao quyen quyet d|nh c cho thay d iJpc cor trong ch tf khfing chi la nhé n vién 1ém thué. DCii téc cdpdJéi dé Han ho chi la ngtfi:1i da i dien cling ty chtf khong pha i la iigtfi:1i dtfa ra quyet d|n1i. Khi dtfa ra cac quyét d|nh, cac doanh nhén Han Quoc thtfctng " tuy ccI tfng bién" hcln la ap dung céc iiguyén tac kinh doanh thong th tfong. Cam nhan va kinh nghiem dtfoc cor trpng hCln nhflng két qiia thu dtfpc t tJ th iy c tién va nhfitig thiy c té khach quan khac; tuy nhién, diéu do khong co nghia doi tac Han Quoc se bo qua nh f.In g kliia canh quan trpng khéc. klpt “ ngtfcli ciing irpng phén tich va dot hOi nhiéu thfing tin. So vcli cac n tfclc khac ct chéu A, ngtfcti Han Qucic co thé doi mat véti mpi kho khan mpt khi hp na in rfi dtfoc ké hoach hoa)c lifctng trtfclc dtfoc mpi tinh huong co the xay ra. DAm phiin kinh doanh tpi HAn QuOc — phAn 5 Thoa thuan va ky két hpp dong Ban hay cO gang co dtfoc cam kéi bang van ban tit phia dOi tac sari mOi buoi hop hoac sau mOi giai doan dam phan quan trong vi cam két bang mieng thtfctng khong co tinh phap ly va khf›ng déng tin cay. Mac du nh flng cam két nay dtfpc coi la nhUng cong cu nham phét trien moi l ién lac va c0ng cO quan he gifJa hai bén, nh tfng chilng ciing khong co tac dong nhieu tCli thoa thuan cuoi ciing. Doi tac Han QuOc thtffing thich xay dtfng nhfitig thfia thuan chung chung sau dfi mcli chuyen sang ban bac clii tiét cac van dé can tliiét. Ho clii chap nhan khi cac diéu khoan va diéu kien that rfi rang. Stf thoa thu a/ n chi co gia tr| khi ca hai bén da dong y, vi vay difng vpi véng tra I oi mot cach dCIn gran la dong y ma phai thém do y cUa dfii tac. Van ban hop dong th tfctng kha dai vi bao gOm chi tiét mpi diéu kien va diéu khoa n cua mOt ihfia thuan hOp tac thong th tfctiig ciing nhtf cac diéu khoan bat kha khang. Tuy nhién, viec soaii thao va ky két hOp dong phai tuan theo diing thu tUc. Ngtfoi Han Quoc tin rang hieu qua lon nh flng gi dtfoc quy d|nh trong hCtp dong. Ngoai ra, ban khong bao gi i:I d tfpc ky hCtp dong bang m tfc dO. M c dii giéli lu i siJ khong dtfQc sff dQ ng va thin trQng nhiéu o Han QuOc, nh tfng vi c hfii y kien t tf van cUa chuyén gia luat tTUéIC khi ky két hCIp dong ciing khong pha i la khong co téc dijng. Tuy nhién, ban pha i thai car than khi de hO di cung den ban dam phén. Mot so doi tac Han Quoc co the coi day la hanh dong khong tin t tfclng lan nhau. Ngtfcti Han QuOc chi coi hOp dong la van ban de ky két cho hOp phap chtf khong mang tinh rang buoc ca hat bén. Chinh vi ihé, ho throng co gang th tfclng fleeing thém cho co l pi ve phia minh ngay ca khi hCtp dong dé dtfoc ky ket. Hp th tffing de ngh| to chtfc buoi hpp lam rfi thong tin chi tiét de thao luan lai nhflng van dé dé dtfoc hat bén thong qua. Néu ban tit choi, thi co nghia quan he hat ben sé b| ran nUt va co the dOi tac sé khong th tfc hien dav du mOi cam két dé quy d|nh trong hOp dong. Trong trtfctng hop nay, ba n co the nghi dén viec ap d ung luat de buoc doi téc phai th tfc hien cam ket. Tuy nhién, dieu nay sé pha mOi co garg ctia ban irtfclc kia, anh hifong téli quan he lam an trong t tfDng lai khong chi voi dOi tac do ma con voi ca cac doi tac khac. Viec ba n can lam nha t dé dam bao doi tac tufin theo mpi cam két la th tfong xuyén lién lac va sfJ dung mpi bien phap de cung cO mOi quan he gifJa hat bén. Quan niem phu nil trong kinh doanh Neu nhtf trtfCtc kia xé hOi Han Quoc chi coi trpng dan King thi hien nay van de binh dang gioi da bar dau dtfoc quan tain hctn. Nhiéu phu nil, tieu bieu la lClp tré, da co v| tri cao trong xé hpi, tuy nhién van khf›ng co tham quyén ciiiig nhtf anh htfclng lClii tCli viec dtfa ra quyét d|nh cuoi ciing. Hau het ngtféii Han Quoc cho rarg dan King co quyen dtfa ra cac quyét d|nh. Vi the diii khi nhtfng phu nd ntf‹5c ngoai cain thay bat binh. Tuy nhién, phij nil chfiu Au th tfong dtfpc ton trong hctn so véti phu nil chfiu A. Neu ban la nil, ban nén nhan manh ram quan trpng cua cling ty ban va vat trfi cua minh trong do. Thtf gicli thieu hoac Hi Uy quyén tit mot ngtfcli co chtfc quyén trong doanh nghiep cUa ban sé giup ban nhiéu hctn khi dam phén. Ban phai that can trong khi the hien sit t tf tin va quyet doan cUa minh, dii’ng qué xong xéo va niém nél khi trao doi v‹5i dOi tac. Ngtfcti Han QuOc ciing kha coi trpng hinh th tfc bén ngoai. Ban nén chon trang phuc co mau sac nhé - d|u cho buoi gap mat dau tién. Sau khi dé xéy d ijtig dtfpc moi quan he va sit tin nhiem ctia hO thi hfiy nghi dén nhffng trang phUc sang mau khi di giao d|ch. Nam gioi nén mac com lé toi mau va that ca vat trong bat ky stf kien nao. Trang phuc nil phO bién nhat th tfclng la chfin vay két hOp véli ao canh nil. Nen tranh mac vay qua chat boi theo phong tuc Han Quoc iiipi ngtfoi th tfong ngoi trén san nha hoac san nha an khi dhng btfa. M i én toi, gia i tri, thi hat karaoke tham chi uoiig rtfou iiianh co the gup xay diJng moi quan he thiin thien v‹5i dOi téc Han QuOc. Tf choi tham gia véo céc hoa t dpng nay co the dtf©c xem nhtf la ban khong quan tain dén viec lam an vCli dOi tac. Mac dii viec kinh doanh khong dtfoc thao luan trén ban tiec iih tfng van co nh tftig ngoai le. DOi tac Han Quoc xem day la cCI hoi de truyéii dat nhflng thong diep quan t rpng ho a) c la d |p tranh luan de giai quyét nh flng v tfélng mac. Déii khi h p cii ng tranh th fJ tim thong tin ml ban dé cling co v| thé ctia hO trén ban dam phan. Khi ban mufi n de phong, ban khong nén tra Hi tha ng vao van dé nliting cii ng d tt g bao gio to dau hieu la ban con nghi ngfi. Ngtfcli Han Quoc coi trpng viec diing gicl hctn cac ntfélc Dfing A khac. Tot nhat la nén dén dll tiec diing gio, hoa)c co ihé den muon nh ifng difng qué 20 phut. Trong doi song ciing nh tf trong kinh doanh, viec ia)ng qua rat pho bién cl Han QuOc ke ca o nh flng biia tiec gap mat tan dau. Nglie thuat trao nhan qua t a)ng ciing la mot phan quan trpng trong van lioa kinh doanh cfJ a ngiffii Han Quoc, diéu nay gifi p gin gi ii mCii thien cain voi dCii téc diém sau khi tang quo cho dI5i t‹ic H‹in Quoc: co gia tr| t tfclng diJclng t tJ dat n tf‹5c ban. - Tang qua sau khi ky két hOp dong de to rii thien chi cua minh. - Dtfa va nhan qua bang trai tay. - Khong nén mél qua ngay sau khi d tfoc t a)ng trif phi dfii tac cua ban lam nh tf vay. - Trong buoi tiép xuc fan dau véli doi téc, mén qua thich hop nhiit ban nén tang dé la nhUiig vat dung bay ban lam viec, co the kém theo logo cling ty ba n trén mon qua do. Nh iing mon qua sau do co the la nh tf ng tang pham dep dé va tinh xao hCIn. - Khi ban dtfoc tang qua, luc dau tfit nhat hay iiéii tit choi, chi sau klii ngtfoi ia)ng ct nlia t d|nli i a)ng qua cho ban, luc nay ba n moi nén nhan, day ciing chinh la mot nét trong vé n héa t a) rig qua ctia ngifoi Han - Khi dlnh ta rig qua cho nhieu ngif0i trong hfiy chac chan dam bao viec tang cung t tfctng t tf mien la co gia tr| thap liCln so vcli gia tr| cua irion qua t a)ng cho ngtfoi cap trén. Hoa)c j‹mén qué cho t ca mpi ngtfoi trong ter chic dé. Ngtfoi Han Quoc tlitffing liiit thuoc. Difng phan nan hoac to théi dO khi dOi téc hfit thuoc khi dam phan. Cuoi clag bar nén biét ngtfoi Han Quoc lam viec ra t chain chi. Ngay tain viec th tfclng kéo dai t tt 12 dén 15 gif, va cé rat nhiéu ng tfoi tain viec ngay th fi bay. Trung binh ngtfoi Han QuCic tain viec 2.400 gio mOt nam trong khi ngtfoi My lam khoang 2.000 gif mOt nam.
- Xem thêm -