Tài liệu đại tá không biết đùa

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1009 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

1 ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA Muåc luåc Chûúng 1....................................................................................................2 Chûúng 2....................................................................................................9 Chûúng 3.................................................................................................. 13 Chûúng 4.................................................................................................. 17 Chûúng 5.................................................................................................. 22 Chûúng 6.................................................................................................. 28 Chûúng 7.................................................................................................. 32 Chûúng 8.................................................................................................. 36 Chûúng 9.................................................................................................. 43 Chûúng 10................................................................................................ 48 Chûúng 11................................................................................................ 53 Chûúng 12................................................................................................ 59 Chûúng 13................................................................................................ 64 Chûúng 14................................................................................................ 74 Chûúng 15................................................................................................ 78 Chûúng 16................................................................................................ 83 Chûúng 17................................................................................................ 89 http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 2 Chûúng 18................................................................................................ 95 Chûúng 19.............................................................................................. 101 Chûúng 20.............................................................................................. 108 http://www.ebooks.vdcmedia.com 3 ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA Chûúng 1 Anh tûå nghô mònh khöng coá töåi. Nhûng tiïëng kïu cuãa ngûúâi lñnh treã, coân rêët treã thò khöng buöng tha anh. Ñt ra, anh cuäng caãm thêëy thïë trïn àoaån àûúâng khoaãng trùm rûúãi hay hai trùm km gò àêëy tûâ chöî bõ phuåc kñch cho àïën khi ngöìi vêåt xuöëng dûúái göëc cêy hoa giêëy trong viïån quên y. Suöët quaäng àûúâng khöng roä daâi ngùæn, khöng àïí yá àïën nhûäng cuá xe “khuåc” xuöëng “öí trêu” àêìu nhao ra khoãi khoang ca-bin àaä vúä, anh chó nghe tiïëng kïu cûáu o...o úã trong àêìu mònh, tiïëng quaát laånh úã gaáy vaâ möåt baäi nûúác miïëng nhöí vaâo mùåt, bêët giaác anh àûa tay chuâi vaâo maá, baân tay anh ûúát nhêy nhúát. Cho àïën khi cuãa àêìu toác, caã mùåt, vaâ khùæp ngûúâi thêëm àêîm nûúác, buåi àûúâng uâa vaâo nhû möåt lúáp voã cûáng àúâ hai mi mùæt vaâ saân saån úã miïång, anh vêîn coân caãm giaác nhûäng doâng nûúác cûá tuáa ra kia laâ baäi nûúác miïëng ngûúâi lñnh treã àaä nhöí vaâo mùåt mònh. Chiïëc U-oaát tûâ súã chó huy mùåt trêån lao àïën àöî xõch trûúác mùåt anh, trûúác cûãa phoâng cêëp cûáu. Anh tónh laåi. Àaåi taá, ngûúâi cha cuãa chiïën sô treã lêìm lêìm àûáng trûúác mùåt. Hún nûãa thaáng, tiïîn anh úã sên bay hai baân tay öng siïët vaâo nhau giú lïn trûúác mùåt mònh quaát vui veã trong tiïëng àöång cú êìm êìm cuãa chiïëc trûåc thùng àang tûå nêng mònh rúâi khoãi mùåt àêët. Töi chúâ nhûäng nhêån xeát múái meã cuãa anh vïì cuöåc chiïën àêëu naây. Nhêët àõnh gùåp laåi. Caã hai khuön mùåt luác êëy àïìu cûúâi lûu luyïën. Bêy giúâ thò hai laân möi öng run run, mùåt xaám laåi, húi cuái, hai tay chùæp sau lûng. Tûâ luác àïën trûúác mùåt anh, öng vêîn àûáng nguyïn möåt chöî, röìi trêìm ngêm buöng möåt cêu khiïën ngûúâi nghe tûúãng noá thoaát ra tûâ möåt naâo khaác. ÚÃ àúâi, caái gò xaãy ra, noá ùæt phaãi http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 4 xaãy ra, khöng coá gò, khöng coá gò hïå troång caã. Nhûng maâ, khaác hùèn vúái thoái quen nhòn viïåc coãn con cuäng biïën thaânh triïët lyá lúán lao, lêìn naây gioång húi laåc, chòm dêìn xuöëng, öng quay ngoùæt ài. Röìi àöåt ngöåt öng quay laåi hoãi döìn dêåp, khöng cho anh kõp traã lúâi. Anh bònh tônh àïí töi kïí laåi. Vêng! Noá ngöìi úã choâm cêy thöët nöët, tûåa lûng vaâo möåt göëc cêy, tay noá coâng vaâo tay ngûúâi lñnh treã khaác nhû noá hoùåc treã hún, khöng thïí àoaán àûúåc tuöíi ngûúâi chïët. Cêåu êëy nùçm ngûãa, hai tay rñu vaâo tay con anh, giú lïn cho vûâa têìm tay con anh luác noá ngaä ngöìi nhû kiïíu ngûúâi ngöìi nghó àïí thúã. Vò thùçng söëng coâng tay vúái thùçng chïët, töi khöng laâm sao múã nöíi caái khoáa coâng söë taám, duâ chaáu cûá röëi rñt van laåy töi. Töi vaác ngûúâi chïët lïn vai àïí cho chaáu chaåy theo, nhûng chó àûúåc vaâi chuåc meát caã ba cuâng ngaä vêåt ra. Nïëu khöng coá tiïëng coâi ö tö vaâ tiïëng quaát “öng nhaâ baáo úã laåi, töi chaåy àêy” thò coá leä töi khöng thïí naâo nêng nöíi ngûúâi chïët àeâ lïn mònh àïí boâ dêåy. Vêng! Luác töi vuâng dêåy vaâ lao nhû möåt muäi tïn túái mùåt àûúâng, thò chiïëc ö tö taãi àaä bùæt àêìu vaâo söë àïí vûúåt ra khoãi öí phuåc kñch. Khöng cêìn biïët chuyïån êëy, àaåi taá gêìm lïn: Coá ai cûáu noá khöng? Taåi sao laåi coá thïí nöíi giêån möåt caách vö lyá nhû vêåy. Tûâ luác baám vaâo thaânh nhaãy lïn thuâng xe, röìi àöåt ngöåt xe dûâng, ngûúâi laái xe baão töi xuöëng ngöìi úã cabin, coá leä àïí anh ta àúä súå, röìi cho xe lao ài thuåc maång, laâm sao töi coá thïí biïët àiïìu anh cêìn biïët. Dûúái aáng saáng xanh leát cuãa ngoån àeân cao aáp, nhaâ baáo nhòn hai laân möi xanh nhúåt nhaåt cuãa àaåi taá àang lêåt bêåt, anh böîng hoaãng súå nhû keã sùæp bõ traã thuâ... Luác àêìu trïn xe coá saáu ngûúâi, do möåt thiïëu uáy trúå lyá quên phaáp sû àoaân chó huy. Thûåc ra cuäng laâ chó huy “gheáp”. Moåi sûå quyïët àõnh söë phêån cuãa toaân chiïëc xe vêîn do ngûúâi laái xûã lyá theo nhiïåm vuå vaâ kinh nghiïåm cuãa anh ta. Xe vêån taãi do böå chó huy quên sûå tónh T. húåp àöìng vúái cöng ty vêån taãi, töí chûác mûúâi àêìu xe thaânh möåt àaåi àöåi do trúå lyá xùng dêìu cuãa ban hêåu cêìn chó huy, tùng cûúâng cho mùåt trêån khoaãng cuöëi chiïën dõch, nghôa laâ múái chaåy àûúåc hai chuyïën doåc biïn giúái. Chuyïën àêìu ài caã àoaân, an toaân tuyïåt àöëi. Àïën lêìn naây! Ngûúâi ta àiïìu hai xe chúã àaån vaâ xùng tiïëp tïë cho möåt àún võ caách hai mûúi lùm kilömeát vïì phña têy bùæc. Àïën gêìn núi giao haâng, nghe àêu chó caách àöå nûãa kilömeát, thò xe teác bõ bùæn, caã ngûúâi http://www.ebooks.vdcmedia.com 5 ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA vaâ xe àïìu chaáy. Chiïëc xe naây traã haâng xong àûúåc chùån laåi úã barie nhêån mïånh lïånh àöåt xuêët cuãa phoâng tham mûu sû àoaân àûa hai chiïën sô phaåm phaáp vïì traåi giam mùåt trêån. Möåt haå sô mang AK cuâng möåt thiïëu uáy trúå lyá quên phaáp “höå töëng”. Töi coá àiïån cuãa toâa soaån yïu cêìu vïì gêëp nïn àûúåc trúå lyá cêu laåc böå thûúng lûúång vúái trúå lyá quên phaáp cho ài nhúâ. Khöng cêìn thiïët. Töi noái laåi, töi khöng cêìn sûå daâi doâng cuãa anh. Vö tñch sûå! Trúâi! Cuöåc söëng bao nhiïu àiïìu gêëp gaáp aâo aåt. Haâng trùm, haâng nghòn caái chïët thï thaãm diïîn ra möåt ngaây maâ caác anh cûá caái thoái vùn chûúng phuâ phiïëm vö tñch sûå. Caã möåt luä ngûúâi vö traách nhiïåm. Nhaâ baáo àaânh cêm lùång, cuái guåc mùåt nhû möåt keã giïët ngûúâi. Àaåi taá àaä nguöi cún giêån, hai haâm rùng öng cùæn vaâo möi tûúãng àïën bêåt maáu. Sûå im lùång quaá lêu cuãa hai ngûúâi khiïën àaåi taá caãm thêëy mònh khöng phaãi. Öng gêåt gêåt àêìu lêím bêím: xeát cho cuâng cuäng chùèng taåi ai! úã àúâi, noá phûác taåp thïë àêëy. Haâm rùng öng khöng cùæn chùåt vaâo möi àûúåc nûäa, noá lêåp bêåp, röìi öng ngûãa lïn trúâi uáp hai baân tay vaâo mùåt, mêëy tiïëng “êëc êëc” chòm trong cöí hoång, ngûúâi rung lïn. Nhaâ baáo vöåi vaâng bûúác túái àúä lêëy vai öng trên troång nöîi àau àúán àêìu tiïn vaâ coá thïí laâ cuöëi cuâng anh bùæt gùåp úã öng. Vaâi phuát sau, öng lau mùåt bùçng baân tay cuäng àaä nhúáp nhaáp möì höi, moåi cûã chó dûát khoaát vaâ lúâi noái cuäng thaãn nhiïn nhû chûa hïì coá chuyïån gò xaãy ra: Caãm ún. Xin löîi, töi khöng giûä àûúåc bònh tônh. Vêîn coi nhû khöng coá ngûúâi naâo úã caånh mònh, öng xùm xùm ra xe ài tòm con, mùåc duâ Tû lïånh mùåt trêån àaä àiïån khêín cêëp cho caác àún võ quanh chöî bõ phuåc kñch tòm caách cûáu con öng vaâ phaãi baáo caáo vïì Tû lïånh mùåt trêån trûúác baãy giúâ saáng ngaây mai. Nhaâ baáo cuäng quyïët àõnh trúã laåi Xa phön cuâng àaåi taá. Öng khöng toã ra bùçng loâng, cuäng khöng phaãn àöëi viïåc nhaâ baáo ài vúái mònh. Dêîu sao luác naây coá möåt ngûúâi nhû möåt nhên chûáng àaä tûâng laâ chiïën sô cuãa öng tûâ hai mûúi nùm trûúác, ài cuâng cuäng thêëy nöîi àau àûúåc san seã. *** http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 6 Taåi cú quan Cuåc chñnh trõ mùåt trêån sûå baân taán nghi ngúâ vaâ traách moác àaåi taá Hoaâng Thuãy thûúâng diïîn ra tûâ sau bûäa cúm chiïìu, quanh nhûäng êëm traâ àùåc nhû nûúác thuöëc bùæc, úã nhûäng caán böå trung cao cêëp cuâng tuöíi vúái àaåi taá, cuâng mùæc chung caái bïånh ñt nguã vaâ thñch khaái quaát moåi hiïån tûúång vuån vùåt, nhaâm chaán thaânh nhûäng àiïìu to taát nghiïm troång. Àoåc vaâ nghô àïìu ñt oãi, ai cuäng coá veã mùåt trêìm ngêm nhû sùæp sûãa thaânh nhûäng triïët gia, nhûäng bêåc tiïn tri. Àaåi loaåi laâ ai cuäng coá tû caách trúã thaânh hoåc giaã trong khi vaâ miïëng cúm vaâo miïång phaãi nhùçn saån, nhùçn trêëu tröng cûá lêím nhêím nhû ngûúâi tuång kinh. Dõp sang troång múái àûúåc bûäa thõt höåp, caá mùæm hoùåc nöìi canh rau muöëng nêëu muöëi, nhûng ùn xong, ngaã baân traâ ra, laåi trúã thaânh nhûäng “nhaâ” vô àaåi ngöìi phaán xeát àïën hai giúâ ba saáng. Suöët nùm naây, thaáng khaác cûá àïìu àùån sûå nhaåt nheäo maâ khi xa noá, ngûúâi ta nhúá vaâ goåi noá laâ nhûäng kyã niïåm sêu sùæc. Gêìn möåt thaáng àêìy nghi ngúâ vïì sûå söëng chïët cuãa con trai àaåi taá thò cuäng ngêìn êëy àïm caác “nhaâ”, quanh êëm traâ àùåt ra nhûäng cêu hoãi àïí bònh luêån vaâ phaán xeát. Àaåi loaåi nhû: Taåi sao öng êëy laåi yïu cêìu sû àoaân phaãi coi àoá laâ nhûäng keã phaãn böåi, bùæt giaãi vïì traåi taåm giam cuãa mùåt trêån? Àöång cú gò khiïën öng ta xöng vaâo têët caã moåi viïåc? Khöng laâ bñ thû riïng, khöng laâ chaánh vùn phoâng, khöng laâ caán böå cuå thïí cuãa cuåc naâo maâ úã àêu cuäng coá mùåt, muöën laâm gò thò laâm. Khöng hiïíu nöíi. Khöng thïí àaä khöng phaãi laâ öng Hoaâng Thuãy. Laå. Rêët laå. Möåt ngûúâi coá vúå con àaâng hoaâng, suöët àúâi vêîn nhû keã àöåc thên. Naây, cho maäi túái khi con trai öng êëy mêët tñch töi múái biïët öng ta cuäng coá vúå, con àêëy. Cuäng coá tin noái chûa chùæc àaä phaãi con öng ta. Maâ öng ta coá vúå khöng nhó. Ngûúâi noái cêu cuöëi cuâng naây laâ öng trûúãng phoâng caán böå. Duâ nùm naâo cuäng coá “ böí sung” vaâ haâng chuåc lêìn khai lyá lõch vaâo caác mêîu in sùén, lêìn naâo cuäng coá muåc “vúå, con”, nhûng caác cêåu trúå lyá noá nùæm. Nùm nùm nay, gêìn nhû tuêìn naâo cuäng tröng thêëy nhau, hoãi thùm vaâ cûúâi vúái nhau maâ öng khöng tiïån hoãi chuyïån riïng, ngay àïën viïåc phong quên haâm àaåi taá cho öng Thuãy vaâo thaáng 12 nùm kia, öng laâ ngûúâi tham gia duyïåt vaâ kyá baãn sao quyïët àõnh cuäng chó chuá yá àïën phêìn quan àiïím tû tûúãng vaâ khen thûúãng, kyã luêåt hoùåc coá thay àöíi gò khöng, coân caác muåc khaác noá giöëng nhû mêëy chuåc nùm trûúác, nùm naâo chaã thïë, xem laâm gò. Tûâ khi nghe tin àaåi taá Thuãy khöng coá vúå con, http://www.ebooks.vdcmedia.com ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA 7 öng muöën biïët thûåc hû ra sao maâ cêåu trúå lyá theo doäi caán böå cao cêëp laåi xuöëng àún võ, höì sú baão quaãn kyä úã “phña sau”, thaânh ra öng buöåt möìm hoãi caái cêu nhû truyïån tiïëu lêm. Khaác hùèn vúái cú quan quaãn lyá úã cuåc chñnh trõ, nhaâ baáo chó gùåp àaåi taá dùm baãy lêìn, möîi lêìn dùm ba ngaây (khi cuâng úã vúái öng, anh laâ chiïën sô, öng laåi laâ caán böå trung àoaân), nhûng coá thïí kïí haâng tuêìn vïì àaåi taá maâ caác caán böå xung quanh böå tû lïånh àïìu ngûãa mùåt nghe vaâ gêåt guâ. Luác böën giúâ chiïìu ngaây hai möët thaáng Mûúâi nùm 1967 caã laâng Àaâo An thuöåc vuâng ngoaåi thaânh Haãi Phoâng chaåy aâo aâo nhû coá baáo àöång maáy bay phaãn lûåc neám bom. Hún baãy nùm biïìn biïåt úã chiïën trûúâng, àaåi uáy Hoaâng Thuãy múái trúã vïì quï. Baác hoãi thùm vïì àêu? Giúâi úi, anh Thuãy àêëy û? Thïë naây thò cö Dûúng laåi söëng laåi röìi. Thùçng beá nhaâ anh úã àaám treã chùn trêu kia kòa. Noá luön möìm nhùæc böë àêëy. Böë con gùåp nhau hùèn laâ... Thöi, àïí töi goåi cho. Ú Tuây, Tuây úi, böë chaáu vïì. Àêëy, àêëy caái thùçng daâi nhùéng vûâa nhaãy lïn lûng trêu xuöëng dêëy. Vêng, vêng, töi thêëy chaáu röìi, caãm ún chõ. Thuãy àïën gêìn àaám treã. Thùçng beá chûâng saáu tuöíi. Àuáng röìi noá lïn saáu thêåt, sao laåi “chûâng!”. Ngaây pheáp cuöëi cuâng laâ 12 thaáng 3 nùm 60. Anh úi, chuáng mònh coá con röìi. Anh àõnh àùåt tïn laâ gò àïí úã nhaâ em àùåt cho con? Tuây, tuây em thñch àùåt tïn gò cuäng àûúåc. Àuáng röìi. Àuáng anh chaâng toác cum cuáp àang nhòn mònh. Àûúåc lùæm. Túá chuã àöång biïët thûâa “àùçng êëy” coân àùçng êëy laåi chûa hïì gùåp túá... Túá cûá giaã vúâ nhòn húi laãng ài, àïën gêìn àùçng êëy túá múái “chöåp” goån, röìi cho àùçng êëy ngöìi lïn ba lö vùæt chên qua cöí chaåy qua caánh àöìng, hùèn “àùçng êëy”, thoãa chñ. Thùçng Tuây nhòn trûâng trûâng vaâo ngûúâi laå cho àïën khi ngûúâi êëy caách noá chûâng mûúi bûúác, noá uâ teá chaåy. Tûúãng con àuâa vúái mònh, anh àûáng laåi tuãm tóm cûúâi vaâ goåi. Thùçng beá vêîn cùæm àêìu cùæm cöí chaåy. Caâng nghe tiïëng goåi, noá caâng chaåy. Khi anh bùæt àêìu àuöíi theo con, caã àaám chùn trêu hoâ heát chaåy theo. Vúå anh àang caâo coã úã caánh àöìng Chuâa, àûúåc tin chöìng, vöåi vaä chaåy vïì nhaâ. Anh em, chuá, baác, cö, dò ruöåt thõt mûâng rúä chaåy àïën. Nhûäng böë vaâ meå, vúå vaâ con cuãa ngûúâi úã chiïën trûúâng ai cuäng ngúä anh úã chiïën trûúâng ùæt laâ cuâng chöî vúái ngûúâi thên cuãa mònh höåc töëc chaåy àïën àïí thùm doâ tin tûác. Caã àaám treã vûâa tan hoåc cuäng cuöëng cuöìng chaåy tùæt qua caánh àöìng nhû laâ höìi nûãa caái maáy bay phaãn lûåc rúi truáng maái nhaâ lúåp raå cuãa öng “Coâ trùæng” chöìng baâ Bñch Nguyïåt. http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 8 Àïm àoá caã laâng Àaâo nhúán nhaác om soâm trong nöîi vui mûâng vaâ thêët voång. Thùçng cu Tuây bõ giûä laåi, cûá run bêìn bêåt vaâ ki ngûúâi ta àuân àêíy àïën bïn böë, noá chùçn laåi kïu theát lïn, röìi lao bùæn ra khoãi voâng ngûúâi chen chuác àêìy sên nhaâ. Thùçng beá àûáng úã ngoaâi ngoä, ngoaâi caã boån treã con cuâng xoám, noá laãng vaãng nhû àûáa treã laâng, xaä khaác, khöng hïì quen biïët gò nhaâ naây. Nûãa àïm, khaách vïì vaän, böë giaã vúâ ài chöî khaác àïí meå döî daânh nõnh noåt, noá múái chõu vïì, maâ trong luác nguã mï noá vêîn öm chêìm lêëy meå ngûúâi run bùæn nhû lïn cún reát. Gêìn saáng noá nguã say, chõ múái xoay ngûúâi öm chêìm lêëy chöìng, nhêån moåi löîi lêìm vïì mònh. Taåi em, taåi em caã, mònh aå. Suöët ba nùm qua, khi con biïët nghe chuyïån, àïm naâo em cuäng kïí moåi chuyïån vïì böë. Vò thûúng nhúá böë, em toaân kïí chuyïån àeåp àeä, nhiïìu khi bõa ra nhûäng ngûúâi thêåt àeåp trai, laâm gò cuäng gioãi, noá gò cuäng taâi, caái gò cuäng hiïíu biïët àïí vêån vaâo böë. Con thuöåc böë tûâ caái nöët ruöìi úã sau gaáy, caái löî duâi úã daái tai, àïën gioång noá trêìm trêìm àêåm àaâ, àïën caã khi ùn cúm chó thñch huáp nûúác canh xoaâm xoaåp, daáng ài rêët oai vïå huâng duäng, böë cao lúán, oai nghiïm nhû möåt öng thaánh... http://www.ebooks.vdcmedia.com 9 ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA Chûúng 2 Bêy giúâ böë xanh xao, öëm yïëu, toác ruång nhiïìu quaá, con khöng thïí naâo nhêån ra neát naâo giöëng böë noá. Nhûng anh àûâng buöìn. Bònh tônh àïí em lûåa lúâi giaãng giaãi cho con dêìn dêìn. Vêåy maâ àïën khi böë trúã laåi chiïën trûúâng noá vêîn khöng chõu goåi böë, kïí caã noá rêët mï caái khùn duâ “baác” êëy cho vaâ hai lêìn “baác” dòm noá xuöëng ao bùæt goåi böë noá vêîn khöng chõu. Anh baão rùçng tûâ ngaây ài theo àoaân quên Nam tiïën àïën giúâ khöng luác naâo buöìn bùçng luác naây, nhûng anh vêîn gêåt guâ noái vúái vúå nhû möåt ngûúâi giaãng triïët hoåc: úã àúâi, caái gò cuäng phaãi coá thúâi gian. Quaã thêåt, anh noái ra àiïìu gò àuáng àiïìu êëy. Chó cêìn thúâi gian möåt nùm sau, anh coá dõp ra Bùæc cöng taác, hai cha con quêën quyát noái chuyïån “tay àöi” cûúâi nhû nùæc neã. Song àêëy khöng phaãi laâ caái chuã yïëu. Cö nhúá rùçng thaái àöå thûúng con àuáng àùæn nhêët laâ phaãi reân luyïån, giaáo duåc noá nghiïm tuác. Thò böë noá thêëy em coá nuöng chiïìu con àïí noá hû hoãng nhû con nhaâ khaác àêu. Khöng àûúåc. Ngay tûâ bêy giúâ àaä phaãi noái cho noá hiïíu vò sao böë noá phaãi hy sinh caã cuöåc àúâi úã ngoaâi mùåt trêån. Vò ai, coá phaãi laâ vò noá khöng? Thïë thò noá phaãi laâm gò? Thïë naâo laâ loâng yïu Töí Quöëc vaâ cùm thuâ giùåc? Taåi sao ûúác mú lúán, lyá tûúãng cao àeåp phaãi laâ úã mùåt trêån, núi söëng chïët vúái keã thuâ. Böë noá noái gò maâ em khöng hiïíu. Chñnh vò cö khöng hiïíu nhûäng àiïìu töi noái, múái àeã con chúi búâi vúái nhûäng àûáa nghõch ngúåm, chûãi bêåy. Thò con noá múái saáu baãy tuöíi àêìu, biïët bûng noá ài chöî naâo àïí khöng coá àûáa nghõch ngúåm höîn laáo. Àêëy laâ mêìm möëng àïí sau naây noá coá thïí àaâo maã böë noá, möåt ngûúâi àaä chõu àau thûúng mêët maát caã cuöåc àúâi vò àöåc lêåp dên töåc, vò niïìm kiïu haänh cuãa chuáng noá. Giúâi úi, böë noá noái gò maâ kinh thïë. http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 10 Khöng! Àêëy laâ chuyïån nghiïm tuác rêët cêëp baách, töi yïu cêìu cö tûâ nay trúã ài phaãi cêëm tuyïåt àöëi noá khöng àûúåc quan hïå chúi búâi vúái nhûäng àûáa treã hû hoãng. Khöën khöí, em coân phaãi ài laâm, töëi mùæt töëi muäi múái àûúåc dùm ba àöìng, laâm sao biïët àûúåc noá chúi àuâa vúái nhûäng àûáa naâo. Viïåc gò chaã khoá. Nhûng khöng coá viïåc gò muöën maâ khöng laâm àûúåc kïí caã luác bom rúi, àaån nöí. Trûúác tiïn cö phaãi boã caái kiïíu thûúng con uãy mõ, yïëu àuöëi, àöång tñ laâ than thúã, khoác loác. Phaãi thêåt kiïn quyïët. Mònh kiïn quyïët maâ khöng xûã lyá àûúåc, phaãi yïu cêìu nhaâ trûúâng, àoaân thïí, cêìn thò baáo cho chñnh quyïìn. Bao nhiïu ngûúâi lúán coá àêìy àuã àiïìu kiïån laåi chõu thua nhûäng àûáa treã con. Cö thûã nghô xem, nïëu nhaâ ai cuäng nghiïm khùæc vaâ quan têm reân giuäa con nhû chuáng ta thò laâm gò coá nhûäng àûáa treã hû hoãng. Vaâ àïí toã quan niïåm cuãa mònh àuáng àùæn, kiïn àõnh, nùm noá 13 tuöíi, anh yïu cêìu cöng an huyïån cho noá têåp trung caãi taåo lao àöång saáu thaáng. Khi anh vïì tranh thuã thò chuyïån àaä xaãy ra àûúåc hai thaáng vaâ moåi viïåc àaä xong xuöi möåt caách chñnh àaáng. Nhû thïë khöng nghiïm, yïu cêìu laâm laåi, ñt nhêët laâ trûúâng húåp thùçng chaáu nhaâ töi. Caác anh hiïíu cho, mêëy chuåc nùm qua töi chiïën àêëu cuäng àïí cho con chaáu mònh nïn ngûúâi. Trong ba ngaây giam chaáu taåi àêy, chuáng töi àaä àiïìu tra, xem xeát kyä, múái kïët luêån laâ chaáu khöng tham gia vuå trêën löåt. Nhûng noá àaä cuâng ài trong àaám trêën löåt êëy. Möåt trong nùm àûáa coá möåt thùçng laâ baån noá. Chaáu cuäng bõ ruã rï rêët vö tònh thöi. Maâ töåi ai nêëy chõu. Nghôa laâ khöng coá sûå ngùn chùån möëi liïn quan aãnh hûúãng cuãa noá! Khöng ai ngùn chùån àûúåc khoaãng khöng bao la chó coá nùæng, gioá vaâ buåi àûúâng. Anh noái gò thïë? Haâng vaån con ngûúâi àöí xûúng maáu suöët bao nhiïu nùm qua àïí caác anh àûúåc yïn öín, àïí úã núi yïn öín naây caác anh giûä gòn möåt trêåt tûå xaä höåi àang xêy dûång nhû thïë àêëy. Taåi sao anh laåi laâm öìn lïn khi chûa coá chuyïån gò àaáng phaãi öìn aä? Sao laåi khöng. Thûã hoãi, úã lûáa tuöíi töi vúái anh, nïëu chó vi phaåm bùçng möåt phêìn trùm boån noá bêy giúâ, thò seä thïë naâo trûúác têåp thïí, trûúác danh dûå cuãa mònh. ÚÃ lûáa tuöíi chuáng ta quan niïåm vïì àaåo àûác vaâ hy sinh khaác. Àêëy. Noá úã chöî êëy. Caác anh àaä buöng loãng cho caã möåt lúáp ngûúâi, möåt thïë hïå sùén saâng khöng cêìn àïën cuöåc chiïën àêëu naây nûäa. Hoå seä móa mai baáng nhaåo chuáng ta laâ ngu ngöëc daåi döåt... Khöng, khöng coá chuyïån àoá. Khi cêìn cêìm suáng àïí baão vïå Töí Quöëc, hoå seä coá caách hy sinh vaâ giaânh thùæng lúåi thñch húåp vúái thúâi hoå söëng. Nhûng http://www.ebooks.vdcmedia.com 11 ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA maâ, úã huyïån ta àaä coá nguy cú gò àïí anh phaãi nöíi khuâng vúái boån töi. Sao laåi khöng. Tûâ caái ùn mùåc, ài àûáng, noái nùng àïë nhûäng yá nghô viïåc laâm... nhòn vaâo àêu töi cuäng thêëy thêët voång. Xin löîi, töi khöng thïí chõu àûång nöíi. Nïëu úã vaâo àõa võ töi, möåt anh huyïån trûúãng cöng an, thò anh seä laâm gò. Töi khöng thïí àïí nhû thïë naây. Cùn cûá vaâo àêu anh baão têët caã àïìu xêëu quaá mûác so vúái höìi anh vaâ töi cuâng cöng taác úã huyïån. Àaä baão töi khöng nùæm vûäng àûúåc nhû caác anh, nhûng thêëy khöng thïí àïí nhû hiïån nay. Kïí caã nhûäng cún gioá lúán, nïëu anh khöng thñch, anh cuäng buöåc noá laåi. Töi seä coá caách vêy boåc noá, khöng cho noá àïën, nïëu töi khöng muöën. Tûác laâ anh chui xuöëng hêìm àoáng kñn nùæp laåi. Nhûng úã hêìm cuäng phaãi coá thöng húi kia maâ. Chñnh anh múái laâ ngûúâi noái chuyïån cuãa haâng vaån nùm trûúác. Con ngûúâi bêy giúâ àaä biïët laâm ra öxy àïí thúã röìi àêëy. Thöi àûúåc, laâ chöî baån cuä, nïëu anh cûá nhêët thiïët yïu cêìu, töi seä cho chaáu vaâo caãi taåo lao àöång... Nhûng... laâm nhû thïë àïí laâm gò kia chûá. Hay laâ... chaáu noá khöng àuáng hoaân toaân nhû möåt àûáa con lyá tûúãng maâ anh àaä àõnh sùén. Coá thïí vò nhiïìu nùm úã chiïën trûúâng anh khùæc khoaãi tûâng giêy phuát mú tûúãng coá möåt thùçng con hoaân chónh moåi phûúng diïån. Àïën khi àeã noá ra vaâ caâng lúán noá caâng laâm anh thêët voång! Coá thïí laâ nhû thïë. Hoaân toaân khöng nhû anh noái. Töi laâ con ngûúâi duy vêåt, töi biïët khöng coá gò ngêîu nhiïn caã. Quy luêåt cuãa “nhên, quaã” maâ. Têët caã chó laâ nhûäng biïån phaáp. Anh Thuãy aå, quan niïåm sai thò biïån phaáp cuäng sai àêëy. Anh khöng àûúåc noái thïë. Chuáng ta àïìu laâ nhûäng chiïën sô caách maång, chuáng ta sai, nghôa laâ caách maång àaä coá nhûäng quan niïåm sai chûá gò? Coá phaãi anh àõnh noái thïë khöng? Möåt nghòn lêìn khöng, anh Thuãy aå. Töi chó muöën noái caá nhên töi vaâ anh. Nhûng maâ anh àaä noái thïë, töi xin ruát lui yá kiïën cuãa mònh. Chuáng ta àaä ài quaá xa caái thûåc tïë laâ chuyïån cuãa chaáu Tuây. Xin anh, ta kïët thuác vaâ töi seä laâm moåi viïåc theo yá anh. *** Ngûúâi laái xe phaãi àûúåc xeát xûã úã toâa aán quên sûå mùåt trêån. Caác cú quan thuå aán àang raáo riïët möåt caách cùng thùèng, coá phêìn vöåi vaä, àïí hoaân chónh höì sú. Dû luêån “quêìn chuáng” quanh böå tû lïånh chia laâm hai phña: “Phña bïnh vûåc noá laâ anh ta khöng biïët ngûúâi phaåm phaáp laâ con möåt öng àaåi taá laâm viïåc cuâng trung tûúáng tû lïånh mùåt trêån. Anh http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 12 ta cuäng khöng biïët cêåu ta coân söëng àaä chaåy vaâo rûâng cêy. Vïì lyá maâ noái: ba ngûúâi úã trïn xe, nhaâ baáo (coân söëng) trúå lyá quên phaáp vaâ chiïën sô vïå binh (àaä chïët) laâ nhûäng ngûúâi àang laâm nhiïåm vuå cêìn àûúåc baão vïå coân hai ngûúâi kia duâ sao cuäng àaä laâ phaåm nhên. Vaã laåi anh ta laâ “ dên sûå” lêìn àêìu tiïn ài phuåc vuå mùåt trêån! Phña kheáp töåi thò cho laâ bêët kïí tònh huöëng naâo xaãy ra, anh cuäng phaãi chõu traách nhiïåm vïì tñnh maång ngûúâi ngöìi trïn phûúng tiïån cuãa anh, nhêët laâ khi anh àaä nhêån mïånh lïånh ra mùåt trêån. Anh laâ dên sûå û? Trûúác muäi suáng keã thuâ khöng coá sûå hún keám vïì traách nhiïåm vaâ loâng yïu nûúác. Khi anh bõ thûúng, anh coá hûúãng caác chïë àöå nhû möåt ngûúâi lñnh khöng? Caái àoá múái laâ sûå cöng bùçng cuãa xaä höåi. Nïëu khöng laâm nghiïm vuå naây, luêåt phaáp trúã nïn vö tñch sûå vaâ aãnh hûúãng rêët lúán àïën tinh thêìn traách nhiïåm cuãa nhûäng àún võ “dên sûå” tham gia phuåc vuå chiïën dõch. Duâ “buöåc” hay “cúãi” coá quyïët liïåt àïën àêu, thò caã hai bïn àïìu biïët söë phêån cuãa anh ta chaã hïì phuå thuöåc vaâo phaáp luêåt hay dû luêån, maâ tuâ töåi hay tha böíng coá khi chó do möåt cêu noái cuãa ai àoá, möåt duyïn cúá naâo àoá hïët sûác tònh cúâ laåi laâ chên lyá maånh meä hún nhiïìu lêìn nhûäng chûúng muåc, àiïìu khoaãn coá cú súã khoa hoåc vaâ nghiïm tuác cuãa nhûäng böå luêåt. http://www.ebooks.vdcmedia.com 13 ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA Chûúng 3 Chûa thïí nghe àûúåc lúâi “buöåc” vaâ “ cúãi” cuãa ai vaâ cuäng chûa traã lúâi àûúåc cêu hoãi naâo trong haâng chuåc cêu hoãi cuãa Viïån Kiïím saát, anh ta àaä mï man úã phoâng cêëp cûáu. Anh ta ngêët ngay sau khi xe dûâng úã trûúác cöíng viïån quên y. Ngûúâi ta khiïng xaác ngûúâi chïët vaâ ngûúâi bõ thûúng xuöëng (nûãa àïm thò ngûúâi bõ thûúng cuäng khöng qua àûúåc) khöng ai àïí yá àïën sûå coá mùåt cuãa anh trïn xe. Mûúâi lùm phuát sau xe con cuãa Viïån kiïím saát àöî xõch ngay caånh xe taãi, ngûúâi ta múái tòm kiïëm nhên vêåt nguy hiïím, keã giïët ngûúâi, luác anh ta àaä “chïët cûáng” trïn ghïë laái. Möåt tuêìn sau anh ta vêîn trong tònh traång hön mï. Lêìn àêìu tiïn bõ phuåc kñch bêët ngúâ vaâ nhûäng ngûúâi chïët, ngûúâi bõ thûúng nùçm trong xe, anh ta khiïëp quaá chûa thïí hoaân höìn? Caác baác sô quên y cho biïët khöng coá hiïån tûúång àûát maåch maáu naäo, nhûng coá dêëu hiïåu cuãa bïånh têåt söët reát taái phaát... Cuäng chó trong khoaãng thúâi gian anh ta hön mï, Viïån kiïím saát mùåt trêån àaä phaái nhên viïn cuãa hoå vïì quï tòm hiïíu lai lõch cuãa anh ta. Nhûäng söë liïåu àêìu tiïn àûúåc xaác minh chñnh xaác coá chûä kyá àoáng dêëu cuãa caác cú quan an ninh vaâ chñnh quyïìn àõa phûúng laåi hïët sûác traái ngûúåc nhau. “Hùæn laâ àaåi àöåi trûúãng aác ön coá rêët nhiïìu núå maáu vúái caách maång nhêët laâ khoaãng thúâi gian tûâ nùm 1967 àïën nùm 1973”. “Hùæn laâ àaåi àöåi trûúãng, nhûng hêìu nhû lêìn naâo xaáp mùåt quên ta hùæn cuäng boã chaåy. Àêìu nùm 1973 hùæn tröën khoãi lñnh vaâ àûa vúå cuâng con tröën trong möåt baãn ngûúâi dên töåc (chûa xaác àõnh roä nguyïn nhên cuãa haânh àöång naây)”. Nhên viïn Viïån kiïím saát nghi vêën: “Möåt: coá thïí laâ sûå böë trñ cuãa àõch nhùçm möåt muåc àñch phaá hoaåi lêu daâi. Hai: do chiïën http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 14 thùæng liïn tiïëp cuãa ta, hùæn biïët roä sûå thêët baåi khöng thïí traánh khoãi àaânh tñnh kïë chuöìn trûúác àïí thoaát töåi”. Hùæn chûa thïí biïët baãn aán àang lúán dêìn lïn nhû traái nuái khöíng löì àeâ beåp thên phêån hùæn. Trong cún hoaãng höët cuãa hùæn, caái êën tûúång laâm hùæn kinh hoaâng laâ höm ra ài khöng hiïíu sao hùæn laåi gúã möìm noái vúái vúå vaâ taám àûáa con àïìu lñt nhñt nhû möåt bêìy gaâ cuâng lûáa êëp: “Maá tuåi nhoã gùæng nuöi caác con àûâng tröng chúâ töi nghe”. Chó àõnh dùån maá con noá àûâng söët ruöåt, run ruãi sao hùæn laåi noái àiïìu gúã nhû möåt àiïìm aáo trûúác tai hoåa seä xaãy ra. Nhaâ baáo àûúåc múâi laâm nhên chûáng cho vuå aán naây. Khöng chó laâ ngûúâi hiïíu roä gia àònh àaåi taá, anh coân boã ra haâng thaáng tòm hiïíu lai lõch ngûúâi laái xe nguyïn laâ àaåi àöåi trûúãng lñnh nguåy. Coá nghôa laâ anh laâ möåt nhên chûáng biïët nhiïìu chi tiïët nhêët vïì cuöåc àúâi caã hai bïn. Tuy nhiïn, anh tûâ chöëi chûa traã lúâi nhûäng yïu cêìu cuãa cú quan luêåt phaáp. Caái khiïën anh chûa thïí noái àiïìu gò laåi laâ möåt chi tiïët rêët nhoã. “Öng nhaâ baáo coá ài khöng? Töi chaåy àêy”. Mêëu chöët töåi löîi cuãa ngûúâi laái xe laâ úã àêy. Coân anh, luác xe bùæt àêìu rúâi khoãi traåm ba-rie cuöëi cuâng cuãa sû àoaân anh tûåa vaâo thaânh xe sau buöìng laái, quay mùåt laåi. Möåt tñch tùæc anh thêëy àöìng chñ thiïëu uáy quên phaáp khoáa tay hai chiïën sô xong, àûáng sau lûng hoå nheát chiïëc chòa khoáa söë 8 vaâo tuái quêìn bïn phaãi. Luác àöìng chñ thiïëu uáy nùçm xuöëng, nïëu khöng súå möåt viïn àaån úã àêu àoá, möåt toaán phuåc kñch khaác úã àêu àoá, anh coá thïí chaåy laåi bïn xe moác tuái lêëy chiïëc chòa khoáa. Noái thêåt ra, anh coá nghô àïën, nhûng chên tay run quaá, caã ruöåt gan cuäng run, anh àaânh phaãi baão mònh: Khöng, töi khöng biïët chòa khoáa úã àêu. Taåi sao anh khöng thïí duâng tiïíu liïn yïu cêìu laái xe dûâng laåi? Taåi sao anh khöng duâng suáng bùæn dûát khoáa àïí cûáu ngûúâi söëng? Àêëy laâ nhûäng cêu hoãi ngûúâi ta coá thïí àùåt ra. Têët nhiïn, hoaân toaân coá thïí laâm àûúåc, nïëu luác êëy töi khöng hoaãng höët cêìu mong chiïëc xe nhanh choáng vûúåt qua taám kilö meát àûúâng rûâng vùæng veã. Töi coá tòm kiïëm maâ khöng thêëy suáng àêu. Ngûúâi laái àaä àïí suáng xuöëng dûúái, àùåt hoå lïn trïn, anh ta laåi àang cuöëng quyát cho xe chaåy. Khöng laâm caách naâo àûúåc, töi àaä phaãi vaác ngûúâi chïët àïí ngûúâi söëng cuâng chaåy. Töi bõ ngaä lia lõa trong khi xe àaä nöí maáy. Nghô àïën baâi baáo phaãi gûãi gêëp vïì nûúác maâ coá úã laåi töi cuäng khöng thïí laâm àûúåc gò, töi àaânh phaãi theo xe àïí coân kõp baáo caáo http://www.ebooks.vdcmedia.com ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA 15 vúái mùåt trêån, may ra... Bùçng êëy lyá do tûå baâo chûäa cho mònh, nhaâ baáo àuã tû caách àïí nhêån lêëy sûå caãm àöång trên troång. Ngûúâi ta mûâng cho anh thoaát chïët vaâ tha thiïët múâi anh laâm nhên chûáng tin cêåy. Duâ anh chûa nhêån laâm nhên chûáng úã phiïn toâa, song ngûúâi ta coá thïí tin hoaân toaân nhûäng chi tiïët anh tûúâng thuêåt. Vaâo khoaãng böën giúâ chiïìu hoùåc hún gò àoá, xe àïën caách Xa Phön chûâng mûúâi ki lö meát liïìn tùng töëc àöå böí ngang böí ngûãa rêìm rêìm trïn caác “öí trêu” - chûä cuãa nhaâ baáo - chûá khöng goåi laâ “öí gaâ” àûúåc nûäa. Biïët laái xe mêët bònh tônh trûúác àoaån àûúâng nguy hiïím, thiïëu uáy quên phaáp cuái raåp ngûúâi quaát vaâo buöìng laái: Bònh tônh. Khöng coá gò àêu. Chuáng töi caãnh giúái. Xe vêîn “nhaãy” vaâ “bay” àûúåc khoaãng möåt ki lö meát, úã phña traái àûúâng, tûâ trong quaán haâng coá möåt ngûúâi àaân baâ chaåy lao ra kïu: “Pöët, Pöët” röìi lao qua àûúâng vaâo rûâng cêy. Chûa ai kõp hiïíu àiïìu gò, böîng hai phaát B41 àaä phuåt trûúác muäi xe, cuâng luác vúái nhûäng bùng AK nöí rêët àanh chuåp caã vaâo ca bin vaâ thuâng xe. Àöìng chñ thiïëu uáy truáng àaån chïët ngay, coân chiïën sô vïå binh kõp rï hïët hai bùng AK múái truáng àaån ngaä xuöëng. Töi nùçm úã saân xe vöåi vaâng bêåt dêåy bùng cho àöìng chñ êëy. Ngûúâi laái xe nhaãy lïn thuâng, àùåt àöìng chñ thiïëu uáy nùçm ngay ngùæn vaâ cuâng töi àûa chiïën sô vïå binh xuöëng ca bin. Sau àoá töi vaâ laái xe nhaãy xuöëng nùçm eáp mònh úã gêìm xe chöî baánh phña sau. Biïët àñch xaác boån àõch àaä chaåy vaâo rûâng, ngûúâi laái nhaãy lïn xe hñ huái chûäa caái gò àoá. Töi nghe tiïëng kïu tïn mònh caách chûâng nùm chuåc meát úã phña phaãi. Laái xe coá nghe tiïëng kïu êëy khöng? Khöng roä. Anh coá goåi laái xe laåi cuâng mònh cûáu hai ngûúâi, têët nhiïn chó coân möåt ngûúâi söëng? Khöng! Taåi sao anh ta laåi baão “öng nhaâ baáo úã laåi, töi chaåy àêy”. Chùæc anh ta tûúãng töi chaåy ài nêëp. Anh ta coá kiïím quên söë trûúác khi xe chaåy! Hònh nhû anh ta khöng àïí yá àïën hai chiïën sô phaåm phaáp. Nhaâ baáo traánh àûúåc sûå rùæc röëi cho mònh maâ cuäng khöng coá yá buöåc töåi cho laái xe. Ngay àïm àoá, àaåi taá Thuãy ào tûâ chöî xe dûâng àïën göëc cêy thöët nöët, röìi baão anh nhû ngûúâi ài nhêån phêìn àaä àûúåc chia. Àûúâng thùèng 78 meát, cûá goåi hùèn laâ taám chuåc meát ài. Àaáng leä anh cuäng hoãi nhaâ baáo nhû quan toâa hoãi nhûäng cêu “taåi sao?”. Taåi sao laái xe khöng tröng thêëy möåt töëp ngûúâi cûáu nhau chöî göëc cêy trïn möåt khoaãng caách ngùæn vaâ tröëng traãi àoá. Taåi sao anh ta khöng nghe thêëy tiïëng kïu cûáu giûäa im ùæng nhû túâ. Nhûng àaåi taá chó lùång leä suöët àïm lêìn moâ àïën nhûäng http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 16 àún võ àaä nhêån chó thõ cuãa tû lïånh ài tòm cûáu con öng. Tûâ mûúâi saáu àïën hai mûúâi giúâ, tûác laâ tûâ khi xe bõ phuåc kñch àïën luác àaåi taá coá mùåt úã khu vûåc êëy khöng coá dêëu hiïåu gò boån Pön Pöët trúã laåi. Vïì phña ta, luác chêåp töëi coá hai chiïëc xe taãi chaåy qua khöng dûâng laåi. Taám giúâ mûúâi phuát cuäng coá möåt àoaân xe mûúâi hai chiïëc keáo phaáo ài qua an toaân. Chñn giúâ mûúâi phuát àún võ cöng binh àïën san lêëp hai höë sêu úã mùåt àûúâng, caách núi xe bõ phuåc kñch möåt kilömeát. Chñn giúâ ba mûúi àaåi àöåi trinh saát àêìu tiïn nhêån lïånh mùåt trêån àïën xem xeát quanh vuâng xe vaâ tòm vïët tñch úã chöî ba cêy thöët nöët. Ngoaâi nhûäng vïët maáu dñnh vaâo göëc cêy, khöng coân dêëu vïët gò khaác. Têët caã nhûäng àún võ àïën sau cuäng khöng biïët gò hún. Möåt tuêìn sau caác àún võ “àõa baân” kiïím tra hïët vuâng dên cû quanh dêëy cuäng khöng ai biïët gò. Duy coá möåt ngûúâi con gaái khaá xinh hay ra mùåt àûúâng, nhûng ngûúâi ta baão cö ta àiïn, nïn khöng ai hoãi, hoùåc coá hoãi, cö ta cuäng chó móm cûúâi lùæc àêìu. Chó coân laåi hai khaã nùng: Möåt: ngûúâi söëng tûå gúä mònh ra, vaác baån chön úã chöî naâo àoá, röìi chaåy tröën caã ta lêîn àõch. Hai: chñnh keã àõch àaä àïën vaâ cúãi àûa caã hai ài. Khaã nùng naây nhiïìu hún. Khöng thïí nhû thïë. Àaåi taá phaãn àöëi kïët luêån êëy, nhûng hai mùæt öng nhùæm nghiïìn laåi. Khöng thïí cöng nhêån, nhûng öng cuäng khöng thïí rúâi khoãi caái khaã nùng laâm öng run súå êëy. Bao nhiïu nùm nay öng cùm giêån, phêîn nöå vaâ khinh bó caái kïët cuåc àen töëi nhû thïë, bêy giúâ noá laåi rúi vaâo chñnh àûáa con duy nhêët cuãa öng? Nïëu vêåy, noá bùæt àêìu tûâ àêu? Tûâ khi lïn chöët giûä úã cao àiïím, khöng chõu àûúåc gian khöí, hay àaä ngêëm ngêìm hû hoãng tûâ khi coân úã nhaâ, khi öng kiïn quyïët tòm moåi caách bûát khoãi möëi tònh muâ quaáng cuãa noá. Hay laâ noá ngêëm ngêìm tûâ bao giúâ. http://www.ebooks.vdcmedia.com 17 ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA Chûúng 4 Chó coá nhûäng biïån phaáp têåp trung raáo riïët cuãa böå tû lïånh mùåt trêån thò ba thaáng sau ngûúâi ta múái xaác àõnh àûúåc, duâ chûa chùæc chùæn, laâ con trai àaåi taá chûa chïët. Phoâng quên baáo kïët húåp vúái quên phaáp mùåt trêån àaä tòm thêëy möåt chiïëc bi-àöng nhûåa, möåt chiïëc voã àaån 130 ly, duång cuå ài lêëy nûúác vaâ möåt chi tiïët coá liïn quan àïën viïåc ba chiïën sô boã chöët àïí dêîn túái hoå trúã thaânh nhûäng keã phaåm phaáp. Àêëy laâ nhûäng ngaây noáng hún böën mûúi àöå maâ khöng coân möåt gioåt nûúác. Cho àïën töëi ngaây thûá saáu thò caã ba ngûúâi cuäng hïët caã nhûäng gioåt nûúác tiïíu. Àaåi àöåi hûáa cuâng lùæm laâ ba ngaây nûäa nûúác cuãa sû àoaân tiïëp tïë lïn, têët nhiïn chöët cuãa hoå quan troång vaâ khoá khùn nhêët seä àûúåc ûu tiïn. Chúâ hïët ba ngaây laåi thïm hai ngaây nûäa vêîn khöng coá gioåt nûúác. Chêåp töëi höm àoá àaåi àöåi laåi baáo àiïån xuöëng laâ saáng súám ngaây mai coá nûúác lïn. Àuáng laâ saáng ngaây höm sau möåt tiïíu àöåi vêån taãi coäng nûúác lïn thêåt. Nhûng hoå àaä boã ài tûâ nûãa àïm. Nïëu nhû hoå cöë gùæp chúâ! Nïëu nhû hoå khöng bõ aám aãnh búãi nhûäng lúâi hûáa heån bùçng caái àiïåp khuác ngaây mai. Ngaây mai seä coá nûúác! Ngaây mai, nïëu böå vêån taãi khöng lïn àûúåc, seä coá trûåc thùng, cöë gùæng chúâ, nhiïìu triïín voång töët àeåp lùæm. Ngaây mai tha höì... Ngaây mai. Ngaây mai vaâ nïëu nhû khöng coá caái aánh trùng rêët toã àïí hoå nhòn thêëy doâng nûúác lêëp loaáng cuãa con söng nhoã coá thïí löåi qua laâ ranh giúái giûäa hai àêët nûúác nùçm ngay dûúái chên cao àiïím cuãa hoå. Nïëu nhû... àûâng coá nhûäng cún khaát laâm cho caã ba àûáa phöìng röåp da möi boác ài tûâng lúáp, tûâng lúáp vaâ ngûúâi khö laåi tûúãng coá thïí chêm ngoån lûãa laâ àöët chaáy nhû caânh cêy khö. Nïëu nhû... Hoå bõ bùæt dïî daâng àïën vö lyá. http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 18 Caã ba ngûúâi lñnh trai treã êëy uöëng àûúåc ñt nûúác vaâo ngûúâi, têët nhiïn laâ uöëng tûâ tûâ thöi, mùåt muäi ai cuäng dêìy lïn. Röìi hoå tùæm rûãa thoãa thñch. Röìi nûúác traân trïì vaâo bi àöng, traân trïì vaâo voã àaån 130 ly. Röìi mùåc quêìn aáo. Nhûng chûa kõp cêìm suáng, thò nùm thùçng lñnh Pön Pöët àaä chôa muäi suáng vêy quanh vaâ quaát bùçng tiïëng Cùm pu chia, caái mïånh lïånh caã ba àïìu hiïíu laâ phaãi giú tay, phaãi löå qua söng sang àêët Cùm puchia. Ba ngaây sau hoå thaáo chaåy cuäng laåi dïî daâng àïën vö lyá. Vêîn laåi nùm thùçng lñnh Pön pöët êëy dêîn ba ngûúâi ra búâ suöëi àïí bùæn. Bùæt vaâo ban àïm, àem ài bùæn vaâo ban ngaây, vaâo luác mùåt trúâi gêìn àûáng boáng. Bêy giúâ múái tröng roä mùåt chuáng noá. Böën trong söë nùm thùçng coân quaá treã, khoaãng mûúâi böën, mûúâi lùm tuöíi laâ cuâng. Thùçng thûá nùm laåi quaá giaâ, trïn böën mûúi tuöíi. Trûúác khi bùæn, thùçng giaâ ruát goái thuã phaáo trong tuái quêìn ra neám xuöëng suöëi. Möåt luác sau caá lïình phïình nöíi lïn. Mùåt muäi cuãa nùm thùçng saáng bûâng, thò thaâo mûâng rúä. Chuáng àoái. Lúåi duång luác àûúåc giao nhiïåm vuå chuáng “caãi thiïån”. Theâm ùn, nhûng laåi lûúâi. Thùçng giaâ lêìm bêìm ra hiïåu cúãi troái cho ba ngûúâi löåi xuöëng vúát caá. Möåt tñch tùæc, ba ngûúâi àûa mùæt nhòn nhau. Vûâa àûúåc cúãi troái xong, caã ba cuâng möåt luác àaåp vaâ àêëm. Thùçng cêìm suáng vêîn nhùm nhùm vaâo ba ngûúâi, nhûng khöng biïët bùæn ai. Tuây giêåt àûúåc khêíu suáng cuãa thùçng bõ ngaä bùæn chïët thùçng caãnh giúái. Têët caã löåi aâo qua, nhûng chuáng kõp bùæn àuöíi theo, chïët mêët möåt ngûúâi. Hai ngûúâi boâ, nêëp traánh àaån, röìi chaåy vïì chöët. Nöîi àau thûúng vïì ngûúâi baån hy sinh vaâ tònh caãnh cuãa hai ngûúâi coân laåi àïìu diïîn ra nhû möåt troâ àuâa khöng hún, khöng keám. Hai ngûúâi kïí hïët moåi sûå tònh vúái chó huy àaåi àöåi trong möåt quan niïåm àún giaãn nhû möåt sûå sú yá mêët caãnh giaác cêìn ruát kinh nghiïåm. Nhûng ba ngaây trûúác àêy àaåi àöåi àaä baáo caáo lïn trung àoaân, trung àoaân baáo caáo lïn sû, sû baáo lïn mùåt trêån. Phoâng taác chiïën nhêån àiïån, röìi baáo caáo böå tham mûu. Böå tham mûu töíng húåp tin cuãa àún võ vaâ tin cuãa quên baáo thaânh möåt kïët luêån: ba chiïën sô cuãa àaåi àöåi Ba tïn laâ... Boã chöët chaåy sang haâng nguä quên àõch. Àaáng chuá yá: möåt trong ba chiïën sô laâ Hoaâng Tuây, con trai àaåi taá Thuãy. Nïëu trûúâng húåp khaác chuáng ta àaä coá quyïët àõnh xûã lyá, coân trûúâng húåp naây phaãi baáo caáo tû lïånh. Tû lïånh ài vùæng. Àaåi taá Thuãy nhû laâ baån, nhû laâ cöë vêën, nhûng http://www.ebooks.vdcmedia.com ÀAÅI TAÁ KHÖNG BIÏËT ÀUÂA 19 laâ thû kyá riïng, nghôa laâ ngûúâi khöng coá chûác danh gò cuå thïí, nhûng rêët gêìn guäi thên cêån cuãa tû lïånh. Luác àoá öng úã trong nhaâ riïng cuãa tû lïånh. Nghe àiïån thoaåi cuãa trûåc ban tham mûu, öng cuöëng quyát hoãi laåi. Öng gaâo lïn trong maáy: Àoá laâ keã phaãn quöëc û? Nïëu caác anh àaä coi chuáng laâ nhûäng keã phaãn böåi Töí quöëc thò coân phaãi hoãi gò nûäa. Öng buöng maáy nùçm vêåt ra ài vùng. Àïën khi öng chûa dõu nöîi àau àúán, ngûúâi ta laåi baáo caáo cho öng biïët con öng vaâ baån noá àaä trúã vïì, theo öng nïn xûã lyá thïë naâo. Noá àaä boã võ trñ chaåy sang àêët àõch, caác anh cûá cho bùæt giaãi noá vïì traåi taåm giam mùåt trêån maâ xeát hoãi nhû caác anh vêîn thûúâng laâm, sao laåi coá trûúâng húåp ngoaåi lïå! Öng àaä àõnh dùm ba ngaây sau múái theâm gùåp noá, öng seä toã roä cho noá biïët thïë naâo laâ sûå nhuåc nhaä cuãa möåt keã chaåy tröën, àêìu haâng. Chùæc rùçng meå anh bùçng loâng vúái sûå nuöng chiïìu anh àïí coá àûúåc möåt haånh phuác lúán cho böë anh nhû thïë naây? Khöng ngúâ. Khöng thïí naâo ngúâ túái sûå bi àaát àïën mûác naây. Tû lïånh trúã vïì hoãi: Taåi sao anh laåi baão bïn tham mûu giaãi quyïët nhû thïë? Thûa... Nïëu Tû lïånh úã nhaâ, moåi viïåc àún giaãn hún. Ngûúâi ta seä khöng bùæt töi noái tiïëng noái cuöëi cuâng. Vêng! Luác êëy ngûúâi ta àaä àïì cao töi nhû möåt nhên vêåt coá àêìy quyïìn haânh quyïët àõnh cuöëi cuâng söë phêån cuãa con mònh. Àuáng laâ hoå vûâa tön troång, vûâa buöåc anh phaãi lûåa choån. Taåi sao töi phaãi lûåa choån viïåc naây. Taåi vò anh muöën thïë. Thûa... töi khöng hiïíu yá Tû lïånh. Thöi àïí luác khaác. Trûúác mùæt phaãi têåp trung tòm kiïëm noá àaä. Nïëu anh thêëy cêìn ài bêët cûá àêu coá manh möëi tòm ra chaáu thò cûá ài. Baão vùn phoâng viïët möåt söë thû cho caác àún võ àïí töi kyá, anh cêìm ài cho tiïån sûå giuáp àúä. Ba ngaây sau àaåi taá coá mùåt úã àiïím cao 1224. Öng ài maáy bay vï P., röìi tûâ P. ài bùçng àûúâng böå. Khöng duâng chiïëc U oaát vùn phoâng àaä böë trñ, öng nhaãy lïn xe teác chúã dêìu. Khöng ba lö chùn maân, chó möåt chiïëc cùåp da àen vúái vaâi quyïín söí, caái kñnh viïîn caã hai goång àïìu loãng leão, möîi khi àùåt kñnh lïn mùæt phaãi duâng dêy àeo vaâo tai, möåt chiïëc baân chaãi, möåt quêìn àuâi, toaân böå gia taâi cuãa têët caã moåi chiïën dõch daâi ngùæn vaâ caác chuyïën ài cöng taác khùæp Àöng Dûúng chó coá thïë. Vêåy maâ bao giúâ öng cuäng chónh tïì vúái böå pho chiïët ly, chiïëc muä cöëi múái, möåt àöi giaây àen cao àïë tûå àoáng. Luöìn rûâng, löåi suöëi, leo àónh nuái, hay löåi buân, ài ùn tiïåc, dûå lïî troång àaåi cuäng vêîn trang bõ êëy. Ngaây diïån, àïm giùåt, quêìn aáo öng ngaây naâo cuäng saåch àeåp. Lïn àiïím cao 1224, núi http://www.ebooks.vdcmedia.com Lï Lûåu 20 con mònh chöët giûä suöët saáu thaáng trúâi, khöng phaãi àïí tòm kiïëm kyã niïåm hoùåc manh möëi vïì noá. Cuäng khöng cêìn thiïët cho möåt cöng viïåc gò, öng thêëy cêìn àïën laâ àïën, tñnh öng thïë. Ba ngaây phúi mònh giûäa nhiïåt àöå böën mûúi phêíy nùm, öng khöng ùn, khöng uöëng möåt húáp nûúác, mùåc cho caán böå àaåi àöåi tha höì van naâi. Cuöëi ngaây thûá ba khi öng àaä coá caãm giaác khöng thïí chõu àûång hún nûäa, öng lêìn ra moãm nuái, chöî nhòn thêëy doâng nûúác söng chaãy giûäa hai biïn giúái, öng öm mùåt khoác, goåi tïn con. Lêìn àêìu tiïn öng khoác. Lêìn àêìu tiïn öng goåi tïn con mònh tha thiïët àïën ngêët ài, ngûúâi ta phaãi goåi trûåc thùng mùåt trêån àïën cêëp cûáu. Khöng roä laâ mêëy ngaây sau, nhûng chùæc chùæn chûa àïën möåt tuêìn öng laåi ài böå mûúâi möåt ki lö meát ra sên bay ài C., luác maáy bay àaä nöí maáy! “Chong choáng” cuãa chiïëc trûåc thùng àaä quay tñt muâ, gioá àaä àeâ raåp coã cêy quanh àêëy, song nïëu tröng thêëy öng àang chaåy túái, noá vêîn coá thïí chúâ öng lïn, röìi múái tûå nêng mònh khoãi mùåt àêët. ÚÃ àúâi, khöng coá caái gò maâ chuáng ta khöng thïí laâm àûúåc. Öng cûúâi vúái caác chiïën sô laái. Hoå cuâng cûúâi vúái öng thoaãi maái, xem nhû viïåc laâm vûâa röìi laâ tûå nhiïn, rêët bònh thûúâng, vêîn nhû moåi khi. ÚÃ mùåt trêån naây ngûúâi ta khaáo nhau laâ maáy bay àang bay trïn trúâi, thêëy àaåi taá Thuãy lêëy noán vêîy, cuäng àöî xuöëng àïí öng ài nhúâ. Chuyïån àoá vêîn khöng ai coá thïí coi laâ sûå bõa àùåt, khi biïët rùçng suöët baãy nùm úã chiïën trûúâng “K” öng chûa hïì phaãi chúâ àúåi lúä laâng möåt lêìn. Cêìn ài àêu, khöng coá xe, öng ài böå. Ài nùm baãy cêy, hoùåc dùm baãy trùm cêy cuäng thïë thöi. Ài ngang àûúâng, nhêët àõnh öng seä ngöìi trïn xe, chó cêìn àûúâng àoá vêîn coá ö tö ài. Coân têët caã caác sên bay trïn àêët nûúác Viïåt Nam, Laâo öng muöën bay chuyïën naâo, ài àêu, têët nhiïn laâ trong phaåm vi ba nûúác Àöng Dûúng àïìu coá thïí àûúåc. Möåt lêìn ngöìi ùn cheâ luác mûúâi hai giúâ àïm, öng baão vúái baån beâ: Saáng mai vïì Haâ Nöåi baáo caáo xong, töëi möët ta laåi ùn cheâ úã àêy heâ. Tûâ Tên Sún Nhêët ài Nöåi Baâi vaâ khi trúã vïì cuäng ngêìn êëy chùång, àuáng baãy giúâ rûúäi töëi öng àaä cúãi trêìn ngöìi ùn cúm nguöåi úã caái baân ùn cheâ àuáng nhû àaä heån maâ khöng ai ngúâ, nïn khöng nhúá àïën àïí phêìn cúm öng. Àaä 56 tuöíi öng coá thïí ùn hïët nûãa xoong cúm nguöåi toaân choác, chaáy vúái nûúác muöëi. Ngon, ngon quaá. Hai ngaây röìi ùn toaân phúã xoát ruöåt khöng chõu nöíi. AÁi chaâ, nûúác mùæm úã àêu ra maâ söåp thïë. Söë mònh may ghï. Coá “Chêët”, túá http://www.ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -