Tài liệu đặc điểm tên người hán hiện nay (đối chiếu với tên người việt)

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 966 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC ----------- MÔNG LÂM ĐẶC ĐIỂM TÊN NGƯỜI HÁN HIỆN NAY (ĐỐI CHIẾU VỚI TÊN NGƯỜI VIỆT) LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC Mã số: 60 22 01 HÀ NỘI - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC ----------- Mông Lâm Đ C ĐI T N NGƯỜI H N HI N NA ĐỐI CHI U V I T N NGƯỜI VI T) U N VĂN THẠC Chuyên Mã số: : NGÔN NGỮ HỌC NGÔN NGỮ HỌC 60 22 01 khoa học: GS.TS. NGU Hà Nội - 2010 N VĂN KHANG 01. ..........................................................................1 02. ....................................................................1 03. ................................2 04. ......................................................................2 1.1. .............................................................................4 1.1.1. ......4 1.1.2. ...................................5 1.1.3. ...........................................................6 1.2. .............................................................................7 1.2.1. 1.2.2. ........7 nhân d .......................8 1.2.3. ........................9 1.2.4. ....................................10 1.3. ....................................................12 1.3.1. ..................................................................................................12 1.3.2. .......................................................................................13 1.4. .......................................................13 .....................................14 ..........................................................14 1.5.2. ........................................................15 ......................................................................................15 ) ..................................................................................16 .................18 2.2.1. .....................................18 .....................................................................18 .................................................20 ....................................................32 .......36 ..................36 ..................53 .........................................................................................63 ....................................................................................................63 ....................................................................................................64 2.4 ......................................................................................69 ..................................................................................71 .....................72 ........................72 .........................................................................................73 ......................75 3.2.4. Xu ..................................................................................76 .........................78 ...............81 ...............................................................................81 .........81 .........83 ......................................................................................85 ................................................................................86 T ..........................................................90 .........................................................................................96 MỞ ĐẦU 01. giúp cho vi c phân ọi tên, tên ng kia. V i chứ ” . “ i i còn th hi n , ... , . ầ ứ . Kh c . ầ . P Cùng trong á Trung Qu c có nh ng, nh ng nét gi ng nhau v n ra . Tuy nhiên, bên c nh nh ng nét khác bi là lí do chúng tôi thực hi 02. Mụ í ứ ,... n, t tên tài này. g ê ứu ứ 1 m gi ng nhau il . ây chính . g 03. mục í ng nghiên cứu c g ê ứ tài này là tên ; ,c , ự theo i ở t ng tên ng ... T gi a chúng. ở các C Ch Vi t ở 04. ọ ; 3680 i . ụ ầ ở ầ ầ 3 c C ơ g 1: ở ở tên riêng ( ọ ) ự ọ ( C ) ơ g2 ( ứ ). ự tên . C ng ơ g3 sự . ọ ng :① ự ó (n .② 2 ó . 3 C ơ g1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÊN NGƯỜI ở ọ ọ riêng ( ) ự ( ở ) . g 1.1. Danh x 1.1.1. ọ (onomasiology) ọ ứ ( ự ) . ọ , danh ứ ( ự ọ ) ự ọ . ọ . ọ ọ ở ,ở ầ ự P . ,... P thì . ọ Do n ự : ọ : 子(hao zi) , Nam Ninh... 4 耗 ọ 老鼠(lao shu). ọ v n th n: ọ 馄饨(hun tun), ọ 云吞 扁食(bian shi). ọ ự ,ở ọ khoai lang ở ọ Vì th , có th 地瓜(di gua)... ọ nh n xét ứ ọ ọ 红薯(hong shu), ự ự tên chung tên riêng. Tên chung(general ọ . 1.1.2. ọ ứ ự names) tên riêng (proper names) , “n ” “ ”. Tên riêng . ọ ở chung. V ọ " ở “ ọ ". 5 ọ ” ọ ở ọ , ở P ... ự ự ự . 1.1.3. 1) ọ , ự ọ y ọ ọ h, danh ọ , danh ọ , danh Hán, v.v... 2) ứ , có th phân lo i danh (1) a ọ : ứ ọ , ứ , ... ọ : (2) N ứ ứ ứ ọ , ... (3) T ầ ọ : ầ ở ứ ọ ầ ở ng ọ wang ye Da (灶王爷 zao , ta ọ ở (4) V . ọ :c ứ không g ọ (火星 huo xing) 6 , : ọ , 火星 khi con ng “ ” ứ ọ , ở ọ ầ ầ ọ ầ t, ầ . ọ Tinh. (5) ọ ,c ứ ọ ự ... ọ ứ ự ứ . ọ ọ . 1.2. Nhân danh Nhân danh ọ ứ ọ , ọ ọ chung, . 1.2.1. Nhân danh ọ ponomastics) ứ u ự , ứ ứ . ọ ọ , nhâ ọ ự . ọ 7 ứ . ự . ứ ọ ọ ọ ọ ọ ự . ự ự , . ọ , nhánh ọ ọ ọ , ọ ... ứ ọ ọ ọ trên ứ ọ c vê ự ọ . ọ , ứ ự ọ n. 1.2.2. ứ ọ ứ , ở , 8 ầ ự ứ ứ .v... ọ , . 1.2.3. ứ . , ứ d ọ . 1) , ự sinh .P ọ , Hán ọ 姓 ứ “女所生也” P 女 生(sinh) ) ọ , 姬(C ,姚(Diêu),姒(Tự),嬴(Doanh ọ 女 氏 ). ). x x p n ọ . Lúc này, . ầ T ọ ọ tên ọ “T ”, nên ọ ọ ọ 王 李 ọ 李王氏 ọ 王氏( . 9 ọ ở ứ . 2) Trong ứ , , , ên nh ... tên (号). tên ự(字 诸葛亮 ) , tên ự 亮 tên ứ 孔明 曹操( .C ), , tên ự ),tên ứ ứ . 1.2.4. ọ ứ ọ , ọ T ứ ọ c a nó. cung c p cho chúng ta . Ví d , ng h p ch trên cho th y, thông qu 姓 (tính) và ch ọ , . 钱钟书 Chung : T ? Qua kh o sát cho th y, 10 )ở ở p m t thông tin r ng, . T ứ 氏 Ch 抓周取名 , m t s thứ lên ự , ự , ở Ch . T ứ ọ ứ ọ ọ ọ ự ọ . Nhân danh ứ ọ ự “ ” ọ ự ọ ọ ọ ọ ứ ọ ọ ...c a ọ , ự ọ ứ ọ . T ứ ọ êu ở trên a ự ự ọ ự ọ ọ ứ cách . Lí do là vì, , ọ , ọ 11 . ọ ,n ứ . 1.3. N T g 1.3.1. ứ , ứ ứ , vi c ầ ọ 130 d . ọ ự ọ ở Ch 《百家姓》( ọ khoang 504 ở ứ ghi ) ọ ứ ầ ọ . ự ứ ở ự ự ứ . ọ ở : ứ :p ầ M ọ iêng ọ ứ . 12 ứ ứ :n ọ ầ ứ ọ . ứ ở ứ ôi. 1.3.2. Trung Qu c ầ ọ ứ . ứ ọ . 《华夏姓名面面观》 《姓名与中国文化》 《汉语人 2001;《姓氏探源与取名艺术》 4 《姓氏人名用字统计分析》 名文化放谈》 《从人名看五十年的变迁》 4 《中华起名艺术》 , ự ứ ự ọ . ọ ở , , trong nghiên cứu ứ ọ h 1.4. N ứ . N Nam 4 ọ ở ự ự ọ ứ 13 c ọ .N ọ ầ ọ ứ P . , i( ,1989); ( tên , 2002); , 2002); ( , 1995); ( P Khang, 2002), vv.... vi t v công b . ê 1.5. ê g 1.5.1. (nhân danh) ( họ ) “ ọ-ọ ọ “ , tê “ ” ” ” ọ ứ t ứ ọ ọ ọ 14 ọ ). 1.5.2. ầ ọ ứ , ứ + : . ứ ứ ứ ( ứ ứ ( ) n) ọ ứ : - ứ - ứ c ứ ọ. ... ứ ọ ự . 1.6. T m t s n i dung v lý ọ ọ , ọ .v... N ọ ọ ự ự . 15
- Xem thêm -