Tài liệu dạ quỳnh

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1194 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

Vùn Vinh Daå Quyânh Têåp truyïån ngùæn (Taái baãn coá böí sung) NHAÂ XUÊËT BAÃN LAO ÀÖÅNG HAÂ NÖÅI - 2000 Tùå n g caá c baå n àaä cuâ n g chung vúá i töi nhûä n g kyã niïå m khöng thïí phai múâ vïì möåt quaäng àúâi lao àöång bûún baã úã vuâng tuyïët trùæng, nhûäng ngaây àaä qua... Vùn Vinh MUÅC LUÅC 1. Hiïìn “Mú-la-cö” 5 2. Hoa àöìng nöåi 31 3. Daå Quyânh 48 4. Dûúái lúáp tro taân 69 5. Öng “Saáu Rûúäi” 85 6. Möåt nêëm möì 102 DAÅ QUYÂNH 5 Hiïìn “Mú-la-cö” aã “öëp” (1) goåi thùçng Hiïìn úã cúâ-va(2) töi úã nhû thïë laâ C àïí phên biïåt vúái Hiïìn “Ni ken”, Hiïìn “thuöëc têy”, Hiïìn “àêìu boâ”, Hiïìn “tyá toâ”, Hiïìn “hoái”, Hiïìn “hen”, .v.v... Taåi sao thùçng Hiïìn coá biïåt danh nhû thïë? Xin àöåc giaã xem höìi sau seä roä. Chó biïët caái êën tûúång àêìu tiïn khi gùåp Hiïìn “Mú-la-cö” (3) trïn chiïëc phi cú IL-86 cuãa haäng haâng khöng Nga chúã chuáng töi sang vuâng tuyïët laånh, laâm töi nhúá maäi khöng quïn... Khi chiïëc phi cú khöíng löì gêìm lïn tùng töëc, lao nhû tïn bùæn röìi bêët ngúâ böëc lïn khoãi mùåt àêët, caái caãm giaác “thoaát naån” thêåt laâ dïî chõu. Mêëy trùm con ngûúâi bõ vêìn, bõ àaánh taã túi haâng mêëy thaáng trúâi tûâ khi laâm giêëy túâ thuã tuåc cho àïën cûãa khêíu sên bay Quöëc tïë, mùåt muäi phúâ phaåc, möì höi àêìm àòa, thúã hùæt ra, múái (1) “ÖËp”: Khu nhaâ úã têåp thïí (2) Cúâ-va: Cùn höå (goåi tùæt) (3) Mú-la-cö: Sûäa http://ebooks.vdcmedia.com 6 Vùn Vinh daám tin mònh àaä “ài thoaát”... Nhûäng haâng ngûúâi khöën khöí, xïnh xang trong nhûäng böå quêìn aáo boâ röång thuâng thònh thiïm thiïëp nguã ngöìi, chaã mêëy ai coân coá têm trñ maâ ngùæm trúâi, ngùæm àêët trïn chñn têìng mêy... Hiïìn “Mú-la-cö” ngöìi caånh töi. Gaä gaây nhom, mùåt xanh xao, tay chên leão kheão, caái àöìng höì Sen-cö-phai thñt hïët nêëc vêîn tuåt trïî xuöëng mu baân tay hoåc troâ gêìy guöåc. Gaä traåc mûúâi taám, hai mûúi laâ cuâng, duâ àaä àïí haâng ria tú trïn meáp... Roä laâ gaä vûâa thoaát tuöíi hoåc troâ ài “xuêët khêíu lao àöång” theo tiïu chuêín böë meå(!) Gaä ngaã vaâo vai töi maâ nguã, nhûng böîng choaâng tónh rêët nhanh khi caác chiïu àaäi viïn haâng khöng ngûúâi Nga àêíy xe ài doåc caác haâng ghïë phên phaát khêíu phêìn. Gaä coá veã chêìn chûâ khöng muöën ùn röìi àöåt nhiïn vöì lêëy thòa dôa... Tröng gaä ùn maâ töåi nghiïåp. Nhû keã chïët àoái taám mûúi àúâi ngöìi trûúác mêm cöî ngaây Tïët. Chao öi! Caái bûäa ùn ngon àùåc biïåt maâ úã nhaâ mêëy ai trong luä chuáng töi àûúåc thûúãng thûác. Toaân moán ùn Têy... Hiïìn “Mú-la-cö” ùn ngêëu nghiïën, khi chuáng töi chûa xong moán àêìu tiïn thò gaä àaä laâm xong miïëng baánh sûäa cuöëi cuâng traáng miïång... Nhûng vûâa ùn xong, böîng gaä trúån mùæt, hai tay bûng lêëy miïång vaâ tûâ buång gaä cûá cuöån http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 7 lïn tûâng àúåt soáng. Biïët gaä bõ nön, töi vöåi ruát tuái nön sau lûng ghïë àûa cho gaä. Hiïìn “Mú-la-cö” phuåc xuöëng saân maáy bay nön thöëc nön thaáo, nön bùçng hïët bûäa cúm “Têy” àêìu tiïn, nön ra caã möåt lö baánh cuöën, chùæc laâ dû êm cuãa bûäa liïn hoan chia tay úã nhaâ, nön ra caã mêåt xanh mêåt vaâng... Nön xong, gaä guåc xuöëng thaânh ghïë, ruä rûúåi nhû con gaâ bõ cùæt tiïët. Moåi ngûúâi xung quanh xuám vaâo xoa àêìu, giêåt toác mai, àûa nûúác uöëng, xöëc lïn, gaä múái tónh. Trïn gûúng mùåt xanh xao, àoái ùn, àöi mùæt gaä lúâ àúâ xem ra àaä coá thêìn sùæc. Töi öm hùæn hoãi nhoã: - Em laâm sao thïë? Say maáy bay hay bõ caãm? Coá cêìn goåi baác sô khöng? Gaä thïìu thaâo xua tay: - Khöng... khöng cêìn... em khöng bõ gò àêu... - Khöng bõ maâ nön hïët caã... sûác àêu maâ bay? Em laâm moåi ngûúâi hïët caã höìn...! - Em khöng ùn àûúåc sûäa... ngûãi muâi laâ buöìn nön röìi. Tûâ beá em àaä ùn sûäa boâ bao giúâ àêu... maâ thûác ùn moán naâo cuäng coá sû... ú... û... ûäa... kinh quaá. Em àõnh cöë ùn nhanh cho xong maâ khöng öín... Dûát lúâi, gaä laåi nhoãm dêåy vúá lêëy tuái nön... http://ebooks.vdcmedia.com 8 Vùn Vinh AÂ! thò ra laâ vêåy. Khöën khöí cho caánh nghiïån cúm caâ, rau muöëng luöåc, quen ùn chay tûâ beá, bêët ngúâ phaãi sûåc cúm “Têy”. Loâng töi thoaáng möåt chuát buöìn, chua chaát. Tûâ luác àoá trïn chùång àûúâng bay daâi dùçng dùåc ngoát vaån cêy söë, gêìn hai chuåc giúâ àöìng höì, gaä chó daám ùn hoa quaã, uöëng nûúác ngoåt cêìm cûå. Chuáng töi nhûúâng nhûäng àöì ùn khöng muâi bú, sûäa cho gaä vaâ töi nghô aái ngaåi thay cho gaä. Röìi nay mai, gaä söëng sao àùång úã caái xûá súã ngûúâi ta thñch xúi nhiïìu thûá àoá... * * * ÊËy vêåy maâ sau coá möåt thaáng trúâi thöi, gaä àaä nöíi tiïëng vò biïåt taâi uöëng sûäa thay cúm. Àïí caái tïn Hiïìn “Mú-la-cö” àûúåc truyïìn ài nhû möåt huyïìn thoaåi. Gaä khöng ùn uöëng möåt thûá gò ngoaâi sûäa. Maâ laâ sûäa tûúi chñnh cöëng nheá! Thûá sûäa maâ lùæm keã biïët uöëng sûäa nghô coân ghï ghï vò noá àûúåc vùæt trûåc tiïëp tûâ vuá con boâ ra. Cûá möîi lêìn ra Ma-ga-din mua thûåc phêím gaä chó xaách vïì vaâi bõch sûäa loaåi möåt lñt àïí uöëng dêìn caã ngaây caã àïm. Vò gaä uöëng toaân sûäa trûâ bûäa nïn chó thoaáng tröng thêëy gaä, ngûúâi ta nghô ngay àïën tûâ “”Mú-la-cö". Vaâ ngöìi gêìn gaä luön coá muâi gêy gêy buöìn nön. Ngay http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 9 caã caánh thúå ngûúâi Nga nhòn gaä tu sûäa cuäng tröë mùæt, ngêy ngûúâi àûáng xem, nhòn gaä nhû möåt vêåt thïí kò dõ. Maâ tröng gaä tu sûäa ai cuäng phaát theâm... Möåt húi gêìn nûãa bõch. Chaâ! chaâ! Gaä lau meáp. Moåi ngûúâi ngöìi vaâo baân ùn, gaä giúã sûäa ra... giúâ ài ùn ca, gaä khöng bêån têm. Maáy vêîn chaåy, vúá höåp sûäa trïn noác maáy, ngûãa cöí hay laâm tûâng nguåm nhêm nhi nhû uöëng rûúåu vêåy... Chaã thïë maâ gaä luön vûúåt àõnh mûác, àûúåc thúå caã khen laâ chùm chó, boã caã ùn... Chó khöí möåt nöîi ngöìi chöî naâo, moåi ngûúâi cuäng àem chuyïån gaä ra kïí, thïm dêëm thïm úát àïí cûúâi lùn cûúâi löån... Coá thùçng cûúâi lùn caã ra àêët giaäy àaânh àaåch, bõ thùæt ruöåt phaãi ài cêëp cûáu. Nhûng phuä möìm vaâ àöåc miïång nhêët laâ thùçng Tiïëu “khó”. Hùæn vöën laâ tay chúi búâi baåt maång, laâm möåt àöìng tiïu mûúâi àöì n g, tröå m cùæ p , àô àiïë m , baâ i baå c ... Gùå p Hiïì n “Mú-la-cö” úã àêu hùæn cuäng ngaã muä chaâo; trïn möi núã möåt nuå cûúâi àïìu giaã, röìi xoã xiïn: - Naâ y ! Hiïì n “Mú-la-cö”! Meå maâ y àeã maâ y trong chuöìng boâ hay sao maâ maây nghiïån sûäa tûúi thïë haã? Hay öng bö maây laâ boâ àûåc nïn coá gien di truyïìn? Hiïì n “Mú-la-cö” thûúâ n g im lùå n g khöng traã lúâ i . Nhûng nhòn mùåt gaä thoaáng nhúåt ài, töi biïët gaä phaãi http://ebooks.vdcmedia.com 10 Vùn Vinh àem hïët nghõ lûåc àïí nñn nhõn àoân chúi vö vùn hoaá, nhûä n g lúâ i chêm choå c àöå c àõa chùè n g coâ n chuá t nhên tònh... * * * ÚÃ cuâng Cúâ-va vúái Hiïìn “Mú-la-cö”, töi hiïíu thûåc ra gaä àêu dïî daâng coá àûúåc “biïåt taâi” nhû vêåy. Töi àaä chûáng kiïën gaä têåp luyïån uöëng sûäa thay cúm kiïn trò nhû nhûäng mön àöì I-ö-ga. Ngaây àêìu gaä uöëng tûâng nguåm nhoã. Nön thöëc, nön thaáo, nön xong laåi uöëng, mùå t gaä nhùn nhoá , bõt muä i nhû uöë n g thuöë c àùæng... Ngaây thûá hai, thûá ba, nön ñt hún. Ngaây thûá nùm taåm öín, gaä tu liïìn nûãa bõch, laåi oeå, laåi mûãa. Gaä nùçm vêåt trïn giûúâng, bõch sûäa àïí àêìu giûúâng, dûúái chên giûúâng laâ caái xö tön... Ngaây thûá saáu gaä gia giaãm, röìi tùng lûúång tûâ tûâ, bònh tônh hún. Àïën ngaây mûúâi lùm thò gaä àùæc àaåo. Möåt thaáng thò nöíi tiïëng khùæp “öëp”, àûúåc gaán biïåt hiïåu vò taâi uöëng sûäa àiïu luyïån. Nhûng cuäng vò söëng cuâng Hiïìn “Mú-la-cö” maâ töi hiïíu gaä àêu coá nghiïån, coá thñch sûäa vaâ chaán cúm nhû vêåy. Àaä bao lêìn khi muâi xaâo nêëu böëc lïn, töi thêëy gaä boã ài sang phoâng khaác hoùåc àùæp chùn giaã vúâ nguã say... http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 11 Nhêët laâ höm nay àêy, ngaây Tïët cöí truyïìn cuãa dên töåc, quï hûúng, baân ùn àêìy bia, rûúåu, võt quay, gaâ raán, caã nem cuöën Saâi goân nûäa, bñt tïët thúm lûâng, nöìi cúm böëc khoái ngaâo ngaåt... Phoâng naâo chaã vêåy. Hiïìn “Mú-la-cö” nùçm àùæp chùn trïn giûúâng, quay mùåt vaâo trong vúâ nguã . Nhûng mêë y àûá a chuá n g töi biïë t gaä àang nuöë t thêìm nûúác boåt. Khi tiïëng thòa, dôa, baát àuäa, cöëc cheán va nhau laách caách, gaä trúã mònh thúã daâi. Chuáng töi àûa mùæt nhòn nhau, loâng nhû ngheån laåi. Miïëng ùn àùæng ngùæt. Hoâa “hñp” àïën bïn gûúâng Hiïìn “Mú-la-cö” gioång bûåc tûác, xoát xa: - Hiïìn úi! Dêåy ngöìi ùn vúái boån tao cho vui ài maây. Höm nay laâ Tïët maâ! - Em khöng ùn àêu. Em uöëng sûäa no röìi. Caác anh cûá ùn uöëng tûå nhiïn ài. Chñnh “muâ” gùæt goãng: - Nhûng ngöìi ùn maâ nhòn maây thïë thò nuöët thïë à... naâo àûúåc. Laâm gò maâ laâm khöí caái thên caái àúâi nhû thïë! Hiïìn “Mú-la-cö” ngöìi phùæt dêåy àõnh ài khoãi phoâng. Caã luä chuáng töi xuám vaâo keáo gaä: http://ebooks.vdcmedia.com 12 Vùn Vinh - Dêåy! Ra ùn cuâng cho vui. Sao maây kyâ quaái thïë. n höm nay thöi. Mai maây muöën uöëng caã thuâng sûäa cuäng àûúåc. Chuáng tao khöng eáp nhûng höm nay thò phaãi ùn. Gaä göìng ngûúâi chöëng laåi, lùæc àêìu quêìy quêåy, mùæt rûng rûng: - Khöng! Àaä baão khöng ùn laâ khöng. Sao caác anh aác thïë, cûá eáp em. Chuáng töi khöng noái nûäa. Ngûúâi löi, ngûúâi àêíy, àiïåu gaä ra baân ùn, êën gaä ngöìi xuöëng. Gaä ngöìi nhû ngûúâi chõu töåi nhûng mùæt cûá nhòn nhû bõ thöi miïn vaâo caác moán ùn trïn baân. Loâng töi àau nhû thùæt. Töi tiïëp gaä. Luác àêìu gaä ùn nhêín nha, nhoã nheå nhû ngûúâi öëm dêåy nhûng röìi khöng kòm chïë àûúåc, gaä ùn ngêëu nghiïën, uöëng bia ûâng ûåc. Chuáng töi thay nhau gùæp cho gaä. Nhûng chó mûúi phuát gaä àaä àûáng lïn caáo tûâ. Gaä súå ùn laåi thò quen miïång û? Khöng! Mùåt gaä tûúi tónh nhû möåt ngûúâi tuâ múái àûúåc tûå do. Nhû võ sû höí mang thiïëu quaã tu àûúåc phaá giúái. Chuáng töi àang mûâng vò keáo gaä trúã laåi vúái nïëp ùn uöëng bònh thûúâng thò böîng dûng gaä trúån mùæt “oeå” möåt tiïëng röìi khöng kõp chaåy ra toa-leát, gaä nön thöëc, nön thaáo, traã laåi àuã bûäa tiïåc mûâng xuên. http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 13 Buång gaä cuöån lïn tûâng àúåt nhû höm trïn maáy bay ùn phaãi sûäa boâ. Caã luä chuáng töi hoaãng höìn bïë gaä lïn giûúâng, lêëy khùn lau mùåt, xoa dêìu, hö hêëp nhên taåo, vûâa lay vûâa goåi maâ gaä cûá laã ài nhû con gaâ bõ cùæt tiïët. Möåt laát gaä tónh laåi, gaä xua tay, mùåt maây nhúåt nhaåt: - Khöng! Khöng sao àêu... caác anh cûá tiïëp tuåc ài... mùåc em nùçm àêëy... nheå nhoäm röìi... - Maây laâm sao? Caãm hay say bia? - Khöng say bia, khöng caãm. Taåi em boã cúm boã thõt lêu quaá röìi... ùn vaâo khöng chõu àûúåc... - Thïë maây coá thêëy ngon miïång khöng? - Ngon. Ngon lùæm. Nêëu kheáo. Nhûng uöëng sûäa caã nùm quen röìi. Em van caác anh. Tûâ nay àûâng bùæt em ùn gò nûäa. Cûá àïí em uöëng sûäa thöi... Chuáng töi nhòn nhau lùæc àêìu aái ngaåi. Thûúng gaä vö hònh chung àaä laâm khöí gaä thïm. Bûäa tiïåc giaãi taán, caã luä ruát lui khöng keân khöng tröëng cho thùçng Hiïìn beá boãng töåi nghiïåp nhêët cúâ-va àûúåc nghó ngúi... * * * Thêåt bêët ngúâ, töi àaä hiïíu àûúåc àiïìu bñ hiïím cuãa con ngûúâi kò dõ êëy. Töi coân nhúá àoá laâ möåt buöíi saáng muâa http://ebooks.vdcmedia.com 14 Vùn Vinh àöng giaá laånh nùm 1989. Möåt muâa àöng khùæc nghiïåt nhêët cuãa nûúác Nga. Cöng cuöåc “caãi töí” caâng êm thêìm dûä döåi, nïìn kinh tïë caâng xuöëng döëc. “Viïåt cöång” raä rúâi, àoaâ n quên “lûu vong” ngaâ y caâ n g àöng àaã o . Hiïì n “Mú-la-cö” höm àoá nùç m lyâ khöng chõu ài laâ m . Hoâ a “hñp” Chñnh “muâ” ra sûác lay maâ gaä vêîn ò ra. Hoâa “hñp” vùng tuåc, lêím bêím: - Meå khó! Uöëng sûäa caã nùm bêy giúâ maây múái chïët. Sinh bïånh röìi àêëy. Ngûúâi ta söëng phaãi coá cúm, coá gaåo, coá rau, coá thõt. Mònh laâ ngûúâi Viïåt Nam, laåi chó nöëc toaân sûäa. Khöën naån! Caái thên laâm töåi caái àúâi. Maây nghó khöng pheáp bêy giúâ laâ noá töíng cöë vïì nûúác ngay àêëy con aå! Hiïìn “Mú-la-cö” vêîn nùçm im khöng àöång àêåy. Caã boån ài laâm coân riïng töi laâm ca chiïìu nïn cûá nùçm maâ nghô miïn man. Töi linh caã m coá àiïì u gò uêí n khuá c trong loâng gaä. Caái thùçng àaä coá gan coá chñ uöëng sûäa trûâ bûäa haâng nùm khöng thïí coi thûúâng àûúåc. Böîng Hiïìn “Mú-la-cö” trúã mònh goåi töi: - Anh Viïåt úi! sang em nhúâ tñ... Töi àïën bïn giûúâng gaä. Hiïìn “Mú-la-cö” khoaác chùn ngöìi dêåy, khoác nêëc lïn: http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 15 - Anh úi! em buöìn lùæm nhûng coá hai hiïíu loâng em àêu. Ai cuäng coi em laâ möåt thùçng kyâ dõ nïn em cuäng chùèng muöën thanh minh, vaâ khöng biïët baây toã cuâng ai. Nhûng höm nay em thêëy cêìn phaãi têm sûå vúái anh vò em àaä quyïët. Khöng thò khöng thïí söëng nöíi... Töi lùång im nùæm tay gaä. Baân tay hoåc troâ giúâ àaä chai saån vò cöng viïåc nùång nhoåc trong nhaâ maáy. Gaä khöng khoá c nûä a maâ trong àöi mùæ t raá o hoaã n h àaä aá n h lïn nhûäng tia saáng khaác thûúâng. Gaä nhû àang nhòn vaâo möåt coäi xa xùm trong têm tûúãng. Gioång gaä àïìu àïìu, chua xoát: - Anh Viïåt aå! Höm àêìu gùåp em trïn maáy bay anh biïët àêëy, em coá ùn àûúåc sûäa àêu. Nhaâ ngheâo tûâ beá, biïët sûäa laâ gò. Vêåy maâ giúâ àêy em khöng ùn àûúåc cúm nûäa. Ruöåt gan, luåc phuã, nguä taång noá quen röìi. Khöng uöëng sûäa chó coá maâ chïët àoái thöi... - Thïë ai bùæt em uöëng sûäa maâ em laâm khöí mònh nhû thïë. Sao khöng ùn uöëng bònh thûúâng nhû moåi ngûúâi? Gaä im lùång, quay mùåt ài. Nûúác mùæt laåi lùn trïn goâ maâ xanh xao: - Ai bùæt em uöëng sûäa û? Chùèng ai bùæt. Àöìng tiïìn noá bùæt anh aå! Höm àêìu ra Ma-ga-din mua thûåc phêím, http://ebooks.vdcmedia.com 16 Vùn Vinh thuá thûåc tröng thêëy möåt àöëng sûäa tûúi em àaä ruâng mònh, buöìn nön, xong xem giaá thêëy coá ba mûúi hai cöëp möåt lñt thò em naãy ra yá nghô thûã laâm möåt con toaán kinh tïë xem sao. Möåt cên gaåo mua àûúåc ba bõch sûäa to àuâng, coá gêìn möåt ruáp. Nïëu mònh uöëng sûäa trûâ bûäa àûúåc thò lúåi vö cuâng. Vûâa àuã chêët, vûâa reã. Gaåo thò coân phaãi mua thûác ùn. Mònh seä coá tiïìn àïí daânh gûãi vïì nhaâ. Vò em sang àêy, ngoaâi caái àöìng höì mua bùçng tiïìn ài vay coá haâng hoå gò àêu. n uöëng nhû moåi ngûúâi thò thaáng lûúng laâ vûâa xoùèn. Thïë laâ em quyïët têm phaãi têåp uöëng sûäa bùçng àûúåc, uöëng thay cúm... Chaâ! Sao àúâi laåi coá nhûäng thùçng tiïët kiïåm chi tiïu kyâ quùåc àïën nhû vêåy. ÚÃ bïn naây, töi àaä phaãi chûáng kiïën bao caãnh nhoåc nhùçn cú cûåc àïí coá àöìng tiïìn gûãi vïì nhaâ, nhûng quaã thêåt àêy laâ möåt “ca” hiïëm thêëy. Coá caái gò ngheân ngheån dêng lïn cöí töi. Nùæm àöi vai gêìy guöåc cuãa Hiïìn “Mú-la-cö”, töi noái: - Sao khöng viïët thû nhúâ gia àònh gûãi ai ñt haâng àem sang. Coá tñ vöën dïî xoay xúã coá hún laâ nhõn ùn, uöëng sûäa trûâ bûäa thïë naây haã em? - Anh úi! chuyïån nhaâ em àau loâng lùæm. Em nghô àuã caách röìi. Khöng coân löëi thoaát àêu anh... http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 17 Gaä guåc àêìu vaâo vai töi thöín thûác... * * * Hoaân caãnh cuãa gia àònh Hiïìn “Mú-la-cö” thêåt quaá eáo le. Böë hùæn àaánh àaân nguyïåt cho möåt àoaân ca muáa dên töåc. Tay àaân àiïu luyïån, coân saáng taác khaá nhiïìu, am hiïíu sêu sùæc êm àiïåu dên gian. Öng coân say mï nghiïn cûáu àïí caãi tiïën cêy àaân. Song àúâi nghïå sô taâi thûâ a maâ tiïì n thiïë u . Meå hùæ n laâ nhên viïn möå t xñ nghiïåp thûåc phêím. Chûä ñt nhûng tiïìn nhiïìu. Khöng chõu nöíi sûå chò chiïët cuãa miïëng cúm manh aáo, “núå aáo cúm phaãi traã hònh haâi”, böë hùæn phêîn chñ boã ài àaåp xñch lö. Öng nghïå sô àaân nguä cung vöën àaä ho lao tûâ lêu laåi phaãi laâm caái nghïì oaái oùm, traái khoaáy, nhoåc nhùçn nïn tai hoaå àaä xaãy ra. Möåt lêìn, vaác bao àûúâng leo lïn cêìu thang möåt nhaâ haâng, öng bõ khuyåu chên ngaä lùn xuöëng, treåo xûúng söëng, nùçm bêët àöång nûãa nùm. Baâ vúå caâng coi thûúâng, gheã laånh. Ngûúâi nghïå sô ngheâo laåi giêìu loâng tûå troång, àaä quyïët àõnh ly hön ngay trïn giûúâng bïånh. Hiïìn “Mú-la-cö” úã vúái böë, àûáa em gaái úã vúái meå... http://ebooks.vdcmedia.com 18 Vùn Vinh - Buöìn lùæm anh úi! Tûâ àoá cuöåc söëng cuãa em thêåt laâ khuãng khiïëp. Xêëu höí vúái baån beâ. Böë meå em úã hai núi. Nhûäng buöíi trûa ài hoåc vïì, em cûá lang thang khöng muöën vïì nhaâ. Luác nùçm nhaâ böë, luác ùn nhaâ meå. May coân ñt àöì cöí öng baâ àïí laåi, baán ài, böë con múái cêìm cûå àûúåc qua ngaây. Röìi böë em baán saách, baán àöì àaåc. Röìi em phaãi boã hoåc ài búm xe lêëy tiïìn nuöi böë. Meå em lêëy ngay öng chöìng khaác. Öng naây àöëi xûã vúái em gaái em thêåt àöåc aác. Hai anh em gùåp nhau laâ öm nhau khoác. Noá khöí thïë maâ ngaây noá beá, mêëy lêìn em àaä àaánh noá, baão noá ùn tham. Bêy giúâ luác naâo nghô àïën noá em cuäng ûáa nûúác mùæt. Öng böë dûúång àaâo moã xong cuäng chuöìn. Em khöng giêån meå, chó thûúng thöi, vò dêîu sao cuäng laâ meå mònh, cuäng chó vò ngheâo khoá maâ gia àònh em tan naát. Khi cú quan cuä cuãa böë em coá tiïu chuêín cho con eåm ài “xuêët khêíu lao àöång”, hoå nhúá àïën hoaân caãnh böë em, daâ n h cho möå t xuêë t . Em ài ngay. Em quyïë t phaãi kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn àïí gia àònh em laåi àûúåc àoaân tuå. Trûúác höm ra ài, hai böë con thûác trùæng àïm. Em nùæm tay böë em: “Con ra ài laâ àïí baáo hiïëu böë, àïí kiïëm tiïìn, chó vaâi thaáng àûúåc gûãi haâng 10 cên con seä gûãi vïì ngay. Böë àûâng lo lùæng gò böë nheá”. Böë em run http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 19 run cêìm tay em. Öng vûâa thúã höín hïín vûâa noái: “Böë ngheâo heân nïn con khöí cûåc. Hoåc gioãi maâ phaãi boã dúã dang, con coá nùng khiïë u veä maâ cuä n g khöng àûúå c hoåc...”. Ngaây úã nhaâ, em àaä ài thi toaán toaân thaânh phöë, caã thi veä nûäa, àïìu àûúåc giaãi thûúãng caã, anh aå! Mùæt böë em nhoeâ lïå: “Böë mang töåi vúái con nhiïìu lùæm. Chïët khöng nhùæm mùæt àûúåc. Con àûâng noái baáo hiïëu maâ böë àau loâng lùæm con úi! Sinh ra con maâ khöng nuöi nêëng con àûúåc tûã tïë cho bùçng beâ bùçng baån... Con quyïët chñ ài, böë khöng daám giûä, nhûng nghe ngûúâi ta noái úã bïn êëy söëng cuäng cûåc khöí lùæm con aå. Gò bùçng cûá úã nhaâ böë con no àoái coá nhau, böë taân têåt nhûng xoay xúã laâm thïm tiïìn êm phuã vaâ ài àaánh àaân cho ngûúâi ta cuáng baái cuäng qua ngaây àûúåc con aå. Böë chùèng àoâi hoãi gò con àêu, chó mong con choáng vïì àoaân tuå. Nghô àïën con múái ngêìn êëy tuöíi àêìu, beá khöí súã, thiïëu thöën tònh caãm, múái lúán lïn àaä phaãi tha phûúng cêìu thûåc, loâng böë chua xoát lùæm con úi! Böë àïí quaã chanh naây úã trïn baân àïí chúâ tûâng ngaây con vïì vúái böë. Nhúá àûâng tham cöng tiïëc viïåc, khöí quaá thò vïì vúái böë con aâ. Gò thò àêy cuäng laâ quï hûúng àêët nûúác mònh...”. Hún möåt nùm röìi, quaã chanh giúâ chùæc àaä heáo quùæt queo. Cûá nghô àïën quaã http://ebooks.vdcmedia.com 20 Vùn Vinh chanh heáo laâ em caâng nghô mònh phaãi àûáng lïn chûá khöng thïí guåc ngaä àûúåc. Cûá möîi buöíi töëi sau khi uöëng xong bõch sûäa cuöëi cuâng em laåi nghô thïë laâ höm nay mònh laåi búát àûúåc möåt ruáp röìi. Em ghi söí tûâng ngaây... - Vêåy thïë öng giaâ bêy giúâ ra sao? - Àaä nûãa nùm em khöng nhêån àûúåc thû. Loâng em luác naâo cuäng nhû lûãa àöët. Em caâng nöëc sûäa túån. Höm qua múái nhêån àûúåc thû em gaái em, noá baáo tin böë em vò nghô ngúåi nhúá em nhiïìu maâ bïånh lao ngaây caâng nùång. Noá cuäng baáo tin noá àaä xin ài laâm úã möåt nhaâ haâng àïí coá tiïìn nuöi böë, vò khöng hiïíu sao haâng 10 cên em gûãi vïì mêëy lêìn röìi chûa nhêån àûúåc. Caái ûúác mú sang àêy kiïëm àûúåc tiïìn nhiïìu àïí gûãi vïì bêy giúâ em múái caâng thêëy viïín vöng. Laâm quêìn quêåt, nhõn ùn, nhõn mùåc maâ daânh duåm àûúåc laâ bao. Gûãi möåt tyá haâng cuäng khöën khöí. Buön thò phaãi coá vöën, coá dêy coá rúå, maâ em thò thên cö thïë cö, coá gò àêu. Caãnh nhaâ thò ngaây möåt buöìn thïm, àaä chùèng àoaân tuå àûúåc giúâ laåi thïm tan naát. Em gaái em noá ài laâm nhaâ haâng... Laâm nhaâ haâng thò coân gò àúâi con gaái nûäa... - Hay bêy giúâ em quay vïì...? http://ebooks.vdcmedia.com DAÅ QUYÂNH 21 - Vïì nûúác û? Tiïìn àêu mua veá maáy bay. Maâ, khi ài em coân phaãi vay mêëy chó, lêëy gò maâ traã núå? Hiïìn “Mú-la-cö” tûåa lûng vaâo tûúâng, mùæt múã trûâng trûâng, tay nùæm chùåt, nûúác mùæt lùn trïn goâ maá xanh xao... Töi chùèng thïí noái àûúåc möåt lúâi an uãi bêy giúâ laâ giaã döëi taân nhêîn. Töi múã cûãa ài ra ngoaâi trúâi cho àúä ngöåt thúã, quïn caã mònh khöng àöåi muä vaâ khoaác thïm aáo reát. Töi ngûãa mùåt lïn trúâi hy voång tuyïët laånh quêët vaâo mùåt vaâ da thõt töi cho nöîi àau tï daåi ài... Bêìu trúâi vêîn xaám nùång nhû chò... töi lang thang vaâo vûúân cêy tuyïët phuã trùæng àïën rúån ngûúâi, ngöìi xuöëng chiïëc ghïë göî söìi giaá laånh, nghô miïn man... Àïm höm êëy, ài laâm vïì, caã cúâ-va töi xön xao vò Hiïìn “Mú-la-cö” àaä biïën mêët. Hoâa “hñp” baão töi: - Em tan ca saáng vïì àaä khöng thêëy noá àêu, chó coá maãnh giêëy noá viïët laåi àïí trïn göëi, anh xem ài. Töi cêìm maãnh giêëy vaâ nhòn caái giûúâng boã khöng, chùn àïåm gêëp goån gaâng, phùèng phiu. Chó veãn veån vaâi doâng ghi nguïåch ngoaåc vöåi vaâng, luãng cuãng: Kñnh gûãi caác anh Viïåt + Hoâa + Chñnh... Em xin löîi caác anh vò àaä ra ài àûúâng àöåt thïë naây, nhûng vò hoaân caãnh riïng, em phaãi choån con àûúâng http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -