Tài liệu D830-tscd thue tai chinh

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY D830 1/4 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH A. Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 MỤC TIÊU Đảm bảo TSCĐ thuê tài chính là có thực; thuộc quyền sở hữu của DN; được hạch toán và đánh giá đầy đủ, chính xác, đúng niên độ; và trình bày trên BCTC phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu C. Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu Người thực hiện Tham chiếu THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục I. Thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguy ên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trướ c và phù hợp với quy định của chuẩ n mực và chế độ kế toán hiện hành Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY D830 2/4 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 . 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích 1 So sánh, phân tích tình hình tăng, giảm của TSCĐ thuê tài chính năm nay so với năm trước, đánh giá tính hợp lý của biến động lớn. 2 Kiể m tra tính hợp lý của việc xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, so sánh với Thô ng tư số 203/ TTBTC ngày 20/1 0/20 09 và CMK T liên quan . 3 So sánh tỷ lệ khấu hao trung bình cho các nhóm tài sản với niên độ trước và yêu cầu giải trình nếu có sự thay đổi. 4 Ước tính chi phí khấu hao theo nhóm tỷ lệ khấu hao, so sánh với chi phí khấu hao do DN tính và giải thích những khác biệt (nếu có). III. Kiểm tra chi tiết Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY D830 3/4 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 1 Thu thập bảng tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ thuê TC, đối chiếu số tổng hợp với BCTC và Sổ Cái. 2 Xem xét các điều khoản của hợp đồng thuê nhằm đảm bảo việc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính là phù hợp. 3 Kiểm tra nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng trong năm tới các chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn… 4 Xem xét thời gian khấu hao của TSCĐ thuê tài chính đảm bảo việc so sánh giữa thời gian của hợp đông thuê tài chính và thời gian hữu dụng ước tính. 5 Tiến hành quan sát thực tế các TSCĐ thuê tài chính tại ngày lập báo cáo. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) 2/2 D830 STT Thủ tục 6 Ước tính chi phí khấu hao của TSCĐ thuê tài chính và so với sổ sách kế toán. 7 Xem xét việc ghi giảm TSCĐ thuê tài chính, đối chiếu với thời hạn hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng. 8 Kiểm tra tính trình bày TSCĐ thuê tài chính trên BCTC. Người thực hiện Tham chiếu IV. Các thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -