Tài liệu D532-phieu kiem ke htk

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 327 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY D532 Tên khách hàng: Tên Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: 1/1 PHIẾU KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO Tên kho hàng: Địa điểm: Thời điểm kiểm kê: Chủng loại vật tư, hàng hóa: (nguyên vật liệu, thành phẩm, sp dở dang, ...) Stt Tên hàng hóa, vật tư Mã số Đơn vị tính Số liệu đếm thực tê Số liệu theo sổ sách, thẻ kho (**) Chênh lệch (*) Ghi chú Xác nhận của DN (Chữ ký, họ tên, chức danh) (*) Mọi chênh lệch phải được giải thích rõ trước khi kết thúc kiểm kê (**) Nguồn đối chiếu số liệu phải được ghi rõ. Chọn một trong hai hoặc ghi nguồn khác nếu có Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -