Tài liệu D332-mau thu xac nhan (blank)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

D332 1/1 Mẫu thư xác nhận nợ (blank) (Logo Cty CP SX và TM VAS) Ngày…….tháng…….năm……. Người nhận: Công ty: Địa chỉ: Fax: Kính thưa Quý vị, Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán “Công ty TNHH Kiểm toán ABC” đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty chúng tôi. Nhằm mục đích kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi, rất mong Quý vị điền thông tin về các khoản nợ của Công ty chúng tôi trên sổ sách của Quý vị tại ngày 31/12/2010 vào phần cuối của thư này và gửi trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi theo địa chỉ sau: CÔNG TY Địa chỉ Người nhận Điện thoại Fax : : : : Lưu ý: Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/ hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện theo sau. Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị. Kính thư (Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu) Xác nhận của Công ty ……………………………….. Sổ kế toán của chúng tôi phản ánh các khoản nợ với Quý vị tại ngày 31/12/2010 là: Số tiền Quý vị phải trả/phải thu chúng tôi: ……………………… Số tiền chúng tôi phải trả/phải thu Quý vị: ……………………… Chữ ký: Đóng dấu(nếu có) Tên: Chức vụ: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -