Tài liệu D133-mau thu xac nhan tgnh

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

D133 1/1 Mẫu thư xác nhận ngân hàng (Logo Cty CP SX và TM VAS) Ngày…….tháng…….năm……. Người nhận: Ngân hàng: Địa chỉ: Fax: Kính thưa Quý vị, Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán “Công ty TNHH Kiểm toán ABC” đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty chúng tôi. Nhằm mục đích kiểm toán, rất mong Quý vị vui lòng gửi cho kiểm toán viên của chúng tôi những thông tin liên quan đến các tài khoản của chúng tôi tại Ngân hàng của Quý vị, bao gồm: 1. Tên đầy đủ của tất cả các tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản, kể cả các tài khoản có số dư bằng không (0) tại cuối ngày 31/12/2010, lãi suất, ngày đáo hạn và giới hạn của việc rút tiền (nếu có). 2. Các khoản nợ trực tiếp dưới dạng: thấu chi, nợ vay, v.v… tại cuối ngày 31/12/2010 với chi tiết thông tin về ngày nợ, ngày đáo hạn, lãi suất, tài sản bảo đảm, hình thức bảo lãnh (nếu có). 3. Các khoản nợ tiềm tàng tại cuối ngày 31/12/2010 (Hối phiếu, Biên nhận ủy thác, Thư tín dụng, Bảo lãnh, v.v…) 4. Các tài khoản khác với ngân hàng tại cuối ngày 31/12/2010 (nếu có): chứng khoán giữ hộ, các khoản nhờ thu, tài khoản ủy thác, v.v… Thông tin trả lời xin gửi trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi theo địa chỉ sau: CÔNG TY Địa chỉ Người nhận Điện thoại Fax : : : : Lưu ý: Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/ hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện theo sau. Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị. Kính thư (Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu) Đề nghị Quý Ngân hàng cung cấp các thông tin trên cho kiểm toán viên của chúng tôi và ghi nợ bất kỳ khoản phí nào vào tài khoản của chúng tôi. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -