Tài liệu D132-phieu kiem ke tien mat

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY D132 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Người lập CT Người soát xét 1 Nội dung: PHIẾU CHỨNG KIẾN KIỂM KÊ TIỀN MẶT Người soát xét 2 1/1 Ngày Địa điểm kiểm kê: Thời điểm kiểm kê: … h… ngày… tháng… năm… Đại diện DN tham gia kiểm kê: (Họ và tên, chức danh) Stt Loại tiền 01. 500.000 đ 02. 100.000 đ 03. 50.000 đ 04. 20.000 đ 05. 10.000 đ 06. 5.000 đ 07. 2.000 đ 08. 1.000 đ 09. 500 đ 10. 200 đ 11. 100 đ Số lượng (tờ) Số tiền (đ) Các loại giấy tờ khác (ngân phiếu, séc.....) Tổng cộng (1) Số dư theo sổ quỹ (2) Đến Phiếu thu số …………. Ngày…………… Và Phiếu chi số……………..Ngày……………. Chênh lệch (1) – (2) Lý do chênh lệch:.................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ Các loại giấy tờ khác được kiểm kê bao gồm (tên, số lượng, số tiền): Kiểm toán viên (Đã chứng kiến kiểm kê) Xác nhận của DN (Chữ ký, họ tên, chức danh) (Chữ ký, Họ và tên) Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) D531 2/2
- Xem thêm -