Tài liệu Cvvnâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã phú thọ tỉnh phú thọ

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn më ®Çu 1- Lý do chän ®Ò tµi: Hå ChÝ minh, ngêi anh hïng d©n téc, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, ngêi s¸ng lËp, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn §¶ng céng s¶n ViÖt nam. Toµn bé cuéc ®êi cña Ngêi dµnh cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng ViÖt nam. Trong sè c¸c di s¶n Ngêi ®Ó l¹i cho d©n téc ta cã ®¹i ®oµn kÕt - mét t tëng næi bËt, bao trïm, xuyªn suèt, nhÊt qu¸n c¶ trong t duy lý luËn vµ thùc tiÔn cña Ngêi. T tëng §¹i ®oµn kÕt ®· trë thµnh t×nh c¶m, suy nghÜ cña mäi ngêi ViÖt nam yªu níc, lµ sîi d©y liªn kÕt c¶ d©n téc vµ t¹o nªn søc m¹nh to lín, ®a tíi th¾ng lîi vÎ vang cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945, d©n téc ViÖt Nam ®éc lËp hoµn toµn, ®Êt níc ViÖt Nam thèng nhÊt trän vÑn n¨m 1975. T tëng §¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, minh chøng râ r»ng : khi nµo §¶ng ta, d©n téc ta ®oµn kÕt mét lßng, thùc hiÖn triÖt ®Ó t tëng §¹i ®oµn kÕt cña Ngêi, th× c¸ch m¹ng lóc ®ã thuËn lîi, thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi. Ngîc l¹i lóc nµo, n¬i nµo d©n ta vi ph¹m ®oµn kÕt, xa rêi t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, th× lóc ®ã n¬i ®ã c¸ch m¹ng gÆp nhiÒu khã kh¨n, thËm chÝ tæn thÊt. Trªn c¬ së kiªn ®Þnh môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, C¸ch m¹ng níc ta ®ang trªn ®êng ®æi míi , víi nhiÒu th¸ch thøc ®Æt ra. ChØ cã thÓ huy ®éng søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt theo t tëng Hå ChÝ Minh chóng ta míi ®a ®Êt níc tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, x©y dùng d©n giµu níc m¹nh , x· héi c«ng b»ng v¨n minh, d©n chñ. V× vËy, viÖc hiÓu râ vµ vËn dông t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, cã ý nghÜa hÕt søc to lín. §ã lµ lý do t«i chän ®Ò tµi : “ T tëng §¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh vµ sù vËn dông trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc hiÖn nay “ lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cö nh©n chÝnh trÞ cña m×nh. 2- Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi: T tëng §¹i ®oµn kÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ mét t tëng lín , ®· cã nhiÒu ngêi nghiªn cøu víi nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau. Tuy nhiªn, nghiªn cøu vµ vËn dông t tëng §¹i ®oµn kÕt cña Ngêi trong giai ®o¹n hiÖn nay vÉn lµ mét vÊn ®Ò ®ßi hái ph¶i ®îc quan t©m vµ lµm s¸ng tá nhiÒu h¬n n÷a . V× vËy t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy nh»m môc ®Ých nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, qua ®ã vËn dông x©y dùng ®¹i ®oµn kÕt hiÖn nay, gãp phÇn thùc hiÖn hai nhiÖm vô chiÕn lîc : B¶o vÖ v÷ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¾c Tæ quèc x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi trªn ®Êt níc ta. Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i cßn hy väng sÏ gãp mét tµi liÖu nhá cña m×nh cho ®Þa ph¬ng vÒ t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, vËn dông vµo c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ t¹i ®Þa ph¬ng m×nh. 3- Ph¹m vi cña ®Ò tµi : §Ò tµi nghiªn cøu vÞ trÝ, c¬ së, nhÊt lµ c¸c nguyªn t¾c, c¸c ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, ®ång thêi nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc , nh»m gãp phÇn cñng cè x©y dùng ®¹i ®oµn kÕt trong thêi kú ®Êt níc ®æi míi. 4- Ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò : Sö dông ph¬ng ph¸p lo gic kÕt hîp víi lÞch sö ®Ó chøng minh lµ chñ yÕu. 5- KÕt cÊu cña luËn v¨n: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, luËn v¨n gåm 2 ch¬ng , 4 môc Ch¬ng I : T tëng ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Ch¬ng II: VËn dông t tëng Hå ChÝ Minh x©y dùng ®¹i ®oµn kÕt trong ®æi míi. phÇn néi dung Ch¬ng mét t tëng ®¹i ®oµn kÕt hå chÝ minh I - VÞ trÝ vÊn ®Ò ®oµn kÕt trong t duy lý luËn vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña Hå ChÝ Minh. 1- §¹i ®oµn kÕt lµ t tëng næi bËt cña Hå ChÝ Minh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t tëng Hå ChÝ Minh, cã mét sè ý kiÕn cña c¸c nhµ nghiªn cøu cho r»ng: §¹i ®oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ t tëng cña Hå ChÝ Minh. Theo hä, Ngêi chØ kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt cña d©n téc ViÖt nam trong ®iÒu kiÖn lÞch sö míi . Vµ nh vËy, nh÷ng nhµ nghiªn cøu nµy ®· phñ nhËn lu«n nh÷ng luËn ®iÓm, nh÷ng nguyªn t¾c, nh÷ng ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt cña Hå Chñ TÞch. Song, hÇu hÕt c¸c nhµ nghiªn cøu Hå ChÝ Minh ®Òu thèng nhÊt r»ng : : §¹i ®oµn kÕt lµ t tëng - mét t tëng lín, mét t tëng næi bËt, mét t tëng xuyªn suèt, nhÊt qu¸n cña Hå ChÝ Minh, nh»m x©y dùng, cñng cè, t¨ng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cêng lùc lîng c¸ch m¹ng trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng x· héi , gi¶i phãng loµi ngêi. Khi thùc hiÖn t tëng nµy, Hå ChÝ Minh ®a ra nh÷ng lêi kªu gäi mang tÝnh hiÖu triÖu, ®éng viªn nh»m tËp hîp toµn d©n trong níc, lao ®éng trªn toµn thÕ giíi thµnh mét khèi ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong cuéc ®Êu tranh chèng kÎ thï chung cña d©n téc m×nh vµ cña giai cÊp c«ng nh©n. Ngêi kªu gäi : “ Toµn d©n ®oµn kÕt mu«n n¨m “ ( Hå ChÝ Minh : toµn tËp, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, tËp 6, trang 182) ; “ Lao ®éng tÊt c¶ c¸c níc, ®oµn kÕt l¹i “ (Hå ChÝ Minh, dd, t2, tr437 ). LÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt nam ®· thÓ hiÖn râ ®¹i ®oµn kÕt lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cã tÝnh chiÕn lîc hay lµ t tëng lín cña Hå ChÝ Minh. Sau ®©y lµ mét vµi dÉn chøng : - Sau khi gÆp luËn c¬ng cña Lª nin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa. Hå ChÝ Minh ®Êu tranh rÊt tÝch cùc trong phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ , nh»m thùc hiÖn luËn ®iÓm cña Lª nin vµ khÈu hiÖu næi tiÕng cña Quèc tÕ Céng s¶n vÒ ®oµn kÕt quèc tÕ : “ V« s¶n tÊt c¶ c¸c níc vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, ®oµn kÕt l¹i “. - Khi t×m ®îc con ®êng cøu níc, thÊy ®îc ch©n lý c¸ch m¹ng, th¸ng 6 n¨m 1923, Hå ChÝ Minh quyÕt ®Þnh rêi Pari, b¾t ®Çu cuéc hµnh tr×nh vÒ níc. Trong th göi c¸c ®ång chÝ cïng ho¹t ®éng ë ph¸p, Ngêi nãi râ môc ®Ých vÒ níc lµ : “ T«i trë vÒ níc, ®i vµo quÇn chóng, thøc tØnh hä, tæ chøc hä, ®oµn kÕt hä, huÊn luyÖn hä, ®a hä ra ®Êu tranh giµnh tù do ®éc lËp “(Hå ChÝ Minh: dd,t1, tr192 ). Ngay sau khi ë níc ngoµi vÒ tíi Cao B»ng ngµy 28 th¸ng1 n¨m 1941 ngêi cïng §¶ng ta tiÕn hµnh thùc hiÖn ®oµn kÕt toµn d©n, x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt vµ ngµy 19/5/1941, Héi ViÖt nam ®éc lËp ®ång minh (gäi t¾t lµ mÆt trËn ViÖt minh ) ®îc thµnh lËp. VÒ thµnh phÇn, MÆt trËn ViÖt Minh bao gåm nh÷ng ngêi yªu níc trong c«ng nh©n, n«ng d©n vµ nh÷ng ngêi yªu níc trong c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c; mÆt trËn nµy do §¶ng ta trùc tiÕp l·nh ®¹o. - N¨m 1945, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, ngµy 2/9/1945 níc ViÖt nam míi ra ®êi, víi c¬ng vÞ Chñ tÞch níc chñ tr× phiªn häp ®Çu tiªn cña ChÝnh phñ ngµy 03/09/1945, Hå ChÝ Minh ®· chØ râ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, trong ®ã cã ®oµn kÕt L¬ng - Gi¸o lµ mét trong 6 vÊn ®Ò cÊp b¸ch mµ ChÝnh phñ c¸ch m¹ng ph¶i tËp trung thùc hiÖn nh»m gi÷ v÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Õn dù §¹i héi thèng nhÊt(VM-LV) thµnh lËp MÆt trËn Liªn ViÖt ngµy 03/03/1951, Hå ChÝ Minh vui mõng nãi : “ Rõng c©y ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®· në hoa kÕt qu¶ vµ gèc rÔ cña nã ®ang ¨n s©u réng kh¾p toµn d©n vµ nã cã mét c¸i t¬ng lai “trêng xu©n bÊt l·o” “ Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta, ngµy 20/12/1960 MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt Nam ra ®êi. VÒ thµnh phÇn vµ l·nh ®¹o cña MÆt trËn gièng nh MÆt trËn ViÖt minh tríc ®©y. Tõ ®ã cho ®Õn khi qua ®êi, Hå ChÝ Minh hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc më réng cñng cè MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam. Ngêi thêng xuyªn göi th, göi ®iÖn cho Chñ tÞch MÆt trËn NguyÔn H÷u Thä nh»m chØ thÞ , ®éng viªn kh«ng ngõng më réng MÆt trËn h¬n n÷a. V× vËy, ngµy 21/04/1968, Liªn minh c¸c lùc lîng d©n téc, d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt Nam ra ®êi do «ng TrÞnh §×nh Th¶o lµm Chñ tÞch; thµnh phÇn gåm nh÷ng tri thøc, c«ng chøc yªu níc trong bé m¸y Ngôy quyÒn Sµi Gßn kiªn quyÕt chèng ngo¹i x©m, ®¸nh ®æ chÕ ®é Nguþ quyÒn giµnh ®éc lËp, d©n chñ, hoµ b×nh vµ mong muèn thµnh lËp ChÝnh phñ liªn hiÖp d©n téc ë MiÒn nam. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh , liªn minh nµy “ Lu«n s¸t c¸nh víi MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam “ trong c«ng cuéc chèng Mü cøu níc ( Hå ChÝ Minh: dd, tl2, tr461 ). Ngµy 23/05/1969 tuy søc khoÎ ®· gi¶m nhiÒu, Hå ChÝ Minh cßn göi ®iÖn c¶m ¬n Chñ tÞch NguyÔn H÷u Thä cïng Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam, göi ®iÖn c¶m ¬n Chñ tÞch TrÞnh §×nh Th¶o vµ Uû ban Trung ¬ng liªn minh c¸c lùc lîng d©n téc, d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt nam. Nh vËy trong suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh lu«n hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®oµn kÕt toµn d©n, tËp hîp cho hÕt c¸c lùc lîng yªu níc trong d©n téc v× môc tiªu mét ViÖt nam hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vµ giµu m¹nh, ®ång thêi Ngêi còng hÕt søc quan t©m ®Õn ®oµn kÕt quèc tÕ, thùc hiÖn di huÊn cña lª nin vµ khÈu hiÖu cña Quèc tÕ Céng s¶n v× th¾ng lîi cña phong trµo hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn toµn thÕ giíi. Qua ®ã chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh : §oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt lµ mét t tëng lín cña Hå ChÝ Minh; mét t tëng næi bËt, bao trïm, xuyªn suèt, nhÊt qu¸n cña Ngêi. T tëng ®¹i ®oµn kÕt hå ChÝ Minh ngay tõ ®Çu n¨m 1930 khi §¶ng ta ra ®êi, ®· trë thµnh chiÕn lîc cã ý nghÜa xuyªn suèt ®êng lèi cña §¶ng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã thÓ kh¼ng ®Þnh tõ nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX ®Õn nay, ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ®oµn kÕt quèc tÕ trªn c¬ së chñ nghÜa M¸c - Lª nin vµ truyÒn thèng d©n téc ®· ho¸ thµnh søc m¹nh, thµnh ®éng lùc ph¸t triÓn quan träng cña d©n téc ViÖt nam. Nhê ®ã mµ n¨m 1975 d©n téc ViÖt nam hoµn toµn ®éc lËp, thèng nhÊt. Ngµy nay, ®¹i ®oµn kÕt vÉn ®îc toµn §¶ng, toµn d©n ta x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng néi lùc quan träng nhÊt ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 2- C¬ së thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt theo t tëng Hå chÝ Minh - C¬ së thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc Hå ChÝ Minh t×m thÊy ë mçi ngêi d©n ViÖt nam nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nhÊt, ®ã lµ : lßng yªu níc nång nµn. Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸ : “ D©n ta cã lßng nång nµn yªu níc, ®ã lµ truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ xa ®Õn nay, mçi khi Tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã lít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n níc vµ lò cíp níc “ (Hå ChÝ Minh: dd, t6, tr171 ). Ngêi tin r»ng ; hÔ lµ con d©n níc ViÖt, lµ con L¹c ch¸u Hång, con Rång ch¸u Tiªn “ Th× ai còng cã Ýt hay nhiÒu lßng ¸i quèc “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t4, tr246 ). Hå ChÝ Minh còng thÊy r»ng : Hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ “ §ã lµ môc ®Ých cao nhÊt cña mçi ngêi ViÖt nam “ chóng ta ( Hå ChÝ Minh : dd, t11, tr 488 ). Sau ®ã, Ngêi bæ sung thªm môc ®Ých cao nhÊt cña mçi ngêi ViÖt nam cßn lµ “ D©n giµu, níc m¹nh “. Hå ChÝ Minh tin r»ng, víi nh÷ng ®iÓm chung nhÊt nµy tríc sau ngêi ViÖt nam sÏ t×m ®Õn nhau, ®oµn kÕt thµnh mét khèi, phÊn ®Êu cho quyÒn lîi cña Tæ quèc, cña d©n téc, trong ®ã cã quyÒn lîi cña riªng m×nh. LÞch sö ®· chøng minh n¨m 1941, nh÷ng ngêi d©n lao ®éng yªu níc ViÖt nam ®Õn víi nhau, ®oµn kÕt trong mÆt trËn ViÖt Minh nh»m ®¸nh Ph¸p, ®uæi NhËt, giµnh ®éc lËp hoµn toµn cho d©n téc, quyÒn d©n chñ cho nh©n d©n. Sau th¸ng 4 n¨m 1975, víi lßng yªu níc nång nµn vµ cã chung mét môc ®Ých cao nhÊt lµ mét níc ViÖt nam ®éc lËp, thèng nhÊt, hoµ b×nh, d©n chñ , d©n giµu , níc m¹nh, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt nam ë miÒn B¾c, MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng MiÒn nam ViÖt nam vµ Liªn minh c¸c lùc lîng d©n téc , d©n chñ vµ hoµ b×nh ViÖt nam, thèng nhÊt thµnh mét MÆt trËn chung cã tªn gäi lµ MÆt trËn Tæ quèc ViÖt nam. - VÒ c¬ së thùc hiÖn ®oµn kÕt quèc tÕ : 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B«n ba kh¾p thÕ giíi t×m ®êng cøu níc vµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh rót ra mét nhËn xÐt hÕt søc quan träng, ®éc ®¸o : “ Dï mµu da cã kh¸c nhau, trªn ®êi nµy chØ cã hai gièng ngêi : Gièng ngêi bãc lét vµ gièng ngêi bÞ bãc lét. Mµ còng chØ cã mét mèi t×nh h÷u ¸i lµ thËt mµ th«i: T×nh h÷u ¸i v« s¶n “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t1, tr 266 ). Theo Hå ChÝ Minh, tríc chñ nghÜa t b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc, quyÒn lîi cña giai cÊp v« s¶n vµ nh©n d©n lao ®éng trªn thÕ giíi lµ thèng nhÊt , g¾n bã víi nhau. §ã lµ hoµ b×nh , tù do vµ Êm no , h¹nh phóc. §ång thêi , Hå ChÝ Minh còng thÊy r»ng, tríc phong trµo céng s¶n quèc tÕ vµ phong trµo gi¶i phãng d©n téc, th× chñ nghÜa t b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc thêng liªn minh chÆt chÏ víi nhau vµ lµm tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ ®Ó ng¨n chÆn, ph¸ ho¹i ®oµn kÕt quèc tÕ theo tinh thÇn chñ nghÜa M¸c - Lª nin. Cuèi n¨m 1922, thay mÆt Ban nghiªn cøu thuéc ®Þa cña Ph©n bé Ph¸p thuéc Quèc tÕ Céng s¶n, Ngêi kªu gäi : “V× hoµ b×nh thÕ giíi, v× tù do vµ Êm no cña mäi ngêi, nh÷ng ngêi bÞ bãc lét thuéc mäi nßi gièng, chóng ta h·y ®oµn kÕt l¹i vµ ®Êu tranh chèng bän ¸p bøc “( Hå ChÝ Minh : dd.t1, tr460 ). Nh vËy, theo Hå ChÝ Minh : Hßa b×nh, tù do , Êm no, h¹nh phóc, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i lµ môc ®Ých chung vµ lµ c¬ së cho nh÷ng ngêi lao ®éng bÞ bãc lét trªn toµn thÕ giíi ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong cuéc ®Êu tranh chèng l¹i ¸p bøc, bãc lét. Tõ nhËn thøc ®óng ®¾n nµy ®îc chñ nghÜa M¸c - Lª nin soi s¸ng, Hå ChÝ Minh ®Æt c¸ch m¹ng ViÖt nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi, Ngêi nhanh chãng trë thµnh mét chiÕn sü quèc tÕ, lu«n coi träng vµ gãp søc vµo viÖc x©y dùng ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa, ®oµn kÕt gi÷a giai cÊp c«ng nh©n chÝnh quèc vµ nh©n d©n thuéc ®Þa, ®oµn kÕt gi÷a giai cÊp v« s¶n trªn toµn thÕ giíi theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin. Trong t tëng Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt quèc tÕ lµ mét néi dung g¾n chÆt chÏ trong toµn bé t tëng, chiÕn lîc ®oµn kÕt cña Ngêi, v× ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc, v× nghÜa vô c¸ch m¹ng ViÖt nam víi c¸ch m¹ng thÕ giíi. Trong ®oµn kÕt quèc tÕ, Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh ®oµn kÕt, nhÊt trÝ “gi÷a c¸c §¶ng céng s¶n “ trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c - Lª nin lµ nh©n tè, lµ ®¶m b¶o quan träng nhÊt, quyÒn quyÕt ®Þnh toµn th¾ng cña cuéc ®Êu tranh cho hoµ b×nh ®éc lËp cña c¸c d©n téc, cho chñ nghÜa x· héi trªn toµn thÕ giíi vµ Ngêi ®· lµm hÕt søc m×nh cho mèi quan hÖ nµy. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V× vËy, Hå ChÝ Minh rÊt buån khi thÊy gi÷a c¸c ®¶ng céng s¶n anh em cã sù bÊt hoµ trong nh÷ng n¨m 60 , khi phong trµo ®Êu tranh cho hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi ®ang lªn cao. Trong di chóc, Ngêi chØ râ vµ c¨n dÆn §¶ng ta : “ Lµ mét ngêi suèt ®êi phôc vô c¸ch m¹ng, t«i cµng tù hµo vÒ sù lín m¹nh cña phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ bao nhiªu, th× t«i cµng ®au lßng bÊy nhiªu v× sù bÊt hoµ hiÖn nay gi÷a c¸c §¶ng anh em! “ “T«i mong r»ng §¶ng ta sÏ ra søc ho¹t ®éng, gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc kh«i phôc l¹i khèi ®oµn kÕt gi÷a c¸c §¶ng anh em trªn nÒn t¶ng chñ nghi· M¸c - Lª nin vµ chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n, cã lý, cã t×nh “( Hå ChÝ Minh : dd, t12, tr 511-512 ). LÞch sö ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña d©n téc ta ®· kh¼ng ®Þnh, t tëng ®oµn kÕt quèc tÕ cña Hå ChÝ Minh lµ hoµn toµn ®óng ®¾n : §oµn kÕt quèc tÕ lµ mét néi dung g¾n kÕt cña ®¹i ®oµn kÕt, ®oµn kÕt quèc tÕ ®Ó thÕ giíi ñng hé d©n téc ViÖt nam, ñng hé c¸ch m¹ng ViÖt nam vµ b»ng nh÷ng th¾ng lîi cña m×nh, d©n téc ViÖt nam, c¸ch m¹ng ViÖt nam ®ãng gãp víi c¸ch m¹ng thÕ giíi ; cô thÓ : Lµm suy yÕu chñ nghÜa t b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc, gãp phÇn x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n, phong trµo céng s¶n trªn thÕ giíi ngµy cµng lín m¹nh, thøc tØnh nh©n d©n lao ®éng c¸c níc bÞ ¸p bøc bãc lét ®oµn kÕt l¹i, ®øng lªn tù giµnh l¹i ®éc lËp, tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i, h¹nh phóc,... II- Néi dung c¬ b¶n t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng cña m×nh, Hå ChÝ Minh bæ sung, hoµn thiÖn néi dung chiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt cho phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu, hoµn c¶nh lÞch sö cña tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng ViÖt nam. Néi dung c¬ b¶n cña t tëng ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ®îc thÓ hiÖn râ, nhÊt qu¸n trong c¸c nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt cña ngêi. 1- Nguyªn t½c ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Tríc sau Hå ChÝ Minh vÉn kiªn tr× tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n xuyªn suèt cña chiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt sau ®©y : Nguyªn t¾c thø nhÊt : §¹i ®oµn kÕt ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së ®¶m b¶o nh÷ng lîi Ých tèi cao cña d©n téc vµ nh÷ng quyÌen lîi c¬ b¶n cña toµn d©n §©y lµ nguyªn t¾c quan träng nhÊt trong t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh. H¹t nh©n cña nguyªn t¾c nµy lµ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ lîi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ých phøc t¹p, chång chÐo gi÷a c¸ nh©n - tËp thÓ, gia ®×nh - x· héi, bé phËn toµn thÓ, giai cÊp - d©n téc, quèc gia - quèc tÕ theo ph¬ng ch©m chØ ®¹o lµ : D©n téc trªn hÕt, Tæ quèc trªn hÕt vµ tÊt c¶ do con ngêi. VÝ dô: ChÝnh s¸ch gi¶m t« 25 % trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p Hå ChÝ Minh nh¾c nhë : “ Chñ ruéng gi¶m t« cho ®óng “ ; §ång thêi còng nh¾c nhë : “ T¸ ®iÒn nép t« cho ®Òu “(Hå ChÝ Minh: dd, t5, tr591).ChÝnh s¸ch nµy ®· gi¶i quyÕt tháa ®¸ng lîi Ých ruéng ®Êt gi÷a ®Þa chñ vµ n«ng d©n nghÌo trong ®iÒu kiÖn ph¶i ®oµn kÕt ®Ó kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. §Þa chñ cã ruéng cho thuª vµ n«ng d©n nghÌo thuª ruéng ®Òu ph¶i hy sinh mét phÇn lîi Ých cña m×nh ®Ó ®oµn kÕt nhau l¹i, thùc hiÖn khÈu hiÖu : “Tæ quèc trªn hÕt“ “TÊt c¶ cho kh¸ng chiÕn th¾ng lîi “. Tãm l¹i, muèn ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ph¶i gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c mèi quan hÖ lîi Ých d©n téc. Song, khi gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ lîi Ých nµy ph¶i ®Æt quyÒn lîi d©n téc, quyÒn lîi Tæ quèc, quyÒn lîi toµn d©n lªn trªn hÕt, lªn tríc hÕt. Nguyªn t¾c thø hai : Tin vµo d©n , dùa vµo d©n §©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n trong t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh. Bëi v×, theo Hå ChÝ Minh: - D©n lµ gèc rÔ, lµ nÒn t¶ng cña ®¹i ®oµn kÕt - D©n lµ chñ thÓ cña ®¹i ®oµn kÕt - D©n lµ nguån søc m¹nh v« tËn vµ v« ®Þch cña khèi ®¹i ®oµn kÕt, quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. Nguyªn t¾c tin vµo d©n, dùa vµo d©n trong t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh dùa trªn c¬ së lµ : Mét, theo nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin th× c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng. Hå ChÝ Minh nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh : §¶ng céng s¶n ViÖt nam lµ Ngêi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt nam; song nÕu chØ cã mét m×nh §¶ng th«i, kh«ng cã ngêi ngoµi §¶ng tin theo, ñng hé th× c¸ch mang ViÖt nam kh«ng thÓ th¾ng lîi ®îc. - Hai, lµ truyÒn thèng t duy chÝnh trÞ cña d©n téc ViÖt nam . T duy chÝnh trÞ nµy thÓ hiÖn râ trong c¸c c©u ca dao, tôc ng÷ ®îc Hå ChÝ Minh sö dông rÊt nhiÒu lÇn, ch¼ng h¹n “Níc lÊy d©n lµm gèc“ “Chë thuyÒn lµ d©n, lËt thuyÒn còng lµ d©n “. Hå ChÝ Minh còng tõng nãi : “DÔ mêi lÇn d©n kh«ng còng chÞu, khã tr¨m lÇn d©n liÖu còng xong “. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi Hå ChÝ Minh, “ Trong bÇu trêi kh«ng g× quý b»ng nh©n d©n, trong thÕ giíi kh«ng g× m¹nh b»ng lùc lîng ®oµn kÕt cña nh©n d©n“ (Hå ChÝ Minh: dd, t8, tr 276 ). Tin vµo d©n, dùa vµo d©n trong t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ tin vµo, lµ dùa vµo tinh thÇn yªu níc, ý chÝ giµnh ®éc lËp tù do, x©y dùng mét ®Êt níc ViÖt nam hßa b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp d©n chñ vµ giµu m¹nh ; lµ tin vµo, lµ dùa vµo lùc lîng to lín cña nh©n d©n; lµ tin vµo, lµ dùa vµo s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. Trong ®ã, Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt tin vµo lßng yªu níc cña nh©n d©n, víi niÒm tin ®ã Hå ChÝ Minh kªu gäi toµn d©n ®oµn kÕt, L¬ng - Gi¸o ®oµn kÕt, c¸c d©n téc, c¸c thµnh phÇn d©n téc ®oµn kÕt,... Thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt nam ®Õn nay ®· kh¼ng ®Þnh t tëng nµy cña Ngêi lµ hoµn toµn ®óng, ch¼ng nh÷ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm ngi¬× ViÖt nam mµ cßn ®óng víi quan ®iÓm cña giai cÊp c«ng nh©n. Nguyªn t¾c thó ba : §oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, ®oµn kÕt chÆt chÏ theo lËp trêng giai cÊp c«ng nh©n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, x©y dùng vµ ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh lu«n nhÊt qu¸n mét nhËn thøc khoa häc: §oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ mét tËp hîp ngÉu nhiªn, tù ph¸t, nhÊt thêi mµ lµ mét tËp hîp bÒn v÷ng cña c¸c lùc lîng x· héi cã ®Þnh híng, cã tæ chøc, cã l·nh ®¹o. §Çu n¨m 1955, nãi chuyÖn t¹i héi nghÞ ®¹i biÓu MÆt trËn Liªn - ViÖt toµn quèc, Hå ChÝ Minh chØ râ : “ §oµn kÕt cña ta kh«ng nh÷ng réng r·i mµ cßn ®oµn kÕt l©u dµi. §oµn kÕt lµ mét chÝnh s¸ch d©n téc, kh«ng ph¶i lµ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ. Ta ®oµn kÕt ®Ó ®Êu tranh cho thèng nhÊt vµ ®éc lËp cña Tæ quèc, ta cßn ph¶i ®oµn kÕt ®Ó x©y dùng níc nhµ “ (Hå ChÝ Minh : dd, t7, tr 438). Nh vËy theo Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt toµn d©n trong c¸c Tæ chøc cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶i réng r·i vµ l©u dµi; ®oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ, mµ lµ mét chÝnh s¸ch d©n téc, mét chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ nhµ níc ta. Qua c©u nãi trªn cña Hå ChÝ Minh, ta thÊy râ t tëng cña Ngêi: Toµn d©n ta ph¶i ®oµn kÕt c¶ trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, c¶ trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa hay ®oµn kÕt trong suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Theo Ngêi, §¶ng c«ng s¶n ViÖt nam ph¶i ®oµn kÕt l©u dµi víi c¸c ®¶ng ph¸i vµ c¸c ®oµn thÓ yªu níc kh¸c trong MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, kh«ng ph¶i ®oµn kÕt nhÊt thêi. §iÒu nµy ®îc Hå ChÝ Minh chØ râ khi Ngêi nãi chuyÖn t¹i buæi lÔ kÕt thóc ra m¾t cña §¶ng lao ®éng ViÖt nam ngµy 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 03/03/1951 nh sau: “ ...®èi víi c¸c ®¶ng ph¸i, c¸c ®oµn thÓ b¹n trong mÆt trËn d©n téc, th× §¶ng lao ®éng ViÖt nam chñ tr¬ng: §oµn kÕt chÆt chÏ, l©u dµi cïng nhau tiÕn bé “ ( Hå ChÝ Minh : dd, t6, tr 184 ). VÒ ®oµn kÕt réng r·i hay ®¹i ®oµn kÕt, theo t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ ®oµn kÕt cho hÕt c¸c lùc lîng, c¸c c¸ nh©n, yªu níc trong d©n téc, kh«ng ®Ó sãt mét lùc lîng, mét c¸ nh©n nµo ®øng ngoµi c¸c tæ chøc cña mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, nhng ®oµn kÕt ph¶i ®îc tæ chøc theo lËp trêng giai cÊp c«ng nh©n vµ hoµn c¶nh cña d©n téc. Hå ChÝ Minh chØ râ : “§¹i ®oµn kÕt tøc lµ tríc hÕt ph¶i ®oµn kÕt ®¹i ®a sè nh©n d©n ; mµ ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lµ c«ng nh©n, n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c “. Råi Ngêi nhÊn m¹nh : “§ã lµ nÒn gèc cña ®¹i ®oµn kÕt. Nã còng nh c¸i nÒn cña nhµ, c¸i gèc cña c©y “, nhng : “§· cã nÒn v÷ng; gèc tèt, cßn ph¶i ®oµn kÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c “. Tãm l¹i : Theo Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶i thËt réng r·i. Cô thÓ : §oµn kÕt tÊt c¶ nh÷ng ngêi yªu níc; nh÷ng ngêi thËt thµ t¸n thµnh mét níc ViÖt nam hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, dï hä ë phe ph¸i nµo, dï tríc ®©y ®i ngîc l¹i quyÒn lîi d©n téc, quyÒn lîi toµn d©n ; song “NÒn gèc“ hay “C¬ së chñ yÕu“ hoÆc “NÒn t¶ng“ cña ®¹i ®oµn kÕt ph¶i lµ khèi liªn minh c«ng n«ng vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c, trong ®ã tríc hÕt lµ trÝ thøc (Hå ChÝ Minh: dd, t8 tr 569 ). Hå ChÝ Minh cho r»ng : §oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, nhng ®oµn kÕt ph¶i cã tæ chøc, cã kû luËt, cã l·nh ®¹o hay ®oµn kÕt ph¶t chÆt chÏ. Cô thÓ : VÒ tæ chøc : §oµn kÕt ph¶i ®îc tæ chøc trong c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng c¸ch m¹ng hay trong c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. VÒ kû luËt : Tæ chøc cña MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ ph¶i cã kû luËt mµ mçi thµnh viªn ph¶i tù gi¸c tu©n theo. VÒ l·nh ®¹o : L·nh ®¹o khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n lµ §¶ng céng s¶n. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh §¶ng céng s¶n lµ ngêi l·nh ®¹o khèi ®oµn kÕt toµn d©n ; nhng Ngêi chØ râ : “§¶ng céng s¶n còng lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña MÆt trËn, nhng “Ph¶i tá ra lµ mét bé phËn trung thµnh nhÊt, ho¹t ®éng nhÊt vµ ch©n thùc nhÊt “ cña MÆt trËn. (Hå ChÝ Minh: dd, t13 tr 139 ). §Ó khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n v÷ng m¹nh, Hå ChÝ Minh chØ râ, tríc hÕt §¶ng ph¶i ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o §¶ng. §©y lµ yÕu 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÕt. Hå Chñ TÞch ®· ®Æt lªn hµng ®Çu: “T c¸ch ngêi k¸ch mÖnh” vµ chØ râ muèn ®oµn kÕt trong §¶ng, ®oµn kÕt toµn d©n, §¶ng lu«n lu«n tù phª b×nh vµ phª b×nh, ph¶i phª ph¸n nghiªm kh¾c bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, tham «, l·ng phÝ, vi ph¹m quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. Ngêi nhÊn m¹nh: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh g×n gi÷ con ng¬i cña m¾t m×nh “ (Hå ChÝ Minh : dd, t12, tr510 ). Muèn ®oµn kÕt réng r·i, ®oµn kÕt l©u dµi, ®oµn kÕt chÆt chÏ, theo Hå ChÝ Minh, khèi ®oµn kÕt ph¶i lu«n ®îc cñng cè, trong ®ã cñng cè Liªn minh C«ng - N«ng - TrÝ thøc ph¶i ®îc quan t©m hµng ®Çu. Bëi v×, theo Ngêi: “NÒn cã v÷ng nhµ míi ch¾c ch¾n, gèc cã tèt th× c©y míi t¬i “ ( Hå ChÝ Minh : ®d, t7, tr438, ). Cã nh thÕ míi ph¸t triÓn vµ cñng cè ®îc lùc lîng c¸ch m¹ng vµ ®a c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi cuoÝ cïng. Nguyªn t¾c ®oµn kÕt réng r·i, l©u dµi theo lËp trêng cña giai cÊp c«ng nh©n lµ kÕt qu¶ cña nhµ tæ chøc vÜ ®¹i Hå ChÝ Minh, biÕn khÈu hiÖu næi tiÕng : ,, §oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt; thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng,, thµnh hiÖn thùc, thµnh søc m¹nh tinh thÇn, trÝ tuÖ, thµnh søc m¹nh vËt chÊt cùc kú to lín ®¸nh th¾ng nh÷ng thÕ lùc thï ®Þch, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ngµy cµng v÷ng m¹nh. Trªn ®©y lµ ba nguyªn t¾c khi thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt t tëng Hå ChÝ Minh víi néi dung bao trïm lµ: §oµn kÕt ph¶i réng r·i, l©u dµi nhng ph¶i ®îc §¶ng céng s¶n tæ chøc vµ l·nh ®¹o, ph¶i ®Æt quyÒn lîi cña tæ quèc, cña d©n téc, cña toµn d©n lªn trªn hÕt. 2 -Ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh Trong t tëng ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh cïng víi viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®óng ®oµn kÕt; thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c ®oµn kÕt, cßn ph¶i cã ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh ®oµn kÕt. Cã thÓ nh×n nhËn ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ë mét sè ph¬ng ph¸p cô thÓ sau : Ph¬ng ph¸p thø nhÊt : Ph¬ng ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng thËt sù khoa häc Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®oµn kÕt ph¶i thËt thËt sù khoa häc. Do vËy, vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng hµng ®Çu lµ viÖc t×m tßi lùa chän c¸c néi dung tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ph¶i phï hîp víi nguyÖn väng, quyÒn lîi cña quÇn chóng. Ph¬ng ph¸p nµy nh»m lµm cho mäi ngêi nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i tËp hîp nhau l¹i, tõ ®ã tù gi¸c 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tham gia tæ chøc ®oµn kÕt quÇn chóng c¸ch m¹ng trong mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Néi dung tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®îc Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt coi träng vµ x¸c ®Þnh ®óng ngay tõ ®Çu. ®ã lµ nh÷ng nguyÖn väng chung, s©u xa nhÊt cña c¶ d©n téc, cña toµn d©n (nh hoµ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n giµu, d©n chñ, níc m¹nh ). NguyÖn väng chung, s©u xa nhÊt cña d©n téc, cña toµn d©n,khi tuyªn truyÒn toµn d©n ®oµn kÕt, Hå ChÝ Minh cßn chó ý c¶ tíi nguyÖn väng riªng cña mçi giai cÊp, cña mçi tÇng líp nh©n d©n; ch¼ng h¹n nh ruéng ®Êt cho n«ng d©n nghÌo. Néi dung tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng ®oµn kÕt ph¶i ®¸p øng ®îc c¶ hai yªu cÇu chung vµ riªng. Hå ChÝ Minh nhËn thøc s©u s¾c vÊn ®Ò nµy vµ thgùc hiÖn rÊt thµnh c«ng trong c¸ch m¹ng viÖt nam ngay tö n¨m 1941 trë ®i. Tuú theo hoµn c¶nh vµ yªu cÇu cô thÓ cña tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng, ®Ó ®oµn kÕt toµn d©n, Hå ChÝ Minh ®· ®a vµo c¬ng lÜnh c¸ch m¹ng cña ®¶ng nh÷ng môc tiªu chiÕn lîc ph¶n ¸nh ®óng nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch cña lÞch sö, nh÷ng kh¸t väng ch¸y báng cña toµn d©n. Tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945, Ngêi nªu cao môc tiªu chiÕn lîc: ‘’§éc lËp d©n téc, ngêi cµy cã ruéng’’. Trong thêi kú chèng Mü cøu níc, Ngêi chØ râ môctiªu chiÕn lîc cña thêi kú nµy lµ : §éc lËp hoµn toµn cho d©n téc, thèng nhÊt trän vÑn cho ®Êt níc; Ngêi kh¶ng ®Þnh ‘’Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do’’ . §Æc biÖt, khi tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng ®Ó toµn d©n ®oµn kÕt, Hå ChÝ MInh hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a nguyÖn väng chung cña c¶ d©n téc vµ nguyÖn väng riªng cña tõng giai cÊp lao ®éng, tõng tÇng líp nh©n d©n ..... theo ph¬ng ch©m chØ ®¹o nhÊt qu¸n lµ ph¶i ®Æt quyÒn lîi cña d©n téc, cña tæ quèc lªn hµng ®Çu, lªn tríc hÕt. Hå ChÝ Minh ®· chØ râ nh÷ng néi dung tuyªn truyÒn, vËn ®éng s¸t hîp víi tõng giai cÊp, tõng céng ®ång x· héi nh ®èi víi giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n, trithøc, v¨n nghÖ sü, c¸n bé chiÕn sü lùc lîng vò trang nh©n d©n, víi thanh niªn, phô n÷, ®ång bµo d©n téc Ýt ngêi, víi céng ®ång t«n gi¸o, víi quan l¹i, hoµng téc, víi nh©n sü yªu níc, víi ngêi lÇm ®êng l¹c lèi.... Hå ChÝ Minh ®· thÊu hiÓu tÊt c¶, phÊn ®Êu hy sinh v× tÊt c¶nh÷ng khats väng, nh÷ng íc m¬ s©u l¾ng cña d©n téc vµ cña mçi con ngêi, do vËy t tëng ®¹i ®oµn kÕt cña Ngêi cã søc m¹nh to lín tËp hîp toµn d©n ®oµn kÕt. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã thÎ nãi, Hå ChÝ Minh lµ bËc thÇy trong c«ng t¸c v©n ®éng, gi¸o dôc toµn dan thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt. B¶n th©n ngêi còng to¶ s¸ng mét m·nh lùc tËp hîp, ®oµn kÕt toµn d©n, tËp hîp ®oµn kÕt c¸c lùc lîng c¸ch m¹ng vµ tiÕn bé trªn thÕ giíi. Ph¬ng ph¸p thø hai : X©y dùng, kiÖn toµn kh«ng ngõngph¸t triÓn hÖ thèng chÝnh trÞ c¸ch m¹ng hay tæ chøc mét c¸ch khoa häc HÖ thèng chÝnh c¸ch m¹ng níc ta tõ n¨m 1945 ®Õn nay bao gåm: + §¶ng céng s¶n, cô thÓ lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ; + Nhµ níc c¸ch m¹ng ViÖt Nam; + C¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi trong MÆt trËn Tæ quèc thèng nhÊt do §¶ng l·nh ®¹o. Theo Hå ChÝ Minh, sù thèng nhÊt bÒn v÷ng cña hÖ thèng chÝnh trÞ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh s tån t¹i vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÐt toµn d©n. §¶ng céng s¶n cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ søc m¹nh cña d¹i ®oµn kÕt trong hÖ thèng chÝnh trÞ c¸ch m¹ng. V× vËy, Ngêi lu«n hÕt søc quan t©m c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, sao cho §¶ng thËt sù lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ v÷ng m¹nh, trong s¹ch, ®oµn kÕt, nhÊt trÝ,. ®ñ søc l·nh ®¹o khèi ®oµn kÕt toµn d©n. VÒ nhµ níc c¸ch m¹ng, theo Hå ChÝ Minh ho¹t ®éng cña nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ®oµn kÕt toµn d©n vµ ®Õn c¶ ®oµn kÕt quèc tÕ. Bëi v× ®èi víi mçi chÝnh s¸ch, mçi quyÕt ®Þnh, mçi viÖc lµm ®óng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, Nhµ níc, s÷ cã søc m¹nh rÊt lín, g¾n nh©n d©n víi §¶ng, g¾n nh©n d©n víi nhau thµnh mét kh«i, ®ång thêi t¨ng thªm ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n ta, gi÷a d©n téc ta vµ b¹n bÌ thÕ giíi; ngîc l¹i, cã thª lµm r¹n nøt khèi ®oµn kÕt toµn d©n, ¶nh hëng xÊu ®Õn ®oµn kÕt quèc tÕ. V× vËy ®Ó khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n tån t¹i, søc m¹nh ®oµn kÕt ®îc t¨ng cêng. Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng, cñng cè Nhµ níc, c¸ch m¹ng. NhÊt lµ UBND c¸c cÊp, n¬i trùc tiÕp tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi. VÒ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ- x· héi, theo Hå ChÝ Minh ®©y lµ sîi d©y g¾n kÕt §¶ng víi nh©n d©n, g¾n kÕt nh©n d©n víi nhau , thùc hiÖn ®oµn kÕt vµ còng lµ n¬i thÓ hiÖn søc m¹nh ®oµn kÕt. V× vËy, theo Ngêi, x©y dùng cñng cè, ph¸t triÓn, ®oµn kÕt c¸c tæ chøc quÇn chóng hay c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi trong MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt thùc sù lµ vÊn ®Ò chiÕn lîc, kh«ng thÓ xem ®©y lµ vÊn ®Ò s¸ch lîc cña c¸ch m¹ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hå ChÝ Minh lµ ngêi s¸ng t¹o vun ®¾p MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ®ång thêi lµ ngêi thÇy vÒ ph¬ng ph¸p vµ tæ chøc c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi nãi chung, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt nãi riªng. VÒ tæ chøc c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng c¸ch m¹ng cã bèn luËn ®iÓm sau: LuËn ®iÓm thø nhÊt : c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i ®îc x©y dùng tõ thÊp ®Õn cao phï hîp víi yªu cÇu vµ nh©n thøc cña quÇn chóng. Lóc ®Çu cã thÓ lµ c¸c tæ chøc s¬ khai, truyÒn thèng ( nh héi hiÕu hû, ®ång h¬ng...) trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng ®¬n gi¶n, råi tiÕn tíi x©y dùng c¸c ®oµn thÓ c¸ch m¹ng chÆt chÏ réng kh¾p, ®Êu tranh chÝnh trÞ lµ chñ yÕu. LuËn ®iÓm thø hai: H×nh thøc c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i hÕt søc ®a d¹ng, phï hîp víi tõng løa tuæi, ngµnh nghÒ, giíi tÝnh, tªn gäi c¸c ®oµn thÓ ph¶n ¸nh ®óng môc ®Ých chÝnh trÞ cèt yÕu nhÊt cña mçi thêi kú c¸ch m¹ng. VÝ dô, trong thêi kú tiÒn khëi nghÜa ( 1941- 1945 ) nhiÖm vô chÝnh trÞ cèt yÕu lµ cøu quèc, giµnh ®éc lËp cho d©n téc ViÖt Nam. V× vËy tªn gäi c¸c héi, ngµnh.... ®Òu cã hai tõ ‘’cøu quèc ‘’ vµ hai tõ ‘’ ViÖt Nam ‘’ nh : ViÖt Nam c«ng nh©n cøu quèc, ViÑt Nam n«ng d©n cøu quèc... tÊt c¶ c¸c héi Cøu quèc nµy hîp thµnh héi ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh, gäi t¾t lµ MÆt trËn ViÖt Minh LuËn ®iÓm thø ba : c¬ng lÜnh, ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i hÕt søc râ rµng, thiÐt thùc , néi dung ph¶i phong phó , phï hîp víi nguyÖn väng vµ yªu cÇu cña mçi ®èi tîng quÇn chóng . LuËn ®iÓm thø t : c¸n bé c¸c tæ chøc , ®oµn thÓ quÇn chóng ph¶i ®¹t c«ng t¸c d©n vËn lªn hµng ®Çu. Theo Hå ChÝ Minh, trong c«ng t¸c ®oµn thÓ, cac bé phËn ph¶i : + Hoµ m×nh trong d©n, coi d©n lµ chñ, m×nh lµ ®Çy tí + MiÖng nãi tay lµm. + ‘’ Ba cïng ‘’ víi nh©n d©n + HiÓu nguyÖn väng cña quÇn chóng, häc hái quÇn chóng .... Ph¬ng ph¸p thø ba : KÕt hîp ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p øng xö sao cho cã thÓ më réng ®Õn møc cao nhÊt trËn tuyÕn c¸ch m¹ng, thu hÑp ®Õn møc tèi da trËn tuyÕn thï ®Þch. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®Êu tranh d©n téc, ®Êu tranh giai cÊp, t¬ng quan lùc lîng thêng ph©n ®Þnh thµnh ba tuyÕn lùc lîng râ rÖt : TuyÕn c¸ch m¹ng , tyÕn ph¶n c¸ch m¹ng vµ tuyÕn trung gian ë gi÷a hai tuyÕn c¸ch m¹ng vµ ph¶n c¸ch m¹ng. Ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh chÝnh lµ sù kÕt hîp ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p øng xö c¸c tuyÕn lùc lîng nµy, nh»m môc tiªu më réng ®Õn møc tãi ®a trËn tuyÕn c¸ch m¹ng, thu hÑp ®Õn møc tèi thiÓu trËn tuyÕn thï ®Þch, t¹o thÕ ¸p ®¶o cña c¸ch m¹ng ®èi víi ph¶n c¸ch m¹ng, tõng bíc lµm suy yÕu kÎ thï vµ giµnh thÕ chñ ®éng cho c¸ch m¹ng. - Víi lùc lîng c¸ch m¹ng : Ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh lµ khai th¸c, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm chung, nh÷ng ®iÓm t¬ng ®ång, qua ®ã h¹n chÕ kh¾c phôc, tiÕn tíi xo¸ bá dÇn nh÷ng kh¸c biÑt trong môc tiªu, lîi Ých ®Ó mäi ngêi xÝch l¹i gÇn nhau, ®oµn kÕt thµnh mét khèi. - Víi lùc lîng c¸ch m¹ng, cô thÓ : + Víi bän ®Õ quèc x©m lîc, ph¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ :’’ kiªn quyÕt kh«ng ngõng thÕ tÊn c«ng’’ vµ ‘’ hÔ cßn tªn xam lîc trªn ®Êt níc ta th× ta ph¶i tiÕp tôc chiÕn ®Êu quÐt s¹ch nã ®i’’ + §èi víi bän VIÖt gian tay sai ®Õ quèc ph¶n béi quyÒn lîi tæ quèc, ph¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ dïng phÐp níc ®Ó trÞ. Ngêi nãi : ‘’§ãi víi nh÷ng kÎ cè ý h¹i d©n, can t©m ph¶n quèc, phÐp níc sÏ kh«ng khuan hång quèc d©n sÏ kh«ng tha thø ‘’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t5,tr561 ) + §èi víi vua quan, nguþ binh, c«ng chøc cò ®· chÞu ®Çu hµng c¸ch m¹ng hoÆc bÞ c¸ch m¹ng b¾t, ph¬ng ph¸p Hå ChÝ Minh lµ khoan hång, tha thø, ®éng viªn hä tham gia viÖc níc, c¶i tµ qui chÝnh. Theo Hå ChÝ Minh, nh÷ng ngêi nµy cïng’’ m¸u ®á da vµng ‘’ , còng lµ ‘’ con d©n níc ViÖt’’ , ‘’ ch¼ng qua cã lóc v× lîi Ých nhá mµ quªn nghÜa lín ’’ nªn ®é lîng khoan hång, tha thø hä. Ngêi nh¾c nhë ChÝnh Phñ : ‘’ kh«ng ®Ó t©m moi ra nh÷ng téi cò ®em lµm ¸n míi ’’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t4, tr45, t6, tr305 ) Víi lùc lîng trung gian : Ph¬ng ph¸p øng xö ®èi víi lùc lîng nµy cña Hå Chñ TÞch lµ : §Æc biÖt quan t©m, tranh thñ , l«i kÐo vÒ phÝa lùc lîng c¸ch m¹ng, ®oµn kÕt l©u dµi, träng dông ®øc tµi cña hä. Qua ®ã gay lßng tin cho nh©n d©n, thùc hiÖn ®oµn kÕt d©n téc, ®oµn kÕt quèc tÕ, ®ång thêi c« lËp kÎ thï cña d©n téc, cña giai cÊp. Lùc lîng trung gian ®îc Hå ChÝ Minh quan t©m ®oµn kÕt, träng dông lµ : 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + c¸c quan l¹i, nh©n sü yªu níc ( Cô Phan KÕ To¹i, Huúnh Thóc Kh¸ng, Bïi B»ng §oµn....) + Nh÷ng trÝ thøc yªu níc ( LuËt S Phan Anh, ¤ng §Æng Thai Mai..) + Nh÷ng ngêi cã chøc s¾c t«n gi¸o ( linh môc Phan B¸ Trùc, Vò §×nh Phông ) Tãm l¹i, trong ph¬ng ph¸p ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh cã ph¬ng ph¸p xö lý mèi quan hÖ ba chiÒu : C¸ch m¹ng - Trung gian - ph¶n C¸ch m¹ng vµ ®îc Hå ChÝ Minh kÕt hîp xö lý hµi hoµ gi÷a chiÕn lîc vµ s¸ch lîc gi÷a cøng r¾n vÒ nguyªn t¾c víi mÒm rÎo linh ho¹t trong gi¶i ph¸p, tõ ®ã lµm cho mäi tÇng líp nh©n d©n, mäi phÇn tö quèc d©n tin vµo chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, t¹o ra Lùc - ThÕ - Thêi cho C¸ch m¹ng ®Ó giµnh chiÕn th¾ng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Ph¬ng ph¸p thø t : Ph©n biÖt r¹ch rßi ai lµ b¹n , al lµ thï cña nh©n d©n ViÖt Nam, ®ång thêi, lu«n gi¬ng cao ngän cê ®Êu tranh chÝnh nghÜa, t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia cña c¸c d©n téc kh¸c vµ hîp t¸ccïng cã lîi. Theo Hå ChÝ Minh, ®Ó thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt, t¹o ra lùc lîng to lín cña c¸ch m¹ng, ®iÒu c¨n b¶n lµ ph¶i biÕt ph©n biÖt râ ®©u lµ b¹n, ®©u lµ thï cña nh©n d©n, cña C¸ch m¹ng. Hå ChÝ Minh tõng nh¾c nhë ngêi c¸ch m¹ng : ‘’ chñ nghÜa M¸c – Lªnin d¹y chóng ta r»ng : Muèn loµm c¸ch m¹ng th¾ng lîi ph¶i biÕt râ ai lµ b¹n , ai lµ thï , ph¶i thùc hiÖn thªm bÇu b¹n bít ikÎ thï ‘’ ( Hå ChÝ Minh : ®r, t10, tr65 ) Tõ nhËn thø c¸ch m¹ng ®óng ®¾n ®ã , Hå ChÝ Minh cho r»ng : nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i ph©n biÖt r¹ch rßi ai lµ b¹n , ai lµ thï ë c¸c níc ®ang x©m lîc ViÖt Nam. Ch¼ng h¹n, ph©n biÖt níc Ph¸p ch©n chÝnh víi níc Ph¸p ®Õ quèc chñ nghÜa, nh©n d©n Ph¸p víi ‘’ Bän c¸ mËp thùc d©n d· lîi dông tªn tuæi vµ danh dù cña níc Ph¸p ‘’ ®Õn x©m lîc ViÖt Nam . ( Hå ChÝ Minh : ®d, t1, tr191 ) Ngêi chØ râ nh©n d©n ViÖt nam chØ chèng bän thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp tù do, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña m×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng thï ghÐt, kh«ng chèng d©n téc Ph¸p , kh«ng chèng nh©n d©n Ph¸p. Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü, hå hÝ Minh lu«n nhÊn m¹nh : Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n tha thiÕt víi hoµ b×nh , mong muèn ®îc sèng hoµ b×nh trong ®éc lËp d©n téc . Hoµ b×nh lÆp l¹i, trong x©y dùng ®Êt níc, nh©n d©n ViÖt Nam sÏ hîp t¸c thËt thµ, b×nh §¼ng cïng cã lîi 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 víi nh÷ng ngêi Ph¸p, víi nh÷ng ngêi Mü muèn lµm ¨n thËt thµ b×nh ®¼ng cïng cã lîi víi nh©n d©n ViÖt nam. Nhê ph©n biÖt râ b¹n,thï ë c¸c níc ®ang x©m lîc ViÖt Nam, ®ång thêi lu«n gi¬ng cao ngän cê ®Êu tranh chÝnh nghÜa, v× ®éc lËp tù do d©n téc , v× hoµ b×nh thÕ giíi, s½n sµng hîp t¸c th©n thiÖn víi c¸c níc trªn thÕ giíi trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn cïng cã lîi gi÷a c¸c bªn mµ nh©n d©n ta ®· nhËn ®îc sù ®ång t×nh ñng hé to lín cña c¸c lùc lîng c¸ch m¹ng, yªu chuéng hoµ b×nh, c«ng lý trªn thÕ giíi. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n gãp phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Tãm l¹i, muèn ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt theo Hå ChÝ Minh, chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®ång bé c¶ bèn ph¬ng ph¸p , tuyÖt ®èi kh«ng ®îc xem nhÑ mét ph¬ng ph¸p nµo. Cã nh thÕ míi t¹o ra ®îc søc m¹nh tæng hîp lµm nªn th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng Hai VËN DôNG T¦ T¦ëng hå chÝ minh X¢Y DùNG §¹I §OµN KÕt TRONG thêi §¹i míi I - §Æc trng míi x©y dùng ®¹i ®oµn kÕt hiÖn nay Sù thËt t×nh h×nh thÕ giíi, t×nh h×nh trong níc ë thêi ®iÓmchuyÓn tiÕp gi÷a hai thiªn niªn kû ®ang ®Æt ra nh÷ng ®iÒu kiÖn m¬Ý, ®ßi hái míi víi chiÕn lîc c¸ch m¹ng nãi chung, chiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt nãi riªng ë ViÖt Nam. Sau ®©y lµ nh÷ng ®Æc trng míi, rÊt c¬ b¶n x©y dùng ®oµn kÕt hiÖn nay: MÊy chôc n¨m tríc ®¹i ®oµn kÕt theo t tëng hå chÝ minh h×nh thµnh trong bèi c¶nh d©n téc cha ®éc lËp hoµn toµn, ®Êt níc cha thèng nhÊt trän vÑn. NHu cÇu sèng cßn cña nh©n d©n lóc ®ã lµ gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt vµ b¶o vÖ níc nhµ Ngµy nay, §¶ng vµ toµn d©n ta x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt trong ®iÒu kiÖn hoµ b×nh, dan téc ®· hoµn toµn ®éc lËp, ®Êt níc ®· thèng nhÊt trän vÑn; C«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc ®ang trë thµnh mét ®ßi hoØ kh¸ch quan , cÊp b¸ch. ChiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh trong thêi kú tríc kia ®îc tiÕn hµnh Trong ®iÒu kiÖn mét nÒn kinh tÕ thuéc ®Þa, sau ®ã lµ nÒn kinh tÕ thêi chiÕn, víi c¬ chÕ tËp chung quan liªu bao cÊp kÐo dµi. Ngµy nay, chiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt ®îc thùc hiÖn trong mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng, vµ nh÷ng qui luËt vËn ®éng rÊt phøc t¹p, míi mÎ. - ChiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh ngµy tríc tËp hîp nh÷ng ngêi d©n yªu níc bÞ ¸p bøc, bãc lét díi gãt giÇy thùc d©n phong kiÕn, tiÕp ®ã lµ nh÷ng ngêi d©n cña mét ®Êt níc ®éc lËp, cã chung mét kh¸t väng b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt ®Êt níc. Thêi Êy, trong ®éi ngò ®¹i ®oµn kÕt, sè phËn vµ ®êi sèng cña c¸c thµnh viªn trong khèi ®¹i ®oµn kÕt kh«ng cã sù 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸c biÖt lín. V× vËy, sù ®ång c¶m vµ chñ nghÜa b×nh qu©n thêi chiÕn lµ nh©n tè cã thËt trong nhiÒu nh©n tè t¹o thµnh khèi ®¹i ®oµn kÕt. Ngµy nay, ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qui luËt cua thÞ trêng tÊt yÕu dÉn ®Õn sù ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giµu - nghÌo, kho¶ng c¸ch vÒ thu nhËp, vÒ møc sèng s÷ lµ nh÷ng th¸ch ®è ®èi víi nh÷ng truyÒn thèng ®ång c¶m vèn cã, lµm ¶nh hëng ®Õn khèi ®¹i ®oµn kÕt. ChiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh tríc ®©y h×nh thµnh vµ ph¸t huy t¸c dông trong mét bèi c¶nh quèc tÕ nãng báng, nhng c¸c quan hÖ quèc tÕ ®îc ph©n ®Þnh r¹ch rßi. C¸c thÕ lùc ®Õ quèc chñ nghÜa ®iªn cuång tiÕn c«ng phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi; lóc ®ã c¸c níc trong hÖ thèng x· héi chñ nghÜa, tuy cã sù bÊt ®ång nhng ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau, ®Òu ñng hé, gióp ®ì phong trµo ®Êu tr¸nh v× hoµ b×nh, ®éc lËp, ®©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Ngµy nay, ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi cã sù biÕn ®éng lín, hÕt søc phøc t¹p víi nh÷ng mµu s¾c míi. Sù sôp ®æ cña c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u vµ sù tan r· cña LI£N X¤ g©y ra nh÷ng khã kh¨n míi cho phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi.Sù tranh chÊp vµ sù bïng næ cña c¸c cuéc chiÕn tranh s¾c téc lµm cho t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi thªm c¨ng th¼ng. C¸c thÕ lùc thï ®Þch, ®Õ quèc kh¶n ®éng cha hÒ tõ bá mu toan chèng ph¸ v¸ n« dÞch c¸c níc trrong mèi quan hÖ da ph¬ng, ®a cùc, võa t¹o ra nh÷ng thuËn lîi, võa xuÊt hiÖn nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch gay g¾t ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, chËm ph¸t triÓn...... Sù biÕn ®æi cña hoµn c¶nh thÕ giíi vµ trong níc ®ßi hái chóng ta , trong khi kiªn tr× nh÷ng nguyªn t¾c bÊt biÕn cña chiÕn lîc ®¹i ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh, cÇn ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn, s¸ng t¹o chiÕn lîc b¸ch chiÕn b¸ch th¾ng cña ngêi sao cho pjhï hîp víi hoµn c¶nh lÞch sö míi §ã cóng lµ íc nguyÖn vµ cóng lµ b¶n chÊt ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh 2 - Chñ tr¬ng cña ®¶ng, chÝnh s¸ch cña nhµ níc nh»m cñng cè, x©y dùng ®¹i ®oµn kÕt trong sù nghiÖp ®Èy m¹nhu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII ( 6 - 1996 ) cña §¶ng chØ râ: LÊy “Môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp, thèng nhÊt, tiÕn lªn d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh’’ Lµm ®iÓm chung, ®iÓm t¬ng ®ång, §ång thêi chÊp nhËn nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých chung cña d©n téc, cïng nhau xo¸ bá ®Þnh kiÕn, mÆc c¶m, híng tíi t¬ng lai, xay dùng tinh thÇn ®oµn kÕt, cëi më, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tin cËy lÉn nhau. §©y chÝnh lµ c¬ së hay c¨n cø ®Ó thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt hiÖn nay. Trªn c¬ së ®oµn kÕt nh vËy, ®ång thêi thÊm nhuÇn vµ lµm ®óng theo t tëng ®oµn kÕt Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn míi cïng víi viÖc kÕ thõa truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc, §¶ng ta lu«n gi¬ng cao ngän cê ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, coi ®ã lµ ®êng lèi chiÕn lîc c¬ b¶n, l©u dµi, lµ nguån søc m¹nh, lµ ®éng lùc to lín ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §¶ng ta cho r©õng chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ níc lµ yÕu tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thøc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. V× vËy, c¨n cø vµo yªu cÇu, nguyÖn väng cña c¸c giai cÊp, tÇng líp, c¸c d©n téc níc ta hiÖn nay, §¶ng ta chñ tr¬ng thøc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi tõng giai cÊp, tõng giíi, tõng bé phËn trong x· héi trong thêi kú ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hoÝa, hiÖn ®¹i ho¸ nh sau: + §èi víi giai cÊp c«ng nh©n : X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n lín m¹nh vÒ mäi mÆt, ph¸t triÓn vÒ sè lîng, gi¸c ngé vÒ giai cÊp, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ, cã n¨ng lùc øng dông vµ s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi, cã t¸c phong c«ng nghÖ vµ ý thøc tæ chøc, kû luËt, lao ®éng ®¹t n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, lµm nßng cèt trong viÖc x©y dùng khèi liªn minh c«ng nh©n - N«ng d©n - TrÝ thøc vµ t¨ng cêng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. T¹o thªm viÖc lµm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, thùc hiÖn an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Tæ chøc tèt viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nghÒ nghiÖp. TiÕp tôc nghiªn cøu bæ sung, hoµn chØnh chÝnh s¸ch tiÒn c«ng lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch b¶o ®¶m vÒ mÆt x· héi. §Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn §¶ng trong c«ng nh©n, quan t©m båi dìng, ®µo t¹o c¸n bé xuÊt th©n tõ c«ng nh©n. + §èi víi giai cÊp n«ng d©n : Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch giao ®Êt, kho¸n rõng, ng¨n chÆn vµ kh¾c phôc thùc tr¹ng n«ng d©n kh«ng cã ruéng ®Êt. Nh nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 5 BCH trung ¬ng §¶ng kho¸ VII ( 6/1993 ) nªu : KhÈn tr¬ng thùc hiÖn giao hoÆc kho¸n ®Êt, rõng ®Õn hé n«ng d©n, kÕt hîp gi¶i quyÕt cã lý, cã t×nh nh÷ng tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai . MÆt kh¸c ®æi míi t duy vµ thùc hiÖn ®ång bé c«ng t¸c ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, tiªu thô n«ng s¶n, hµng ho¸, gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi 20
- Xem thêm -