Tài liệu Cv_295_tinh_hing_day_am_nhac_tai_cac_truong[2]

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

UBND TỈNH THANH HÓA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Số: 295/SGD&ĐT-GDMN V/v báo cáo tình hình tổ chức hoạt động âm nhạc trong các cơ sở GDMN Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Thực hiện yêu cầu của Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo và để nắm được tình hình thực tiễn một cách rõ nét hơn về tình hình tổ chức hoạt động âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo ngắn gọn một số nội dung sau: 1. Đội ngũ. - Số lượng, trình độ GVMN (phụ trách phòng âm nhạc) tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc (học TC, CĐ, ĐHSPMN, khả năng đàn, hát, múa). - Số lượng, trình độ giáo viên âm nhạc (sư phạm âm nhạc) hợp đồng, tham gia vào tổ chức hoạt động âm nhạc trên lớp và mọi lúc mọi nơi) Lưu ý: Báo cáo SLGV phụ trách phòng hoạt động âm nhạc ( bao gồm GV có trình độ SPMN và GV có trình độ SP âm nhạc ). 2. Hình thức, nội dung Khái quát một số hình thức và nội dung chủ yếu mà các cơ sở GDMN trên địa bàn đang tổ chức thực hiện. 3. Cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hoạt động âm nhạc Nêu thực trạng về: - Nhạc cụ (số lượng, cấp phát, mua, chất lượng, tần suất sử dụng v.v...) - Đồ dùng, đồ chơi âm nhạc, múa - Tài liệu phục vụ ổ chức hoạt động âm nhạc (băng, đĩa hình/tiếng, sách, tài liệu cho giáo viên v.v...) - Phòng nghệ thuật/phòng âm nhạc (số lượng, hiệu quả sử dụng v.v...) 4. Nhận xét, kiến nghị. Nhận được công văn Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố cập nhật thông tin và báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Mầm non) trước ngày 03 tháng 03 năm 2014. Nơi nhận: - Như kính gửi - Lưu: VT; GDMN KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đ ã k ý) Trần Văn Hoà
- Xem thêm -