Tài liệu Customer and vinamilk advertisement on tvt3 in 2009

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, më cöa nÒn kinh tÕ, xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®· ®a nÒn kinh tÕ níc ta sang trang míi, t¨ng trëng kinh tÕ trung b×nh 7%/n¨m, chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ ®êi sèng cña ngêi d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao. Tuy nhiªn, cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp võa cã thªm nhiÒu c¬ héi võa ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt, thÞ trêng cña doanh nghiÖp biÕn ®æi liªn tôc vµ phøc t¹p. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o t×m ra cho m×nh gi¶i ph¸p riªng ®Ó thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh míi. Thóc ®Èy tiªu thô, më réng thÞ trêng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®îc nhiÒu doanh nghiÖp lùa chän nh»m tËn dông c¬ héi kinh doanh, ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh, thÝch øng víi thÞ trêng, ®ång thêi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®¶m b¶o an toµn vµ n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Ngµnh may mÆc ë níc ta hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän, ph¸t triÓn nhanh l¹i cã sù c¹nh tranh gay g¾t. Cïng víi sù ®æi míi nÒn kinh tÕ, c«ng ty ®· nhanh chãng thÝch nghi víi thÞ trêng, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ kh«ng ngõng më réng thÞ trêng tiªu thô. Trong ®ã, hµng may mÆc xuÊt khÈu lµ mÆt hµng chñ lùc cña c«ng ty. Tuy nhiªn, hiÖn nay do sù biÕn ®éng tõ thÞ trêng xuÊt khÈu vµ h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¬ng thøc gia c«ng kh«ng ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn ®· g©y ra cho c«ng ty mét sè khã kh¨n. Trong khi ®ã, thÞ trêng may mÆc lµ thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi l¹i cha ®îc c«ng ty quan t©m ®óng møc. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty THHH Hoµng Tiªu ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®ét ph¸ trong viÖc x©m nhËp vµ më réng thÞ trêng tiªu thô trong níc. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c«ng ty vÉn cßn gÆp kh«ng Ýt víng m¾c khã kh¨n. Sau thêi gian häc tËp vµ t×m hiÓu t¹i c«ng ty, víi môc ®Ých cñng cè vµ hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· ®îc häc, ¸p dông chóng vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “BiÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty THHH Hoµng Tiªu”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn cßn gåm 3 ch¬ng néi dung: Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ c«ng ty THHH Hoàng Tiªu Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty THHH Hoµng Tiªu Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty THHH Hoµng Tiªu Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa QTKD vµ c¸c c« chó trong c«ng ty ®Ó em cã thÓ thùc hiÖn ®Ò tµi tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong c«ng ty THHH Hoµng Tiªu ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 néi dung PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG TIÊU 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hoàng Tiêu S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Hoµng Tiªu: GiÊy chøng nhËn ®¾ng ký kinh doanh cña c«ng ty TNHH Hoµng Tiªu gåm cã 2 thµnh viªn. Sè ®¾ng ký kinh doanh 2202001350 § ¾ng ký lÇn ®Çu ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 1993 § ¾ng ký thay ®æi lÇn 4 ngµy 06 th¸ng 06 n¨m 2007 Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH Hoµng Tiªu Tªn giao dÞch: C«ng ty Hoµng Tiªu §Þa chØ trô së chÝnh: Th«n 3 x· Qu¶ng ChÝnh - HuyÖn H¶i Hµ TØnh Qu¶ng Ninh. §T: 033879028 - Ngµnh nghÒ kinh doanh: mua b¸n, s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dung, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt n«n gnhiÖp - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. - S¶n xuÊt gia c«ng mua b¸n xuÊt nhËp khÈu phô kiÖn may mÆc hµng tiªu dung b¸ch ho¸ tæng hîp. - S¶n xuÊt ®¸ l¹nh c«ng nghiÖp phôc vô nu«i trång vµ ®¸nh b¾t h¶i s¶n - Thu mua phÕ liÖu hµng n«ng s¶n phôc vô cho s¶n xuÊt mÕch may mÆc - Kinh doanh thuû h¶i s¶n. - Vèn ®iÒu lÖ 3.500.000.000® - Danh s¸ch tham gia gãp vèn gåm cã 2 thµnh viªn. -Gi¸m ®èc c«ng ty: Hoµng V¨n Tiªu C«ng ty TNHH Hoµng Tiªu lµ mét doanh nghiÖp së h÷u t nh©n chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c s¶n phÈm mÕch phô trî may mÆc vµ may mÆc xuÊt khÈu vµ tiªu thô trong c¶ níc. C«ng ty TNHH Hoµng Tiªu ®îc thµnh lËp ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 1993. Chuyªn s¶n xuÊt hµng may mÆc, vµ mÕch phñtî cho may mÆc. Nh÷ng n¨m ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng lµ nh÷ng n¨m v« cïng khã kh¨n ®èi víi c«ng ty. S¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cha cao, kh«ng cã vèn còng nh thÞ trêng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Để tồn tại và phát triển trong cơ chế mới đòi hỏi ban lãnh đạo phải có sự nhạy bén, năng động, phải có thiết bị, công hệ mới. Có chất lượng sản phẩm ngang tầm quốc tế có thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa sau khi nghiên cứu nhiều mô hình sản xuất, các chính sách của nhà nước, trong đó có luật đầu tư nước ngoài, học tập kinh nghiệm của các doanh nghiệp ban lãnh đạo công ty với sự nổ lực vượt bậc đã tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, mục tiêu đề ra là phải có thị trường xuất khẩu bằng sản phẩm truyền thống của công ty. Đầu năm 2002 ban lãnh đạo công ty có quyết định mang tính đột phá. Là vay vốn ngân hàng để đầu tư nhập dây truyền sản xuất cao cấp của Trung Quốc và cử cán bộ công ty đến đây để tìm hiểu đối tác. Một phương án tối ưu vận dụng sang tác luật đầu tư nước ngoài ra đời phương án kinh doanh trên cơ sở hợp đồng đôi bên đều có lợi chịu trách nhiệm khi hàng hoá không đạt chất lượng bị khách hàng khiếu nại. Trên nguyên tắc hai bên bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Phương án này giúp cho công ty tránh được sự non yếu khi bước vào thị trường. Hiểu biết về thị trường quốc tế và buôn bán quốc tế còn hạn chế. Phương án này cũng giúp cho công ty phát huy thế mạnh của mình nhưng công ty TNHH Hoàng Tiêu. Tổ chức sản xuất, quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động và một số vấn đề liên quan. Trong nước như: mua nguyên liệu trong nước, làm thủ tục xuất nhập khẩu cho vay vốn đổi mới thiết bị, công nghệ, chuyển giao công nghệ hướng dẫn kỹ thuật công ty TNHH Hoàng Tiêu mua nguyên liệu trong nước chưa có. Tháng 07 năm 2004 công ty đã có lô hànhg đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế được xuất khẩu sang Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Năm 2003 công ty đã nhận thấy những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất kinh doanh của đối tác nước ngoài là vốn để coi trọng chất lượng sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng, uy tín sẽ giữ được khách hàng từ đó mối tieu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thụ được sản phẩm và có thị trường tạo được việc làm cho cán bộ công nhân viên. Công ty TNHH Hoàng Tiêu đặt vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Hai năm 2005 – 2006 phương pháp quản lý chất lượng cua công ty Hoàng Tiêu là tự quản chất lượng chính là thước đo vị trí của công ty trên thị trường quốc tế và thị trường nội địa. Điều này có ý nghĩa to lớn qua những năm thànhgs mà sản phẩm của công ty được thị trường chấp nhận trong thời gian vừa qua. Năm 2006 – 2007 Nhận định cần quan tâm dần chuyển đổi sang phương thức mậu dịch với mục tiêu thu lợi nhuận từ đó giám đốc đã soát lại toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh khắc phục các khâu yếu. - Công ty luôn chú ý đến sản xuất trong nước vừa đảm bảo có sản phẩm tiêu thụ trong nứơc vừa đảm bảo có công ăn việc làm cho công nhân lúc trái thời vụ. - Công ty luôn coi trọng công tác cán bộ nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ này. Trong suốt quá trình hợp tác ngay cả những ngày đầu thành lập công ty, tiến hành lựa chọn sắp xếp đề bạt nhiều người có năng lực sức khoẻ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh donah của công ty trong nền kinh tế thị trường. Con đường phía trước không phải đã hết trông gai nhưng bằng kinh nghiệm đã có công ty Hoàng Tiêu đã đặt ra một tầm nhìn tổng thể để vươn lên xây dựng những chỉ tiêu sơ bản. - Tiếp tục đầu tư chiều sâu để công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nâng cao chất lượng sản phẩm thực hiện phương thức quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9002 để hoà nhập với thị trường khu vực và thế giới. - Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu sang EU, Nam Mỹ. nội địa miền trung và đồng bằng sông Cửu Long. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chú trọng công tác đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giúp cho cán bộ công nhân viên có đủ năng lực quản lý điều hành kinh doanh theo cơ chế mới. - Duy trì việc thực hiện bộ luật lao động - hợp đồng lao động lo đủ việclàm ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên thực hiện theo chính sách của Đảng là nhà nước. - Hiện nay công ty Hoàng Tiêu có hơn 800 cán bộ công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm quản lý với hai dây chuyền sản xuất: +, sản xuất mếch phụ liệu phục vụ cho may mặc +, sản xuất quần Jean phục vụ trong nước và xuất khẩu 2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong công ty Công ty TNHH Hoàng Tiêu là doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc sở công nghiệp Quảng Ninh Công ty Hoàng Tiêu hoạt động trong các lính vực kinh doanh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu. Các sản phẩm quần áo và mếch phụ trợ may mặc chủ yếu là các loại mếch lót, mếch thêu nhập khẩu các nguyên vật liệu trang thiết bị phục vụ cho sản sản và xuất nhập khẩu. Sản phẩm mếch và quần jean với đặc điểm trên của Công ty Hoàng Tiêu có chức năng như sau: -Nhập khẩu các loại nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh donah xuất khẩu thành phẩm, các chủng loại. Sản phẩm mếch phụ liệu may mặc và quần Jean. -Nhận xuất khẩu uỷ thác các sản phẩm mếch phụ liệu may mặc và quần Jean theo yêu cầu của các cơ quan đơn vị khách hanhgf có nhu cầu. -Liên doanh liên kết với các đơn vị trong nước và nước ngoài về công nghệ và kỹ thuật chuyên ngành may mặc và sản xuất mếch phụ liệu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Hoàng Tiêu: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 GI¸M §èC PG§ thiÕt bÞ an toµn PG§ s¶n xuÊt chÊt lîng PG§Kü thuËt c«ng nghÖ Phßng b¶o vÖ Xëng c¬ n¨ng Phßng tiªu thô Phßng thèng kª gia c«ng Phßng qu¶n lý chÊt lîng Phßng kÕ ho¹ch vËt t Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kinh doanh XNK Phßng hµnh chÝnh tæ chøc Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng chÕ thö mÉu Ph©n xëng gß bao gãi Ph©n xëng c¸n Ph©n xëng may Ph©n xëng båi - c¸t Ph©n xëng s¶n xuÊt mÕch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Tổ chức bộ máy của công ty, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chưc bộ máy Công ty. -Bộ máy của công ty đứng đầu là giám đốc đại diện cho doanh nghiệp quản lý Công ty. Giám đốc có quyền quyết định điều hành sản xuất của Công ty theo kế hoạch, chính sách pháp luật của nhà nước. Quyết dịnh mọi hoạt động sản xuất của Công ty. Trực tiếp chỉ đạo giám sát ba phòng ban đó là phòng kinh doanh - xuất nhập khẩu, phòng hành chính tổ chức, phòng kế toán tài chính. Dưới giám đốc gồm ba phó giám đốc giúp việc tham mưu điều hành các phòng ban còn lại. Nhiệm vụ và chức năng cơ bản của phó giám đốc, phòng ban, phân xưởng của Công ty được bố chí chư sau: -Phó giám đốc sản xuất chất lượng, quản lý các trưởng phòng kế hoạch vật tư, phòng quản lý chất lượng phòng tiêu thụ và các quản lý phân xưởng. -phó giám đốc thiết bị an toàn phụ trách xưởng cơ năng và phòng bảo vệ. -Phòng kinh doanh - xuất nhập khẩu; thu thập thông tin thị trường giao dịch tìm kiếm đối tác ký hợp đồng xuất nhập khẩu sản phẩm và nhập các loại vật tư thiết bị máy móc. -Phòng kế toán tài chính, có nhiệm vụ quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn vốn của Công ty sao cho hiệu quả, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các khoản thu chi hạch toán kế toán độc lập hướng dẫn các phòng ban thủ tục thanh toán với khách hàng dồng thời tính toán lỗ lãi trước giám đốc. -Phòng chế thử mẫ nhận mẫu về sản xuất thử các quần theo đơn đặt hàng và nghiên cứu các mẫu mới. -Phòng kỹ thuật công nghệ; nghiên cứu tạo đơn pha chế nguyên liệu hoá chất, là soát sữa đổi, bổ sung nguyên vật liệu, kiểm tra theo đơn quy trình công nghệ và đối ngoại vè công tác kỹ thuật. Định mức vật tư, hoá chất và theo dõi các chỉ tiêu có lý. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Phòng kế hoạch vật tư, kế hoạch điều độ sản xuất cho toàn bộ Công ty, khai thác và thu mua vật tư cho sản xuất, nắm vững vật tư, lượng tồn kho, thiếu hụt đảm bảo cho sản xuất. -Phòng thống kê gia công thực hiện và tổ chức hệ thống thống kê trong toàn Công ty tổ chức công tác gia công thành phẩm, bán thành phẩm, quản lý quá trình sản xuất theo vi tính -Phòng quản lý chất lượng: có nhiệm vụ kiểm tra sản phẩm của từng công đoạn quản lý chất lượng ở mọi khâu của quá trình sản xuất, kiểm soát sản phẩm không phù hợp và đề ra các biện pháp khắc phục. -Phòng tiêu thụ: lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mơ rộng thị trường tiêu thụ và cải tiến phương thức bán hàng, chào hàng. Đề xuất và phát hiện giá bán kịp thời để tiêu thụ sản phẩm nhanh. -Xưởng cơ năng: bố trí điện nước, năng lượng cho sản xuất và phục vụ cho các hoạt động khác của Công ty. Đảm bảo an toàn trách sự cố xảy ra gây gián đoạn cho sản xuất. -Phòng bảo vệ: có nhiệm vụ kiểm tra, bảo vệ của cải vật chất cũng như con người trong Công ty kịp thời sử lý các hành vi về mặt an ninh trật tự. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty THHH Hoµng tiªu I/ TÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty. 1. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ thÞ trêng may mÆc níc ta. Tríc ®©y trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, thÞ trêng may mÆc hÇu h chØ do c¸ cöa hµng mËu dÞch quèc doanh cung cÊp nh÷ng thø quÇn ¸o may s½n phæ cËp toµn d©n víi kiÓu c¸ch mÉu m· ®¬n gi¶n, chÊt lîng kh«ng cao. ChÝnh v× vËy ngêi tiªu dïng thêi ®ã còng kh«ng mÆn mµ l¾m quÇn ¸o may s½n. Nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng , ®êi sèng nh©n d©n ta ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, do ®ã nhu cÇu vÒ may mÆc còng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ c¶ vÒ sè lîng còng nh yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ mÉu m·, kiÓ d¸ng nµy cµng cao. Do vËy thÞ trêng may mÆc trong níc còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt. Sè lîng c¸c doanh nghiÖp may tham gia vµo thÞ trêng ngµy cµng nhiÒu, tèc ®é t¨ng ngµy cµng lín, do ®ã quy m« ho¹t ®éng cña thÞ trêng ®· t¨ng lªn, sè lîng mÆt hµng phong phó vµ ®a d¹ng h¬n, chÊt lîng, mÉu m· ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Mét sè s¶n phÈm ®· cã uy tÝn vµ ®· ®îc x¸c lËp ®îc vÞ thÕ cña m×nh tren thÞ trêng nh: ¸o s¬ mi nam cña c«ng ty May 10, ¸o Jacket cña c«ng ty May ChiÕn Th¾ng, quÇn ¸o Jean cña ViÖt Th¾ng… hÖ thèng m¹ng l íi b¸n lÎ s¶n phÈm còng ®· ®îc më réng th«ng qua c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm , cöa hµng thêi trang… ThÞ trêng víi d©n sè ®«ng trªn 80 triÖu ngêi, kho¶ng 88 triÖu vµo n¨m 2005 vµ gÇn 100 triÖu vµo n¨m 2010, lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam. §©y lµ thÞ trêng rÊt lín l¹i ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ ®îc coi lµ nét trong nh÷ng thÞ trêng hÊp dÉn nhÊt vïng §«ng Nam ¸. ChÝnh v× vËy, nhiÒu c«ng ty níc ngoµi ®ang cè g¾ng b»ng nhiÒu c¸ch ®Ó th©m nhËp thÞ trêng may mÆc níc ta. Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp dÖt may trong níc dêng nh ®øng ngoµi cuéc, mÆc cho c¸c s¶n phÈm may mÆc níc ngoµi thao tóng, tõ nh÷ng s¶n phÈm cao cÊp, c¸c s¶n phÈm thêi trang ®Õn c¸c s¶n phÈm l¹c mèt, c¸c s¶n phÈm ®· qua sö dông. HiÖn nay hµng may mÆc ngo¹i ®· trµn vµo níc ta tõ rÊt nhiÒu nguån: hµng nhËp lËu, trèn thuÕ tõ Trung Quèc, Th¸i Lan, hµng sida(quÇn ¸o cò) … C¸c s¶n phÈm nµy víi u thÕ rÊt ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i, gi¸ rÊt thÊp, lµm cho sù c¹nh tranh quèc tÕ trªn thÞ trêng ViÖt Nam ngµy cµng trë nªn gay g¾t. §iÒu ®¸ng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lo ng¹i h¬n lµ cã rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm tåi ( quÇn ¸o lçi thêi, ®· qua sö dông) b»ng nhiÒu c¸ch ®· vµo thÞ trêng níc ta mµ kh«ng ®îc kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ. Chóng ®îc b¸n víi gi¸ rÊt thÊp, thËm chÝ thÊp h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt nªn thu hót ®îc mét sè lîng lín ngêi tiªu dïng cã thu nhËp trung b×nh vµ thÊp. C«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc thÞ trêng kh«ng tèt ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho hµng nhËp lËu cã ®Êt ph¸t triÓn ®Èy ngµnh may mÆc níc ta ra xa thÞ trêng cña m×nh h¬n. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña AFTA. Do vËy c¸c doanh nghiÖp níc ta sÏ ngµy cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n n÷a bëi lÏ thÞ trêng trong níc còng chÝnh lµ thÞ trêng khu vùc, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®«ng vµ m¹nh h¬n rÊt nhiÒu. VÊn ®Ò hiÖn nay thÞ trêng vÉn cha ®îc quan t©m ®óng møc, c¸c doanh nghiÖp sî rñi ro nªn b»ng lßng víi viÖc gia c«ng cho níc ngoµi vµ b¸n ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm xuÊt khÈu thõa, nh÷ng s¶n phÈm cã lçi trong s¶n xuÊt víi kÝch cì kh«ng phï hîp víi ngêi ViÖt Nam. Theo thèng kª cña Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, tû träng doanh thu b¸n hµng trªn thÞ trêng trªn tæng doanh thu cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt hµng may mÆc rÊt thÊp, thêng chØ chiÕm díi 10% doanh sè b¸n ra cña c¸c doanh nghiÖp lín. Cã thÓ nªu mét sè vÝ dô: c«ng ty May H÷u NghÞ doanh sè b¸n ra trªn thÞ trêng chØ chiÕm 1,95% tæng doanh thu; May B×nh Minh lµ 1,52%; May §øc Giang lµ 6,75%... ®©y lµ nh÷ng dÉn chøng thuyÕt phôc vÒ sù bá ngá thÞ trêng cña ngµnh may mÆc níc ta. Thªm n÷a, ngµnh dÖt níc ta kÐm ph¸t triÓn. MÆc dï Nhµ níc ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh nµy nhng tèc ®é t¨ng trëng cña ngµnh vÉn chËm h¬n nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng trëng cña ngµnh may. ChÝnh v× vËy, nguån nguyªn liÖu trongníc cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, cña ngµnh may®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nguån nguyªn liÖu tõ c¸c níc kh¸c th©m nhËp vµo thÞ trêng níc ta. ThÞ trêng trong níc víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®èi víi doanh nghiÖp may ViÖt Nam trong viÖc n¾m b¾t nhu cÇu, thÞ hiÕu còng nh viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qui m«, c¬ cÊu thÞ trêng l¹i lµ n¬i yªu cÇu vÒ chÊt lîng kh«ng qu¸ kh¾t khe, nghiªm ngÆt nh thÞ trêng xuÊt khÈu song c¸c doanh nghiÖp may níc ta kh«ng ®¸p øng ®îc, ®Ó mÆc cho hµng may mÆc c¸c níc kh¸c vµo thao tóng ngay trªn “s©n nhµ” cña m×nh. ViÖc kh«ng ®¸p øng ®îc thÞ trêng kh«ng ph¶i lµ do kh«ng cã kh¶ n¨ng mµ thùc chÊt lµ do c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cha quan t©m chó ý tíi thÞ trêng , do ®ã cha cã chiÕn lîc nghiªn cøu thÞ trêng, chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng mét c¸ch cô thÓ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu. V× thÕ, trong nh÷ng n¨m qua bé mÆt thÞ trêng may mÆc vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp may mÆc níc ta ngay trªn thÞ trêng trong níc cã thÓ nãi lµ cßn rÊt h¹n chÕ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo dù tÝnh s¬ bé, nÕu GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi cña níc ta ®Õn n¨m 2005 ®¹t 600 – 800 USD vµ íc ®¹t 900 – 1200 USD vµo n¨m 2010 th× møc tiªu dïng hµng ho¸ tÝnh theo ®Çu ngêi lµ 250 -350 USD/ n¨m vµo n¨m 2005 vµ kho¶ng 400 – 450 USD vµo n¨m 2010. Trong khi ®ã møc tiªu dïng hµng dÖt may chiÕm kho¶ng 6-8% tæng thu nhËp. §iÒu ®ã cho thÊy, nhu cÇu vÒ c¸c hµng ho¸ tiªu dïng nãi chung vµ c¸c hµng may mÆc nãi riªng lµ rÊt lín trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu kÜ thÞ hiÕu, n¾m b¾t nhu cÇu vÒ tæ chøc s¶n xuÊt cho phï hîp, ®a nhanh c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, h×nh thµnh vµ tæ chøc c¸c m¹ng líi tiªu thô t¹i c¸c thµnh phè, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c khu d©n c, c¸c vïng n«ng th«n, c¸c vïng s©u, vïng xa, tõng bíc chiÕm lÜnh vµ lµm chñ thÞ trêng cßn giµu tiÒm n¨ng trong níc. Tæng qu¸t l¹i ta thÊy: do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã sù dÔ d·i vµ Ýt rñi ro cña ph¬ng thøc gia c«ng, ngµnh may tuy ph¸t triÓn rÊt nhanh nhng vÉn lµ mét khu vùc s¶n xuÊt thiÕu t¸c phong c«ng nghiÖp vµ thiÕu kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Thªm n÷a, ph¬ng thøc ph©n bæ h¹n ng¹ch cha hîp lÝ còng ®· k×m h·m tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o còng nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi c¬ cÊu thÞ trêng cña ngµnh may. Bªn c¹nh ®ã, may gia c«ng thêng dÔ h¬n lµ mua nguyªn liÖu vµ b¸n s¶n phÈm. NhiÒu doanh nghiÖp kÐm n¨ng ®éng kh«ng chÞu khã ®Çu t nghiªn cøu ®· rÊt chuéng h×nh thøc nµy, nhÊt lµ khi gi¸ gia c«ng cña níc ta thuéc lo¹i rÎ trong khu vùc vµ thÕ giíi. Ho¹t ®éng nµy ®· ®em l¹i cho ®Êt níc phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng nhiÒu, trong chõng mùc nµo ®ã ®· ®Ó l·ng phÝ nguån tµi lùc cña ®Êt níc. C¸c doanh nghiÖp trong níc ®· kh«ng ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña m×nh trªn thÞ trêng , ®Ó mÊt nhiÒu thÞ trêng cho hµng ho¸ ngo¹i nhËp vµ nhËp lËu. Do ®ã cã thÓ cho r»ng, ngµnh c«ng nghiÖp DÖt- May ViÖt Nam ®ang ë trong mét t×nh tr¹ng kh«ng mÊy tèt ®Ñp, cã thÓ tãm t¾t b»ng mét c©u: “ ThÞ trêng níc ngoµi th× lµm thuª, thÞ trêng trong níc th× bá ngá”. 2. TÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty. Tríc sù biÕn ®éng trªn thÞ trêng xuÊt khÈu vµ xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng ®· ®Æt ra cho c«ng ty nh÷ng vÊn ®Ò míi cÇn ph¶i quan t©m. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh cho m×nh môc tiªu lµ lu«n thóc ®Èt ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ång thêi còng rÊt coi träng thÞ trêng trong níc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ may gia c«ng xuÊt khÈu, h×nh thøc kinh doanh FOB mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm cha ph¸t triÓn ®óng møc nªn hiÖu qu¶ kinh doanh cha cao. MÆt kh¸c, tuy s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã uy tÝn, 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chç ®øng trªn thÞ trêng quèc tÕ nh §øc, NhËt, Mü, Canada… Nhng nh÷ng s¶n phÈm ®ã l¹i kh«ng mang nh·n hiÖu riªng cña c«ng ty nªn trªn thùc tÕ c«ng ty cha x©y dùng ®îc h×nh ¶nh, tiÕng t¨m cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ. §iÒu nµy kh«ng cã lîi cho c«ng ty khi triÓn khai m¹nh h×nh thøc kinh doanh FOB. §Ó cã uy tÝn vµ chç ®øng trªn thÞ trêng quèc tÕ, c«ng ty cÇn ph¶i t¹o dùng ngay tõ trong níc, trªn thÞ trêng . MÆt kh¸c, nh trªn ®· ®Ò cËp, thÞ trêng may mÆc lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng mµ hiÖn nay vÉn cha ®îc c¸c doanh nghiÖp níc ta quan t©m ®óng møc. §©y lµ mét sai lÇm cña c¸c doanh nghiÖp may ViÖt Nam nãi chung vµ cña Hoµng Tiªu nãi riªng. C«ng ty ®· cã truyÒn thèng 45 n¨m, ®· cã uy tÝn trong níc, cã n¨ng lùc s¶n xuÊt hµng triÖu s¶n phÈm chÊt lîng cao ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng, cã c¬ së vËt chÊt v÷ng m¹nh, ®îc Nhµ níc khuyÕn khÝch… §©y lµ nh÷ng lîi thÕ cña c«ng ty trong thÞ trêng mµ c«ng ty cÇn khai th¸c. II/ Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng cña c«ng ty THHH Hoµng Tiªu. 1. C«ng t¸c ®iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× c«ng viÖc ®Çu tiªn lµ cÇn ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®ang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét trong nh÷ng kh©u ®îc C«ng ty ®Ò cao nhÊt. C«ng ty kh«ng thuª c¸c C«ng ty vÒ nghiªn cøu thÞ trêng mµ trùc tiÕp tham gia thu thËp th«ng tin, dïng c¸c ph¬ng ph¸p th¨m dß ý kiÕn quan s¸t, tiÕn hµnh xö lý th«ng tin b»ng c¸ch ph©n lo¹i th«ng tin theo vÊn ®Ò nghiªn cøu, nhu cÇu cña nhµ nhËp khÈu cña C«ng ty, t×nh h×nh thÞ trêng hµng may mÆc trong níc còng nh quèc tÕ. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty ®îc giao cho phßng Kinh doanh vµ phßng ThiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn. C¸c c¸n bé nh©n viªn hai phßng nµy sÏ cã nhiÖm vô phèi hîp víi nhau ®Ó ®iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng, t×m xu híng thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng, ®Ó tõ ®ã cã thÓ cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng mét c¸ch phï hîp nhÊt hoÆc cã thÓ t¹o ra c¸c mÉu m· míi víi gi¸ c¶ hîp lÝ ®¸p øng kh¶ n¨ng, nhu cÇu, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Hai phßng nµy sÏ thu thËp th«ng tin vÒ thÞ trêng tõ rÊt nhiÒu nguån, tríc hÕt lµ dùa vµo th«ng tin ph¶n håi tõ c¸c cöa hµng, ®¹i lÝ th«ng qua c¸c b¶ng ®iÒu tra, c¸c b¸o c¸o vÒ doanh thu theo tõng lo¹i s¶n phÈm… V× bé phËn b¸n hµng lµ n¬i 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, sÏ cã thÓ ®a ra nh÷ng th«ng tin cô thÓ vÒ ph¶n øng cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c lo¹i mÉu m· vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm cña c«ng ty, ®Ó tõ ®ã c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh vµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p hîp lÝ. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn dùa vµo th hái hµng trùc tiÕp cña kh¸ch ®Æt hµng, dùa vµo viÖc thu thËp th«ng tin tõ m¹ng Iternet, tõ c¸c nhµ nhËp khÈu níc ngoµi,th«ng qua viÖc tham dù c¸c héi trî dÖt may, tham kh¶o c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh vÒ dÖt may trong vµ ngoµi níc ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt, th«ng tin tõ kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c c¸n bé nh©n viªn trong phßng KDN§ vµ ThiÕt kÕ… Sau ®ã, c¸c c¸n bé nh©n viªn cña hai phßng sÏ xö lÝ c¸c th«ng tin thu thËp ®îc vµ ®a ra c¸c kÕt qu¶ vÒ nhu cÇu thÞ trêng. Nh×n chung nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ rÊt ®a d¹ng. Kh¸ch hµng cña C«ng ty bao gåm trong vµ ngoµi níc nh Itochu (NhËt) S.k.Global (Hµn Quèc) Otto (§øc) DHGlobal (Hµn Quèc) Poongsin (Hµn Quèc) WinMark. Kh¸ch hµng lµ c¸c nhµ ph©n phèi, b¸n bu«n, lÎ, nh÷ng ngêi tiªu dïng cuèi cïng vµ gia ®×nh hä. §èi víi kh¸ch hµng níc ngoµi lîng hµng mua rÊt lín mçi n¨m xuÊt trung b×nh kho¶ng 4-5 triÖu s¶n phÈm may mÆc c¸c lo¹i. HiÖn nay hµng cña C«ng ty Ýt chÞu ¶nh hëng cña thêi vô do hµng ®îc xuÊt cho c¸c nhµ nhËp khÈu ë nhiÒu vïng ®Þa lý kh¸c nhau. Cßn ®èi víi thÞ trêng , kh¸ch hµng cña c«ng ty ë rÊt nhiÒu løa tuæi kh¸c nhau vµ víi c¸c møc thu nhËp kh¸c nhau. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty phôc vô cho hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c løa tuæi, víi c¸c møc thu nhËp kh¸c nhau nhng chñ yÕu vÉn lµ cho nh÷ng ngêi cã møc thu nhËp trung b×nh. BiÓu 8: §iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng. TT 1 2 3 4 ChÊt liÖu v¶i MÇu s¾c (vµng, ®á, Tªn s¶n phÈm (lanh, cotton, kÎ, xanh, caro…) b«ng…) S¬ mi céc tay S¬ mi dµi tay S¬ mi bß ¸o dÖt kim céc 5 ¸o dÖt kim dµi 6 7 8 9 QuÇn soãc Kaki QuÇn dµi Kaki QuÇn dµi Tuýtsi ¸o Jacket 15 Gi¸ c¶ (thÊp, trung b×nh, cao) Nhu cÇu (chiÕc) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ n¨m 1990 trë vÒ tríc, C«ng ty s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña Bé chñ qu¶n, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c t×m kiÕm thÞ trêng nhng díi sù l·nh ®¹o cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· lu«n chñ ®éng khai th¸c vµ më réng thÞ trêng mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty bao gåm c¸c lo¹i ¸o s¬ mi, ¸o m¨ng t«, Pijama, ¸o ma, quÇn Jeans, ¸o bß, quÇn ¸o dÖt kim… ChÝnh v× vËy, mµ thÞ tr êng tiªu thô cña C«ng ty ®îc xem lµ rÊt réng t¹i rÊt nhiÒu vïng trong c¶ níc, ®Æc biÖt lµ ngµy nay, khi mµ nhu cÇu ¨n mÆc ngµy cµng ®îc xem träng. S¶n phÈm cña C«ng ty còng ®· ®îc chÝnh ngêi tiªu dïng b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty sÏ cã kÕ ho¹ch ®Çu t thªm trang thiÕt bÞ ®Ó cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm kh«ng nh÷ng chØ duy tr× thÞ trêng hiÖn nay mµ cßn më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng míi. 2. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm . C¨n cø vµo chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty, vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô c¸c n¨m tríc, vµo nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô n¨m tíi, vµo c¸c th«ng tin thu ®îc vÒ thÞ trêng vµ vµo ®Ò nghÞ cña phßng kÕ ho¹ch mµ Tæng gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh giao chØ tiªu Tæng doanh thu . Sau ®ã, dùa vµo chØ tiªu Tæng DTN§ n¨m nay vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ë tõng bé phËn trong c¸c n¨m tríc, Tæng G§ míi ra quyÕt ®Þnh giao kho¸n kÕ ho¹ch doanh thu cho tõng bé phËn. 3. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ . Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, gi¸ c¶ lµ mét vò khÝ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ ®Ó C«ng ty cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn ®îc thÞ phÇn cña m×nh. Nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tiªu thô trªn thÞ trêng C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn chiÕn lîc gi¸ c¶ cña m×nh, chñ tr¬ng cña C«ng ty lµ: “B¸n ®îc nhiÒu hµng, gi÷ ®îc nhiÒu kh¸ch” . Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vÒ chÊt liÖu, kiÓu d¸ng s¶n phÈm lÉn tr×nh ®é kü thuËt may, cho nªn gi¸ s¶n phÈm cña C«ng ty kh¸ cao. S¶n phÈm tiªu thô cña C«ng ty cã hai lo¹i chÝnh: - Lo¹i 1: Lµ c¸c s¶n phÈm may xuÊt khÈu nhng l¹i tiªu thô trong níc. Lo¹i s¶n phÈm nµy thêng cã gi¸ cao do chÊt lîng v¶i nhËp ngo¹i, tiªu thô trong níc bÞ ®¸nh thuÕ cao. Bï l¹i chÊt lîng s¶n phÈm cao, kiÓu d¸ng, mÉu m· ®Ñp ®îc nhiÒu ngêi a chuéng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty lu«n cè g¾ng ®Çu t C«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, t×m nguån vµo chÊt lîng cao, gi¸ thÊp h¬n… ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt. §Ó t¨ng cêng tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng , C«ng ty cßn ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ kh¸c nhau: - Kh¸ch mua 100 - 300 s¶n phÈm ®îc gi¶m gi¸ 3% - Kh¸ch mua 300 - 1000 s¶n phÈm ®îc gi¶m gi¸ 5% - Kh¸ch mua 1000 - 2000 s¶n phÈm ®îc gi¶m gi¸ 7% - Kh¸ch mua trªn 2000 s¶n phÈm ®îc gi¶m gi¸ 10% Cã thÓ nãi víi chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t, hîp lý mµ C«ng ty TNHH Hoµng Tiªu ¸p dông trong thêi gian qua ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. 4. C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm. Ngay tõ khi x¸c ®Þnh thÞ trêng tiªu thô lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng cÇn ph¶i khai th¸c, c«ng ty ®· triÓn khai viÖc x©y dùng m¹ng líi b¸n hµng cho m×nh. Lµ mét c«ng ty lín, s¶n phÈm cã uy tÝn, chÊt lîng cao trong níc nhng sè s¶n phÈm cña c«ng ty chØ chñ yÕu tËp trung vµo ®èi tîng kh¸ch hµng cã møc thu nhËp t¬ng ®èi kh¸ nªn thÞ trêng cña c«ng ty chØ tËp trung ë c¸c khu vùc thµnh thÞ, ®«ng d©n vµ cã møc sèng cao nh Hµ Néi, H¶i Phßng… Do vËy, c«ng ty ®· chän cho m×nh ph¬ng thøc ph©n phèi theo h×nh thøc chi nh¸nh, cöa hµng, ®¹i lÝ bao gåm b¸n bu«n, b¸n lÎ. Ban ®Çu, c«ng ty x¸c ®Þnh miÒn B¾c lµ thÞ trêng chÝnh, trong ®ã Hµ Néi lµ thÞ trêng môc tiªu. Sau x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng Hµ Néi sÏ lÊy ®ã lµm bµn ®¹p ®Ó tiÕn sang c¸c khu vùc thÞ trêng kh¸c, cho nªn c«ng ty ®· thiÕt lËp c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm, c¸c ®¹i lÝ t¹i Hµ Néi nh c¸c cöa hµng thêi trang c«ng ty, trung t©m th¬ng m¹i Trµng TiÒn Plaza, trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm 39 Ng« QuyÒn, cöa hµng 39 Huúnh Thóc Kh¸ng, cöa hµng 20B Lª Th¸nh T«ng, cöa hµng 307D B¹ch Mai… Sau ®ã, c«ng ty tiÕp tôc më c¸c cöa hµng, chi nh¸nh t¹i c¸c tØnh H¶i Phßng, VÜnh Phóc, Nam §Þnh, §µ N½ng, TP Hå ChÝ Minh… Tõ n¨m 1998 ®Õn nay, sè lîng c¸c ®¹i lÝ, cöa hµng cña c«ng ty ®· t¨ng lªn nhanh chãng. Qua b¶ng thèng kª t×nh h×nh ph¸t triÓn m¹ng líi tiªu thô cña c«ng ty, chóng ta thÊy sè lîng c¸c cöa hµng, ®¹i lÝ cña c«ng ty t¨ng lªn nhanh chãng. Tõ n¨m 1999 ®Õn 2002, sè lîng ®· t¨ng tõ 50 lªn ®Õn 96 cöa hµng, ®¹i lÝ. Cã thÓ nãi, tèc ®é t¨ng nhanh c¸c cöa hµng, ®¹i lÝ cuat c«ng ty lµ tèt, song chñ yÕu ë miÒn B¾c, ®Æc biÖt lµ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë Hµ Néi, n¨m 1999 cã 30 ®¹i lÝ, ®Õn n¨m 2002 ®· cã 42 cöa hµng, ®¹i lÝ. Hai miÒn Trung vµ Nam møc t¨ng cßn qu¸ chËm. HiÖn nay c«ng ty chØ cã 12 ®¹i lÝ ë miÒn Trung vµ 6 ®¹i lÝ ë miÒn Nam. Nh÷ng con sè cho thÊy hiÖn nay c«ng ty ®· ®øng v÷ng trªn thÞ trêng miÒn B¾c vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng Hµ Néi nhng c«ng ty l¹i cha thùc sù th©m nhËp ®ùoc vµo thÞ trêng miÒn Trung vµ ®Æc biÖt lµ thÞ trêng miÒn Nam. Së dÜ sè lîng c¸c ®¹i lÝ t¨ng nhanh nh vËy lµ do c«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ nhËn lµm ®¹i lÝ tiªu thô cho c«ng ty. C¸c ®¹i lÝ cña c«ng ty ®îc quyÒn b¸n kÌm theo c¸c mÆt hµng kh¸c cña c«ng ty, ®ùoc c«ng ty thanh to¸n cho mét sè tiÒn chi phÝ liªn quan vµ hëng hoa hång b¸n hµng lµ 5% doanh thu. §ång thêi c«ng ty cßn cã chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm nh sau: - Mäi ¸p cña c«ng ty ®Òu ®îc ®¶m b¶o 100% chÊt lîng taÞ bÊt cø cöa hµng nµo vµ ®Òu ®îc g¾n gi¸ râ rµng. - Ngêi m«i giíi b¸n ®îc 100 s¶n phÈm trë lªn th× ®îc hëng 1% doanh thu, nÕu b¸n bu«n th× ®îc hëng 2% doanh thu. - C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n doanh thu tiªu thô theo tõng thêi ®iÓm ®èi víi c¸c cöa hµng, ®¹i lÝ: + NÕu doanh thu b¸n hµng vît 1 - 20% doanh thu th× ®îc hëng 2% doanh thu. + NÕu doanh thu b¸n hµng vît 20 – 25% doanh thu th× ®îc hëng 3% doanh thu. + NÕu doanh thu b¸n hµng vît 50% th× ®îc hëng 5% doanh thu. §©y cã thÓ nãi lµ mét ph¬ng thøc hay, qua ®ã c«ng ty cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh. ë c«ng ty chØ më c¸c cöa hµng, ®¹i lÝ cÊp I, tøc lµ c«ng ty trùc tiÕp qu¶n lÝ c¸c cöa hµng, ®¹i lÝ cña m×nh. S¬ ®å 4: M¹ng líi b¸n hµng cña C«ng ty TNHH Hoµng Tiªu. C«ng ty Cöa hµng Cöa hµng 18 Ngêi tiªu dïng §¹i lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do vËy, c«ng ty lu«n cã thÓ gi¸m s¸t t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña ®¹i lÝ, th«ng qua c¸c ®¹i lÝ nµy, c«ng ty cã thÓ tiÕp cËn víi mäi ®èi tîng kh¸c hµng (kh¸ch hµng hiÖn t¹i, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng) cña c«ng ty, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hä nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô. §Ó thuËn lîi cho c¸c ®¹i lÝ vµ kh¸ch hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng, më réng thÞ trêng, c«ng ty ®· ¸p dông linh ho¹t nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh: tr¶ b»ng tiÒn mÆt, sÐc, ng©n phiÕu tr¶ ngay… tuú tõng tr êng hîp mµ c«ng ty cã c¸c chÕ ®é chiÕt khÊu, tÆng thëng cho ngêi mua víi sè lîng hµng lín tr¶ tiÒn ngay. §èi víi c¸c cöa hµng, ®¹i lÝ hµng th¸ng cã thÓ nép toµn bé doanh thu qua ng©n hµng b»ng chuyÓn kho¶n hoÆc ®em tiÒn ®Õn cho c«ng ty nép vµ c«ng ty sÏ thanh to¸n ngay tiÒn hoa hång vµ c¸c tiÒn thëng kh¸c. ChÝnh v× thÕ mµ c«ng ty ®· t¨ng ®îc s¶n lîng b¸n cña m×nh trªn thÞ trêng . 5. Ho¹t ®éng xóc tiÕn ë c«ng ty. C«ng t¸c xóc tiÕn lµ mét c«ng t¸c quan träng gióp C«ng ty g©y ¶nh hëng vµ l«i cuèn kh¸ch hµng, tõ ®ã thùc hiÖn viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng tiªu thô. Qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm: §Ó kh¸ch hµng, ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ a thÝch s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty thêng tiÕn hµnh qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm trªn c¸c b¸o chÝ cña Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, ®ång thêi C«ng ty cßn cho xuÊt b¶n c¸c Catalogue giíi thiÖu s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña C«ng ty víi s¶n phÈm mòi nhän lµ Jacket, quÇn ¸o bß vµ s¬ mi. C¸c ho¹t ®éng yÓm trî, khuÕch tr¬ng nh»m g©y ¶nh hëng râ nÐt h¬n trong tiªu thô , ®ång thêi ®Ó thóc ®Èy tiªu thô, më réng thÞ trêng, C«ng ty rÊt tÝch cùc tham gia c¸c héi chî triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm nh: héi chî triÓn l·m Hµng tiªu dïng, héi chî hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao, héi chî triÓn l·m Hµng hãa víi chÊt lîng cuéc sèng, héi chî hµng C«ng nghiÖp EXPO, héi chî ngµnh may mÆc ViÖt Nam ... Qua ®ã C«ng ty ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn nhiÒu h¬n, hiÓu h¬n vÒ C«ng ty, C«ng ty sÏ tiªu thô nhiÒu h¬n s¶n phÈm cña m×nh, cã thªm nhiÒu b¹n hµng míi. Cã thÓ nãi ®©y lµ ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ mµ C«ng ty nªn ¸p dông. Ngoµi c¸c ho¹t ®éng trªn C«ng ty cßn cã c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh: chµo hµng, tham gia tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng, khu vùc vµ tham gia tÝch cùc c¸c phong trµo, c¸c héi thi do Ngµnh, Bé, Tæng C«ng ty tæ chøc. Sù kÕt hîp ®ång bé c¸c ho¹t ®éng trªn ®· gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô trªn thÞ trêng cña C«ng ty mét c¸ch ®¸ng kÓ III/ KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c n¨m. Trong 3 n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· tËp trung ®Çu t rÊt lín vµo viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, v× vËy, thÞ trêng tiªu thô ®ang lµ thÞ trêng bá ngá mµ C«ng ty cha khai th¸c ®îc triÖt ®Ó. N¨m 2000, C«ng ty ®· tiªu thô trªn thÞ trêng ®îc 466 s¶n phÈm, trong khi ®ã, n¨m 2002 sè s¶n phÈm nµy chØ cßn 363 s¶n phÈm. \ Qua b¶ng trªn chóng ta cã thÓ nhËn thÊy mét thùc tÕ r»ng: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng so víi thÞ trêng xuÊt khÈu lµ rÊt thÊp vµ kh«ng cã sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu. N¨m 2000, tiªu thô chiÕm 12,7% tæng sè s¶n phÈm, n¨m 2001, tiªu thô t¨ng lªn vµ chiÕm 14,5% tæng sè s¶n phÈm, tuy nhiªn, n¨m 2002 con sè nµy gi¶m xuèng chØ cßn 6,7%. Trong khi ®ã, kÕ ho¹ch dù kiÕn cña C«ng ty cho n¨m 2003, sè % s¶n phÈm tiªu thô lµ 626/5700*100% = 10,98% chøng tá r»ng C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi vÉn cha tËp trung vµo ph¸t triÓn thÞ trêng . So víi c¸c s¶n phÈm kh¸c, s¶n phÈm quÇn ®îc C«ng ty chó träng tiªu thô trong thÞ trêng h¬n c¶, tuy nhiªn, so víi Tæng s¶n lîng th× vÉn cßn rÊt nhá (chØ chiÕm 11,9% n¨m 2002) vµ còng nh c¸c s¶n phÈm kh¸c, s¶n phÈm quÇn còng kh«ng ®îc ph¸t triÓn ®ång ®Òu trªn thÞ trêng . N¨m 2002, trªn thÞ trêng , do cã sù ra ®êi hµng lo¹t cña c¸c C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty t nh©n, víi mÉu m·, chñng lo¹i, gi¸ c¶ rÊt ®a d¹ng vµ linh ho¹t, mÆt kh¸c hµng nhËp lËu vÉn tiÕp tôc gia t¨ng, nªn s¶n phÈm cña C«ng ty tuy s¶n xuÊt lín h¬n c¸c n¨m tríc rÊt nhiÒu nhng tiªu thô trªn thÞ trêng l¹i gi¶m ®ßi hái C«ng ty ph¶i liªn tôc thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi gi¸ c¶, ®Çu t ®óng møc vµo nghiªn cøu mÉu m· ®Ó phï hîp h¬n víi phong tôc, tËp qu¸n cña ngêi ViÖt Nam. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô. S¶n phÈm tiªu thô chÝnh cña c«ng ty lµ ¸o Jacket, quÇn ¸o bß, ¸o s¬ mi, dÖt kim c¸c lo¹i. C«ng ty tiÕn hµnh theo dâi mÆt hµng theo lîng hµng ho¸ tån kho. ¸o s¬ mi vµ Jacket lµ nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cña c«ng ty vµ lµ s¶n phÈm rÊt cã uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. Tõ biÓu 14 díi ®©y ta thÊy, sè lîng tiªu thô s¶n phÈm ¸o s¬ mi trªn thÞ trêng ®¹t 65.000 chiÕc, chiÕm 13,9% so víi tæng sè lîng hµng tiªu thô n¨m 2000 vµ t¨ng lªn 82.000 chiÕc, chiÕm 13,8%. Jacket còng ®¹t ®îc 35.000 chiÕc n¨m 2000 vµ t¨ng lªn ®Õn 44.000 chiÕc n¨m 2001. Tuy nhiªn, ®Õn n¨m 2002, hai mÆt hµng nµy gi¶m ®¸ng kÓ, xuèng cßn 27.000 ¸o s¬ mi vµ 50.000 ¸o Jacket, chØ b»ng 0,57 lÇn vµ 0,54 lÇn so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Hµng dÖt kim 20
- Xem thêm -