Tài liệu cuộc phiêu lưu của mitts đặc và các bạn

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 781 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 1 MUÅC LUÅC Chûúng 1 Caác cö chuá tñ hon úã thaânh phöë Hoa............................. 2 Chûúng 2 Mñt àùåc muöën trúã thaânh nhaåc sô ................................. 6 Chûúng 3 Mñt àùåc hoåc veä ............................................................... 8 Chûúng 4 Mñt àùåc laâm thú........................................................... 12 Chûúng 5 Mñt àùåc têåp laái xe ........................................................ 15 Chûúng 6 Biïët tuöët saáng chïë ra khinh khñ cêìu ......................... 19 Chûúng 7 Chuêín bõ lïn àûúâng .................................................... 24 Chûúng 8 Lïn àûúâng.................................................................... 28 Chûúng 9 Trïn chñn têìng mêy.................................................... 31 Chûúng 10 Tai naån....................................................................... 36 Chûúng 11 Àïën núi xa laå ............................................................. 41 Chûúng 12 Cêu chuyïån bïn baân ùn ........................................... 45 Chûúng 13 Maáy moác kyâ diïåu ....................................................... 51 Chûúng 14 Têíu thoaát ................................................................... 55 Chûúng 15 Saáng kiïën húåp lyá hoaá cuãa Thuöëc nûúác.................... 59 Chûúng 16 Viïn àaån nùçm úã bïånh viïån ....................................... 62 Chûúng 17 Àinh deáp trúã vïì ......................................................... 67 Chûúng 18 Möåt cuöåc gùåp gúä bêët ngúâ .......................................... 70 Chûúng 19 Laåi laâm laânh.............................................................. 75 Chûúng 20 Höåi khiïu vuä.............................................................. 78 http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 2 CHÛÚNG 1 CAÁC CÖ CHUÁ TÑ HON ÚÃ THAÂNH PHÖË HOA Ngûúâi ta goåi hoå laâ tñ hon vò hoå chó lúán xêëp xó bùçng quaã dûa chuöåt nhoã. Hoå úã taåi möåt thaânh phöë rêët àeåp, àeåp nhû moåi thaânh phöë trong truyïån thêìn tiïn. Xung quanh caác nhaâ moåc àuã caác thûá hoa: hoa mêîu àún, hoa cuác, hoa lan vaâ caác phöë xaá mang nhûäng tïn hoa: phöë Hoa Bòm bòm, phöë Hoa Cuác, phöë Hoa Mua. Coân thaânh phöë àûúåc goåi laâ thaânh phöë Hoa, nùçm trïn búâ suöëi maâ caác cö chuá tñ hon goåi laâ söng Dûa chuöåt vò chung quanh moåc rêët nhiïìu dûa chuöåt. Àùçng sau con söng coá möåt khu rûâng. Caác cö chuá tñ hon lêëy voã cêy baåch dûúng laâm thuyïìn vaâ duâng thuyïìn àoá qua söng vaâo rûâng kiïëm quaã, haåt deã vaâ nêëm. Beá boãng nhû hoå maâ ài haái quaã àaä laâ caã möåt viïåc cöng phu, nhûng muöën kiïëm haåt deã thò hoå laåi coân phaãi khöí cöng hún nûäa, hoå phaãi treâo lïn caânh cêy mang theo caã cûa, vò leä dô nhiïn hoå khöng thïí naâo haái haåt deã bùçng tay khöng àûúåc. Khi hoå ài haái nêëm, hoå cuäng phaãi duâng cûa àïí cûa nêëm saát àêët röìi àùén ra thaânh nhiïìu miïëng nhoã àïí tha vïì nhaâ cho tiïån. Coá hai loaåi tñ hon: tñ hon trai vaâ tñ hon gaái. Caác chuá tñ hon thûúâng mùåc möåt chiïëc quêìn daâi hoùåc àaánh möåt caái quêìn àuâi coá dêy àeo, coân caác cö tñ hon thò ûa mùåc aáo daâi maâu sùåc súä. Ngaåi mêët thò giúâ chaãi àêìu chaãi toác, caác chuá thñch cùæt toác ngùæn, coân caác cö thò traái laåi, àïí toác thêåt daâi vaâ ûa chaãi chuöët cho àeåp. Caác cö tïët toác thaânh nhûäng caái àuöi sam daâi vaâ thùæt bùçng nhûäng daãi vaãi nhoã, hoå àeo nhûäng chiïëc nú caã úã giûäa àónh àêìu. Nhiïìu chuá tñ hon tûå haâo rùçng mònh laâ con trai, khöng ài laåi chúi búâi gò vúái caác cö tñ hon. Coân vïì phña caác cö thò laåi mong àûâng coá chuyïån gò dñnh daáng vúái caác chuá tñ hon. Möîi khi tröng thêëy möåt chuá tñ hon ài túái laâ caác cö vöåi vaâng raão bûúác qua phöë. Caác cö laâm thïë laâ àuáng, búãi vò coá möåt vaâi chuá tñ hon hïî ài gêìn caác cö laâ thïë naâo cuäng noái nhûäng àiïìu bêåy baå hoùåc xö àêíy hoå, hoùåc xêëu thoái hún nûäa laâ giêåt àuöi sam cuãa hoå. Dô nhiïn laâ cuäng coá nhûäng chuá tñ hon khöng laâm nhû vêåy nhûng àiïìu àoá coá ghi roä raâng úã trïn traán hoå àêu, http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 3 cho nïn töët hún hïët laâ caác cö àûâng coá chaåm mùåt vúái caác chuá. Caác chuá luác caáu lïn goåi caác cö bùçng moåi biïåt hiïåu nhaãm nhñ vaâ ngûúåc laåi, caác cö cuäng tùång cho caác chuá àuã thûá tïn cay cuá. Coá leä möåt vaâi baån àoåc seä kïu rùçng töi bõa ra nhûäng chuyïån naây vaâ trong thûåc tïë laâm gò coá nhûäng chuá tñ hon nhû thïë. Nhûng töi khöng noái laâ trong thûåc tïë coá nhûäng chuá nhû vêåy. Thûåc tïë laâ möåt viïåc vaâ möåt thaânh phöë trong truyïån laåi laâ möåt viïåc khaác. Trong möåt thaânh phöë úã trong truyïån thò viïåc gò cuäng coá thïí xaãy ra àûúåc. Mûúâi saáu chuá tñ hon cuâng úã möåt cùn nhaâ trong phöë Hoa Bòm bòm. Thoaåt tiïn laâ Biïët tuöët. Ngûúâi ta goåi chuá nhû vêåy laâ vò chuá hiïíu biïët rêët nhiïìu àiïìu. Vaâ chuá hiïíu biïët nhiïìu àiïìu laâ búãi vò chuá àoåc rêët nhiïìu saách. Trong phoâng cuãa chuá, chöî naâo cuäng coá saách: trïn baân vaâ dûúái gêìm baân, trïn giûúâng vaâ dûúái gêìm giûúâng nûäa. Biïët tuöët àoåc saách nhiïìu nïn àaä trúã thaânh thöng thaái: ngûúâi ta yïu mïën chuá vaâ lùæng nghe chuá noái. Bao giúâ chuá cuäng mùåc möåt böå quêìn aáo àen vaâ khi chuá ngöìi vaâo baân àoåc saách vúái cùåp kñnh àeo trïn muäi thò ngûúâi ta cûá ngúä chuá laâ möåt võ giaáo sû. Sau àoá laâ baác sô Thuöëc viïn nöíi tiïëng coá taâi chûäa moåi bïånh cho caác cö chuá tñ hon. Luác naâo ngûúâi ta cuäng thêëy chuá khoaác aáo choaâng trùæng vaâ àöåi muä trùæng. Ngoaâi ra coân coá chuá thúå maáy Bu loong vúái chuá giuáp viïåc Àinh vñt; chuá Nûúác àûúâng nghiïån uöëng nûúác ngoåt coá ga, möåt chuá tñ hon lõch sûå nhêët, vöën hay bûåc mònh khi ngûúâi khaác quïn noái “caám ún” hay “xin vö pheáp”; chuá thúå sùn Viïn àaån vúái con choá Mûåc vaâ khêíu suáng bùæn bùçng àaån nuát bêëc; hoaå syä Thuöëc nûúác, nhaåc syä Keân àöìng. Coân coá caác chuá Caáu kónh, Lùång leä, Troân xoay, Nhanh nhaãu, Mêët saåch, vaâ hai anh em chuá Ngöå nhúä, Chùæc chùæn. Nhûng ngûúâi maâ ai cuäng quen biïët laâ Mñt àùåc. Ngûúâi ta goåi chuá nhû vêåy laâ vò chuá chùèng hiïíu biïët àiïìu gò caã. Chuá àöåi möåt caái muä to xanh biïëc vaâ mùåc möåt caái quêìn vaâng, möåt chiïëc aáo sú mi maâu da cam vaâ thùæt möåt caái caâ vaåt xanh laá cêy. Tñnh chuá ûa nhûäng maâu sùåc súä. ùn mùåc loeâ loeåt nhû con veåt, caã ngaây chuá lûúån quanh thaânh phöë, bõa àùåt ra àuã chuyïån àïí kïí cho bêët kyâ ai muöën hoáng chuyïån vaâ thûúâng xuyïn trïu choåc caác cö tñ hon. Nhaác thêëy chiïëc aáo sú mi maâu da cam cuãa chuá laâ caác cö àaä quay goát trúã vïì http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 4 nhaâ. Mñt àùåc coá möåt cêåu baån laâ chuá Tõt muäi úã phöë Hoa Cuác. Hai chuá maâ taán chuyïån thò keáo daâi àïën haâng giúâ vaâ möîi ngaây gêy sûå vúái nhau hai mûúi lêìn vaâ cuäng xûã hoaâ hai chuåc bêån. Àêy laâ möåt chuyïån àaä xaãy ra laâm cho Mñt àùåc nöíi danh àònh àaám. Möåt höm, Mñt àùåc lûúån chaán trong thaânh phöë röìi ra ngoaâi àöìng chúi. Ngoaâi àöìng vùæng tanh vùæng ngùæt. Chó coá möåt con boå dûâa àang bay. Con boå dûâa vöën mùæt khöng àûúåc tinh cho lùæm nïn huác ngay phaãi gaáy Mñt àùåc. Mñt àùåc ngaä lùn ra àêët. Con boå dûâa liïìn thûâa cú luãi mêët. Khi Mñt àùåc àûáng dêåy, chuá nhòn quanh tûå hoãi khöng biïët ngûúâi naâo àaä laâm cho chuá teá nhaâo. Chuá chùèng tröng thêëy möåt ai. Chuá tûå nhuã: “Chùæc coá caái gò tûâ trïn trúâi rúi xuöëng ?”. Chuá ngêíng àêìu nhòn trúâi nhûng chó nhòn thêëy mùåt trúâi rûåc saáng. Nhòn öng mùåt trúâi rûåc saáng, chuá laåi nghô: “Caái àoá hùèn laâ tûâ trïn mùåt trúâi rúát xuöëng, chùæc coá möåt mêíu naâo rúâi ra vaâ rúi truáng àêìu mònh”. Trúã vïì nhaâ, Mñt àùåc gùåp nhaâ thiïn vùn Thuyã tinh. Chuá Thuyã tinh quaã thêåt laâ taáo túån! Chuá lêëy nhûäng maãnh chai laâm thaânh möåt thûá kñnh phoáng àaåi vaâ vúái nhiïìu maãnh kñnh àoá, chuá laâm ra möåt öëng kñnh khöíng löì àïí ngùæm trùng sao. Vò thïë chuá trúã thaânh nhaâ thiïn vùn. Mñt àùåc goåi chuá: - Ï, Thuyã tinh! Cêåu biïët chuyïån gò vûâa xaãy ra ko? Möåt maãnh mùåt trúâi rúi vaâo àêìu túá àêëy! Thuyã tinh cûúâi to: - Chó khoaác laác thöi! Nïëu vêåy thò noáâ phaãi àêåp beåt cêåu ra thaânh möåt caái baánh àa. Mùåt trúâi to lùæm, to hún quaã àêët kia. - Khöng thïí thïë àûúåc! Hònh nhû noá chaã to hún caái àôa àêu, - Mñt àùåc traã lúâi. Thuyã tinh giaãi thñch: - Àuáng laâ chuáng mònh thêëy noá y nhû bùçng caái àôa nhûng taåi vò noá úã rêët xa. Thûåc ra, mùåt trúâi laâ möåt quaã àõa cêìu khöíng löì. Mònh àaä nhòn thêëy noá trong öëng kñnh cuãa mònh. Nïëu noá chó rúát xuöëng möåt mêíu nhoã xñu thöi thò cuäng àuã phaá tan caã thaânh phöë cuãa chuáng mònh, Mñt àùåc kïu to: - Khöng thïí àûúåc! Khöng tin àûúåc! Túá seä kïí chuyïån êëy cho boån chuáng noá nghe, túá chùæc laâ chuáng noá chaã biïët àêu. Coân cêåu thò duâ sao cuäng cûá nhòn vaâo öëng kñnh cuãa cêåu: biïët àêu chùèng coá maãnh naâo àoá rúát xuöëng thò sao? Mñt àùåc boã chaåy liïìn. Vaâ hïî gùåp chuá tñ hon naâo, chuá cuäng baáo tin ngay: http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 5 - Naây, cêåu coá biïët mùåt trúâi to bùçng naâo khöng? Noá to hún quaã àêët chuáng ta. Coá möåt maãnh mùåt trúâi rúâi ra vaâ rúát xuöëng rêët nhanh. Chuáng mònh röìi seä beåp hïët raáo. Thêåt laâ khiïëp! Cêåu thûã hoãi cêåu Thuyã tinh maâ xem. Ai nghe chuá noái cuäng cûúâi: ngûúâi ta biïët chuá laâ chaâng ba hoa. Ba chên böën cùèng chaåy möåt maåch vïì àïën nhaâ, chuá theát tûúáng lïn: - Anh em úi! Tröën ài thöi! Coá maãnh vùng àêëy! - Maãnh naâo? Cêåu noái caái gò thïë? - Möåt maãnh cuãa mùåt trúâi, chuáng ta röìi seä chïët beåp hïët! Caác cêåu ko biïët sao? Mùåt trúâi to hún quaã àêët kia! - Cêåu bõa caái gò thïë? - Mònh chaã bõa gò caã. Chñnh Thuãy tinh noái àêëy, noá àaä nhòn thêëy mùåt trúâi trong öëng kñnh cuãa noá. Nghe noái thïë, caác chuá tyá hon àïìu uâa ra ngoaâi xem coá thêåt laâ mùåt trúâi mêët mêët möåt maãnh ko. Nhûng mùåt trúâi vêîn saáng, laâm cho caác chuá chaãy nûúác mùæt, ko thêëy gò nûäa vaâ caác chuá coá caãm giaác laâ mùåt trúâi cuäng coá khuyïët ài tyá chuát thêåt. Mñt àùåc kïu: - Chuáng ta ruát ài thöi! Ruát ài thöi! Caác chuá chaåy vaâo nhaâ àïí thu doån àöì àaåc, Tuöëc nûúác vú vöåi buát veä vaâ caác mûåc maâu. Keân àöìng vúá lêëy keân vaâ àaân. Baác syä Thuöëc viïn quïn bùéng mêët tuái thuöëc cuãa mònh, ko biïët laâ àïí úã àêu nûäa, chuá chaåy nhaáo nhaâo tûâ phoâng naây qua phoâng noå. Vûâa luác Troân xoay àïën bïn cûãa tay cêìm àöi giaây cao su, tay cêìm caái duâ thò chuá nghe thêëy tiïëng Biïët tuöët theát: - Àûáng laåi! Bònh tônh!Ko coá chuyïån gò xaãy ra àêu! Chùèng nheä caác cêåu ko biïët Mñt àùåc laâ anh chaâng ba hoa aâ? Cêåu êëy bõa caã ra àêëy. Mñt àùåc theát lúán: - Bõa û? nïëu caác cêåu ko tin mònh thò ài hoãi cêåu Thuyã tinh xem. Caã boån chaåy ài tòm Thuyã tinh. Àuáng laâ Mñt àùåc àaä phõa ra. Ai cuäng cûúâi, cuäng giïîu Mñt àùåc: - Kïí ra ngûúâi ta tin cêåu àûúåc cuäng thêåt laå! - Caác cêåu tûúãng laâ mònh khöng ngaåc nhiïn sao? Mònh thïì vúái caác cêåu laâ mònh cuäng àaä tin àêëy! Vaâ Mñt àùåc laâ nhû thïë àêëy! http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 6 CHÛÚNG 2 MÑT ÀÙÅC MUÖËN TRÚÃ THAÂNH NHAÅC SÔ Mñt àùåc maâ laâm caái gò thò y nhû rùçng chuá chó laâm nûãa chûâng nûãa vúâi hay laâ laâm löån ngûúåc. Khi àoåc saách, chuá taách baåch ra tûâng vêìn maâ khöng bao giúâ àoåc thaânh tiïëng vaâ khi chuá viïët, bao giúâ chuá cuäng viïët theo löëi chûä in. Ngûúâi ta thûúâng baão laâ àêìu oác chuá khöng röîng tuïëch, nhûng khöng phaãi nhû vêåy àêu, búãi vò chuá cuäng biïët nghô ngúåi. Noái cuãa àaáng töåi, chuá khöng phaãi laâ ngûúâi xêëu. Chuá cuäng muöën hoåc têåp nhûng chuá muöën biïët ngay tûác khùæc kia maâ khöng phaãi khöí cöng reân luyïån gò. Song àiïìu àoá khöng thïí naâo laâm àûúåc, duâ laâ àöëi vúái nhûäng chuá tñ hon thöng minh nhêët. Caác cö chuá tñ hon rêët ham thñch êm nhaåc vaâ Keân àöìng laâ möåt nhaåc sô xuêët sùæc. Chuá coá àuã moåi thûá nhaåc cuå vaâ hay biïíu diïîn luön. Moåi ngûúâi chùm chuá nghe vaâ khen ngúåi chuá. Mñt àùåc phaát ghen tyå lïn vúái Keân àöìng vò nhûäng lúâi khen àoá nïn chuá àïì nghõ vúái Keân àöìng: - Mònh àõnh trúã thaânh nhaåc sô, cêåu daåy mònh chúi nhaåc nheá. - Àöìng yá, - Keân àöìng àaáp. - Cêåu ûng choån nhaåc cuå naâo? - Caái naâo dïî nhêët êëy. - Àaân ba-la-lai-ka nheá. - ûâ, cêåu àûa caái ba-la-lai-ka cuãa cêåu cho mònh, mònh thûã xem sao. Keân àöìng àûa àaân cho baån. Mñt àùåc gaåi gaåi dêy àaân vaâ noái: - Khöng, caái naây kïu kheä quaá. Cêåu àûa cho mònh caái gò kïu to hún cú. Keân àöìng àûa cho baån cêy àaân vi-ö-löng. Mñt àùåc cêìm lêëy, duâng chiïëc vô coå vaâo dêy àaân röìi noái: - Mònh muöën caái naâo kïu to hún nûäa. - Vêåy thò cêåu lêëy caái keân cuãa mònh. - Àûúåc, mònh seä thûã xem. Keân àöìng vaác cêy keâ àöìng lúán cuãa chuá àïën, Mñt àùåc ra sûác thöíi nïn caái keân kïu êìm ô. - Tuyïåt quaá! Chuá reo lïn. - Töët àêëy,- Keân àöìng noái, - Cêåu thñch caái keân thò hoåc chúi keân ài. - Taåi sao túá phaãi hoåc nhó? Cûá thïë laâ túá cuäng biïët chúi röìi, - Mñt àùåc noái. http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 7 - Mònh thêëy laâ cêåu chùèng biïët coác gò hïët. - Mònh biïët àûát ài êëy chûá, cêåu nghe naây! - Mñt àùåc laåi ngêåm caái keân vaâ phöìng mang trúån mùæt lïn thöíi. Caái keân theát: " Tuyát, t-u-yá-t!" - Cêåu heát àêëy chûá coá phaãi chúi keân àêu! - Keân àöìng noái. - Khöng, túá vêîn chúi, chúi maånh vaâ gioãi lùæm. - Àöì ngöëc! Vêën àïì khöng phaãi laâ chúi maånh maâ chúi thïë naâo cho hay! - Nhûng roä raâng laâ túá chúi cuäng hay àêëy chûá! - A, cêåu cho thïë laâ hay aâ? Nhêët àõnh laâ cêåu chaã coá möåt chuát khiïëu êm nhaåc naoâ! Mñt àùåc nöíi caáu: - Chó mònh cêåu coá khiïìu êm nhaåc thöi àêëy? Cêåu ghen vúái túá chûá gò? cêåu chó muöën ngûúâi ta nghe cêåu chúi vaâ khen ngúåi cêåu thöi. - Khöng phaãi thïë, - Keân àöìng àaáp. - Cêåu cêìm lêëy caái keân cuãa mònh vaâ muöën chúi thïë naâo thò chúi. Thiïn haå tha höì ca ngúåi cêåu búãi vò cêåu tûå thêëy cêåu chaã phaãi hoåc têåp gò nûäa. - Àûúåc, - Mñt àùåc àaáp vaâ chuá laåi thöíi keân thêåt túån. Nhûng chuá vöën khöng biïët chúi nïn caái keân cûá röëng lïn, vaâ suãa rïìn rô. Keân àöìng caáu tiïët lùæm röìi. Chuá khoaác chiïëc aáo nhung, vaâ àeo vaâo cöí möåt caái nú höìng giaã laâm caâ vaåt röìi ài chúi. Töëi àïën, khi moåi ngûúâi vïì nhaâ, Mñt àùåc laåi àem keân ra thöíi: - T-u-yá-t! T-u-yá-t! Moåi ngûúâi phaãn àöëi: - Laâm caái gò maâ êìm nhû quyã thïë? Chuá giaãi thñch: - Mònh chúi keân àêëy - Thöi ài! - Biïët tuöët heát. - Cêåu laâm àiïëc caã tai chuáng mònh! - Àiïëc tai! Taåi vò cêåu khöng quen nghe êm nhaåc cuãa minh. - Mñt àùåc àaáp. - bao giúâ cêåu quen thò cêåu seä khöng àiïëc tai nûäa. - Nhûng maâ túá khöng thñch nghe nhaåc cuãa cêåu, túá nhöí vaâo caái nhaåc cuãa cêåu êëy! Mñt àùåc cûá phúát lúâ vaâ tiïëp tuåc chúi: - T-u-yá-t! Ru-vu! Keân kïu to quaá! Caác chuá tñ hon cuâng chûãi mùæng Mñt àùåc: - Thöi! Thöi! Cêåu xeáo vúái caái keân thöí taã êëy ài! - Caác cêåu muöën túá ài àêu bêy giúâ? - Cêåu ra ngoaâi àöìng maâ thöíi. - Nhûng maâ ngoaâi àöìng chùèng coá ai nghe túá chúi - Cêåu cûá nhêët àõnh laâ phaãi coá ngûúâi nghe cêåu chúi aâ? - Nhêët àõnh! - Thïë thò cêåu ra phöë, haâng xoám laáng giïìng ngûúâi ta seä nghe cêåu http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 8 Mñt àùåc ra ài vaâ thöíi keâm dûúái cuãa söí nhaâ bïn caånh, lêåp tûác ngûúâi ta quaát vaâ àuöíi chuá ài xa hún. Chuá laåi àïën trûúác cûãa nhaâ khaác vaâ caãnh xua àuöíi êëy laåi diïîn ra. laåi möåt nhaâ thûá ba nûäa. Nhûng lêìn naây, chuá nöíi àoaá lïn vaâ àaáng leä ruát lui, chuá laåi ra sûác thöíi àïí traã thuâ. vò thïë chuã nhaâ giêån dûä bûúác ra vaâ xöng vïì phña chuá. Chuá beân thaáo lui vúái chiïëc keân àöìng. Tûâ bûäa àoá, Mñt àùåc thöi khöng chúi keân nûäa. vaâ chuá kïí chuyïån laåi cho nhûäng ai muöën hoáng chuyïån chuá: "Hoå khöng hiïíu nhaåc cuãa mònh, vò hoå khöng àuã trònh àöå. Khi naâo trònh àöå hoå khaá, hoå seä phaãi yïu cêìu mònh chúi. Nhûng luác àoá thò àaä muöån röìi, mònh chùèng chúi nhaåc nûäa àêu." CHÛÚNG 3 MÑT ÀÙÅC HOÅC VEÄ Thuöëc nûúác laâ möåt hoåa sô coá biïåt taâi. Luác naâo chuá cuäng mùåc chiïëc aáo khoaác daâi thoäng. Chó viïåc nhòn chuá àûáng trûúác giaá veä, mònh bêån chiïëc aáo khoaác, tay cêìm caái buát vaâ múá toác daâi hêët ra àùçng sau cuäng àuã hiïíu rùçng àoá laâ möåt hoåa sô thûåc sûå. Búãi vò khöng coá ai ûa nghe nhaåc cuãa chuá, cho nïn Mñt àùåc àaä quyïët àõnh bûúác vaâo nghïì höåi hoåa. Chuá àïën tòm Thuöëc nûúác vaâ baão: - Cêåu nghe àêy, Thuöëc nûúác aå, mònh muöën trúã thaânh hoåa sô, cêåu cho mònh xin möåt caái buát vaâ ñt mûåc maâu. Thuöëc nûúác vöën khöng phaãi laâ ngûúâi buãn xón, liïìn lêëy caái höåp maâu cuä vaâ möåt caái buát àûa cho Mñt àùåc. Cuäng àuáng höm êëy, Tõt muäi àïën thùm Mñt àùåc. Mñt àùåc noái: - Cêåu àïën thêåt àuáng luác, cêåu ngöìi xuöëng àêy àïí mònh veä chên dung cho. http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 9 Tõt muäi vui loâng ngöìi xuöëng ghïë vaâ Mñt àùåc bùæt tay ngay vaâo viïåc. Àïí cho tranh veä cêåu baån àûúåc toaân myä, chuá lêëy nhûäng maâu àeåp nhêët: chuá veä möåt caái muäi àoã höìng, möåt àöi tai xanh nhaåt, cùåp möi xanh thêîm vaâ àöi mùæt maâu da cam. Tõt muäi söët ruöåt muöën nhòn tñ xem sao nïn cûá cûåa quêåy hoaâi trïn ghïë. Mñt àùåc caãnh caáo chuá: - Àûâng àöång àêåy, nïëu khöng thò mònh khöng baão àaãm laâ seä veä giöëng cêåu àêu. - Hiïån giúâ àaä giöëng mònh chûa? - Bêy giúâ thò giöëng àñch cêåu röìi - Mñt àùåc àaáp vaâ laåi veä thïm möåt böå ria to maâu tñm. Bûác hoåa vûâa xong, Tõt muäi àaä lao túái: - Cho mònh xem naâo! Mñt àùåc cho pheáp baån ngoá. Tõt muäi giûúng mùæt hïët sûác ngaåc nhiïn: - Cêåu baão thïë maâ giöëng mònh aâ? - Hoaân toaân giöëng. - Taåi sao mònh khöng coá ria cêåu laåi veä ria cho mònh? - Nhûng... maâ vò röìi noá seä moåc. - Coân caái muäi àoã? - Chaâ, àïí cho cêåu àeåp trai hún. - Taåi sao cêåu laåi veä toác mònh xanh da trúâi? Toác mònh coá xanh thïë àêu? - ûâ, xanh da trúâi nïëu cêåu khöng thñch thò mònh coá thïí laâm cho noá thaânh xanh laá cêy ngay. Tõt muäi la lïn: - Bûác tranh naây töìi lùæm, túá xeá noá àêy. - Ö`, ai laåi ài phaá möåt taác phêím nghïå thuêåt? Tõt muäi àõnh vúá lêëy bûác tranh, thïë laâ hai chuá àaánh nhau, êìm ô àïën nöîi Biïët tuöët phaãi chaåy àïën, cuâng vúái baác sô Thuöëc viïn vaâ caác chuá tñ hon khaác. - Sao hai cêåu laåi àaánh nhau? Tõt muäi theát: - Caác cêåu laâm troång taâi cho boån mònh. Cêåu êëy veä ai vêåy? Coác phaãi laâ mònh àêu! - Àuáng röìi! Cêåu êëy veä caái gò aâ? Möåt thùçng buâ nhòn giûä dûa. Mñt àùåc giaãi thñch: http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 10 - Caác cêåu khöng àoaán ra nöíi búãi vò mònh khöng ghi roä laâ mònh veä ai. Mònh seä viïët ngay lêåp tûác, thïë laâ hai nùm roä mûúâi. Chuá lêëy caái buát chò vaâ keã chûä: "Tõt muäi" bùçng nhûäng chûä in thêåt to vaâo dûúái bûác tranh röìi chuá treo lïn tûúâng vaâ noái: - Mònh treo lïn àêy cho moåi ngûúâi àïìu thêëy. Tõt muäi noái: - Mònh baão cho cêåu biïët trûúác laâ khi naâo cêåu ài nguã, mònh seä àïën lêëy xuöëng vaâ xeá ài àêëy. - Àïm nay mònh seä khöng ài nguã àïí canh - Mñt àùåc traã lúâi. Tõt muäi tûác giêån boã vïì nhaâ coân Mñt àùåc töëi àoá khöng ài nguã thêåt. Khi moåi ngûúâi àaä nguã, chuá lêëy mûåc maâu vaâ cùåm cuåi veä. Chuá veä chuá Troân xoay ngûúâi beáo troân suöët caã bïì ngang túâ giêëy; chuá Nhanh nhaãu thò coá böå gioâ gêìy nhû que tùm vaâ coá caái àuöi nhû caái àuöi choá, khöng hiïíu vò sao? Chuá thúå sùn Viïn àaån thò àang cûúäi con choá Mûåc. Coân baác sô Thuöëc viïn thò chuá veä vaâo giûäa mùåt möåt caái nhiïåt kïë àïí thay cho chiïëc muäi. Vaâ Biïët tuöët thò ghï gúám hún, àûúåc tùång möåt àöi tai lûâa. Nhûäng bûác chên dung êëy noái chung veä rêët buöìn cûúâi, vaâ kyâ quùåc. Saáng ra, Mñt àùåc àem treo lïn tûúâng vaâ ghi tïn caác chuá bïn dûúái caác bûác tranh: thïë laâ cùn buöìng trúã thaânh möåt phoâng triïîn laäm thûåc sûå. Baác sô Thuöëc viïn tónh dêåy àêìu tiïn; tröng thêëy caác bûác tranh, chuá liïìn phaá lïn cûúâi. Chuá cho laâ neát veä rêët khaá, chuá àeo kñnh vaâo röìi laåi gêìn, ài tûâ bûác naây qua bûác khaác; chuá ngùæm nghña maäi, miïång khöng ngúát cûúâi. Chuá noái: - Hoan hö Mñt àùåc! Mònh chûa bao giúâ no cûúâi àïën thïë. Röìi cuöëi cuâng chuá dûâng laåi bïn bûác chên dung cuãa mònh vaâ cêët gioång hoãi nghiïm nghõ: - Ngûúâi naâo àêy? Chùæc cêåu seä baão laâ mònh àêy chûá gò? Khöng, coác phaãi mònh àêu! Bûác tranh naây thêët baåi röì, cêåu boác ngay noá ài thöi. - Khöng, cûá àïí noá àêëy - Mñt àùåc àaáp. Baác sô Thuöëc viïn khöng haâi loâng: - Àûúåc, mònh thêëy cêåu àaä öëm röìi àêëy: chùæc laâ mùæt cêåu bõ àau caái gò cho nïn cêåu múái veä möåt öëng nhiïåt kïë vaâo chöî caái muäi cuãa mònh. Chiïìu nay, mònh seä cho cêåu uöëng thuöëc têíy. Moán thuöëc têíy thò Mñt àùåc khöng taâi naâo chõu nöíi cho nïn chuá phaãn àöëi: - Àûâng laâm thïë, bêy giúâ mònh àaä roä röìi, bûác tranh naây hoãng. http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 11 Vûâa noái, chuá vûâa haå bûác tranh xuöëng vaâ xeá naát. Chuá thúå sùn Viïn àaån laâ ngûúâi nguã dêåy thûá hai vaâ àûáng trûúác caác bûác chên dung, chuá rêët lêëy laâm khoaái chñ. Chuá cûúâi ngùåt cûúâi ngheäo. Nhûng röìi chuá àûáng sûäng laåi khi thêëy bûác tranh veä chuá vaâ chuá bûåc mònh ngay. Chuá quaát thaáo: - Caái naây töìi quaá, hoãng quaá. Cêåu phaãi thaáo noá ngay lêåp tûác! Nïëu khöng túá khöng cho cêåu cuâng ài sùn nûäa. Àñch thõ laâ Mñt àùåc coân muöën ài sùn nûäa cho nïn chuá vöåi vaâng thaáo bûác tranh xuöëng. Àöëi vúái caác chuá tñ hon khaác cuäng xaãy ra cêu chuyïån tûúng tûå. Chuá naâo cuäng cûúâi trûúác chên dung cuãa keã khaác nhûng thaãy àïìu nöíi xung lïn khi thêëy bûác hoåa veä mònh. Ngûúâi nguã nhiïìu nhêët laâ Thuöëc nûúác, chuá bao giúâ cuäng thûác dêåy muöån nhêët. Vûâa tröng thêëy bûác chên dung cuãa chuá úã trïn tûúâng, chuá àaä nöíi caáu. Thïë maâ laâ möåt bûác chên dung û? Thêåt laâ phaãn nghïå thuêåt! Möåt sûå böi baác bêín thóu, khöng hún khöng keám. Chuá vúá lêëy, xeá ra vaâ bùæt Mñt àùåc traã laåi buát veä vaâ caác mûåc maâu. Bêy giúâ chó coân laåi bûác tranh cuãa Tõt muäi, Mñt àùåc öm trong tay vaâ àem àïën nhaâ baån. - Tõt muäi, nïëu cêåu thñch têëm chên dung naây thò mònh cho cêåu àêëy. Chuáng ta xûã hoâa vúái nhau nheá. Tõt muäi xeáä vuån bûác tranh. - Àöìng yá laâ chuáng ta xûã hoâa nhûng nïëu cêåu laåi giúã troâ ra thò seä sinh chuyïån àêëy. Mñt àùåc àaáp: - Mònh seä khöng bao giúâ veä nûäa. Mònh mêët cöng veä maâ chùèng ai noái möåt lúâi caám ún, ai cuäng bêët bònh vaâ gêy sûå vúái mònh. Khöng, mònh chaã theâm laâm hoåa sô nûäa àêu! http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 12 CHÛÚNG 4 MÑT ÀÙÅC LAÂM THÚ Mñt àùåc khöng thaânh cöng trong höåi hoaå nïn chuá quyïët àõnh seä trúã thaânh thi sô. Chuá coá quen möåt nhaâ thú úã phöë Hoa lan. Tïn thêåt anh ta laâ Bi nhûng vò têët caã caác thi sô thûúâng ûa nhûäng caái tïn àeåp àeä cho nïn tûâ khi anh ta laâm thú, Bi lêëy tïn laâ Hoa giêëy. Möåt höm Mñt àùåc àïën tòm Hoa giêëy vaâ noái : - Hoa giêëy aå, cêåu daåy mònh hoåc laâm thú ài, mònh cuäng muöën trúã thaânh thi sô. - Nhûng cêåu coá khiïëu laâm thú khöng? - Hoa giêëy hoãi. - Dô nhiïn laâ coá. Túá rêët coá nùng khiïëu - Mñt àùåc àaáp. - Mònh seä thûã xem sao. Cêåu coá biïët thïë naâo laâ vêìn thú khöng? - Khöng. Vêìn thú laâ caái gò? - Khi naâo hai tûâ coá têån cuâng nhû nhau thò goåi laâ ùn vêìn - Hoa giêëy giaãi thñch - Vñ duå : võt vúái thõt, caáo vúái gaáo. Cêåu hiïíu chûa? - Hiïíu röìi. - Cêåu tòm cho mònh möåt tûâ vêìn vúái beá. - Choeá - Mñt àùåc àaáp. - Vêìn gò nhû thïë : beá - choeá? Hai tûâ chùèng coá vêìn gò caã. - Taåi sao? Caã hai tûâ têån cuâng bùçng chûä e maâ. - Thöi ài, phaãi laâm sao cho caác tûâ noá y hïåt nhau vaâ ùn khúáp cú.Naây nheá: meâo-treâo, chêåu - nhêåu, bïëp -nïëp. - Mònh hiïíu röìi! Meâo- treâo, chêåu - nhêåu, bïëp - nïëp. Chaâ, thêåt laâ kyâ diïåu! Ha-ha-ha! - Cêåu tòm cho mònh möåt tûâ vêìn vúái thûúng nhên - Hoa giêëy noái. - Khûúng nhên - Mñt àùåc àaáp. - Khûúng nhên! - Hoa giêëy ngaåc nhiïn - Cêåu tûúãng coá caái tûâ êëy aâ? - Chùèng leä khöng coá caái tûâ êëy hay sao? - Têët nhiïn laâ khöng. http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 13 - Vêåy thò haái nhên! - Haái nhên laâ caái quaái gò? - Hoa giêëy troân xoe àöi mùæt. - Thïë ngûúâi chuyïn ài haái khöng thïí goåi laâ haái nhên àûúåc aâ? Mñt àùåc giaãi thñch. - Laâm gò coá tûâ êëy - Hoa giêëy àaáp - Cêåu chó phõa thöi! Khöng nïn bõa àùåt maâ phaãi tòm nhûäng tûâ àaä coá sùén. - Nïëu mònh khöng tòm ra thò sao? - Nïëu cêåu khöng tòm ra laâ cêåu coác coá khiïëu laâm thú. - Vêåy cêåu noái cho mònh xem tûâ naâo thò vêìn vúái thûúng nhên? Mñt àùåc traã lúâi. - Cêåu chúâ möåt phuát - Hoa giêëy àöìng yá. Hoa giêëy àûáng úã giûäa phoâng, tay chùæp trûúác ngûåc, àêìu ngoeåo vïì möåt bïn vai vaâ bùæt àêìu nghô. Möåt laát sau, chuá ngûãa àêìu nhòn lïn trêìn nhaâ vaâ laåi suy nghô. Röìi àûa tay öm lêëy cùçm suy nghô, röìi nhòn xuöëng àêët. Laâm nhû thïë, chuá vûâa daåo trong phoâng vûâa lêím nhêím: - Thûúng nhên, chûúng nhên, phûúng nhên ... - Nhûng chuá thûã hoaâi caác phuå êm khaác nhau maâ vêìn thú vêîn khöng àïën. Sau àoá Hoa giêëy noái : - Chaâ, tûâ chi maâ laå! Khöng taâi naâo tòm ra vêìn àûúåc. - aâ - Mñt àùåc kïu lïn vui mûâng - Cêåu thêëy àêëy nheá! Cêå bùæt mònh tòm vêìn cho möåt caái tûâ vöën chùèng vêìn voâ gò vúái caái tûâ naâo khaác, thïë röìi cêåu laåi baão laâ mònh chùèng coá khiïëu laâm thú. - Mònh rêët mong cêåu coá khiïëu laâm thú miïîn laâ cêåu àûâng laâm rêìy raâ mònh - Hoa giêëy noái - Mònh àang àau àêìu àêy. Cêåu cûá viïët sao cho noá ùn vêìn vúái nhau vaâ coá yá nghôa, thïë laâ cêåu laâm thú àêëy. - Àún giaãn thïë thöi aâ? - Mñt àùåc ngaåc nhiïn. - ûâ, rêët àún giaãn. Àiïìu cöët yïëu laâ phaãi coá khiïëu. Vûâa vïì àïën nhaâ, Mñt àùåc bùæt tay ngay vaâo saáng taác. Chuá daåo bûúác trong phoâng, khi thò nhòn lïn trêìn nhaâ, khi thò nhòn xuöëng àêët, àûa tay öm cùçm vaâ miïång lêím ba lêím bêím. Töëi àïën thò baâi thú àaä hoaân thaânh. Chuá baão caác baån : - Naây caác cêåu, mònh àoåc cho caác cêåu nghe möåt baâi thú mònh vûâa laâm xong nheá. - Thêåt aâ? Thú cêåu noái vïì caái gò thïë? - Moåi ngûúâi quan têm hoãi. - Vïì caác cêåu àêëy - Mñt àùåc thuá nhêån - Àêy mêëy cêu tùång cêåu Biïët tuöët : http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 14 Möåt höm ài doåc theo doâng suöëi Biïët tuöët nhaãy qua con caá chuöëi. Biïët tuöët la lïn: - aâ, cêåu tröng thêëy mònh nhaãy qua con caá chuöëi bao giúâ thïë? Mñt àùåc giaãi thñch: - Àïí cho noá vêìn voâ thaânh thú maâ lõ. - Àïí cho noá vêìn aâ? Thïë muöën cho noá vêìn thò cêåu cûá bõa ra nhûäng àiïìu sai sûå thêåt hay sao? Biïët tuöët tûác giêån. - Àuáng thïë àêëy! Àiïìu gò àaä coá thêåt thò mònh chùèng cêìn bõa àùåt ra nûäa - Mñt àùåc àaáp. - Nïëu cêåu coân laâm nhû vêåy nûäa thò cêåu seä biïët tay mònh! - Biïët tuöët àe doaå - Bêy giúâ thûã xem cêåu viïët vïì caác cêåu khaác ra sao naâo? - Caác cêåu nghe naây, àêy laâ thú tùång cêåu Nhanh nhaãu: Nhanh nhaãu àoái, thêåt töåi Nuöët chûãng baân laâ nguöåi. Nhanh nhaãu heát : - Noá noái döëi àêëy! Mònh coá bao giúâ nuöët caái baân laâ nguöåi àêu. - Cêåu àûâng giêån, muöën cho noá vêìn, mònh múái noái caái baân laâ nguöåi - Mñt àùåc traã lúâi. Nhûng Nhanh nhaãu caâng heát dûä hún: - Mònh khöng bao giúâ nuöët chûãng caái baân laâ nguöåi, noáng naâo caã! - Naâo mònh coá noái laâ cêåu nuöët chûãng caái baân laâ noáng àêu. Yïn! Nghe thú vïì cêåu Ngöå nhúä àêy : Coá caái baánh nhên múä Dûúái göëi cêåu Ngöå nhúä. Ngöå nhúä lêåt ngay caái göëi lïn vaâ caáu sûúân tuyïn böë: - Laåi noái döëi röìi! Coá caái baánh naâo àêu! - Khöí lùæm, cêåu chùèng hiïíu thú ca gò caã. Chó vò cho noá vêìn nïn ngûúâi ta múái noái laâ coá caái baánh, mùåc duâ cêåu chùèng coá caái baánh coác naâo. Caác cêåu coá muöën mònh àoåc mêëy cêu thú vïì cêåu Thuöëc viïn khöng? Baác sô Thuöëc viïn kiïn quyïët phaãn àöëi: http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 15 - Caác baån úi, Mñt àùåc noá giïîu chuáng mònh. Phaãi chêëm dûát ài thöi. Chùèng leä chuáng mònh cûá nghe cêåu êëy àoåc nhûäng cêu thú nhaãm nhó vïì chuáng mònh maäi hay sao? Hêìu hïët caác chuá tñ hon àïìu àöìng yá nhû vêåy: - Thöi ài! Nghe àuã röìi! Àêëy khöng phaãi laâ thú maâ laâ chuyïån trïu choåc. Nhûng Biïët tuöët, Nhanh nhaãu vaâ Ngöå nhúä thò laåi heát to : - Cûá tiïëp tuåc ài! Cêåu êëy àoåc vïì boån mònh röìi, bêy giúâ àïí cêåu êëy àoåc nhûäng cêu thú viïët vïì caác cêåu khaác xem sao naâo. - Khöng, khöng! - caác chuá kia theát - Chuáng túá chùèng theâm nghe nûäa àêu! - Àûúåc röìi, nïëu caác cêåu chùèng theâm nghe thò mònh seä ài àoåc cho haâng xoám laáng giïìng nghe vêåy. Thïë laâ têët caã cuâng la lïn möåt lûúåt: - Sao? Cêåu àõnh àem giïîu boån mònh vúái ngûúâi khaác aâ? Nïëu cêåu laâm thïë thò cêåu àûâng coá vïì àêy nûäa. - Àûúåc, mònh chùèng ài àêu- Mñt àùåc àöìng yá - Nhûng maâ caác cêåu àûâng coá caáu vúái mònh nûäa nheá. Tûâ àoá, Mñt àùåc khöng bao giúâ laâm thú nûäa. CHÛÚNG 5 MÑT ÀÙÅC TÊÅP LAÁI XE Chuá thúå maáy Bu loong vaâ chuá phuå taâi Àinh vñt khaá thaânh thaåo nghïì nghiïåp. Hoå giöëng nhau nhû hai anh em ruöåt, chó khaác caái laâ Bo loong thò cao hún Àinh vñt möåt tñ. Caã hai chuá cuâng mùåc aáo da, trong tuái bao giúâ cuäng leân àêìy àuã caác thûá duång cuå bùçng sùæt: cúâ lï, kòm, giuäa vaâ caã caác duång cuå khaác. Nïëu aáo hai chuá chùèng bùçng da thò coá leä mêëy caái tuái àaä raách tûâ àúâi taám toãng naâo röìi. Hoå cuâng àöåi chiïëc muä bùçng da vaâ khi laâm viïåc thò àïìu àeo kñnh baão vïå con mùæt. Bu loong vaâ Àinh vñt caã ngaây úã xûúãng thúå, sûãa chûäa nhûäng nöìi http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 16 niïu, xoong chaão, bïëp dêìu lûãa vaâ êëm àun nûúáng; khi naâo röîi viïåc, hoå laâm nhûäng chiïëc xe àaåp ba baánh vaâ xe àaåp lùn cho caác chuá tñ hon. Möåt höm, hai chuá úã lò trong xûúãng ko noái gò vúái ai caã. Tûá súám àïën chiïìu, ngûúâi ta nghe thêëy tiïëng hoå cûa, baâo, àêåp, haân vaâ hoå tûâ chöëi ko cho ai xem gò hïët. Möåt thaáng sau, cöng viïåc xong xuöi: hoå àaä hoaân thaânh möåt chiïëc ö tö. Caái ö tö naây chaåy bùçng nûúác ngoåt coá ga. úã giûäa xe, coá möåt caái ghïë cho taâi xïë ngöìi. Àùçng trûúác ghïë laâ möåt caái thuâng chûáa àêìy nûúác ngoåt coá g neán. Tûâ caái thuâng, khñ ga neán ài qua möåt caái öëng truå bùçng àöìng bïn trong coá möåt caái pñttöng bùçng sùæt. Do aáp lûåc cuãa khñ neán nïn caái pñttöng chuyïín àöång, laâm quay baánh xe. Möåt chiïëc bònh àûång nûúác ngoåt àùåt úã trïn caái ghïë cuãa laái xe. Nûúác ngoåt qua möåt caái öëng chaãy vaâo thuâng àïí duâng thay dêìu maáy. Loaåi xe naây rêët thõnh haânh úã Thaânh phöë Hoa. Nhûng chiïëc xe maâ Bu loong vaâ Àinh vñt vûâa chïë taåo xong coá möåt caãi tiïën hïët sûác quan troång. Noá coá möåt öëng cao su dñnh liïìn vúái möåt chiïëc voâi, bùæt tûâ caái thuâng vaâ coá thïí uöëng nûúác ngoåt maâ ko cêìn phaãi àöî xe laåi Nhanh nhaãu àaä hoåc laái xe nïn chuá naâo muöën ài chúi möåt chuyïën trïn chiïëc ö tö múái thò chó viïåc noái vúái chuá, chuá chùèng bao giúâ tûâ chöëi. Chñnh Nûúác àûúâng laâ tay mï caái xe cuãa Bu loong vaâ Àinh vñt nhêët vò doåc àûúâng ài, chuá coá thïí tha höì uöëng nûúác ngoåt cho thoaã thñch. Mñt àùåc cuäng thñch ngöìi xe. Nhanh nhaãu thûúâng chúã chuá ài nhûng chuá ûa hoåc laái xe lêëy. Möåt höm, chuá baão Nhanh nhaãu: - Cêåu cho mònh mûúån caái ö tö, mònh muöën têåp laái lêëy. - Cêåu laái möåt mònh thò ko àûúåc àêu - Nhanh nhaãu noái - Ö tö laâ chuyïån maáy moác, cho nïn phaãi hiïíu noá àaä. - Coá àiïìu gò quan troång maâ phaãi tòm hiïíu! - Mñt àùåc traã lúâi Mònh àaä tröng cêåu laâm röìi: cêåu êën vaâo caái cêìn röìi quay tay laái, chaã coá gò phiïìn phûác caã. - Khöng phaãi laâ àún giaãn nhû cêåu tûúãng àêu, cêåu seä toi maång vaâ phaá tan xe nhû búän. - Àûúåc. - Mñt àùåc phêåt yá àaáp - Cêåu maâ yïu cêìu mònh caái gò thò mònh cuäng tûâ chöëi cho maâ xem. Möåt höm, Nhanh nhaãu ài vùæng, xe ö tö àïí ngoaâi sên. Mñt àùåc ngöìi vaâo tay laái, nhêëc möåt caái cêìn vaâ dêån vaâo baân àaåp. Thoaåt àêìu http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 17 chûa thêëy àöång tônh gò nhûng böîng nhiïn chiïëc xe röëng lïn vaâ bon bon chaåy. Caác chuá tñ hon nhòn qua cûãa söí thêëy roä àêìu àuöi, liïìn chaåy öì caã ra sên. - Cêåu laâm caái gò thïë? - caác chuá kïu lïn - Cêåu tûå giïët mònh àêëy thöi! - Caác cêåu cûá bònh tônh! - Mñt àùåc àaáp nhûng ngay luác àoá, chuá àêm böí vaâo caäi cuäi choá úã giûäa sên. Böëp! Caác maãnh vaán bay tung lïn tûá phña. May sao chuá choá Mûåc coân àuã thò giúâ àïí têíu thoaát nïëu ko seä bõ xe caán chïët. - Dûâng laåi! Dûâng laåi! - Biïët tuöët heát - Cêåu ko nhòn thêëy cêåu àang laâm caái gò aâ???? Mñt àùåc hoaãng súå. Chuá muöën haäm xe laåi. Chuá keáo möåt caái cêìn naâo àoá, nhûng chiïëc xe àaáng leä phaãi àöî thò laåi caâng phoáng nhanh hún. Pùng! Möåt loaåt thanh göî giaáng vaâo ngûúâi Mñt àùåc tûâ chên àïën àêìu. Möåt têëm vaán choaãng vaâo lûng chuá, möåt têëm khaác nïån truáng gaáy. Tay chuá ghò lêëy tay laái, cöë sûác quay. Chiïëc xe lao quanh sên. Chuá theát: - Múã cöíng ra! Caác cêåu nhanh lïn, ko thò túá phaá tan taânh caã caái sên naây bêy giúâ! Cöíng vûâa múã, chiïëc xe lao ra, vuát lïn àûúâng. Nghe thêëy tiïìng xa chaåy, caác chuá tñ hon aâo ra cûãa: Mñt àùåc quaát: "Liïåu höìn caác cêåu àêëy!" vaâ xe laåi vuåt qua ko taâi naâo dûâng laåi àûúåc. Biïët tuöët, Ngöå nhúä, Bu loong, baác syä Thuöëc viïn vaâ nhiïìu chuá khaác ba chên böën cùèng chaåy theo sau xe ö tö. Nhûng laâm sao maâ àuöíi kõp àûúåc. Cuöëi cuâng chiïëc xe lao thùèng ra búâ söng röëi àêm xuöëng nûúác, hêët Mñt àùåc nùçm thùèng cùèng trïn baäi caát. Biïët tuöët, Ngöå nhúä, Bu loong vaâ baác sô Thuöëc viïn húát haãi chaåy àïën khiïng Mñt àùåc vïì nhaâ. Ai cuäng tûúãng chuá àaä chïët. úã nhaâ, ngûúâi ta àùåt chuá nùæm trïn giûúâng nhûng chó möåt laát sau, chuá múã mùæt, ngùåc nhiïn thêëy mònh úã trong buöìng: - Ï, caác baån, mònh coân söëng aâ? - ûâ, cêåu coân söëng, - baác sô Thuöëc viïn àaáp. - Cêåu nùçm yïn àïí mònh khaám cho. Baác sô löåt quêìn aáo chuá ra nùæn ngûúâi röìi nghe ngûåc. - Ghï thêåt, chùèng gaäy chiïëc gò caã! Chó mùæc mêëy caái dêìm vaâ tñm bêìm àöi chöî thöi. - Taåi caái vaán noá àêåp vaâo lûng mònh àêëy, - Mñt àùåc noái. Baác sô Thuöëc viïn lùæc àêìu: http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 18 - Mònh seä lêëy nhûäng caái dùçm naây ra cho cêåu. - Coá àau khöng? - Mñt àùåc àêm hoaãng. - Khöng, khöng àau àêu, röìi cêåu xem, mònh bùæt àêìu lêëy caái dùçm to nhêët àêy. - aái -aái! - Mñt àùåc heát. - Gò thïë? Chùèng leä àau lùæm aâ? - Baác sô Thuöëc viïn ngaåc nhiïn. - ûâ, mònh àau àêëy! - Àoá laâ taåi cêåu tûúãng ra thöi. Chõu khoá möåt chuát nheá! - Khöng, chaã phaãi laâ mònh tûúãng tûúång ra àêu. aái -aái -aái! - Cêåu cûá kïu toaáng lïn y nhû laâ mònh löåt da cêåu êëy. Maâ naâo mònh coá löåt da cêåu àêu chûá. - Cêåu àûâng kïu, phaãi biïët àiïìu naâo: àêëy, caái dùçm cuöëi cuâng àêëy! - Khöng, mònh khöng ûng thïë àêu! Mònh muöìn cûá àïí noá thïë coân hún. - Xem naâo, nïëu àïí noá laåi, noá seä thöëi ra vaâ mûng muã. - aái -aái! - Xong röìi! Bêy giúâ roã möåt gioåt i öët nheá! - Coá àau khöng? - Khöng, khöng àau àêu! Àûâng cûåa quêåy! - A-a! - Àûâng coá maâ gaâo lïn! Cêåu muöën laái xe maâ ko muöën chõu àau möåt tñ! - aái ! Noá àöët chaáy mònh röìi. - Chó chöëc laát thöi. Sau mònh seä cùåp nhiïåt àöå cho cêåu. - Khöng, mònh khöng ûng caái nhiïåt kïë àêu! - Taåi sao? - Taåi noá laâm àau mònh. - Caái nhiïåt kïë ko laâm àau cêåu àûúåc. - Luác naâo cêåu cuäng baão laâ chaã àau thïë maâ röìi vêîn cûá àau! - Chaâ xem naâo, mònh àaä cùåp nhiïåt àöå cho cêåu bao giúâ chûa nhó? - Chûa! - Thïë thò mònh seä cùåp nhiïåt àöå cho cêåu vaâ cêåu seä thêëy chaã àau àúán gò hïët. Trong khi Thuöëc viïn ài tòm caái nhiïåt kïë, Mñt àùåc nhaãy xuöëng àêët chuöìn qua cûãa söí àïën tröën úã nhaâ chuá Tõt muäi. Luác Thuöëc viïn quay laåi thò cùn phoâng vùæng tanh vùæng ngùæt. Baác sô caâu nhaâu: http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 19 - A, bïånh nhên vúái chaã bïnh nhên. Ngûúâi ta thò hïët thò giúâ sùn soác, chûäa chaåy cho hoå maâ hoå laåi chuöìn qua cûãa söí, thïë coá khöí ko cú chûá! CHÛÚNG 6 BIÏËT TUÖËT SAÁNG CHÏË RA KHINH KHÑ CÊÌU Biïët tuöët thñch àoåc saách, àaä àoåc rêët nhiïìu saách kïí chuyïån nhûäng xûá súã xa xùm cuäng nhû vïì caác chuyïën du lõch. Thûúâng thûúâng chiïìu töëi, luác röîi raäi, chuá kïí chuyïån laåi cho caác baån nghe. Caác chuá tñ hon rêët thñch nghe noái àïën nhûäng àêët nûúác kyâ laå êëy maâ caác chuá chû tûâng tröng thêëy bao giúâ; caác chuá hïët sûác say mï nhûäng chuyïån du kyá trong àoá caác nhên vêåt àaä traãi qua nhûäng cuöåc phiïu lûu khoá maâ tûúãng tûúång nöíi trong nhûäng àiïìu kiïån thêåt khaác thûúâng. Biïët tuöët kïí cho caác chuá nghe nhiïìu chuyïån àïën nöîi caác chuá àêm ta mú möång, mú möng àûúåc ài du lõch möåt phen. Chuá thò dûå àõnh cuöëc böå, chuá thò nghô seä ài thuyïìn trïn söng. Nhûng möåt höm, Biïët tuöët baão hoå: - Caác cêåu coá muöën chuáng ta laâm möåt caái khinh khñ cêìu röìi bay lïn trúâi khöng? yá kiïën tuyïåt quaá! Caác chuá tñ hon chûa bao giúâ àûúåc du lõch bùçng khinh khñ cêìu cho nïn caái viïîn canhr àuúåc bay böíng nhû chim laâm cho caác chuá khoaái chñ laå luâng. Nhûng tiïëc thay, chùèng chuá naâo biïët caách laâm caái khinh khñ cêìu êëy. Biïët tuöët noái : - Mònh seä suy nghô. Luác naâo nghô ra, mònh seä trònh baây cho caác cêåu roä. Chuá suy nghô ba ngaây àïm liïìn, sau àoá chuá quyïët àõnh laâm möåt quaã khinh khñ cêìu bùçng cao su. Caác chuá tñ hon àaä biïët úã àêu coá moán http://www.ebooks.vdcmedia.com Cuöåc phiïu lûu cuãa Mñt Àùå c vaâ caác baån 20 cao su röìi: úã thaânh phöë Hoa, coá thûá cêy hïî cûáa vaâo thên noá laâ àûåoc möåt chêët nhûåa, chêët nhûåa êëy dêìn dêìn àùåc laåi thaânh cao su. Caác chuá tñ hon lêëy thûá cao su àoá laâm boáng vaâ giaây cao su. Biïët tuöët àaä biïët caách laâm khinh khñ cêìu röìi beân chuêín bõ möåt caái thuâng to àïí chûáa nhûåa cêy vaâ giao cho caác chuá tñ hon kiïëm nhûåa cho àêìy thuâng. Trong khi ài tòm nhûåa cêy, Mñt àùåc thêëy Tõt muäi àang chúi nhaãy dêy vúái hai cö tñ hon. - Naây, Tõt muäi! Cêåu maâ biïët chuáng mònh àaä saáng chïë ra caái gò thò cêåu phaãi theâm àïën nöí ruöåt ra thöi! - Mñt àùåc liïìn goåi. - Mònh khöng thñch nöí vaâ mònh cuäng chùèng nöí ruöåt vò caái àoá àêu! - Tõt muäi traã lúâi. - Mònh thò mònh baão laâ cêåu seä nöí ruöåt ra àêëy! - Mñt àùåc quaã quyïët - Cêåu coác biïët tûúãng tûúång! Ngay cêåu coá nùçm mï ài nûäa, cêåu cuäng chùèng baâo giúâ tröng thêëy caái êëy àêu! - Caái àêëy laâ caái gò thïë? - Tõt muäi toâ moâ hoãi. - Chuáng mònh sùæp laâm möåt caái bong boáng khñ àïí bay lïn trïn khöng. - Gúám quaá nhó! Tõt muäi phaát ghen lïn röìi. Chuá caãm thêëy cêìn phaãi tûå taán dûúng mònh, vïì bêët cûá chuyïån gò àoá : - Bong boáng aâ! Coân mònh aâ, mònh coá mêëy àûáa baån gaái cú. - Àûáa naâo thïë ? - Àêy naây - Tõt muäi àaáp vaâ àûa ngoán tay chó tûâng ngûúâi möåt : Ruöìi con vaâ Cuác vaâng . Ruöìi con vaâ Cuác vaâng beân caãnh giaác, àûáng luâi ra xa vaâ nhòn Mñt àùåc möåt caách súå sïåt. Mñt àùåc nheo mùæt nhòn hai cö röìi noái: - Hai cö naây laâ baån cêåu aâ? Coân mònh, mònh khöng phaão laâ baån cuãa cêåu nûäa sao? - Cêåu laâ baån mònh vaâ tuåi naây cuäng laâ baån mònh, khöng coá gò chúã ngaåi caã. - Nhûng mònh thò mònh cho laâ coá trúã ngaåi àêëy - Mñt àùåc àaáp Àûáa naâo chúi vúái tuåi con gaái thò cuäng laâ con gaái. Röìi cêåu seä sinh chuyïån vúái chuáng noá cho maâ xem! - A, khöng àêu! Taåi sao cêåu cûá muöën laâ mònh seä sinh chuyïån vúái chuáng noá? - Mònh baão cêåu seä gêy sûå vúái chuáng noá hoùåc chñnh mònh seä gêy sûå vúái cêåu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -