Tài liệu Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty cao su sao vàng

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu 1.TÝnh cÇn thiÕt cña ®Ò tµi NÒn kinh tÕ chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi tõ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇ thø IX. §ã lµ ®¹i héi cña tinh thÇn ®æi míi t- duy vµ ®æi míi mäi ho¹t ®éng cña §¶ng, toµn d©n trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc. Mêu chèt cña qu¸ tr×nh ®æi míi nµy chÝnh lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang qu¶n lý kinh tÕ. §ã lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vü m« cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN. Trong c¬ chÕ cña nÒn kinh tÕ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn s¶n xuÊt kinh tÕ thÞ tr-êng ®ã lµ quy luËt c¹nh tranh: Lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng? Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt l-îng cao, gi¸ thµnh h¹? §©y lµ nh÷ng c©u hái lu«n ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt ngay tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tøc lµ tõ khi t×m nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó thu mua ®Õn khi t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o thu håi nhanh ®ång vèn l-u ®éng vµ t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc, më réng s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tÜch luü, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu ®ã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp ®÷ng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu nµy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý tèt c«ng t¸c cung øng , dù tr÷ vµ sö dông vËt t- trong doanh nghiÖp còng lµ 1 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m mét ph-¬ng ¸n gãp phÇn gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®em lîi nhuËn, tiÕt kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc thùc hiÖn qu¶n lý vËt ttrong doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®-îc hoµn thiÖn tõ kh©u tæ chøc cung øng dù tr÷ ®Õn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vËt t- lµm sao cho hîp lý tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ th× míi ®¸p øng ®-îc môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau thêi gian häc tËp lý thuyÕt ë tr-êng em ®-îc vÒ thùc t©p t¹i C«ng ty cao su sao vµng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®-îc tiÕp xóc víi thùc tiÔn c«ng t¸c qu¶n lý tai c«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt t-, em nhËn thÊy c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- lµ phÇn qu©n träng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- nãi riªng t¹i c«ng ty, v× vËy em xin ®-îc ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t- t¹i C«ng ty cao su sao vµng". 2.§èi t-îng ph¹m vi ®Ò tµi a.§èi t-îng. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt tcña C«ng ty cao su sao vµng nh»m t×m ra nh÷ng ®iÓm yÕu, ®iÓm m¹nh, vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc, ®iÓm cÇn ph¸t huy th«ng qua sè l-îng thùc tÕ do c«ng ty cung cÊp. b. Ph¹m vi. §å ¸n giíi h¹n trong ph¹m vi lµ ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t-, trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t- ®-îc tèt h¬n t¹i C«ng ty cao su sao vµng. 3.Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. Sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh, thay thÕ liªn hoµn kÕt hîp víi t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ë c¸c phßng ban, bé phËn trong c«ng ty kÕt hîp víi c¸c tµi liÖu, s¸ch lý thuyÕt, vµ d-íi sù h-íng dÉn cña c« gi¸o Lª ThÞ Hång Ph-¬ng. Cuèi cïng ®-a ra mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh-îc ®iÓm. 2 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp 4.Néi dung ®å ¸n §å ¸n gåm nh÷ng phÇn sau: Lêi më ®Çu Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Ch-¬ng II: C¬ së lý luËn vÒ cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt tCh-¬ng III: Ph©n tÝch thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Ch-¬ng IV: C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt tKÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 3 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp Ch-¬ngI giíi thiÖu kh¸I qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña së c«ng nghiÖp Hµ Néi ®ã chÝnh lµ c«ng ty Cao Su Sao Vµng, ®Þa chØ chÝnh cña c«ng ty 231 ®-êng NguyÔn tr·i quËn thanh xu©n Hµ Néi. C«ng ty chuyªn kinh doanh vµ s¶n xuÊt s¨m, lèp, pin c¸c lo¹i phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. Cao su lµ tõ phiªn ©m: CAACHU vµ CAA lµ c©y o-chu lµ khãc, chÈy, lµ tªn gäi cña mét c©y cã mñ( c©y HeveaBrasilielsis) cña ngêi thæ d©n da ®á Nam mü, chøng tá con ng-êi biÕt ®Õn cao su tõ rÊt sím hµng ngh×n n¨m vÒ tr-íc nh-ng ph¶i ®Õn thÕ kû 19 con ng-êi míi biÕt sö dông cao su. - N¨m 1839 Goodyear ph¸t minh ra ph-¬ng ph¸p l-u ho¸(hÊp chÝn) cao su b»ng l-u huúnh(S) - N¨m 1888 Dunlop chÕ t¹o thµnh c«ng lèp b¸nh h¬i( lèp rçng, lèp cã s¨m) nªn cao su míi ®îc sö dông réng r·i vµ nÒn c«ng nghiÖp cao su míi thùc sù ph¸t triÓn.Cao su víi tÝnh n¨ng ®Æc ch-ng quÝ b¸u nhÊt lµ cã "tÝnh ®µn håi"cao vµ cã tÝnh n¨ng c¬ lý tèt nh-: søc bÒn lín, Ýt bÞ mµi mßn, kh«ng thÊm kh«ng khÝ, thÊm n-íc . Nªn ®-îc coi lµ nguyªn liÖu lý t-ëng mµ ch-a cã mét nguyªn liÖu nµo thay thÕ ®îc ®Ó s¶n xuÊt s¨m, lèp, phôc vô trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Cho nªn nãi ®Õn cao su, tr-íc hÕt ph¶i nãi ®Õn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¨m, lèp.C©y cao su ®-îc trång vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam n¨m 1897 do nhµ b¸c häc ng-êi ph¸p A.yersin. Ngµy 7/10/1956 do tÇm quan träng cña c«ng nghiÖp cao su( trªn thÕ giíi cã h¬n 5000 s¶n phÈm cao su) trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x-ëng ®¾p v¸ s¨m, lèp 4 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m « t« ®îc thµnh lËp t¹i nhµ sè 2 phè §Æng Th¸i Th©n( nguyªn lµ x-ëng Indoto cña qu©n ®éi ph¸p). - Th¸ng 11/1956 x-ëng b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµ ®Õn n¨m 1960 th× s¸t nhËp vµo nhµ m¸y Cao Su Sao Vµng vµ ®©y chÝnh lµ tiÒn th©n cña nhµ m¸y Cao Su Sao Vµng Hµ Néi sau nµy. - §ång thêi trong kÕ ho¹ch kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ 3 n¨m, §¶ng vµ chÝnh phñ ®· phª duyÖt ph-¬ng ¸n x©y dùng khu c«ng nghiÖp Th-îng §×nh(1958-1960) gåm ba nhµ m¸y: Cao su-Xµ phßng-Thuèc l¸ Th¨ng Long(gäi t¾t lµ khu cao-xµ -l¸) n»m ë phÝa nam quËn thanh xu©n ngµy nay. - Ngµy 22/12/1958,c«ng tr-êng ®· khëi c«ng vµ ®Õn ngµy 24/2/1959 vinh dù ®-îc B¸c Hå vÒ th¨m. Sau h¬n 13 th¸ng miÖt mµi lao ®éng qu¸ tr×nh x©y dùng nhµ x-ëng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n c¬ b¶n hoµn thµnh, ngµy 6/4/1960 nhµ m¸y tiÕn hµnh s¶n xuÊt thö nh÷ng s¶n phÈm s¨m, lèp xe ®¹p ®Çu tiªn ra ®êi mang nh·n hiÖu"Sao vµng" còng tõ ®ã nhµ m¸y mang tªn nhµ m¸y Cao Su Sao Vµng Hµ Néi. - Ngµy 23/5/1960 nhµ m¸y lµm lÔ c¾t b¨ng kh¸nh thµnh vµ lÊy ngµy nµy lµ ngµy truyÒn thèng, kû niÖm thµnh lËp nhµ m¸y mét b«ng hoa h÷u nghÞ cña t×nh ®oµn kÕt keo s¬n ViÖt-Trung bëi toµn bé c«ng tr×nh x©y dùng n»m trong kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña ®¶ng vµ chÝnh phñ Trung Quèc tÆng nh©n d©n ta - N¨m 1960-1987, nhÞp ®é s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lu«n t¨ng tr-ëng, sè lao ®éng t¨ng kh«ng ngõng song nh×n chung s¶n phÈm cßn ®¬n ®iÖu,chñng lo¹i nghÌo nµn, Ýt ®îc c¶i tiÕn v× kh«ng cã ®èi t-îng c¹nh tranh, hiÖu qu¶ kÐm nªn thu nhËp cña ngêi lao ®éng cßn thÊp. - N¨m1988-1989, nhµ m¸y tiÕn hµnh tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt cã chän läc. - N¨m1990, s¶n xuÊt dÇn dÇn æn ®Þnh, thu nhËp ng-êi lao ®éng ®· t¨ng lªn, chøng tá nhµ m¸y cã thÓ tån t¹i hoµ nhËp ®-îc trong c¬ chÕ míi. - N¨m 1991 ®Õn nay, nhµ m¸y lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã doanh thu vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®-îc n©ng cao vµ ®êi sèng ®-îc c¶i thiÖn. 5 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp - Doanh nghiÖp lu«n ®-îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c ®-îc tÆng nhiÒu cê vµ b»ng khen cña c¬ quan cÊp trªn. - Theo quyÕt ®Þnh sè 645/CNNG ngµy27/8/1992 cña bé c«ng nghiÖp nÆng ®æi tªn: Nhµ m¸y thµnh c«ng ty cao su sao vµng - Ngµy 1/1/1993, nhµ m¸y chÝnh thøc sö dông con dÊu mang tªn c«ng ty Cao Su Sao Vµng - TiÕp ®Õn ngµy 5/5/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 215Q§/TCNS§T cña bé c«ng nghiÖp nÆng cho thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc - ViÖc chuyÓn thµnh c«ng ty, ®-¬ng nhiªn vÒ c¬ cÊu tæ chøc sÏ to lín h¬n, c¸c ph©n x-ëng tr-íc ®©y sÏ chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp. Mçi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®éc lËp h¹ch to¸n riªng biÖt, ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp . Trong 41 n¨m c«ng ty Cao Su Sao Vµng ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tÝch + S¶n phÈm lèp xe ®¹p 650 ®á lßng vµng ®îc cÊp dÊu chÊt l-îng nhµ n-íc lÇn thø hai. + Ba s¶n phÈm: Lèp xe ®¹p, lèp xe m¸y, lèp « t« ®-îc th-ëng huy ch-¬ng vµng héi chî hµng c«ng nghiÖp n¨m 1993 t¹i Gi¶ng vâ Hµ Néi + S¶n phÈm vá, ruét sao vµng n»m trong tèp ten 1995-1996 do B¸o ®¹i ®oµn kÕt tæ chøc vµ b×nh chän lµ mét trong 10 S¶n phÈm cã chÊt l-îng cao ®-îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. + N¨m 1996, s¨m, lèp sao vµng còng nhËn ®-îc gi¶i b¹c do héi ®ång gi¶i th-ëng chÊt l-îng ViÖt Nam( Bé c«ng nghÖ vµ m«i tr-êng) cña nhµ n-íc tÆng. + N¨m 1997, 3 S¶n phÈm lèp xe ®¹p, lèp xe m¸ý thøc lèp « t« ®-îc th-ëng huy ch-¬ng vµng t¹i héi chî th-¬ng m¹i quèc tÕ t¹i thµnh phè HCM. Ngµy nay, hoµ nhËp vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng nhµ m¸y ®· trë thµnh c«ng ty, ®· lµ mét doanh nghiÖp giái cã c¸c s¶n phÈm s¨m, lèp sao vµng truyÒn thèng. II.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiªp C«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ mét ®¬n vÞ gia c«ng lín vµ l©u ®êi, duy nhÊt s¶n xuÊt s¨m, lèp « t« ë miÒn b¾c ViÖt Nam . 6 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng s¨m, lèp xe ®¹p c¸c lo¹i, s¨m, lèp xe m¸y vµ « t« c¸c lo¹i, yÕm, ñng, èng cao su, pin c¸c lo¹i dÓ phôc vô cho nhu cÇu tiªu thô trong níc vµ xuÊt khÈu. C¸c s¶n phÈm nµy ®-îc lµm tõ c¸c nguyªn liÖu ban ®Çu: cao su sèng, c¸c hãa chÊt, v¶i mµnh, d©y thÐp tanh... Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty lu«n s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng chøc n¨ng cña m×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh s¨m, lèp, pin, yÕm. §a phÇn lµ s¨m, lèp cao su c¸c lo¹i phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc. C«ng ty lu«n lµm trßn tr¸ch nhiÖm thuÕ khãa ®èi víi nhµ n-íc vµ nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ - C¸c lo¹i hµng ho¸ dÞch vô chñ yÕu, doanh nghiÖp ®ang kinh doanh 2 lo¹i mÆt hµng chñ yÕu dµnh cho nhu cÇu tiªu dïng, tiªu thô trong níc vµ mét phÇn dµnh cho xuÊt khÈu. Trong mçi lo¹i mÆt hµng gåm cã: S¨m , lèp xe ®¹p, xe m¸y,« t« c¸c lo¹i… C¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty ®a ra lu«n ®¹t chÊt l--îng cao mang tÝnh truyÒn thèng, cã tÝn nhiÖm trªn thÞ trêng vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng mÕn mé. víi truyÒn thèng sao vµng lu«n to¶ s¸ng, víi mét ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng cã kinh nghiÖm, sè lao ®éng t¨ng kh«ng ngõng nªn nhÞp ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng tr-ëng NÕu nh- n¨m 1960: +Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña c«ng ty : 2459422§ +C¸c s¶n phÈm :- lèp xe ®¹p 93664 chiÕc -s¨m xe ®¹p 38388 chiÕc th× ®Õn n¨m 2000 +Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña c«ng ty : +C¸c s¶n phÈm :-lèp xe ®¹p -s¨m xe ®¹p 332894196§ 8013264 chiÕc 7524563 chiÕc vµ nhiÒu c¸c S¶n phÈm cao su kh¸c. C«ng ty dù kiÕn n¨m 2001 c«ng ty cã +Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 334505000§ 7 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp +C¸c s¶n phÈm: -lèp xe ®¹p - s¨m xe ®¹p 7000000 chiÕc 7500000 chiÕc III.C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt võa theo kiÓu song song, võa theo kiÓu liªn tôc. C¸c nguyªn liÖu kh¸c nhau ®îc sö lý theo tõng b-íc c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ cuèi cïng kÕt hîp l¹i cho ra s¶n phÈm. 8 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp S¬ ®å I. KÕt cÊu s¶n xuÊt lèp xe ®¹p cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng Nguyªn vËt liÖu Cao su sèng C¸c hãa chÊt V¶i mµnh D©y thÐp t¸nh C¾t,sÊy tù nhiªn Sµng,sÊy SÊy §¶o tanh S¬ luyÖn Phèi liÖu C¸n tr¸ng C¾t tanh ThÝ nghiªm nhanh Hçn luyÖn XÐ v¶i Ren r¨ng hai ®Çu C¸n h×nh m¨t lèp NhiÖt luyÖn C¾t cuén vµo èng s¾t Lång èng nèi,dËp tanh Thµnh h×nh lèp C¾t bavia thµnh vµnh tanh ®Þnh h×nh lèp Thµnh h×nh cèt h¬i L-u hãa lèp L-u hãa cèt h¬i KiÓm tra thµnh phÈm ®ãng gãi NhËp kho Nguyªn vËt liÖu: gåm cã cao su sèng (cê rÕp) c¸c ho¸ chÊt, v¶i mµnh, d©y thÐp tanh. 9 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp * Cao su sèng: ®em c¾t nhá theo yªu cÇu kü thuËt sÊy tù nhiªn sau ®ã ®em di s¬ luyÖn ®Ó lµm gi¶m tÝnh ®µn håi vµ lµm t¨ng ®é dÎo cña cao su sèng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh hçn luyÖn, c¸n tr¸ng, Ðp suÊt l-u ho¸ sau nµy. *C¸c ho¸ chÊt: ®em sµng, sÊy theo ®óng yªu cÇu kü thuËt sau ®ã ®-îc c©n ®ong, ®o, ®Õm theo phèi liÖu ®em trén víi cao su ®· s¬ luyÖn *Hçn luyÖn: Cao su vµ ho¸ chÊt ®-îc ®em hçn luyÖn ®Ó lµm ph©n t¸n ®ång ®Òu c¸c chÊt pha chÕ vµ cao su sèng trong c«ng ®o¹n nµy mÉu ®-îc lÊy ra ®em ®i thÝ nghiÖm nhanh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng mÎ luyÖn. *nhiÖt luyÖn: ®Ó n©ng cao nhiÖt ®é vµ ®é dÎo, ®é ®ång ®Òu cña phèi liÖu sau khi ®· ®-îc hçn luyÖn vµ dµo t¹o ra c¸c tÝnh chÊt cã lý cÇn thiÕt. *C¸n h×nh mÆt lèp: c¸n hçn hîp cao su thµnh b¨ng dµi cã h×nh d¸ng víi kÝch th-íc cña b¸n thµnh phÈm mÆt lèp xe ®¹p. *Vµnh tanh ®-îc chÕ t¹o: d©y thÐp tanh ®em ®¶o tanh vµ c¾t theo chiÒu dµi ®em den r¨ng hai ®Çu vµ lång vµo èng nèi vµ lËp ch¾c l¹i. Sau ®ã ®em c¾t ba via thµnh vµnh tanh vµ ®· sang kh©u thµnh h×nh lèp xe ®¹p *ChÕ t¹o cèt h¬i: ®Ó phôc vô kh©u l-u ho¸ lèp gåm c¸c c«ng ®o¹n chÝnh, cao su ®· nhiÖt luyÖn lÊy ra thµnh h×nh cèt h¬i, ®em l-u ho¸ thµnh cèt h¬i. *Thµnh h×nh vµ ®Þnh h×nh lèp: GhÐp c¸c b¸n thµnh phÈm: vµnh tanh v¶i mµnh c¸n tr¸ng, mÆt lèp t¹o thµnh h×nh thï ban ®Çu cña lèp xe ®¹p. lèp sau khi ®Þnh h×nh theo tªn gi¸ ®-îc ®a sang l-u ho¸ - c«ng ®o¹n gia c«ng nhiÖt ®Ó phôc håi l¹i tÝnh ®µn håi, tÝnh c¬ lý cña cao su. *l-u ho¸ lèp: Lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Sau l-u ho¸ song cao su sÏ phôc håi l¹i mét sè tÝnh n¨ng c¬ lý quý b¸u. *§ãng gãi, nhËp kho: Lèp xe ®¹p sèng ®-îc ®em ®¸nh gi¸ chÊt l-îng, nh÷ng chiÕc lèp ®¹t chÊt l-îng míi ®ãng gãi nhËp kho. IV.H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt §Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c«ng ty ®· s¾p xÕp tæ chøc s¶n xuÊt, c¶i t¹o l¹i mÆt b»ng nhµ x-ëng, dÇn dÇn æn ®Þnh theo m« h×nh chuyªn m«n ho¸, 10 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp tËp chung ho¸, võa s¾p xÕp võa chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng ®-îc tæ chøc thùc hiÖn ë bèn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh, chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh, nhµ m¸y pin- cao su Xu©n Hoµ, vµ mét sè xÝ nghiÖp phô trî. - XÝ nghiÖp cao su sè 1: chuyªn s¶n xuÊt lèp xe ®¹p, lèp xe mµy,b¨ng t¶i gio¨ng cao su, d©y curoa, cao su chèng ¨n mßn, èng cao su. - XÝ nghiÖp sè 2: chuyªn s¶n xuÊt lèp xe ®¹p c¸c lo¹i ngoµi ra cßn cã ph©n x-ëng s¶n xuÊt tanh xe ®¹p. - XÝ nghiiÖp cao su sè 3: chñ yÕu s¶n xuÊt s¨m lèp « t«, xe m¸y, s¶n xuÊt thö nghiÖp lèp m¸y bay d©n dông. - XÝ nghiÖp cao su sè 4: chuyªn s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¨m xe ®¹p, xe m¸y. Chi nh¸nh Cao Su Sao Vµng ë Th¸i B×nh: chuyªn s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¨m, lèp xe ®ap(phÇn lín lµ s¨m, lèp xe thå) n»m trªn ®Þa bµn tØnh Th¸i B×nh. Nhµ m¸y pin- cao su Xu©n Hoµ: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt pin kh« mang nh·n hiÖu con sãc, ¾c quy, ®IÖn cùc, chÊt ®iÖn ho¸ häc, vµ mét sè thiÕt bÞ ®iÖn n»m t¹i tØnh VÜnh Phóc. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô trî: chñ yÕu lµ c¸c xÝ nghÖp cung cÊp n¨ng l-îng, ¸nh s¸ng, ®iÖn lùc, ®iÖn m¸y, h¬i ®èt...cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh. - XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn: cã nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn m¸y, l¾p ®Æt söa ch÷a vÒ ®iÖn cho c¸c xÝ nghiÖp vµ toµn c«ng ty. - XÝ nghiÖp n¨ng l-îng: cã nhiÑm vô cung cÊp h¬i nÐn, h¬i nãng vµ n-íc cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, cho toµn bé c«ng ty. - XÝ nghiÖp dÞch vô th-¬ng m¹i: cã nhiÖm vô tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra. - Ph©n x-ëng kiÕn thiÕt néi bé vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp: cã nhiÖm vô x©y dùng vµ kiÕn thiÕt néi bé söa ch÷a c¸c tµi s¶n cè ®Þnh vµ lµm s¹ch c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. 11 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp Nh×n chung vÒ mÆt tæ chøc c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng ®Òu cã mét gi¸m ®èc xÝ nghiÖp hay mét gi¸m ®èc ph©n x-ëng phô tr¸ch vÒ cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ nhËp kho s¶n phÈm hoµn thµnh. Ngoµi ra cßn cã c¸c phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp hay phã gi¸m ®èc ph©n x-ëng trî gióp viÖc ®iÒu hµnh phô tr¸ch s¶n xuÊt, ph©n c«ng ca kÝp, sè c«ng nh©n ®øng m¸y, chÊm c«ng...c¸c xÝ nghiÖp. Ngoµi ra hµng n¨m c«ng ty tæ chøc ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn tuyÓn dông, c«ng nh©n kü thuËt, kü s- kinh tÕ kü thuËt. V. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc c«ng ty Cao Su Sao Vµng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo c¬ chÕ §¶ng l·nh ®¹o, c«ng ®oµn tham gia qu¶n lý, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Òu cã bé m¸y tæ chøc víi chøc n¨ng ®iÒu hµnh chung c¸c ho¹t ®éng, v× vËy c«ng ty ®· thµnh lËp bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt nh- sau. §øng ®Çu lµ ban gi¸m ®èc c«ng ty gåm s¸u ng-êi trong ®ã ban gi¸m ®èc gåm mét gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc: lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cã quyÒn hµnh cao nhÊt cña c«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm chØ huy toµn bé m¸y qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ t×nh h×nh sö dông vèn vµ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c lo¹i ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Gi¸m ®èc chØ huy mäi ho¹t ®éng th«ng qua c¸c tr-ëng phßng hoÆc uû quyÒn cho c¸c phã gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt phô tr¸ch khèi kü thuËt vµ theo sù chØ huy, ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt kÕ ho¹ch, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hoÆc cè vÊn cho gi¸m ®èc trong viÖc ®Æt ra c¸c quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ. - Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt kinh doanh lµ ng-êi cè vÊn cho gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc giao vÒ kinh doanh- s¶n xuÊt nh-: nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr-êng, x©y dùng c¸c chiÕn l-îc kinh doanh ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, t×m c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt. 12 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m - V¨n phßng ®¶ng uû: thùc hiÖn vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng ty th«ng qua v¨n phßng ®¶ng uû trong c«ng ty. - V¨n phßng c«ng ®oµn: cã tr¸ch nhiÖm cïng gi¸m ®èc qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty th«ng qua v¨n phßng c«ng ®oµn c¸c chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ c¸c tr-ëng phßng vµ c¸c phã tr-ëng phßng chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc ®ång thêi còng cã vai trß trî gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt - Phßng kü thuËt c¬ n¨ng: chÞu tr¸ch nhiÖn toµn bé vÒ c¬ ký n¨ng l-îng, ®éng lùc vµ an toµn trong c«ng ty - Phßng kü thuËt cao su: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cao su, nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi theo yªu cÇu cña thÞ tr-êng. - Phßng kiÓm tra chÊt l-îng: cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l-îng c¸c mÎ luyÖn kiÓm tra chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm nhËp kho. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n: cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¸c ®Ò ¸n ®Çu t- x©y dùng theo chiÒu réng chiÒu s©u, theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, tr×nh c¸c dù ¸n kh¶ thi vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng phô tr¸ch x©y dùng c¬ b¶n. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: tæ chøc qu¶n lý nh©n sù lËp kÕ hoach tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n hµng n¨m, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thi ®ua khen th-ëng, kû luËt vµ c«ng t¸c. - Phßng ®iÒu ®é: ®«n ®èc quan s¸t tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt cã sè l-îng hµng ngµy, hµng tuÇn hµng th¸ng dÓ c«ng ty cã ph-¬ng ¸n kÞp thêi. - Phßng qu©n sù b¶o vÖ: cã nhiÖm vô b¶o vÖ toµn bé tµi s¶n vËt t- hµng ho¸ còng nh- con ng-êi trong c«ng ty phßng chèng ch¸y næ, x©y dùng vµ huÊn luyÖn lùc l-îng d©n qu©n tù vÖ. 13 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m - Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr-êng: lËp tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch kinh doanh hµng th¸ng, hµng n¨m mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm vµ lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: gi¶i quyÕt toµn bé c¸c vÊn ®Ò vÒ h¹ch to¸n tµi chÝnh, tiÒn tÖ, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m. - Phßng ®èi ngo¹i suÊt nhËp khÈu: nhËp khÈu vËt t- hµng ho¸ cÇn thiÕt mµ trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc s¶n xuÊt ®-îc nh-ng chÊt l-îng ch-a ®¹t yªu cÇu, suÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty. - Phßng ®êi sèng; kh¸m ch÷a bÖnh cho c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch phßng dÞch s¬ cÊp c¸c tr-êng hîp tai n¹n bÖnh nghÒ nghiÖp. - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh` doanh: bao gåm 7 xÝ nghiÖp, mét ph©n x-ëng mét chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh, mét nhµ m¸y pin cao su Xu©n Hoµ 14 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp Ch-¬ng II C¬ së lý luËn vÒ cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t§Ó cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®-îc dÒu ®Æn, liªn tôc th× ph¶i th-êng xuyªn ®¶m b¶o cho nã c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, n¨ng l-îng ®ñ vÒ sè l-îng, kÞp vÒ thêi gian ®óng quy c¸ch phÈm chÊt. §©y lµ mét vÊn ®Ò b¾t buéc mµ nÕu thiÕu th× kh«ng thÓ cã quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc, lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét ®iÒu kiÖn chung cho mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. I.Kh¸i niÖm vËt t1.Kh¸i niÖm vËt tVËt t- lµ nh÷ng ®èi t-îng ®-îc dù tr÷ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hay nãi c¸ch kh¸c vËt t- lµ c¸i mµ ng-êi lao ®éng dïng søc lao ®éng vµ c«ng cô lao ®éng cña m×nh t¸c ®éng vµo vµ biÕn chóng thµnh nh÷ng s¶n phÈm h÷u Ých cho x· héi. 2. Ph©n lo¹i VËt t- bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ c«ng cô vµ tÝnh n¨ng lý ho¸ häc kh¸c nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, ng-êi ta ph©n lo¹i vËt t- ra thµnh 3 lo¹i: - Nguyªn vËt liÖu - C«ng cô, dông cô - Hµng ho¸ *Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, bÞ biÕn ®æi hoÆc bÞ tiªu hao trong qu¸ tr×nh ®ã ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ, vai trß cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, nguyªn vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: +Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm 15 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp +Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm t¨ng chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, bao gãi s¶n phÈm nh-: c¸c lo¹i h-¬ng liÖu, bao b×, vËt liÖu ®ãng gãi, dÇu mì b«i tr¬n m¸y mãc, giÎ lau… +Nhiªn liÖu: bao gåm c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cho nhiÖt l-îng ë thÓ láng, khÝ, r¾n nh-: x¨ng dÇu, than cñi, h¬i ®èt ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho c¸c ph-¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. + Phô tïng thay thÕ: Bao gåm c¸c phô tïng, chi tiÕt dïng ®Ó thay thÕ khi söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. + ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu XDCB: Bao gåm c¸c lo¹i thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn l¾p ®Æt vµo c¸c c«ng tr×nh XDCB cña doanh nghiÖp hiÖn ®ang dù tr÷ t¹i doanh nghiÖp. + PhÕ liÖu : Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu bÞ lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-: PhÕ liÖu thu håi khi thanh lý TSC§. +VËt liÖu kh¸c lµ c¸c lo¹i vËt liÖu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ngoµi c¸c lo¹i kÓ trªn. *C«ng cô, dông cô lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng hoÆc cã gi¸ trÞ nhá hoÆc cã thêi gian sö dông ng¾n ®-îc mua vµo ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh : dông cô viÖc lµm, ®å dïng qu¶n lý, ®å dïng b¶o hé lao ®éng... Toµn bé dông cô , c«ng cô ®-îc chia thµnh: +C«ng cô, dông cô + Bao b× vËn chuyÓn +C«ng cô, dông cô cho thuª Nh÷ng c«ng cô, dông cô thuéc lo¹i nµy còng ph¶i thay thÕ th-êng xuyªn nªn xÕp vµo TSL§ cña doanh nghiÖp. *Hµng ho¸: Kh¸c víi nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ lµ nh÷ng ®èi t-îng mua vµo víi môc ®Ých ®Ó b¸n ra vµ kh«ng qua chÕ biÕn c«ng nghiÖp. Hµng ho¸ bao gåm cã nhiÒu lo¹i vµ ®-îc ph©n lo¹i theo: 16 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m + Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ + C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ l-u kho cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau nh-: h×nh d¸ng, kÝch th-íc, tÝnh dÔ vì hay kh«ng... §Ó ph©n chóng thµnh c¸c nhãm lo¹i kh¸c nhau. 3. Qu¶n lý vËt tQu¶n lý lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t-îng qu¶n lý ®Ó phèi hîp ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®s¶n xuÊt ra cña tæ chøc. Qu¶n lý vËt t- lµ qu¸ tr×nh theo dâi h-ìng dÉn ®iÒu chØnh kiÓm tra sù cung øng, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý vËt t- bao gåm c¸c c«ng t¸c nh-: Dù b¸o, kÕ ho¹ch ho¸ tæ chøc thùc hiÖn. H¹ch to¸n, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp NhiÖm vô chÝnh cña c«ng t¸c qu¶n lý vËt t- trong doanh nghiÖp lµ ®¶m b¶o viÑc cung øng vËt t- ®óng yªu cÇu cña s¶n xuÊt gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc sö dông vËt t-, chÊp hµnh tèt chÕ ®é qu¶n lý vËt t- triÖt ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm vËt t-. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nªu trªn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t- trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c yªu cÇu sau ®©y: -Tr-íc hÕt ph¶i phôc vô ®¾c lùc cho s¶n xuÊt viÖc tæ chøc cung øng vËt t- kü thuËt cho s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu vÒ sè l-îng, chñng lo¹i, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- vµ ®óng thêi h¹n gãp phÇn hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp -Chñ ®éng ®¶m b¶o vËt t- cho s¶n xuÊt, khai th¸c triÖt ®Ó mäi kh¶ n¨ng vËt t- s½n cã trong néi bé doanh nghiÖp, ®Þa ph-¬ng vµ trong n-íc, tÝch cùc sö dông vËt t- thay thÕ nh÷ng lo¹i vËt t- khan hiÕm hoÆc ph¶i nhËp khÈu -§¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña s¶n xuÊt ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. 17 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp II. §Þnh møc tiªu hao vËt t1.§Þnh møc tiªu hao vËt t- lµ g× §Þnh møc tiªu hao vËt t- lµ sù quy ®Þnh møc hao phÝ vËt liÖu cÇn thiÕt cho viÖc t¹o ra s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. 2.C¸c ph-¬ng ph¸p x©y dung ®Þnh møc tiªu hao vËt t*Ph-¬ng ph¸p thèng kª: lµ ph-¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc tõ nh÷ng sè liÖu thèng kª vµ møc tiªu hao vËt liÖu cña kú tr-íc. Ph-¬ng ph¸p nµy cã -u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ vËn dômg, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt. Song nh-îc ®iÓm cña nã lµ ch-a thùc sù khoa häc chÝnh x¸c, ®«i khi chøa ®ùng c¸c yÕu tè l¹c hËu cña kú tr-íc. *Ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm: theo ph-¬ng ph¸p nµy ®Þnh møc ®-îc x©y dùng dùa vµo kÕt qu¶ trong phßng thÝ nghiÖm hoÆc t¹i hiÖn tr-êng sau ®ã tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Ó kiÓm tra söa ®æi c¸c kÕt qu¶ ®· tÝnh to¸n hoÆc tiÕn hµnh s¶n xuÊt thö trong mét thêi gian. Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho nhiÒu xÝ nghiÖp ho¸ chÊt, luyÖn kim, thùc phÈm dÖt. *Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch: lµ ph-¬ng ph¸p cã ®Çy ®ñ c¨n cø kü thuËt do ®ã ®-îc coi lµ ph-¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu. Ph-¬ng ph¸p nµy lµ sù kÕt hîp bëi hai ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt víi viÖc ph©n tÝch toµn diÖn c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn l-îng tiªu hao vËt t- trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt t- cho kú kÕ ho¹ch. Møc tiªu hao ®-îc x¸c ®Þnh cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, ®éng lùc trong ®ã quan träng vµ phøc t¹p h¬n tÊt c¶ lµ x©y dùng møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu chÝnh. Do vËy khi x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu chÝnh cÇn ph¶i nghiªn cíu c¬ cÊu cña møc. C¬ cÊu ®ã bao gåm: -Møc tiªu hao thuÇn tuý ®-îc biÓu hiÖn ë träng l-îng cña s¶n phÈm sau khi ®· chÕ t¹o song, lµ phÇn nguyªn liÖu trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Träng l-îng rßng cña 1 s¶n phÈm = Møc tiªu hao nguyªn liÖu cho 1 s¶n phÈm - Møc phÕ liÖu 18 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp - Møc phÕ liÖu lµ phÇn tæn thÊt cã tÝnh c«ng nghÖ sau khi chÕ t¹o s¶n phÈm. Møc phÕ liÖu gåm cã: phÕ liÖu cßn sö dông ®-îc vµ phÕ liÖu bá ®i. +PhÕ liÖu cßn sö dông ®-îc chia lµm hai lo¹i: lo¹i ®-îc dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã(phÕ liÖu dïng l¹i) vµ lo¹i ®-îc dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸c. +PhÕ liÖu bá ®i lµ phÕ liÖu kh«ng dïng ®-îcvµo viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm n÷a Nghiªn cøu c¬ cÊu møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu chÝnh nh»m h¹n chÕ møc tæn thÊt cña nguyªn vËt liÖu chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. III.LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt tViÖc lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t- lµ kh©u quan träng cña kÕ hoach s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m kÞp thêi vµ cã chÊt l-îng sÏ ®¶m b¶o ®-îc c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. B¶n th©n chÊt l-îng cña kÕ ho¹ch vµ sù ph©n phèi ®óng ®¾n nguån vËt t- trong nÒn kinh tÕ quèc d©n còng phô thuéc vµo mét phÇn kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t- ë doanh nghiÖp. ViÖc lËp kÕ ho¹ch lµ do phßng vËt t- thùc hiÖn. §Æc ®iÓm cña c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ ®a d¹ng vµ phøc t¹p, do tÝnh nghiÖp vô vµ cô thÓ cao, c«ng viÖc nµy ®ßi hái ng-êi lµm c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vËt t- ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô kü thuËt, hiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp. C¸c néi dung chÝnh cÇn ®-îc x¸c ®Þnh dÓ lµm c¨n cø lËp kÕ ho¹ch nh- sau: -Nghiªn cøu thÞ tr-êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh thÞ tr-êng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vËt t- cho doanh nghiÖp vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ c¶. -Nghiªn cøu nhiÖm vô s¶n xuÊt trong n¨m kÕ ho¹ch vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËt t- trong n¨m b¸o c¸o. -X¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt trong n¨m kÕ ho¹ch 19 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý sv: ng« thÞ t©m §å ¸n tèt nghiÖp -X¸c ®Þnh thèng kª b¶ng vËt t- sö dông trong n¨m kÕ ho¹ch. X©y dùng vµ ®iÒu chØnh c¸c lo¹i ®Þnh møc tiªu hao vËt t- : ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc sö dông c«ng xuÊt thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ®Þnh møc dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t-. -X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t- cho toµn doanh nghiÖp, tÝnh to¸n vÒ nguån vËt t- lªn b¶ng nhu cÇu vËt t- cho doanh nghiÖp. ViÖc lËp kÕ ho¹ch chÝnh x¸c vÒ nhu cÇu vµ nguån vËt t- cho doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm vËt t- cho doanh nghiÖp còng nh- trong c«ng t¸c ho¹ch to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× dùa trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp sÏ ®Æt mua ®-îc hoÆc ký hîp ®ång mua ®-îc nh÷ng lo¹i vËt t- phï hîp víi môc ®Ých sö dông, tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng thõa, thiÕu vËt t- trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕ ho¹ch cung øng vËt t- cña doanh nghiÖp thùc chÊt lµ sù tæng hîp nh÷ng tµi liÖu tÝnh to¸n kÕ ho¹ch, lµ hÖ thèng c¸c b¶ng biÓu c©n ®èi vËt t-. NhiÖm vô chñ yÕu lµ ®¶m b¶o vËt t- tèt nhÊt cho s¶n xuÊt. V× vËy kÕ ho¹ch cung øng vËt t- ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc l-îng vËt t- cÇn thiÕt cã trong kú kÕ ho¹ch c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ thêi gian. Ngoµi ra cßn ph¶i x¸c ®Þnh râ nguån vËt t- ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vËt t- cña doanh nghiÖp. ViÖc lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t- cña th¸ng, quý, n¨m...Trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch ng-êi lËp kÕ ho¹ch ph¶i n¾m v÷ng c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp cô thÓ lµ: -KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm -KÕ ho¹ch söa ch÷a løn thiÕt bÞ m¸y mãc -KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt -§Þnh møc tiªu hao vËt t- cho tõng lo¹i s¶n phÈm -Sè l-îng vËt t- tån kho thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch -L-îng vËt t- dù tr÷ cuèi kú cho tõng lo¹i vËt t- 20 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý
- Xem thêm -