Tài liệu Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta

 • Số trang: 528 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 323 |
 • Lượt tải: 0
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta Quảng Văn dành tặng cuốn sách này cho bạn: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi về Email: publicationqvg@gmail.com 作品 :《一起写我们的结局》 作者 : 木子喵喵 Copyright © 2010 by 北京红袖添香科技发展有限公司 All rights reserved. Viet Nam Translation Copyright © 2010 by 越南广文图书与传媒股份公司 Hợp đồng xuất bản được ký giữa Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn với Công ty Hữu hạn Phát triển khoa học kỹ thuật Hồng Tụ Thiêm Hương Bắc Kinh. Bản quyền bản tiếng Việt Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta © Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn 2011. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của công ty và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Mộc Tử Miêu Miêu Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta / Mộc Tử Miêu Miêu ; Hoàng Thị Thu Hường dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách và Truyền thông Quảng Văn, 2011. - 528tr. ; 21cm ISBN 9786046900191 1. Văn học hiện đại 2. Tiểu thuyết 3. Trung Quốc 895.1 - dc14 VHK0002p-CIP Bản quyền: Trang Nguyễn Biên tập Quảng Văn: Thúy Thúy - Phương Linh Mc T Mi˚u Mi˚u Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta (Thu Hường dịch) NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 4 Chng 1: Thu còn th là khi h đ nht Tuy không th nh lúc gp anh cô bao nhiêu tui, nm hay sáu tui? Th nhng Khinh Vãn v n nh nh in hình bóng anh trong l n u gp g y. ó là l n u tiên Khinh Vãn v quê thành ph G, n tng nh t chính là h nc un ln ôm l y ngôi làng nh và cây hòe c th trc sân. Khi cô ng cùng cha m thì Phm Nh Sênh ang mt mình qu di t p lô ct trên bãi cát di gc cây hòe già ó. ây là mt ngôi làng nh trong thành ph G, nhng ngôi nhà nh lúp xúp ni tip nhau chy dài, bên ngoài là khong t vàng sum, trên chic sân rng, mt ám tr trc tui cô ang chi ùa, ch! mt mình c"u y lng l# ào cát di gc cây hòe già, Khinh Vãn lin tin th$ng n trc mt c"u, qu xung hi: “Anh c%ng là ng&i ây phi không?”. 5 Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta Phm Nh Sênh hi ng'ng u lên, nhìn th$ng vào ôi bím tóc trc mt mà không thèm m x!a n ch( nhân c(a nó, sau ó li cúi u chuyên tâm ào cát. Cô chm chú quan sát chic lô ct c(a c"u mt lúc ri li nói: “Th"t là l, sao lô ct c(a anh li không có c)a v"y?”. C"u v n nhìn cô vi ánh mt k quc nh trc mà ch$ng tht lên l&i nào. Mt a tr tinh mt ã phát hi*n ra cô: “Mau nhìn xem - con nh kia chính là a con nhà giàu t+ thành ph n mà m tao ã nói y!”. M0i ánh mt hiu k u dn, nghi hoc an xen mt chút ghen t1 vi cách n mc c(a Khinh Vãn. Mt a tr dn d2 chy n, làm ra v quan tâm: “Này, 3ng y ý n nó làm gì, nó là a con không cha, m t bo r3ng nu nói chuy*n vi nó không ch+ng s# gp sao qu t y!”. Phm Nh Sênh t ngt ng'ng cao u, t t c các giác quan d&ng nh u trong t th s4n sàng chin u, hùng hùng h h nghin rng nghin li ng b"t d"y. Th3ng nh bo gan b1 c"u cho mt chng vi tht v sau, nhng nó li th y nu chy thì hèn quá bèn vn tay h'y vào vai c"u mt cái: “Mày còn dám! ây là ch5 cho mày n à? kh rách áo ôm!”. Mt a khác vào: “Nói vi nó làm gì! C'n th"n ko gp sao qu t, mày li cht vì vênh vang bây gi&!”. Phm Nh Sênh tr+ng tr+ng nhìn b0n nh, sau ó nh tot mt bãi nc b0t xung t. 6 Mc T Mi˚u Mi˚u - “Hey! Ot con, li còn mun làm cng sao?”. Th3ng con trai ln hn 'y mt cái r t mnh khin c"u ht hi và ngã ln ra t. - “Còn không mau bin i, hay li mun b1 ánh tip?”. Phía sau có a khum tay thành loa và hét tng lên: “Xéo v cái rác ri nhà mày! Hô hô! kh rách áo ôm!”. Sau ó li c&i phá lên mt tràng. úng là l&i tr vô tình, b y gi& chúng cha ý thc c nhng iu mình nói ã gây tn thng r t ln n tâm lý ng&i bn cùng trang la. Khinh Vãn ng bên cnh, cô không hiu ti sao mà m0i ng&i li bt nt c"u y. Cô ch! cm th y c"u y th"t áng thng, ã không có b li còn b1 ng&i ta c hip. Không có cha âu phi là l5i c(a c"u? - “Anh có sao không?”. Cô gi bàn tay nh nhn c(a mình ra trc mt Nh Sênh t ý mun kéo c"u d"y. ó là ôi bàn tay nh bé, mm mi và trng tro, th"t khác xa vi nhng a tr ln lên làng quê, và di cái nhìn c(a Nh Sênh, ôi bàn tay y mi tc mt làm sao! C"u lnh lùng ng d"y, không thèm lic cô l y mt cái mà l$ng lng b i. Sau lng v n vang lên nhng l&i ùa ct: “Con k nht rác, ch$ng ai thng, ch$ng ai yêu, con k nht rác, là v"n x u, mau cút i…”. Phm Nh Sênh mím cht môi, cm u cm c chy th"t nhanh. 7 Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta Sp n gi& n u cm cho m và em gái ri, ngh2 v"y nên c"u càng chy nhanh hn. T+ l n vô tình gp g y, Khinh Vãn không hiu sao mình thích bám theo Phm Nh Sênh n v"y, còn Nh Sênh thì càng mù t1t v iu ó. Th là m0i ng&i trong thôn u c chng kin mt cnh vô cùng l lùng - mt bé gái n mc p # c ngày l#o #o bám theo sau th3ng nh v"n b vá ch3ng vá ch1t. Hai bóng hình nh bé mt trc mt sau, d&ng nh cô bé ang chy theo c"u bé mà d&ng nh c"u bé kia li ang mun thoát khi s6 eo bám c(a cô bé. Ng&i trong thôn th&ng mách cha m Khinh Vãn v chuy*n ó, h0 còn nói th này th kia v s6 ra &i c(a th3ng nh, nói phi c'n th"n nu không s# là t m gng x u cho con gái hai ng&i. May mn thay, b m c(a Khinh Vãn là nhng ng&i c h0c hành, h0 có cách dy d5 riêng i vi con gái mình, t+ trc n nay h0 cha bao gi& a ra nhng yêu c u vô lý. Lúc ó, xem k1ch là s6 ki*n náo nhi*t nh t thôn quê, vào m5i bui ti cui tu n, trng thôn th&ng m&i i vn ngh* n biu di7n. B0n tr chy ti chy lui gi ch5, thông th&ng chúng mang gh n t+ r t sm. Nh Sênh tuy không ng chung vi chúng nhng c%ng xp gh gi ch5 cho em gái. L n nào c"u c%ng ch0n v1 trí di gc cây hòe, ch5 này cách sân kh u khá xa. C"u bit r3ng ng&i trong thôn u 8 Mc T Mi˚u Mi˚u không thích mình, cho nên ngay c khi xem k1ch, c"u c%ng kéo em gái tách khi ám ông tránh phin phc. Hôm nay c%ng v"y, khi k1ch m màn Nh Sênh mi a em gái n, ch! có iu khác trc là sau lng c"u có thêm mt cái uôi. - “Anh!”, Nh Tiêu ngi trên gh gi"t gi"t vt áo anh trai: “Ch1 kia sao li c i theo chúng ta?”. Phm Nh Sênh gi ngón tay tr lên trc mi*ng, ra d u im lng: “Su8t, +ng nói na, k1ch bt u ri!”. H0 ngi r t xa, vn nghe ã không rõ, nu nói chuy*n thì li càng không th nghe c gì. - “Vâng…”. Nh Tiêu ng+ng li nhng v n không cam lòng: “Nhng ch1 y…”. - “Không c n ý n cô ta!”. - “Vâng”, Nh Tiêu ngoan ngoãn ngi trên gh, mt nhìn v sân kh u 3ng xa ri chc chc li lic v phía ch1 gái n0 ang ng'n ng ch& i g n ó. T+ trc n nay nó cha bao gi& gp mt ch1 gái nào xinh p n v"y, c mun g0i qua ngi cùng nhng hình nh anh trai li không thích. Nó v n bit m0i ng&i trong thôn không thích nhà mình, nhng ch1 gái n0 hình nh không h ghét b0n chúng, vì th m5i l n bt gp ánh mt c(a ch1, nó u c&i r t ti. Cui cùng Nh Tiêu c%ng không kìm c, ng'ng u g0i: “Anh, mình m&i ch1 gái kia ngi cùng có c không?”. 9 Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta - “…”. - “Anh, anh à!”. Nh Sênh ành b t l6c, m p máy môi và g"t u. - “Hi… Anh th"t là tt”. Nh Tiêu n%ng n1u choàng tay v phía trc và t lên má anh trai mt cái thm n t. Khi y mi bt u mùa h và ó c%ng là l n th hai Khinh Vãn c ngi bên c"u con trai lnh lùng y. Mt vì sao vt qua trong màn êm, cn gió nh ang thi xào xc trên ng0n hòe bên mnh sân, Khinh Vãn ng ng'n lng nghe, ting ngáy khe kh# vang lên bên cnh. Bao nm sau nh li, n tng sâu sc nh t trong êm hôm y là c"u con trai ó, k th6c c"u không h thích xem k1ch, ch! vì cô em thích xem nên c"u ã a i, cui cùng ng( gà ng( g"t di gc cây còn Khinh Vãn ngi ngm th"t ngc nghch. R t lâu, r t lâu sau ó, cô mi phát hi*n ra r3ng, ngay khi bt gp hình nh n c l loi y, trong lòng cô ã sm khc ghi mt bóng hình. Ch! tic r3ng, khi cô ra i, ng&i y c%ng ch$ng thèm hi tên cô là gì. 10 Chng 2: Sng trong hoài nim - “Ti sao…”. ó là l n u tiên cô tht lên câu hi yu t y. Ti sao li có cuc gp g này? L# nào duyên ph"n gia cô và anh ch! là s6 am mê trong phút chc ri nhanh chóng i thay trong chp mt. Mt chp mt dài bao lâu? Ph"t dy: “Mt ting àn dài b3ng sáu mi chp mt”. Ngôi làng nh th&i niên thiu, cây hòe c th, c"u con trai ng( gà ng( g"t, và c cô em gái nh c(a c"u. T t c, t t c nhng gì t+ khi quen bit anh n nay u ging nh chic èn cù quay vòng vòng trong u cô, n c câu nói ó: “Khinh Vãn, chúng ta ly hôn thôi!” c%ng v"y. Ánh èn vàng v0t chiu xung, b& mi run r'y b t cht b+ng m, Khinh Vãn nhìn cn phòng trng r5ng, ch! còn li mt mình, chic gi&ng n lnh l#o c%ng không th an (i c t m thân 11 Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta bng giá. Không gian yên t2nh, ch! có ting bàn phím v n vang lên t+ng hi: “Xin hãy tha th vì tình yêu c(a anh không ( ln, cho dù em có 'n mình trong ánh èn sp tàn thì xin em hãy cho anh tìm th y em, kip sau anh có th bù p hnh phúc mà anh n em”. Nhm mt li, làm d1u hi th trong lng ng6c, trên trán v n l m t m m hôi, Khinh Vãn vt tay qua trán, th ht ra mt hi, úng ri, cô li v+a n3m m, v n là cnh v"t y, hình bóng thân thuc y và c l&i nói tàn nh n y na. T+ng vi*c, t+ng vi*c c(a ngày hôm ó cha bao gi& r&i khi ký c, tâm hn cô mà v n âm th m nhc nhi. - “Cho dù anh có i bao nhiêu nm thì em v n i…”. - “Không, em +ng i!”. - “Ti sao?”. - “Bi vì không áng… Vì tôi không th ch1u c s6 ch& i c(a em!”. Vi tay tt nhc, cn phòng tr nên yên t2nh, s6 yên t2nh khin cho ng&i ta cm th y có chút không quen. Cô quay u nhìn ng h trên t&ng, ã hn m&i gi& ba mi phút, bng bt u sôi ùng c. Hôm nay b1 cm nh, sau khi tan s, cô ch$ng thèm tm r)a gì mà leo ngay lên gi&ng n3m. Theo thói quen b"t máy tính, m hòm th và v n nh m0i khi, ch! nh"n c mail c(a Tiu Ngh*. - “Thành ph này là mt sa mc phn hoa, ch! hp vi c u vng r6c r . Nhng ng&i au kh u ra khp &ng ph tìm kim d u vt c(a hnh phúc, tình yêu ch! là truyn thuyt, hoa khó n, qu khó m!”. 12 Mc T Mi˚u Mi˚u Cô nhch môi, không tr l&i mà óng hòm th li. n bên c)a s, ma v n r rích không ng+ng, cô vn tay mc cho nhng gi0t ma t trên t+ng u ngón tay, ma lau t khuôn mt v n còn ngái ng(. Thói quen là mt th th"t áng s, nm nm qua, thói quen c(a cô v n ch$ng có gì thay i, có l# ch$ng phi cô không mun quên quá kh mà ó n gin ch! là mt thói quen, và ã là thói quen thì ng&i ta r t ngi thay i. M t( lnh, bên trong r5ng không, ch! còn li vài chai nc khoáng, cô ng'n ra mt hi ri quay mình vi chic áo khoác, c m chìa khóa và tin i xung l u. T* th"t! Xung n t ng tr*t mi phát hi*n ra mình không mang theo ô, g n ây u óc c nh bã "u, ch$ng nh c iu gì. Xòe tay che u, cô chy nhanh n siêu th1 g n ó, ch1 ch( siêu th1 ch+ng hn ba mi tui khá là xinh p. C)a kính m ra, ch1 ch( trông th y cô bc vào, theo thói quen n mt n c&i nhã nhn: “Khinh Vãn, hôm nay còn mun hn c hôm qua y!”. - “Vâng, em ng( quên m t!”. Khinh Vãn c&i, c bn là c n)a êm b1 ói mi mò i mua , vì v"y nên ch1 ch( r t n tng v cô, thi thong trong lúc thanh toán còn tranh th( “buôn bán” vài câu, c%ng có th xem là ng&i quen. Tin th$ng n giá hàng l y nhng th6c ph'm mà mình c n, nhìn hàng hóa nhiu n hoa c mt, cái bng trng r5ng c(a cô ã sôi lên ùng c, nhng ch$ng bit nht th nào. Con ng&i li luôn nh v"y, có nhiu th ch0n xem ch+ng còn phc tp hn có ít, có l# vì có quá nhiu th l6a ch0n chng? Quanh 13 Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta qu'n quay ti quay lui, th"t khó mà ch0n, i n khi nhng tt u b1 ng&i khác lm ht ch! ch+a li mt th duy nh t, lúc ó mi hi h"n sao ch$ng l6a ngay t+ lúc u. Tay trái c m hp bánh trng v1 sôcôla, tay phi c m gói Oreo, do d6 mt hi, 1nh t tr li hp bánh trng lên giá. Tuy c hai u có v1 sôcôla nhng không n th) thì ai có th bit chính xác c th nào ngon hn! Ch1 ch( sau khi ti7n mt v1 khách, quay li nhìn th y trên qu y t mt bình trà xanh, mt hp Oreo, mt b1ch bim bim và c mt túi thc n cho mèo. Ch1 ng'ng u c&i nói: “9n nhng th không có dinh d ng th này không tt cho d dày âu!”. Tuy nói nh v"y nhng ch1 v n nhanh nhn tính toán: “Tng cng hai mi ba t* nm hào”. Khinh Vãn “vâng” mt ting ri l y t+ trong túi ra t& nm mi t* hi t, vut vut và a cho ch1 ch(. Thanh toán xong, cô chào ch1 ch( ra v, bên ngoài ma v n tí tách ri, cô ôm nhng th v+a mua vào ng6c 1nh bc i thì nghe ting ch1 ch( g0i vi theo: “Khinh Vãn…”. Cô quay u li, th y ch1 ch( a cho cô mt chic ô: “C m l y này, ln th này ri mà v n không bit t6 chm sóc mình”. Khinh Vãn nh"n ô và vi vàng cm n, chào ch1 ch( ri quay ng&i nhìn làn ma m1t mùng bên ngoài, ch$ng bit mt cô gái ã ng trong làn ma t6 khi nào, không c m ô tay ôm v, dáng v nh ang ch& ai ó, mt lúc sau có mt c"u thanh niên c m chic ô màu xanh vi vàng chy ti. Vì khong cách không xa lm nên Khinh Vãn có th nghe rõ l&i trách móc c(a chàng trai n0: “Sao em li quên ô ri, l n nào c%ng th, làm gì c%ng 'u ong!”. 14 Mc T Mi˚u Mi˚u Cô gái ó b1 mng nhng c%ng không áp li mà ch! m!m c&i, mt lúc sau che chung ô vi c"u con trai ri cùng bc i. C"u thanh niên mt tay c m ô, mt tay ôm l y cô, còn c ý nghiêng ph n ô v phía bn gái, mi*ng v n không ng+ng l u b u: “L n sau mà em c quên th này thì anh s# ch$ng thèm quan tâm na, xem không có anh bên cnh thì em làm c gì!”. Không nghe rõ cô gái nói gì, Khinh Vãn v n nhìn chm chú nim hnh phúc nho nh y. t nhiên nh khi ó, c%ng trong cn ma phùn nh th này, anh mc áo s mi trng ng di ký túc, v mt hình s6 nh ông c non mng cô: “Tng Khinh Vãn, em c m tinh con heo à? c n mang n thì li không mang, c ngày tr&i u em toàn ngh2 cái gì th?”. Xem xem, mt sinh viên xu t sc c%ng bit nói nhng l&i nh th này? Trong lòng cô ã không di mt l n b t bình thay cho nhng cô gái b1 mê hoc bi ngoi hình nho nhã c(a anh, nhng cho dù nh th cô v n quàng tay anh và n%ng n1u: “Bi vì hôm nay hn hò nên t+ ti hôm qua, trong u em toàn ngh2 n anh, ch! mong th"t mau c gp anh, nhng th khác u quên sch, cho nên… Nh Sênh, anh +ng trách em mà. Ch$ng th khác c, ai bo anh h p d n quá!”. Ngay sau ó cô c thng nhìn khuôn mt in trai c(a anh ang b+ng, m+ng th m trong lòng nhng v n không quên vnh tai nghe nhng l&i “c3n nh3n” c(a anh: “L n sau mà em c quên th này thì anh s# ch$ng thèm quan tâm em na! Da mt em dày na c%ng vô dng”. 15 Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta Câu nói vô cùng quen thuc, nhng sau này anh ã làm th"t, anh không quan tâm n cô na, th"m chí còn i xa mãi mãi không v bên cô. Phm Nh Sênh - b5ng nh nhng im tt c(a anh, nh gi0ng nói, nh hình bóng và c… s6 tàn nh n c(a anh na. Trc mt t nhiên xu t hi*n mt bóng hình ang lng l# bc i trong ma. Khinh Vãn m mt to ht c , trong chc lát bàn chân chuyn d1ch mt cách vô thc mà ngay bn thân c%ng không h nh"n ra. Nhng ht ma li ti v n không ng+ng rc trên ng&i, cô vi vã chy theo sau hình bóng ó cho n khi th y anh ta d+ng li v y mt chic taxi r&i i, lúc ó cô mi d+ng bc. ng trong ma, ánh mt v n nghi hoc nhìn v phía xa, trong lòng kh# than, là anh ? Có phi là anh không? Th nhng… anh ã i c nm nm ri, ch$ng phi là nm nm sao? Cm giác m t mát v n cha chim tr0n trái tim cô, vì ã quen ri, quen vi s6 th t v0ng sau m5i l n mong ngóng, cho nên cô ch$ng h cm th y bun bã. Khi mt ht ma r t to "p vào trán làm cô s6c t!nh li, lúc ó mi phát hi*n ra r3ng mình ang ng ngây trong cn ma ngày càng nng ht, Khinh Vãn vi vàng b"t ô ri ôm cht n mà mình mi mua và i v hng nhà mình. Nhà cô t ng nm, v n c)a v+a hay ting i*n thoi trong nhà réo vang, cô vi m c)a, tháo giày, ch$ng k1p óng c)a mà b nhào lên sofa nh"n i*n: “A lô…”. Hi th có ôi chút g p gáp, cô c'n th"n ghìm li. 16 Mc T Mi˚u Mi˚u - “Khinh Vãn, là mình ây!”. Im lng hi lâu, mt gi0ng n lanh lnh mi c t lên trong i*n thoi. Tng á trong lòng c%ng phút chc ri tut, Khinh Vãn n3m trên sofa, hít mt hi th"t sâu ri mi tr l&i: “C"u y à?”. - “C"u y à..., nghe cái i*u này có phi r t th t v0ng úng không?”. - “C"u ngh2 cái gì th?”. Tuy bit rõ bên kia không th nhìn th y nhng khuôn mt cô v n hi*n lên v ngng ngùng, vi vàng chuyn tài: “Tiu Ngh*, g n ây th nào? 1nh bao gi& v?”. - “Bao gi& v á? ;y… C"u ã nh"n c th t g)i cha?”. - “c ri, thành ph nào sa mc nào? Ng&i không bit li cho r3ng c"u ang sa mc Sahara c%ng nên, c"u lu lc âu mà li tht lên câu y cm tính y?”. - “Ha ha, ch! là vô tình 0c c trên mng, th y hay thì nh thôi, các cô gái Tân Cng r t xinh p, t 1nh li ây vài ngày, li còn c n nho mi7n phí na, l n sau t s# g)i cho c"u ít nho khô nhé, nho khô chính hi*u mt trm ph n trm y!”. - “T không c n nho khô, c"u nhanh nhanh v i, mt mình thành ph G, bn bè ch$ng có m y, bun mun cht ây này!”. - “Ây… ch$ng phi còn có Thang Bng hay sao? Ng&i ta ã theo ui bao nhiêu nm nh th, c"u th"t nh n tâm, n gi& c%ng không ch1u nh"n l&i, còn nói cái gì na! Ng&i ta p trai, gia ình giàu có, nu mà là t khéo ch$ng “ t +n 6t” ri y ch!”. 17 Cùng nhau vit câu chuyn ca chúng ta - “C"u li ngh2 linh tinh gì th? Chúng t ch! là bn bè bình th&ng!”. - “…”. u dây bên kia im lng, mt tay Khinh Vãn ang xon dây i*n thoi c%ng d+ng li. - “Sao v"y? Sao t nhiên li không nói gì na?”. - “Alô… không sao c, ch! là có mt chuy*n không bit có nên nói vi c"u không?”. - “Chuy*n gì?”. - “Hôm qua, “chat” vi i D%ng trên QQ, c"u ta nói Phm Nh Sênh ã t+ M< v ri, mà v hn mt nm ri, bây gi& ang làm vi*n trng b*nh vi*n thành ph G...”. Nhng l&i sau cùng Khinh Vãn nghe không rõ, trong u ch! có mt câu duy nh t lp i lp li: Anh y ã v, v th"t ri, mà v nhng hn mt nm ri, ch! là trong hn mt nm qua anh y v n không h n tìm cô, th là nh th nào? Nhng gì trc ây ã tr thành d2 vãng, t t c ký c ch! có mt mình cô gi l y, còn ng&i khác ã quên t+ lâu. Còn cô v n ch5 c% mà ch& i trong ngu ngc… - “Khinh Vãn, còn y không? C"u không sao y ch?”. Ting Tô Ngh* trong i*n thoi vang lên lo lng, Khinh Vãn 1nh th n tr li, ánh mt v n ngây di, cô tr l&i: “T không sao, nh th ch$ng phi r t tt hay sao? Cui cùng anh y c%ng th6c hi*n c lý tng c(a mình… T nên m+ng mi phi… ”. T+ trc v n cho r3ng “Cô bé bán diêm” là mt câu chuy*n hnh phúc. 18 Mc T Mi˚u Mi˚u Mt que diêm nho nh, mt m l)a nh nhoi nhng có th nhìn th y toàn b mng tng, ó ch$ng phi là hnh phúc hay sao? Ch! là, c tích v n là c tích, còn hi*n th6c thì t mt que diêm th y ôi mt cay xè nhng ch$ng th y kt qu gì. Th cui cùng có th nh"n l y ch! là chút tàn tro trên bàn tay. C%ng ging nh tình yêu c(a cô dành cho anh, c%ng ging nh cuc hôn nhân ngn ng(i c(a h0 v"y. 19 Chng 3: G p g đâu c n ph i quen bi t Nm nm trc… Ngày quc khánh mùng mt tháng m&i, sau khi v nhà thm cha m, Khinh Vãn i tàu n thành ph G. Nm nm trc vì cha cô thuyên chuyn công tác nên h0 ã chuyn nhà n thành ph H lin cnh. Có r t nhiu h0c sinh lên xung tàu, h0 u vi vã v thm nhà, n ngày cui c(a k ngh! s# quay li tr&ng. ng gia ám ông, nhn tin cho cha báo ã n ni bình an, Khinh Vãn kéo hành lý hòa vào dòng ng&i chen nhau ra c)a ga. ây là l n u tiên cô i tàu mt mình, trc ó cho dù i âu c%ng u do cha ánh xe a i, nhng bây gi& ã vào i h0c, nhìn bn bè cùng trang la u n nh"p tr&ng mt mình, cô cm th y mình c%ng có th làm c nh v"y. Hn 20
- Xem thêm -