Tài liệu Cubic spline curves

 • Số trang: 21 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 122 |
 • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

  !!"$#% $&'(# )+* '(# &',#./10325476098;:=<32?>2H<3GKCESd096d096QCeMUDF@FCaDBGfOg03NhMUJGfOi{:H6{DBOQC;OQCK:HR3O[Dh0AN(DFOC|S}09:H6cDFM~6CK<3@hDBOCI8I:5SS2HC+O<3M092H}0925476098;:=}092=<„DB:H036…03N1S}09:H6cDFM ut 6…GE096cDB@B2HC_03N 25:H6CE‹ŒGEJ@UL3C,DBO@U09JR9O DFOChMB<38;CS}09:56[DFMKs)P0ADB:HGECO0krŽ:DN092H250kr_MDBOCE8‘8JGfOX8I03@FCGK2509MFCE2543s v:5R9J@FC†Z\(’Z>2H:56C$:56[DFCK@U>092H}09:H6cDBM “ OC;MF>25:H6C|GEJ@UL3CIr”<3M~GE096M!DB@FJQGEDBCEST‰c4lJMF:56R€}0925476098;:=}09:56[DFMKs$tu6{0ADBOCE@,r”03@FSMEy.:5D$:5M$:5CKGKCEM(0ANŸS:opCE@FCK6cD(GKJ‰Q:HG_GKJ@!L9CEM”R925JCKS|DB09R3CEDBOQCK@Ks“ OC,>:5CKGECKM(<3@FC MU0;r(CK252Ÿ8^<„DBGfOCESXr_OCE@FChDBOCa4X<3@FCR32HJCES DFO:5CKGECEr_:HMUC+GKJ‰Q:HG+GKJQ@UL9C|r_:5DFO{GK096cDF:H6[J09JM MUCKGK036SeSCE@F:L3<„DB:5L3C3s “ OC;r”09@US ˆUMU>2H:56CK‹e<3GEDFJ<32H24Y@UCENCK@UMŒDB0ew03Nr(0Z07Sj03@~8;CEDB<32˜s D 096QCDB:H8;CGEJ@UL3CKM(r(CK@UC_SCKMU:HR96CES;N03@›MFO:5>M?<36S;>2=M 03Nr(070ZSd03@^8;CEDf}09:H6cDFM^‰JQD r(CK@UC,03DFOCK@!r_:HMFC_N@FCECŠDF0~8;0kL9CAs?v 03@)@UCW<3MU096M(03NŸ>Oc47MF:5GKMEyQMFJQGfO…GKJ@!L9CEM <3@FCŠ<3>Q>@F0W‡Z:` 8I:5CKGECEr_:HMUCGKJQ‰:HG)r_:5DBOŒGK096cDB:56[J09JM MUCKGE096S+SCE@F:5LA}09:H6cD SCE>CE6SM096€DBOCMUCKGE096SlSCK@U:5LA}09:H6cDFMKyŸ€O<3M,6Q0^@FCK<3MF036eDB0I‰CE6SŸy<36S€DFOCŒMUCKGE096S{SCE@F:5LAQ2H:H6QCŒGKJQ@UL9C+:5 M B— Z— Œ:5N :5DBM,MFCKGE096SlSCE@F:5LA}09:H6cDKs wCŠMUO<3252GK096QGKCK6cDF@B2H:56C GKJ@!L9CEMK s ,M›4903J;r_:52H2MUCKC3y[DBOQCE4 GK<36Y‰}CJMFCESlCK:5DFOCK@ŠN09@,GE096cDB@U092H25CKSeSQCKMF:5R96 !£ ?`uMF>Q2H:H6QCKMf¦ 09@ŠN09@,:56[DFCK@U>092HQ:HCKGECKMŠMF:58I>24 <36S€GK096cL3CK6:5CK6cDB249y r”C~MFO<3252 JMFCqGKJ‰Q:H" G $#%C E:HCK@ GEJ@UL3CKMKs " .0.# & u' u'(# +("$#g#1/ " . &(#*' ) # & $&'”# {-d ).#ƒ,& + Z#ƒ- +(/ tu6…09@USCK@?DB0~O<36SQ2HC_DBOCŠ@FCE2=<„‡ZCKSICK6S^GK096SQ:5DB:5096MEy[r(C,MUO<3252}6QCKCKSIDB0Œ‰}CP<3‰2HC_DB0 DFCK2H2 r_OCE6l < 1#%C E:HCE@$GKJ@!L9C+O03:H6cDBM_5¢ 4Wy ¢ 6 y 5¢ 7Wy 9¢ 8Ky ¢ : :<£ ;c> ¦ =@?£¡9¢ 4A †3 ¢ 6CB 9¢ 7 ¦ s “ O:5M b J<36cDB:5Du4…:H M KCE@F0|r_OCK6e†3> ¢ 6= 5¢ 49B 9¢ 7kyQ09@ C b J:L3= 7 5¢ 4DB 7 9¢ 7Ws MU:H8;:H2= ¦ =@;Z s E›L3CK6€8I09@UCMF:58I>24}\ až œk—HG I¡– s ¢ : :¥£!;c¦$=J;m:N,6:5MDBOCX8;:HS>}09:H6cDŒ03N,DFOC MFCKR38ICE6[D ¢54f¢97KQ¢ : : £!xk¦>=@;~:N.<36SI09624|:5N.¢57:HM?DBOQCP8;:HS>}09:56[D?0ANŸDBOCPMFCER98ICE6cD ¢6¢98ks?’Z038IC C ‡25CKM_<3@UChMFO0kr_6e:56Xv:HR9JQ@F C LQs F " P Q - + &R*# ' ) !# &g $&'(# ON !U/ S?–B œ TI<—U,• VXWYIu™[Z7–]\X— a•,„–,¥œ ‚.CEDJQM$MUDB<3@UDPr_:5DBO€Dur”^ 0 1#3C K:5CK@,GEJ@UL3CKMDBO03:H6cDBM,9¢ 4Wyp ¢ 6ay ¢ 7Wy79¢ 8(<36S;2HCED›DFOC_MFCEGK096SIGKJ@!L9CPO}09:H6cDB 5 M ` 4k]y `O6fay ` 7k]y `28KyZ6 ¢94 ¢ : :£!;9¦ =@; ¢ : :£!;9¦ =@; ¢97 ¢97 ¢>6 ¢94 ¢98 ¢97 ¢>6 ¢ : :£!;9¦>=@; ¢94 ¢98 v1:HR9J@UC LQ\E‡Q<38I>Q2HCKM 0ANMUCKGK036SeSCE@F:L3<„DB:5L3CKM ` ¢97 ¢54 ¢6 6 ` 8 v:5R9J@FC\ GK0c<3@UMFChR925J:H6R §§ ` 7 L :56Vv:HR3J@FC Qs)’ZJ>>}09MFC$DFO}09:56[D03NzU09:H6:56R <325MF0+‰}ChGW<3252HCKS K: s CAs5y =¢98 =@` 4ks›“ OCh@FCEMFJ2DP:5M MFO0kr_6€:H6Xv:HR3J@FC Qs “ OCmGKJ@!L9CmO<3M€<GK09@U6CK@Ey‰CEGW<3JMUCj<„D DBOCY_@UMUD 1#C%E:HCE@XGEJ@UL3CjO}09:H6cDPN@F098 <3603DFOCK@EypMF}09:H6cD,03N(DFOC+2H:56CMUCKR98;CK6cD ¢97[` 6ay MF0VDBO}09:H6cD0ANPR32HJ:56Rs{v:5R9J@U C eMFOQ0 r_M|2HC r_OCE@FChDBO:5M GK096QS:5DF:H096V:5M 8ICaDWs ¢ 6 ¢ 7 9 ¢54 ` 8 ` 6 ` 7 v:HR9JQ@FCZ\ ‰}CEDUDBCK@_R925J:H6QRyQ8I2HC€GKCE@UDfCAs6 DBOQC^_@FMUD 1#3 C K:5CK@_MFCER98ICE6cD,4903JY<3@UCqGEJ@UL7:56R^MU0IDBOJMUOCKS{QJMFOCES <3R9<3:H6M!D›DBOCŠ@F:5R9OcD›r03:H6cD)03N7zU09:56:H6QR$4909J^<3@FCzUCK@ 3CES^N@F098 096CŠMF:HSQCŠ0AN DFOC DB@BQ@FCKMUMFCESm:56XDFCK@U8IMŠ03N DFO2 C _@FMUD <36QS…MFCEGK096S SCE@F:L3<„DB:5L3CKMEyQGK036[DF:H6[J:Du4^03N GEJ@ULA}09:H6cD 03N1R925J:H6RQs — ,• VXW I™[Z7–]\ G I —fœ ,Bœ 7— –G I¡–G3—fœ TI |œk—f™[ 7— –G I¡–G3—fœ ]_CKGW}CKGaDB:5L3CK24?£¡¢6 A †3¢579B ¦<36S ?£ A I† ` 6*B `27a¦ s›“ O[JMŠr(Chr<36cD ?£¡ ¢ 69A †35¢ 7DB > ¦ =@?£ A I† ` 6*B `27f¦ay09@ C b JQ:5LA<32HCE6cDB2543y ¢ 69A †35¢ 7/= `27 A I† ` 6 s 7– CZ I< U §§ ŠCK@FC_:5M(@FCaDB:56RDBO:5M›C b J6=Ž† `O6 A`27ks1“ OC8;03DB:L3<„DB:H036$N09@S03:H6R_DBO:5M:5MƒDFO@UCKMUCK6cD)>09:56cDBMKyc:56SCE>CE6SCK6cDF254 03N1GK0709@US:H6<„DB: K}096SQMŠDF0I<+>}09:H6cD 036XDFOC2H:56C$DBO@U09JR9O ¢>6 <36QS€5¢ 7ks›tu6XN¡ ¢ 6= 9¢ 79B x 7£ 5¢ 7TAT ¢ 6U¦ y <3M_MFO0kr_6e:56Xv:HR9JQ@FC s~‚.CEDhJMGK<32H2 DBOQC a– \ Z]a•— +03N?DBOQC _@FM!DhGK096cDB@U092 >}092547R9036Ÿs’7:H8;:H2= R32HJ:56R|<32H8;09M!D 8^<„DBGfO:56R+MFCEGK096S€SCK@U:5LA25CŠDFOCŠDur(0+<3>}Ca‡ZCEM<3@UCP60AD”C b J<32˜y[MF0qDBOCPC b JQ2HChr_OCK@UCŒDBOCa4XS0…8I}Ca‡ZCEMP‰}CK:56R|09:56cD \ ¢57 `O6 ¢6 ¢54 `27 v:5R9J@UC \> R92HJQ:H6R+8I03:H6cDBM”<3M :H6SQ:HGW<„DBCKSpyZ:56…r_O:HGfO :HM DFOCh8I:5S>03:H6cD03N ¢97 `O6ay¢57P:5MDBOCh8;:HS>}09:56[D”03N ¢6 y <36S `O6”:HMDFOCh8I:5S>}09:H6cD0AN ` 7 s P6€C ‡25C:HM MUO0kr_6e:H6Xv:5R9J@UC Qs > ¢97 `O6 ¢6 `27 v:HR3J@FC Q\> P6 _ ` N@F<38IC “ O[JM_r”CqMFCEC3\ F žaœk—HG I¡– s€t N_Dur(0Y$#C%E:HCK@~GKJ@!L9CEMI09:56cD y ‰}03DBOwDBOCE:H@"_@FMUD <36QS^MFCEGK096QSVSCK@U:5LA}0924ZR3096M_D <36 _` N@B@F098;:HMU:H6RQy„‰QJQD :5M160AD OCE2H>QNJ2 y <3M_:D N09@FGECKM_‰0ADBOXGKJ@!L9CKMŠDB0|‰}Cq><3@UDFMŠ0AN}zUJM!DP036CDBO:5@FSZ` SCKR9@UCKChGKJQ@UL9CAs”“ O[JM_DBOC C ‡Z:H‰:52H:5Du4I09‰QDB<3:H6QCKS ‰c4VR92HJQ:H6R+GEJ@UL3CKMŠ:HM_2H09M!DWs?’7CKChDBO2 C E‡ZCK@FGE:HMUCKMKs P2& QU!"$# $&'”# ,6qCW03:H6cDBM :5M1DB0JQMFC )` MF>25:H6C(GKJ@!L9CKMEs›“ OC 096CEM r”C MUO<3252ZS:5MFGEJMFM?<3@UCGW}CKGE:5N¥47:H6RY032547R9096w03N_>03:H6cDBM 4 26 Zy <36S 4903J€CE6S€‰c4 R9CaDFDF:H6R|<|GKJ@!L9Cq2H: 3C$DBOQCq036C:H6Xv:5R9J@F C Zs PCE@FCm:HM…DFOCl8ICaDBO07SŸy,:NŒSQ096Cl‰c4iO<36SŸ\ §$:LZ:5SC{CW}092547R9036Y:H6eDFO:H@USM,‰c4e8^<3@ [:H6R;Dur”0 ˆUS:L7:HMF:5096‹;>03:H6cDBME s DCW<3GfO Ca‡ZGKCE>QDDBOC _@UMUD€<36S 2=}09:H6cDFMKyŸ03:H6cD  s$“ OCE6{4909J{OC ‡pyŸ<3MMFO0kr_6Ÿs~v09@,GE098;>2HCaDBCK6QCKMFMEy.2HCaD 4= 4~03:H6cD pDB0ŒDFOC,6C ‡7DWyJMU:H6R <3 M 1#%C E:HCE@,GK036[DF@F092ƒ>}09:H6cDBMŠDBOCqN09J@P>09:56cDBM ˜y}Dur(0 ˆUS:L7:HMF:5096‹;>03:H6cDBMEyp<36QS  6ay <3M_:56 v:HR9JQ@FC+x9x9s §§ ?  26 7  4 8 v:5R9J@UC Q\ @FCE2=<„‡ZCKSXJ6:N09@F8 GKJ‰Q:HG )` MF>25:H6CGEJ@UL3C =  26 = 7 8  4 6  7  4 8 v:HR3J@FC+x Z; \> Š` N@F<38;CKMN09@_<+@FCE2=<„‡ZCES€GEJ‰:HG ?`uMF>Q2H:H6QC =  26 7 ’ 4 =  x ’ ’ † ’ L 4 8 v:HR3J@FC+x9x3\”096MUDF@FJGaDB:5096 03N›<+@FCE2=<„‡ZCES€GEJ‰:HG ?`uMF>Q2H:H6QC §§  ,M14909JMUCKCAy9DBOC(>09:56cDBM0ANR92HJQ:H6RŠ8ICECED1DBOCT Š` N@F<38;C(GE096S:DB:H036Œ<3JZDB098I2H:56CGKJQ@UL9CAs “ OCh8;CEDBOQ0ZS <3M”>CE@UN09@U8ICESV096X<GK098;>JQDFCK@ :HM(DBOCMF<38IC KQr(C8ICE@FCK24^6QCKCKS DB0 _6QS;DFO C 1#%C K:5CK@?GK036[DF@F092 >}09:H6cDFM›:H6|DBCK@U8IM?03N}DBOQCP09@U:HR9:56<3a2 )`uMU>2H:56C GK036[DF@F092 >}09:H6cDFMK\ “ OC|ˆ!S:5L7:HMU:H096Q‹P>}09:H6cDFM1096~DBOC25:H6C?MUCKR98;CK6cD N@U098 6 DF0 JZDBCK@_8;CEDFO0ZSp\ :5L9CEY 6 )`uMU>2H:56CŒGE096cDB@U092 >}09:H6cDBM 4 ZyŸGK<32HGEJ2=2503D KGEJ@UL3 C )O<3MŠGK096cDB@U092 >03:H6cDBM  6 y 8 6*B 8 ˜y 8  6*B 8 uy <36QS ˜s 6%GKJQ@UL9 C Fy4309J GK<36 >2H03Dl>}09:56[DFM{096 DBOC GKJQ@UL9C N09@EyMB ¦ = 6E£¤U¦”N09@ ;d ¤ x3y ¢I£¤U> ¦ = 7 £9¤ Agx ¦(N09@ x d ¤ †ZyQCEDBGAs?tu6€R9CE6CK@F<32˜y ¢I£¤U> ¦ = £9¤ A £ -Agxk¦F¦(N09 @ -Ag x d ¤ Uyr_OCK@U C 9= x s “ OCE6€¢I£¤U¦?:HM <~@FCK2H<„‡ZCKSVGEJ‰:HG,MF>25:H6C$GEJ@UL3C3s)¢I£¤U¦):5MGW25:H6C GEJ@UL3C~‰}CKGK<3JMFCq:5DFM_S098I<3:H^ 6 ;g ¤ {r}09@!Df<36cD)LZ:5@UDFJC,035 N ?`uMF>Q2H:H6QC,GKJQ@UL9CEM :HM)DBO09:56cDBM:HO M k™ I sŒtu6mN¡<3GaDWy <36c4l096QC+>09:56cDh096{DBOC|GKJQ@UL9C;:HM:56 JCE6GKCESj‰c4 25:H6CIGK096cDF@F092>}09:56[DFMKsl“ OC @FCK<3MF036:HMŒDFO}09:56[DFM”GK<36…‰}C,GK038I>JZDBCKS…N@U098 < [60kr_2HCESR9C$0AN 7ky 6 y uy <36QS  6as+’Z:58I:52=<3@U2543yGE096cDB@F032 >03:H6cD ?:56 JCE6GKCEM~096Q254XN09J @ 1#3C K:HCE@!` GEJ@UL3CPMUCKR98;CK6cDBME\DBOQC_Dur(0hDBO09:56cDWs tu6 v:5R9J@FCex †Zy›Dur”0lGfO03:HGKCEM|03NPDFOCV8;:HSS25C^GE096cDB@F032>03:H6cD;<3@FCV:56S:5GW}096SQ:H6R ?`uMF>Q2H:H6QCIGEJ@UL3CKMKsm§$03DFMŒ096wDBOCIGKJ@!L9CKM|:56S:HGK03:H6cDBM  s iO<3@!D,N@F038 6_DF0  6fyp:˜s C3sy x Ž ¤ s 4 <36QS IGW<36YM!DB:52H2.‰}CŒJMUCKSl<3MPGK096cDB@U092ƒ>09:56cDBMPDF0…}C03N DFOCŒ>03:H6cD  " # & +”  +(" &#ƒ  #*. ! !U"$# ’ZJ>Q>09MUCPDFO}092H<„` DF:H096Ÿsƒtu6|03DBOQCK@ r(09@FSMEy[S}09:56[DFM 4 $<3@FC R3:5L9CE6|<36S+4903J|r”<36cD)<$@FCE2=<„‡ZCES GEJ‰:HG_MU>2H:56C GKJ@!L9CP¢^£¥¤U¦N09@; d¤ MFJGfO;DBO=  K[:˜s C3sycDBOC_GEJ@UL3C,R907CKM Z] „ \ Z~DBOChS<„Df<|>09:56cDBMKs $6ClCW<3M!4i<3>>Q@F0c<3GfO :HM…DF0 JMFC )` MF>25:H6CEM <3M <36 :H6cDBCE@F8;CKS:HŸs¨“ O:HM DF:H8;C3y?DBO09JQR9OŸy(4309J [60kr‘DFOC€>}09:56[DFM 4  m<36S 4909J 8JMUDIGK038I>JZDBCVDBOC <3>Q>@F09>Q@F:=<„DBC GK036[DF@F092 >}09:H6cDFM 4  h‰}CEN09@UC_4309J^r_:52H2‰}C,JZDBC DBOC 1#3 C K:5CK@ GK036[DF@F092.>}09:56[DFM N09@DBOCh:56S:5L7:5SJ<32>:HCEGKCKMEs ,N?GK09JQ@FMFCAy 4= 4q<36S $= Qs“ƒ0 _6S 26 6fypr”C+GK<36YJMUCDBOC 25:H6CK<3@C b J<„DB:H036MŠ<32H@UCW<3SQ4IN09J6S€<3‰}0kL9ChN09@DBOC ƒ:H6VDFCK@F8;M_03NƒDBOC 1<36SXMF0325L9C DFOCK8 DB@FCKJQDFCK@B¦a\ e< 3CDFOC+<3JQR98ICE6cDBCKS{8IQ2HCEDFCK249s “ OC~<36M!r”CE@Šr_:52H2‰C/(10$+ 2- s §§ ¡£ 096mO098;CEr(09@Y>@F03‰2HCE8IMh09@$DFCKMUDFMf¦ \2)09Jlr_:H252 ‰C|R9:L9CE6 6 KƒDBOC MU092HJZDB:H036V:HMDBOQCK6 = 6 ;s "!$#&% 2 —a\“ OC|£Ajx ¦e£ w A x ¦›8^<3@FCES~DF0ŠDFOC”MUJ8IMƒ03NZDBOC(<3‰MU092HJQDFC)LA<325JCKM 03NQDBOC)03o `uS:H<3R909603:H6cDBM.N09@.DBOQC)N09JQ@ƒMUCKR98;CK6cDFM103NZDBOC)@FCE2=<„‡ZCES~GEJ‰:HG MU>2H:56CGKJ@!L9ChDBO@U09JR9O DBOQCqS03:H6cDBM 4 =£!x %A~x ¦ y 6 = £ Aqx †9¦ y 7 = £!x c¦ay 8 = £ [Lc¦ y = £  3¦ay<3M MUO0kr_6e:56€v1:HR9J@UC+x LQsŠMFCENJQ2.:H6QN09@U8^<„DB:H036Ÿ\ x ; 6 x A x x x x = ? A x? A  s ; x x A x  7  6  8 4 v:5R9J@UCx QL \?§09:56cDBMN09@ :56[DFCK@U>092H2H:56CGE096cDB@F032 >03:H6cDBM}09:H6cDFMŒ<3@UC…<3MqN092H250kr_MKy1<36SjDF09R9CEDFOCK@qDBOCa4jR3:5L9C 1#C%E:HCE@ŒGKJQ@UL9CEMDBO<„DŒR90 DF09R9CEDFOCK@ DF0;8I < AChDFOChGKJ@!L9CqMFO0kr_6€:H6 v:5R9J@FC+x s 1#3 C K:HCE @ Vx3\ £!x Aqx ¦ <£ ; [;c¦ £ Aqx Wx ¦ £ Aqx †3¦ 1#3 C K:HCE @ ;†7\ £ Aqx †9¦ £ Aqx [L9¦ !£ ; [¦ £x [¦ 1#3 C K:HCE @ LZ\ £!x [¦ £ † [¦ £ L Lc¦ ! £ [Lc¦ 1#3 C K:HCE @ Q\ £  Lc¦ £ [Lc¦ £ ? [¦ ! £  9¦ † x  7 = 8 6 L 4 = 4 v:HR9JQ@FC+x \›“ OQCq:56cDBCK@U>032=2H:56C$GKJQ@UL9C — –G I¡–  XZ—hˆEx IxK‹ —  I – Qœas1“ OC _@FM!D<36QSI2H<3MUD?C b J24;DFO:HM_@UCK2=<„DB:H036…‰c4 ?+DF0|R9CED x  6CB  aB x  6>=@?  us v09@DFO C _@FM!D?C b J25:H6CEM.DB0,SQ0,:H6cDFCK@F>}092H25:H6CE‹e>@U09‰25CK8XyƒDFO09JR9OpyDBOCIGK096cDF@F092)>03:H6cDBM pr_:H2H2 ‰}C$R9:L9CK6 KZr_OCE6 4309J OCW25:H6CP:H6cDBCE@F>}092=<„DB:H036‹ >@U09‰25CK8XyZDBOQC Ÿr_:H252p‰}CR9:5L3CK6X<36S…DFOC>CE@FMU096€8I25:H6CEMDB0|R9CaDŠDFOCq<36M!r”CE@Ks " . !!  +”"$ + "  +”"  P #ƒ& .h  #ƒ"$Q +("$ / 7 P25DBOQ09JR9OVr(CŒOQ>2H:5CKM›:H6I<36c4|6[J8‰}CK@?03NpS:H8;CK6MU:H096QMKs tu6 S:58ICE6MF:5096MKy9DFOCŠGK096cDB@U092>}09:H6cDBM 09@DFOChS}09:56[DFM 1<3@FCh:H6 ,y}09:56[DFMh09@hS}09:H6cDFM R9:5L3Ch<;GEJ@UL3C~:56XMU><3GEC3s Š:HR9OCE@~GK<3MFCEM+<3@UC^JMUCENJ2(:H6T>}09MUC^DBO<„D~4309JO@FCEMFCK6cDF:H6R+DBOQC$>03MF:5DF:H096I03N MF038IC$GfO<3@B<3GaDBCE@ JQDBC^8I09@UC^N@B}092HX:5M(DF0+@FCK>Q@FCKMUCK6cDP<32H2}N@B<38;CKM(:H6V6[J8;CK@U:HGW}09MU:5DB:5096|03NpDFOC,GfO<3@!` <3GaDBCE@Ks~v 03@$Ca‡Q<38;>2HCAyŸMFJQ>>03MFCDBOd:HM|GE096GKCE>QDBJ<32 gMF:H8;>24TDBO:56 03N$}09:H6cD 8 4 :56 s “ OCE6j4903J@ ACE4mN@B<38;CKMŒ<3@FC;S}09:H6cDBMq:H6 y<36SjDFOC^:56Z`u‰}CEDur(CKCE6 N@F<38ICEM›r_:H2H2‰}CŠ096^}09:H6cDBMEs “ƒ0~8I < 3C MUJGfO<€GEJ@UL3C3yzUJM!DŒJQMFC…}092H2H:56CI¢^£¥¤U¦ay N092H250 r_:56R DFOCh8ICaDBO07S 03 N Zs “ OC _6T:HMDB^ 0 _6SwDBOC;:H6Z` ‰CaDur”CECK6mN@B<38;CKMEs…“ OCK:5@h2H:HM!DBMh03N”67JQ8‰CE@FMŒ<3@FC N09JQ6SqzUJM!D‰c4;CELA<32HJ}CK@UO<3>M”CEL9CE@U4 7 6 4 ` DBO 03N<DB:58IC$JQ6:5DKs P6YCa‡Q<38;>2HC~:HMPMFO0kr_6{:H6ev:HR3J@FCIx Zy r_O:HGfOYr”<3M$8I<3SCq‰c4{<;N03@F8;CK@,M!DBJSQCK6cD:H6 DFO:HM|GK03J@FMUC3sd“ OC€@F0kr_M;03N,N@F<38ICEMIMUO09J25S ‰}CX@FCKR9<3@FSCESd<3M|‰}CK:56Rw:56 036C€25096R MUC b JCK6QGKCX03N_N@B<38;CKMEsj“ O C ACE4N@B s _6<32 ACE4VN@F<38ICPr<3M JMUCKS€‰JQD_:HM 6Q03DŠMFO0kr_6Ÿs 2 —fœas  t D_8;:HR3O[D‰C$DFCK8;>QDB:56RDB0|S:5MF>}CK6MUCqr_:DBO MF>25:H6CEM_<36SŒzUJM!DP:56cDBCK@U>032=25C3y} ,6 Ca‡Q<38;>2HCh03N<36:58^<„DB:H036Ÿy[‰[4€’7CW<36 €CE476 §§ x L DB< 3C 87 03N CK<3GfO 6[J8‰}CK@N@F038 DFOC 3Ca4…N@B=@;>2HJQM 86 03N.DBOCGE09@F@UCa` MU>036S:H6QR^6[J8‰}CK@,N@U098‘DBOQC 3Ca4€N@F<38ICŒ}09:H6cDBMh:56 8 4 r_:DBOmMUDB@F<3:HR3O[Dh25:H6CEMKy <36QS DFOCh8I0ADB:H036…:5D_>@U0ZSQJGKCEMŠr_:52H2p‰}CL9CE@U4ŒzUCK@ c49s ut 6w<36:58^<„DB:H036Ÿy4309Jw8ŒJMUDhr”>2H:5GW<3‰Q2HC3sv 03@Ca‡Q<38;>2HCAy r_OQCK6TMq096lDBOC 0Z09@EyDBOCE@FCq:HMŠe0AN S0kr_6cr>Q2547:H6R;MF>Q2H:H6QCq:56Z` DFCK@U>092H@F07SJGECX:HGaDBJ@UCV:H6Tr_O:5GfO DFOC…N0703D+GK036[DF:H6[JCEM;‰}CK250kr DFOC 0709@  " (" & # & !Ž'(# & +”" “ OCDFCK@U8 ˆU6036><3@F<38ICaDB@U:HGK‹^@FCENCE@FM$DF0 DFOCN¡<38;:H25:=<3@ MU:5DBJ>}09MFCES€DB0;DBOC~><3@F<38ICaDB@U:HGhMF:DBJ<3@B<38;CEDF@F:5GIL9CE@FMU:H096 R9:L9CKM|<{><3@B>254|:D”MUCK><3@B<38;CEDF@F:5GqL3CK@FMU:H096ps,v09@ŠCa‡Q<38;>2HCAy:N =%†^<36SeS03:H6cDBM £  †9¦ !£ L  ¦ £ Wx ¦_<3@UC;R3:5L9CE6Ÿ-y _6S 6K£ ¦,MFJGfOjDFO ¦ = 6E£¤U¦ 7k£¤U¦asP£¡P03DF:HGKC$DFO2H<3GKC03N s ¦ t N)4909JmO<3@F<38ICaDB@U:HG8;CEDFO0ZSlR9:L7:H6R }09:56[DŒ8I0kL7:H6QRY:H6T036C…S:58ICE6MF:5096Ÿy : s CAs5y?O 03N Y<3R9<3:H6M!D ¤(DF0|R9CEDŠ<+‰}CEDFDFCK@_>:5GEDBJQ@FC03NƒDBOC NJ6QGEDB:5096Ÿs(t N 4909JXr_:HMUO€4903JeGWQJQD …N03 @ {<36S eN09@ ¤DB0;R9CED,<+NJ6GEDF:H096 = £ ¦ s “ OCŠS:5MFGKJQMFMF:5096;MF0hN¡<3@?<3>>25:HCEM DB0q<36c4 [:H6S|03Np><3@B<3@F<38ICaDB@U:HG 8;CEDFO0ZSpy‰JQDI:5D|r(09@ [M…:56n><3@!DB:5GKJ2H<3@N09@;J6:5N03@F8GKJQ‰:HG )`uMU>2H:56CKMI<36S :H6cDBCE@!` >}092=<„DB:H6QRXMU>2H:56CKMEs tu6jDBOCEMFC…GK<3MFCEMKy?<3252 NJ6GaDB:H036MŒ:56[L30925L3CKS:HCEGKCEr_:5MFCIGKJ‰:5G3s “ OCP8ICaDBO07S…03N ’ZCKGaDB:H03 6 Œ<3>Q>2H:5CKM›N09@”:56cDBCK@U>032=2=<3:56I6[J8Œ‰CE@FM(r_OQCK@!` CaL9CK@ >}09:56[DFM(r(CK@UCq8;CK6cDF:H096CESŸs tu6M!DBCK<3S 03NPˆ 1#3C K:HCE@GKJQ@UL9CEMF‹|N09@(DFOC$MUCKR98;CK6cDBMEyr”C OQ254 $#%C E:HCK@hNJ6GaDB:5096MKsItu6MUDFCW<3Sw03NS03:H6cDBMEyƒr(CIO254eS}CKGE:_GAy125CED MGE096MF:5SCK@qMF>Q2H:H6QCKM$r_:5DFO = s e< AC^< 6096Q><3@B}092=2H:56CqNJQ6GEDF:H096 4 £¤U¦ r_:5DFOeS2H:56CKMEy6 = :56lv:HR9JQ@FC^x ?Qs~tu6{DFCK@F8;M03N)2H:56CW2H:56C$NJ6GaDB:5096Mr_:5DFO = s “ OCEMFCV‰@B2H:56C^GEJ@UL3CKM+:56TO:HR3OCK@ S:58ICE6MF:5096M_r_:5DFO = \_tu6M!DBCK<3S{03N?GK038I>JZDB:H6QR^:H6cDFCK@F>}092H25:H6CEM,S:5@FCKGaDB249y <3M :56€’ZCKGaDB:H036 7yAzUJMUDŠGK038I>JZDBC$DBOQCKMFCq‰<3MU:HMNJ6QGEDB:5096MEs)“ OQCK6ŸyR9:L9CE6€S<„Df<+>03:H6cDBM 4 y[zUJM!D2HCaD¢I£¤U¦ = 4„£¤U¦ 4>B £¥¤U¦ s$“ OQ:HM,MUO09J25SY‰}C@FCE8I:56:HMUGKCK6cD 03NpDBOCŠGK096QMUDB@UJGEDF:H096^03N.‚ <3R9@F<36R9CŠ>}0925476098;:=092H09:56cDBM :HMDFOChMB<38;Cq<3M_:H6…DFOChGW<3MUC~03N‚ <3R9@F<36R9CAs “ O:5M?8ICaDBO07S|:HM›LA<32HJ@UCa` GK098;>JQDF:H6R <3M1>03MFMF:5‰2HCAyAMU0,DBO03:H6cDBM C ‡QGECK>QD DF0ŒDf < 3C<25:H6CK<3@(GE098‰:56}09:56[DFM‰JQD 032=<3GEC03N.O:5R9O…S:58ICE6MF:5096Ÿy[MB2H: ` GKMP0AN@U0 r` @FCESJGEDF:H096 03NƒDBOQCeˆax XxW‹|8I25:H6C;GKJQ@UL9CEMDBO<„D:H6cDFCK@F>}092H03:H6cDBMEs PMŒr”C MUO<32H2QS:HMUGKJMUM)‰}CK250krhy94909J;GW<36;MF>}CKGE:5N¥4Dur(0~<3SS:DB:H036<32[L9CKGaDB09@?GE096S:DB:H036MKD s ”CEN09@UC3y §§ x DFOCKMUCGK096QS:5DF:H096M r(CK@FCDFO03MFMF:5‰:H25:5Du4Vr(09J25S{‰CŒDF0…MF>}CKGE:5N¥4XDBOC G3 — k™a– ^L9CEGEDF09@^<„DICK<3GfOnCE6SŸy(:˜s C3sy)DF0wMU>CEGK:5N¥4jDBO}CKGE:5N¥4 DFO}CKGE: _G+GE096MUDB<36cDhL9CKGaDB09@UM  yŸ:56MUDFCW<3Sl03N)@FC b J:H@U:H6R^DFOCES‹…CK6QS GE096S:DB:H036MKy ‰}CKGWŸs+’7:H6GEC|DFOC+CK6QSMŒ}CKSŸyZr”ChGW}09:H6cDBM N09@›r_O:HGfO;DB0~MF092L9C3s wCŠ6CKCES BTxŠC b J}09:H6cDFMKs v09 @ Agxh03NƒDBOCE8€yZr”CqGW<36zUJM!DPJQMFC 6,B  B  6>= ? ˜y<3M(‰CaN09@FC£¡‰JZD60kriN09@ D= x<36S D= Ax$<3M)r”CE2H2=¦as v09@?DBO C _@FM!DCK6QSVGK096SQ:5DB:5096Ÿy[JMUC,DBO C _@FM!DSCE@F:5LA@U09>CE@UDu4I03*N 1#3C K:5CK@”GEJ@UL3CKME\ ¢ :<£ ;c/ ¦ = L£ ¢ 6 Ad9¢ 4 ¦ y r_OQ:HGfOjOQCK@FC;:H2 M L2£ ( 87 4 B 86 26 - A 4a ¦ = † 4TB 6 A L 4ks “ O:5M b J<36cDB:Du4Y:5M,DB0…C b J<32 sh“ OCE@FCEN03@FC|<36{C b J03:H6cDBM <3@UC{DBOClMB}CK@U:H07S:HG?MU>2H:56C(GEJ@UL3CK‹:5M09‰QDB<3:H6QCKSŸ5s ,60ADBOCE@ >03MFMF:5‰:H25:5Du4:5MƒDF0$@FC b J:H@UC(DBOQC(DBOQ:H@FS SCE@F:L3<„DB:5L3C$DB0|‰}CqGE096cDB:567JQ09JMŠ2H:56C^GEJ@UL3CKMr(CV>@FCaL7:H09JMU254mMUDFJS:5CKSTr(CK@FC^03N DBOCIN09@F8 ¢I£¤U¦hN03@ ; ¤ 1ypr_OCE@FCDBOQC+>09:56cDBM,0AN(R32HJ:56RIr(CK@UCX ¤ = x † Ax9/ s wC+MB}09MFMU:H‰25C3yQ8;09@UC,R9CE6CK@F<32H249y[DB0+O03:H6cDBM ¤ 4U¤ Q/ s PM$‰}CEN09@UC3yp036CGWQ2H:H6QCŒGKJQ@UL9CEMh<36SeDFOCK6{JQMFCDBOQCK8 N09@ MU>2H:56Ch:H6cDBCE@F>}092=<„DB:H036Ÿs tu6 DBO:5MŠGK<3MFCAyDBOChMF:58I>Q2HCR9@F<3>O:5GW<32ŸGE096M!DB@FJQGEDB:5096 r_:5DBO _` N@B}09MFMU:H‰25C3y”‰QJQD|DBOCE@FCX:HM;2HCE8ICE6cD096 DBOChGE098I>QJQDBCE@Ks ƒ P + §§ x ? )( &,+”# "#  '’ ACEDBGfO|DBOQC@FCE2=<„‡ZCKSŒGKJ‰:5G)` MF>25:H6C(GKJ@!L9Cr_:5DFOGK036[DF@F092Z>03:H6cDBM £<; [;c¦ y)£!x [;9¦ay)£!x Wx ¦ay(£<; Wx ¦ y)£!; [;9¦asX£ }09:H6cDBMEy.DBOCE6 M3CEDFGfOVDBOC$#C%E:HCK@(GKJ@!L9CEMN@FCKCEO<36SpsPMFC$<Œ2=<3@UR9C_CK603JR9O…MUGW<325CPDBOQ2H:H6QC,GKJQ@UL9CPN@F098 R9:L9CK6VGE096Z` DF@F092 >}09:H6cDBM 4  Zy<32H2ŸDFOC 1#C3K:5CK@,GE096cDB@U0921>}09:56[DFMŠ4309JYR9CE6CK@F ¦ E ‡Z>2H<3:H6|O0krn:5D›N09252H0kr_M N@F098‘£ 2H:56C GEJ@UL3C~6CEGKCEMFMB25:H6C|GE096cDB@F032›>09:56cDBM < )`uMU>2H:56C|GKJ@!L9CV¢I£¤U¦,r_:DBO 25:H6C?DBOQ@F09JR3OS03:H6cDBM 4Wy 6ay 7Wy _6S;N03@F8J2H<3MN09@1DBOCX)` MF>25:H6C }09:H6cDBM›:56cL9092L9CKSps_£¡“ O:5M›:HM DFOC,GK<3MFC =†ZyZMU04909JIr”096 D 6QCKCKS…<Œ8^<„DB@F: ‡+DB0ŒMF092L9C,C b J09:56cDBMKs ¦ £‰ > ¦ (4;‚ <3R9@B092476098;:=<327DBO@U09JR9O|DBOC S<„Df<~>}09:56[DFM(:56Y£¡Q2H:H6QC;GEJ@UL3C^DBOQ@F09JR3OjS}09:56[DFM…£x [;c¦ y(£!x Wxk¦ay £ ; Wx ¦ s < £S ¦_’ZO0krŽDBO25:H6CGEJ@UL3C ¢I£¤U¦”:56[DFCK@U>092H25:H6CEM›:H6DBOQCŠGK<3MFC = †7yI_6SDFOCK:5@1LA<32HJQCKM›25:H6CŠDBO@U09JR9OIS09:56cDBM,£!; [;9¦ay £x Wx ¦ y?£˜† ;c¦ay?£2H:56C+<36QS 1#C%K:5CK@GE096cDB@F032 >03:H6cDBMEyŸDBOCE6 M3CEDFGfOVDBOC$#C%E:HCK@(GKJ@!L9CEMN@FCKCEO<36SpsPMFC$<Œ2=<3@UR9 C_6 CK603JR9O…MUGW<325CPDBO25:H6CŠDBO@U09JR9OIS09:56cDBM,£!; [;9¦ay £x [;c¦ y £˜† Kx ¦ayŸ£!L [;9¦ay £ [;c¦ sŠ£ <325GKJ2H2H:56Ch<36S 1#C3K:5CK@_GK096cDF@F092.>}09:H6cDFMKy DFOCK6{M3CEDFGfOmDFOCO1#C3K:5CK@$GEJ@UL3CKM$N@FCECKO>}09MFC^Dur(0{>}CK09>25C…<3@UC^R9:L9CE6TGK096cDF@F092)>03:H6cDBM   3< 6QSj<36w< 6C|DB@F<36MUN03@F8I}CK@UMF096 ¦ s^“ OC _@UMUD)>}CK@FMU096 _6SM?DBOCX)` MF>25:H6C GEJ@UL3C,¢I£¤U¦r_:DBO|GK096cDF@F092>}09:H6cDFM £*;d¤€¦ <36QS|DFOCK6IS@BCE@FMU0961_6SM?DBOC_>}09:H6cDBMŒ£ ¦ <36QSJMFCEMDBOQCK8 <3MGE096cDB@F032Q>}09:H6cDBM DB0,8^ < AC/ < ?`uMF>Q2H:H6QC(GEJ@UL3Ch£ <325MF0ŠN09@ ;d ¤ Ÿ¦as §$0+DBOQChDur(0;>CE09>2HCR3CED_DBOChMF<38ICGEJ@UL3C !£ E‡Z>2H<3:H6Ÿs ¦ 4 "#  Z’ZJ>>}09MUC?DFO@FCEC›GK096QMFCKGEJQDB:L9CT)`uMU>2H:56C GE096cDB@F0329>03:H6cDBM.<3GKCES~036~< M!DB@B Š`˜N@B<38;C 03N7DBOQC)8;:HSQS2HC1GK096cDB@U0929>}09:H6cD 03N(DBOC|DBOQ@FCKCAs{£‰ ¦ iO09:56cD "#  '  v09@PDFOCO1#C3K:5CK@$GEJ@UL3CKMh8^< 7:56R^JQ>l< )`uMU>2H:56C~GEJ@UL3C3y CWCE6SM…036n09624 MFCaL9CK@F<32,0AN$DBOCXGK036[DF@F092Š>}09:H6cDBM ˜sg“ OCK@UCEN09@UC DFOCK@UC;:5Mh60€O<3@F8 :56lJMF:56RX<36w:56 _6:DBC+25:HMUDh0AN”GE096cDB@F032›>09:56cDBMKs|tu6mN¡<3GEDKy DFOC|2H:5MUD GE09J2HS ‰} C  6 4 6 7 s £¡Q2H:H6QC…GKJ@!L9C 4909J R9CaD|:5N_DBOQCV:H6 _6Q:5DBC^2H:HM!D+03N ACKCK>QMIR903:H6R <3@U09J6S DBOQC€GE09@F6CE@FM;03N,< ”0W‡\ 4 = £x Wx ¦ y 6 = £ A~x Kx ¦ay 7 = £ Aqx Aqx ¦ay 8= £!x Aqx ¦ y.<36S = 4Wy = 26aypCEDBGAs5yƒ<36QSl<32HMU0 6= 8Wy 7 = 7ky CaDBG3sP£ <32HGEJ2=}09:56[DFM>@UCKGK:5MFCE254V>03MFC Dur”0wGKJ‰:5G >092476098;:=<325M ƒ£¥¤U¦|0325476098;:=<32 s iO[4 £ JQ03DBC“1<3@F<38ICaDB@U:HG GEJ@UL3CKMKy <36SjMF25:H6ChGKJQ@UL9CAyr(C~8I}09:H6cDFM_¢94 f¢98_GK<36€‰}Cr_@F:DFDBCE6X<3MŠ¢^£¥¤U¦>= x ¤ ¤ 7 ¤ 8 ¢94 ¢6 s 97 ¢ ¢98 DFCK2H25MŠDFOCC ‡Q><36MF:5096{03N(<”CE@F6M!DBCE:H6{>}0925476098;:=}0kr”CE@FMŠ03Nƒ¤ s ¦ £‰ ¦P’7J>>}09MFCŒ4309JYO2H:56ChGK096cDF@F092ƒ>03:H6cDBM 4  ZsŠv:H6Se09:56cDBM_03D N $#%C E:HCK@ GEJ@UL3C ?GW<36X‰}C$r_@F:5DUDBCE6e<3M 9¢ 4  7 ¢ 6 =  6 s ¢97  ¢ 8 9  6 £ ’ZCKCDBOQCqC ‡Z>2=<36JQDFCK@ 8;CEDFO0ZS :56e’7CKGEDF:H096 s ¦ £Gk ¦ E‡Z>2H<3:H6€O0krDB0…JMUC £ <9¦Š<36QS £¡‰ ¦ DB0…R3CED<;8^<„DB@F: ‡XCa‡Z>@UCKMFMU:H096YN03@ŠDFOCŒ>}09:H6cD 096 1#%C E:HCE@PGEJ@UL3 C ”GE09@F@UCKMF>}096SQ:H6R;DB0…<|R9:L9CK6X¤~£r_:DBO ;¤ x ¦ay :H6 DBCE@F8;MP0AN DFOC s "#  ' ’ 3 CaDBGfOŒDFOC?GK2H<38I>}CKShGEJ‰:HG)MF>Q2H:H6QC›GKJ@!L9C¢I£¤U¦DFO@F03JR9O^£!; [;9¦ay £x Wx ¦ y £˜† f†9¦)r_:5DFOX¢ : £!;c¦>=£x [;c¦=£x [;c¦ s £ €CEDFO0ZSp\ <325GKJ2H2H:56C09:56cDBM<36QSeDBOCE6lM 3 CaDBGfOlDBOC 1#3 C K:5CK@ GKJQ@UL9CEMPN@UCKCKO<36SŸs ¦ ŠMFCaNJ2 :H6QN09@U8^<„DB:H036Ÿ\ † x ; 6 A,† x 6 x x = 6<7 A$† A,† ; x † x A,† "#  ' $’ 3 CaDBGfO 096C…GK<3@UDF0Z036jN@B<38;CIr_:DBO 2HCIGfO<3@F<3GEDFCK@+<36QS MU098IC GE0Z09@US:H6@FCEMFCK6cDFMKyN09@C ‡25C3y7DBOCe<36S ;GK0709@FSQ:H6CEGK: _G;>}09:56[DKs :5L3C+CK609JQR9Ol:H6QN09@U8^<„DB:H036€DBO}09MF:DB:5096V03NƒDBOChGfO<3@F<3GEDFCK@Es "#  ' ~“ OQCe2HCERj032=25:H6C:56cDBCK@U>032=09MU:5DF:H096 03NDBOCŠOCECK2 >@FCEGK:5MFCK24 K7N09@›DFO:HM›4903J^8I}09:H6cDBM_03N1DBOC "#  ' ~’ZJ>>}09MFCXDBO<„D;4309J r(CK@UC€DF0wGE098I>QJQDBC€254l:56[DFCK@U>092H032=<3@F<38;CEDB@U:HG;J6:N09@F8 @UCK2=< ‡QCESTGKJQ‰:HGIMF>25:H6C NJ6QGEDB:5096+r_:5DFOIS<„Df<$LA<32HJCEM ; Wx [; A~x [;Qs”£ €CaDBO07SŸ\“ OQ:HM?:HM›DBOQCŠGK<3MFC = s PMFC DFOCh8ICaDBO07S 03N›’7CKGEDF:H096 ;<36SVDBOQCq‰<3MF:5M_NJQ6GEDF:H096MN@U098 v:5R9J@UCx Q? s ¦ "#  ' pv09@ Dur(02$#C%E:HCK@›GEJ@UL3CKM(¢^£¥¤U¦ <36S1`I£¤U¦ay9r_:DBO|@FCEMF>}CKGaDB:5L3CP25:HM!DBM 03N7GE096cDB@F032c>09:56cDBM.¢54 f¢98ƒ<36QS` 4[` 8Wy„2H:H6QCW<3@U254Š:H6cDBCE@F>}092=<„DB:H6QR”‰}CEDur(CKCK6qDBOC GEJ@UL3CKM:HMŠDBOC~MB<38;C032=03:H6cDBMEs,v09@ C ‡25C3yc:N }:5M DBOCŠ>03:H6cD?096C ` DBOQ:H@FS|03N}DBOQC_r”03:H6cDB M 4 8,:5MŠ036Ca`˜DBO:5@FS 03NDFOCr03:H6c D |£¥¤U¦(:HM(096Ca`˜DBO:5@FS…0AN DFOCr}09:56[DŠ¢I£¤U¦(DF0+DBOCh>}09:H6cX D `I£¤U¦as £¡03:H6cDBMP!£ ; [;c¦ay}<£ ? [;c¦ y!£ ? [?9¦ay}!£ ; [?c¦DB0hDBO C 1#3C K:HCE@?GKJ@!L9CPr_:DBO;GK096cDF@F092 >}09:H6cDFMq!£ ; [;9¦ay <£ ? [;c¦ y.!£ ? [?c¦ay.£!x † ?c¦as "#  ' t D+r(09J25S ‰}CV>}09MFMU:H‰25C^DB0lJMUC ‚ƒ}092=<„DB:H036wN09@ 3< 6Q:H8I>}CK6Ÿy :58^<3R3:H6Ch<;GW<3@!DB07096€GfO<3@B<3GaDBCE@,r}CKCKSDF0YDBOC…@U:HR9OcDKy›<36S:5M~r”<32 [:H6QRY096096C^2HCEL3CK2 J6cDF:H2pDF:H8;CP ¤ = yZr_OCE6eMUOCR907CKM J>X096CM!DBCK>€<36SVDFOCK6 r}092=<„DB:H036mR3:5L9 C £ ”096MFJQ25DŠv:5R9J@FC+x3s ¦ §§ †I; 6<4
- Xem thêm -