Tài liệu Cty tnhh vũ dương

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng ®Ó cã ®-îc sù ph¸t triÓn toµn diÖn nh- ngµy nay. Chóng ta ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng quản lý tµi chÝnh. Nã gi÷ mét vai trß tÊt yÕu trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n víi quy m« s¶n xuÊt võa s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng lo¹t. Công ty TNHH Vũ Dương ®· ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng. Tuy míi ®-îc thµnh lËp nh-ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc nhiÒu b¹n hµng trong n-íc vµ quèc tÕ biÕt ®Õn qua th-¬ng hiÖu Hanatex. §Ó cã sù thµnh c«ng nh- ngµy h«m nay ®· cã sù ®ãng gãp kh«ng mÖt mái cña ban l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· ®ãng gãp tµi n¨ng trÝ tuÖ vµ søc lao ®éng cña m×nh hoµn thµnh tèt nhiÖm vô mµ công ty ®Ò ra. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Công ty TNHH Vũ Dương võa qua víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó c¸n bé trong Công ty ®Æc biªt lµ sù chØ b¶o vÒ chuyªn m«n cña phßng kÕ to¸n ®· ®-a lý thuyÕt cña em ®i vµo thùc tÕ vµ ng-îc l¹i ®Ó em chuyÓn t¶i tõ thùc tÕ quay vÒ lý thuyÕt ®ã chÝnh lµ sù gióp ®ì cña c« gi¸o Trần Thị Miến vµ víi sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh tèt kú b¸o c¸o nµy b¸o c¸o tæng hîp Néi dung cña b¸o c¸o gåm 4 phÇn PhÇn I : PhÇn II : Tæng quan vÒ doanh nghiÖp Thùc Tr¹ng Tæ Chøc KÕ To¸n Trong Mét Kú Cña Doanh NghiÖp PhÇn III : NhËn xÐt vµ khuyÕn nghÞ PhÇn IV : NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp Trªn ®©y lµ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña Công ty TNHH Vũ Dương. Do cßn nhiÒu vÒ nhiÒu mÆt nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« cïng c¸c b¹n sinh viªn em xin tiÕp thu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña doanh nghiÖp I §Æc ®iÓm chung 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Công ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n ®-îc thµnh lËp ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 1998 theo quyÕt ®Þnh sè 2307/ GPUB của UBND thành phố Hà Nội . Tªn giao dÞch c«ng ty: C«ng ty TNHH Vũ Dương Trô së Chính: 109 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty chØ cã kho¶ng h¬n 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng víi c¸c trang thiÕt bÞ th« s¬ víi sù nç lùc kh«ng ngõng ®Õn n¨m 2001 c«ng ty ®Çu t- thªm 16 tû ®ång cho mét d©y chuyÒn kÐo sî OE thu hót 150 c«ng nh©n vµ ®Æt t¹i Công ty năm 2002 tiÕp tôc ®Çu t- thªm mét d©y chuyÒn kÐo Sîi ch¶i kü 1 v¹n cäc ®· qua sö dông cña Italia thu hót thªm 200 lao ®éng. N¨m 2002- 2005 ®Çu t- vµ ®æi míi mét sè trang thiÕt bÞ trong ngµnh . Dù ¸n n¨m 2005 ®Çu t- 28.800 cä sîi vµ thu hót kho¶ng 150 lao ®éng n¨m 2006 hoµn thµnh dù ¸n. HiÖn nay C«ng ty ®· co 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc cao ®¼ng chiÕm 12%, trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 40% cßn l¹i lµ c«ng nh©n lao ®éng ®-îc ®µo t¹o chñ yÕu t¹i c¸c tr-êng d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn tØnh vµ c¸c vïng l©n cËn chiÕm sè % cßn l¹i lµ 48%. 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô hiÖn nay cña Công ty TNHH Vũ Dương . 2.1 Chøc n¨ng Lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n víi chøc n¨ng chÝnh mµ doanh nghiÖp ®Ò ra khi thµnh lËp lµ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thuéc c¸c mÆt hµng DÖt vµ Sîi 2.2 NhiÖm vô hiÖn nay cña Công ty TNHH Vũ Dương. Trong n¨m 2005 Công ty ®· nç lùc phÊn ®Êu v-ît qua nh÷ng khã kh¨n ®Ó duy tr× s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vÒ s¶n l-îng lµ 6072 tÊn sîi c¸c lo¹i ®¹t 100% kÕ ho¹ch vµ t¨ng 1400 tÊn sîi so víi n¨m 2004 doanh thu b¸n hµng ®¹t 215 tû ®ång t¨ng 39 tû so víi n¨m 2004. Trong ®ã 700 000$ lµ doanh thu cña hµng xuÊt khÈu.Tuy vËy vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Do ®ã doanh nghiÖp ®· ®Ò ra vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®-îc ®óng ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô trong 2006 nh- sau: - VÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dù kiÕn lµ 8500 tÊn sîi c¸c lo¹i tËp trung vµo c«ng t¸c x©y d-ng th-¬ng hiÖu s¶n phÈm n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm víi khÈu hiÖu: “N¨ng suÊt cao ®Ó cã thu nhËp cao chÊt l-îng æn ®Þnh ®Ó cã sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng". - X©y dùng vµ triÓn khai viÖc s¸t h¹ch n©ng bËc thî cho c«ng nh©n, lao ®éng nh»m ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Tæng møc doanh thu dù kiÕn ®¹t 320 tû ®ång víi doanh thu xuÊt khÈu lµ 4,5 triÖu $ t-¬ng øng víi 3000 tÊn sîi xuÊt khÈu chÊt l-îng cao. Nép ng©n s¸chdù kiÕn ®¹t 12 tû ®ång n©ng møc thu nhËp cña ng-êi lao ®éng lªn 870 000 ®ång / th¸ng. - TiÕp tôc nghiªn cøu më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm ph¸t huy m¹nh vai trß cña tæ chøc ®oµn thÓ trong viÖc x©y dùng thi ®ua s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh c¸c môc tiªu kinh tÕ. - TiÕp tôc hoµn thµnh dù ¸n ®Çu t- 28 800 cäc sîi dù kiÕn vµo quý II n¨m 2005. II.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Công Ty 1. Bé m¸y qu¶n lý cña Công ty TNHH Vũ Dương. Tuy lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp víi lo¹i h×nh lµ doanh nghiÖp t- nh©n nh-ng c«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý v÷ng ch¾c tù tin cña tuæi trÎ vµ nhiÒu kinh nghiÖm. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr-ëng cïng víi sù t- vÊn cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ®-îc ph©n chia râ rµng víi tõng c¸ nh©n ®-îc ®µo t¹o chÝnh quy. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña Công ty TNHH Vũ Dương Gi¸m ®èc PG§ kinh doanh PG§ S¶n xuÊt Bé phËn v¨n phßng §éi b¶o vÖ §éi xe VËt tthiÕt bÞ nguyªn vËt liÖu Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm 3 D©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty Phô trî sx ®iÖn n-íc ®iÒu kh«ng khÝ nÐn B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Bé m¸y gi¸n tiÕp: 38 ng-êi Bé phËn d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh cña Công ty: 390 ng-êi Hai tæ kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm: 12 ng-êi Phô trî s¶n xuÊt, y tÕ …: 29 ng-êi Bé phËn vËt t- thiÕt bÞ: 7 ng-êi §éi b¶o vÖ , ®éi xe: 24 ng-êi Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban cña C ông ty TNHH V ũ Dương C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ cïng nhau phèi hîp ho¹t ®éng ®Ó bé m¸y c«ng ty lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®-a công ty cïng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Gi¸m ®èc: phô tr¸ch chØ ®¹o chung toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Công ty cïng víi hai phã gi¸m ®èc (Kinh doanh vµ S¶n xuÊt) ®iÒu hµnh vµ ph©n bæ c«ng viÖc trªn c¬ së chøc n¨ng vµ nhiÖm vô thùc tÕ . - C¸c phßng ban - C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh c¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt hç trî mäi quyÕt ®Þnh mäi yªu cÇu trong s¶n xuÊt kinh doanh + Phßng hµnh chÝnh: Phèi hîp c¸c phßng ban nghiÖp vô gi¶i quyÕt giÊy tê v¨n th- liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu s¾p xÕp tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn + Phßng kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh, nghiªn cøu vµ më r«ng thÞ tr-êng ®Æc biÖt t×m ®èi t¸c kinh doanh + Phßng kÕ to¸n: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cung øng tµi chÝnh thanh to¸n vµ tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn kiÓm tra c¸c giÊy tê chøng tõ trong c«ng viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. + Phßng vËt t-- thiÕt bÞ: Cã tr¸ch nhiÖm cung øng mua s¾m theo dâi viÖc sö dung vËt t- cña C«ng ty cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a lu©n phiªn ®Þnh kú cho c¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p xö lý bé phËn ®iÒu kh«ng, bé phËn èng OE …vµ lËp kÕ ho¹ch ®Þnh møc NVL cho s¶n xuÊt. X©y dùng c¸c ®Þnh møc ca m¸y thùc tÕ nh»m khai th¸c hÕt c«ng suÊt cña ca m¸y trªn c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ë mçi x-ëng + Phßng thÝ nghiÖm: Cã tr¸ch nhiÖm ®-a ra c¸c sè liÖu chÝnh x¸c cña viÖc pha trén gi÷a c¸c NVLvíi nhau ®Ó phï hîp cho mçi d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt n¨ng xuÊt nhÊt khi cho ra mçi chØ sè sîi vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch dùa trªn c¸c c«ng suÊt n¨ng suÊt mçi m¸y cña mçi d©y chuyÒn. 3.1.1 C¬ cÊu qu¶n lý bé m¸y kÕ to¸n cña Công ty TNHH Vũ Dương Bé m¸y kÕ to¸n cña Công ty TNHH Vũ Dương gåm 7 ng-êi tæ chøc theo m« h×nh tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n, riªng kÕ to¸n tiÒn l-¬ng lµm viÖc d-íi phßng t¹i ph©n x-ëng cña Công ty ®Ó tiÖn theo dâi c¸c ho¹t ®éng lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn. Tuy nhiªn vÉn thuéc sù qu¶n lý cña phßng kÕ to¸n. Tõ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu cña công ty ®Õn kh©u lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ë c¸c bé phËn kh«ng thuéc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vÉn ph¶i tiÕn hµnh ghi chÐp sè liÖu sau ®ã chuyÓn chøng tõ sæ s¸ch göi sè liÖu vÒ phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n sÏ vµo sè liÖu trªn m¸y tæng hîp quyÕt to¸n doanh thu vµ chi phÝ cuèi quý sÏ ®-a ra b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Víi chøc n¨ng cña phßng kÕ to¸n lµ tham m-u hç trî cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña Công ty theo ®óng ph¸p luËt. Qua ®ã ®ßi hái c¸c c«ng nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n VTTB KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n TM TGNH Thñ quü Víi chøc n¨ng cña phßng kÕ to¸n lµ tham m-u hç trî cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña Công ty theo ®óng ph¸p luËt. Qua ®ã ®ßi hái c¸c c«ng nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô. - KÕ to¸n tr-ëng (phô tr¸ch phßng kÕ to¸n) phô tr¸ch chung chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c kÕ to¸n cña phßng h-íng dÉn chØ ®¹o cho c¸c kÕ to¸n viªn thùc hiÖn theo yªu cÇu qu¶n lý, tiÕn hµnh bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù vµ c«ng viÖc trong phßng. - KÕ to¸n tæng hîp: Cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tõng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tõng lo¹i s¶n phÈm cuèi quý lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nh- b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh… - KÕ to¸n vËt t- - thiÕt bÞ: Theo dâi chi tiÕt kÞp thêi viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n x-ëng, c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång thêi theo dâi sù t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: Theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng ®ång thêi thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ trÝch c¸c kho¶n theo l-¬ng, th-ëng, ph¹t … - KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c hµng c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ho¸. Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - KÕ to¸n TM-TGNH: Theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng cña C«ng ty diÔn ra trong tõng ngµy, tõng tuÇn, tõng th¸ng …®èi chiÕu vµ thu quü. - Thñ quü: Thùc hiÖn quan hÖ giao dÞch theo dâi c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt vµ lËp b¸o c¸o quü VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n-íc ban hµnh vµ viÖc ghi sæ kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é Nhµ n-íc. HiÖn nay c«ng ty ghi sæ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h×nh thøc nµy rÊt thÝch hîp víi mét c«ng ty t- nh©n võa vµ nhá víi sè l-îng tµi kho¶n kh«ng nhiÒu thuËn tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n ghi sæ vµ b»ng m¸y. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng ngµy tån kho mµ Công ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. 3.1.2 C¬ cÊu d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña Công ty TNHH V ũ Dương HiÖn nay c«ng ty cã 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh ®-îc ®Æt riªng biÖt t¹i 3 ph©n x-ëng, ph©n x-ëng I, ph©n x-ëng II vµ ph©n x-ëng III ®-îc ®Æt theo thø tù sau: d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi ch¶i kü, d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi ch¶i th« vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi OE. Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty B«ng, x¬ b«ng tõ kho M¸y xÐ kiÖn, xÐ x¬ b«ng M¸y trén vµ lµm s¹ch M¸y ch¶i th« M¸y ghÐp I M¸y kÐo sîi OE Kho sîi OE M¸y cuén cói M¸y ch¶i kü M¸y ghÐp II M¸y sîi th« M¸y ghÐp II M¸y sîi con M¸y ch¶i th« M¸y sîi con M¸y ®¸nh èng M¸y ®¸nh èng HÊp HÊp Kho sîi ch¶i th« Kho sîi ch¶i kü Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4. Quy tr×nh h¹ch to¸n cña Công ty TNHH V ũ Dương 4.1 VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n Công ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n, doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n-íc ban hµnh vµ viÖc ghi sæ kÕt to¸n ®-îc thùc hiÖn theo chÕ ®é Nhµ n-íc. HiÖn nay Công ty ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ h×nh thøc nµy thÝch hîp cho mét doanh nghiÖp tnh©n ho¹t ®éng võa vµ nhá víi sè l-îng tµi kho¶n kh«ng nhiÒu thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n trªn sæ vµ trªn m¸y Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Th«ng tin kÕt xuÊt trªn m¸y §èi chiÕu kiªm tra Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp HÖ thèng sæ s¸ch mµ doanh nghiÖp sö dông. TT Sè liÖu biÓu mÉu Tªn sæ 1 MÉu sè 01- SKT/NQD Chøng tõ ghi sæ 2 MÉu sè 02- SKT/NQD Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ 3 MÉu sè 03- SKT/NQD Sæ c¸i 4 MÉu 01- Kh«ng cã ph¸t sinh luü kÕ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh TK 5 MÉu 02- Cã ph¸t sinh luü kÕ tõ ®Çu n¨m B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh TK 6 MÉu kiÓu bµn cê Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n @. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n Công ty TNHH Vũ Dương lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh gåm - B¶ng c©n ®èi tµi s¶n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o ®-îc lËp hµng quý sau 1 th¸ng, b¸o c¸o n¨m ®-îc lËp xong sau 3 th¸ng. N¬i göi b¸o c¸o lµ Côc thuÕ, C¬ quan kiÓm to¸n, Ng©n hµng. @. Mét sè ®Æc ®iÓm chÕ ®é kÕ to¸n - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông ViÖt Nam ®ång Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao: TSC§ trong công ty ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh (ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng) theo quy ®Þnh sè 166/1999/Q§- BTC ngµy 30/12/1999 cña bé tr-ëng bé tµi chÝnh kh«ng cã tr-êng hîp khÊu hao ®Æc biÖt - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn - Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Ph-¬ng ph¸p khÊu trõ - Kh«ng lËp c¸c kho¶n dù phßng - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: Ph-¬ng ph¸p ®Þnh møc tiªu hao 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n 5.1 ThuËn lîi - Công ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n míi thµnh lËp nh-ng ®· x©y dùng ®-îc mét bé m¸y kÕ to¸n cã ®éi ngò nh©n viªn cã tay nghÒ cao vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc kû luËt cao - Cã phßng kÕ to¸n râ rµng vµ hîp lý - §· trang bÞ ®Çy ®ñ cho mçi nh©n viªn mét m¸y vi tÝnh vµ viÖc trang bÞ nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi lín cho c¸c nh©n viªn - §· ®-a c¸c øng dông tin häc vµo qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ hiÖn t¹i công ty ®ang sö dông ch-¬ng tr×nh kÕ to¸n ASPLUS3.0 - Doanh nghiÖp cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung nªn ®¶m b¶o sù th«ng nhÊt trong sù l·nh ®¹o vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi. 5.2 Khã kh¨n - Tuy công ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tèt cho c«ng t¸c cña mçi nh©n viªn. Ngoµi nh÷ng thuËn lîi vÒ mÆt kh¸ch quan. Nh-ng công ty còng cã nh÷ng Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh xa khu d©n c- nªn viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin lµ rÊt h¹n chÕ, viÖc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n mµ hiÖn t¹i doanh nghiÖp ®ang cè g¾ng kh¾c phôc. - H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña công ty lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ mµ viÖc ghi sæ th-êng ghi vµo cuèi th¸ng sè l-îng ghi chÐp nhiÒu trïng lÆp, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ to¸n thÊp cung cÊp sè liÖu chËm. - Do ®Æc ®iÓm cña tæ chøc kÕ to¸n t¹i công ty lµ h×nh thøc tæ chøc tËp trung nh- nãi ë trªn nªn khèi l-îng kÕ to¸n lín xö lý th«ng tin chËm h¹n chÕ sù kiÓm tra chØ ®¹o cña kÕ to¸n. 5. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Công ty TNHH Vũ Dương §¬n vÞ:1000® TT ChØ tiªu N¨m 2003 2004 2005 1 Doanh thu b¸n hµng 164246368.26 176341223.42 2154722978.5 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ tõ 2 479134.297 699881.519 800176.67 H§KD C¸c kho¶n nép ng©n 3 4800713.617 5615771.35 7984067.531 s¸ch 4 Thu nhËp b×nh qu©n 1002.437 1104.578 1247.563 Vèn kinh doanh 5260261.577 67054166.8 75916164.836 5 Vèn l-u ®éng 56210424.821 685908300.97 77850965.565 Vèn cè ®Þnh 49192881.7 131723103.5 152657678.68 Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II Thùc tr¹ng chøc kÕ to¸n trong mét kú cña doanh nghiÖp I. Tµi s¶n cè ®Þnh A.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh 1. Kh¸i niÖm Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông dµi. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®-îc dÞch chuyÓn dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh B. H¹ch to¸n TSC§ H»ng ngµy c¨n cø t¨ng gi¶m TSC§ nh- ho¸ ®¬n GTGT nh- ho¸ ®¬n mua, biªn b¶n giao nhËn … sÏ lËp thÎ TSC§ sau khi lËp thÎ th× TSC§ sÏ ®-îc ghi vµo sæ chi tiÕt theo kÕt cÊu TSC§. C¨n cø vµo chøng tõ gi¶m TSC§ nh-: Biªn b¶n giao nhËn khi nh-îng b¸n, biªn b¶n thanh lý…kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ ë sæ TSC§. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TSC§ kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. B¶ng nµy ®-îc lËp vµo cuèi kú kÕ to¸n. ®Õn cuèi quý c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ TK211,TK214 hoÆc TK212,TK213 (nÕu cã). Dùa vµo c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ c¸i TK211,TK214…vµ tõ sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ®ång thêi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. T¹i Công ty TNHH Vũ Dương TSC§ chñ yÕu lµ nh÷ng m¸y mãc nh- m¸y xÐ kiÖn, b«ng; m¸y ®¸nh èng; m¸y ch¶i th« …thuéc c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña công ty vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c phßng ban C¸ch ®¸nh gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§ chÝnh x¸c Gi¸ trÞ cßn l¹i =NG – Gi¸ trÞ hao mßn Ghi chó: Gi¸ trÞ TSC§ kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®-îc hoµn l¹i @. NG TSC§ h÷u h×nh *TSC§ mua s¾m (cò vµ míi) NG = Gi¸ mua thùc tÕ + Chi phÝ liªn quan *TSC§ ®Çu t- x©y dùng Gi¸ thùc tÕ c«ng NG = tr×nh x©y dùng + ThuÕ vµ lÖ phÝ tr-íc b¹ (nÕu cã) Chi phÝ + liªn quan *TSC§ ®-îc cÊp, chuyÓn ®Õn Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 11 + ThuÕ vµ lÖ phÝ tr-íc b¹ (nÕu cã) B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chi phÝ Gi¸ trÞ cßn l¹i ghi ThuÕ vµ lÖ phÝ NG = trªn sæ ®¬n vÞ + liªn quan + tr-íc b¹ (nÕu cã) *TSC§ ®-îc biÕu tÆng Gi¸ trÞ cña héi NG = ®ång ®¸nh gi¸ + Chi phÝ liªn quan @. NG TSC§ v« h×nh - Chi phÝ vÒ sö dông ®Êt: Lµ toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc sö dông ®Êt. - TiÒn chi ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt: Gåm c¶ tiÒn thuª ®Êt hay tiÒn sö dông ®Êt tr¶ mét lÇn. - Chi phÝ cho viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. - PhÝ vµ lÖ phÝ tr-íc b¹ (nÕu cã) @. NG TSC§ thuª tµi chÝnh NG TSC§ thuª tµi chÝnh: Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a tæng nî ph¶i tr¶ trõ tæng sè l·i ®¬n vÞ thuª ph¶i tr¶ cho suèt thêi gian thuª ghi trong hîp ®ång thuª TSC§ NG = Tæng nî ph¶i tr¶ theo ho¸ Sè tiÒn l·i ph¶i - tr¶ hµng n¨m x Sè n¨m thuª Tr-êng®¬n hîp trong hîp ®ång thuª TSC§ cã quy ®Þnh tû lÖ l·i suÊt ph¶i tr¶ theo mçi n¨m th× NG TSC§ thuª tµi chÝnh lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i c¸c kho¶n ghi trong t-¬ng lai 1 NG = G x n (1+L) - G: Gi¸ trÞ c¸c kho¶n chi bªn thuª ph¶i tr¶ theo H§ - L: L·i suÊt thuª vèn tÝnh theo n¨m ghi trong H§ - n: Thêi h¹n thuª theo H§ - Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n -Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ Sè khÊu hao luü NG = trªn sæ kÕ to¸n kÕ cña TSC§ 1.H¹ch to¸n t¨ng TSC§ TSC§ cña Công ty TNHH Vũ Dương chñ yÕu lµ TSC§ h÷u h×nh vµ t¨ng do mua s¾m, khi x¶y ra nghiÖp vô t¨ng TSC§ kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc (Ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n giao nhËn TSC§) ®Ó ghi sæ TSC§, lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Trong th¸ng 3 n¨m 2005 C«ng ty cã mua 1 TSC§ lµ mét m¸y kÐo Sîi OESE 1 cô thÓ nh- sau Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ho¸ ®¬n gtgt mÉu sè 01GTKT- 3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng EC/2004B Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 Sè 0080955 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Vò Minh §Þa chØ: §éi cÊn – Ba §×nh – Hµ Néi MST: 10000008433 – Ng©n hµng c«ng th-¬ng Ba §×nh – Hµ Néi §¬n vÞ mua hµng: Công ty TNHH Vũ Dương §Þa chØ: 109 Đ ư ờng Láng - Đống Đa - Hà Nội MST: 07001012681 – Ng©n hµng c«ng th-¬ng Ba Đình - Hà Nội H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n vµ nî TT 1 Tªn hµng ho¸ dÞch vô M¸y kÐo sîi SHOESE1 Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT 5%: §¬n vÞ: ®ång §V Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn C¸i 01 6 700 000 000 6 700 000 000 x 01 6 700 000 000 6 700 000 000 355 000 000® Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö: 10 000 000® Tæng tiÒn thanh to¸n : 7 045 000 000® Sè tiÒn b»ng ch÷: B¶y tû kh«ng tr¨m bèn m-¬i l¨m triÖu ®ång ch½n % Ng-êi mua (Ký, hä tªn) Ng-êi b¸n (Ký, hä tªn) Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G KÕ to¸n tr-ëng (Ký, hä tªn) 13 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Biªn b¶n giao nhËn tsc® MS01-tsc® Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 q® 186tc/c®kt-btc C¨n cø vµo H§ 0080955 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 cña c«ng ty TNHH Vò Minh vÒ viÖc bµn giao TSC§ thùc hiÖn theo H§ mua b¸n sè 01/TT – HN/04 ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2005 * Ban giao nhËn TSC§ - Bªn giao (Bªn A) ¤ng NguyÔn H÷u Thanh: Chøc vô G§ C«ng ty TNHH Vò Minh ¤ng TrÇn V¨n Khëi: Chøc vô PG§ kü thuËt C«ng ty TNHH Vò Minh - Bªn nhËn (Bªn B) ¤ng NguyÔn Hång S¬n: Chøc vô G§ Công ty TNHH Vũ Dương ¤ng NguyÔn Hïng Vò: Chøc vô PG§SX Công ty TNHH Vũ Dương ¤ng Ninh V¨n Hîi : Chøc vô Kü s- uû viªn TiÕn hµnh vÒ viÖc bµn giao m¸y mãc thiÕt bÞ cho Công ty TNHH Vũ Dương §Þa ®iÓm bµn giao: Ph©n x-ëng III - Công ty TNHH Vũ Dương X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh- sau: §v :1 000 000® N¨m N¨m NG TSC§ Tªn, Ký hiÖu, quy Sè hiÖu ®-a ®-a TT c¸ch cÊp h¹ng Gi¸ C-íc Chi NG TSC§ vµo vµo sö TSC§ mua phÝ phÝ TSC§ sx dông 01 M¸y kÐo sîi SHOESE1 2001 2005 6700 0 10 6700 OESE1 cña Schlathorst cña §øc sx Céng 6 700 10 6 710 Dông cô phô tïng kÌm theo TT 1 2 3 Tªn quy c¸ch dông cô phô tïng Ký hiÖu HÖ thèng chuèt s¸p SCOOE HÖ thèng ®Þnh h×nh §HOE HÖ thèng ®¸nh èng Sîi §OOE §VT C¸i C¸i C¸i Sè l-îng 01 01 01 Gi¸ trÞ - * §¸nh gi¸ cña ban giao nhËn: ChÊt l-îng m¸y tèt c¸c thiÕt bÞ ®· ho¹t ®éng theo ®óng H§ kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc bµn giao sÏ do bªn B cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Biªn b¶n nµy ®-îc lËp thµnh 4 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh- nhau, mçi bªn gi÷ 2 b¶n. Bªn nhËn Bªn giao (Ký, Ghi râ hä tªn) (Ký, Ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo Biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n lËp thÎ TSC§ nh- sau Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ThÎ tsc® Sè 142 Ngµy lËp thÎ 15 th¸ng 3 n¨m 2005 C¨n cø vµo H§ 0080955 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 Tªn ký hiÖu quy c¸ch TSC§: M¸y kÐo Sîi OESE1 Sè hiÖu TSC§ SHOESE1 N-íc s¶n xuÊt: §øc h·ng Schlathorst n¨m s¶n xuÊt 2001 Bé phËn qu¶n lý sö dông: D©y chuyÒn OE N¨m ®-a vµo sö dông 2005 C«ng suÊt diÖt tÝch thiÕt kÕ 216 nåi kÐo Sîi §¬n vÞ:1000® Gi¸ trÞ hao mßn N¨m Hao mßn Tæng 2005 Chøng tõ SH N-T 0080955 15/3/05 Ghi t¨ng TSC§ DiÔn gi¶i NG Mua m¸y kÐo sîi 6700 000 OESE1 Dông cô phô tïng kÌm theo TT Tªn quy c¸ch dông cô phô tïng Ký hiÖu §VT 1 HÖ thèng chuèt s¸p SCOOE C¸i 2 HÖ thèng ®Þnh h×nh §HOE C¸i 3 HÖ thèng ®¸nh èng Sîi §OOE C¸i Sè l-îng Gi¸ trÞ 01 01 01 - Bé phËn sö dông: Ph©n x-ëng III d©y chuyÒn OE n¨m sö dông 2005 §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy…th¸ng …n¨m… Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè…ngµy…th¸ng…n¨m … Lý do gi¶m 2. H¹ch to¸n gi¶m TSC§ TSC§ cña doanh nghiÖp Công ty gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh-ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thanh lý nh-îng b¸n. Víi nh÷ng TSC§ mµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nÕu thÊy kh«ng cÇn hoÆc do n¨ng suÊt gi¶m sót ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp Công ty sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh- thanh lý, nh-îng b¸n. Thanh lý víi nh÷ng TSC§ h- háng kh«ng sö dông ®-îc mµ doanh nghiÖp thÊy kh«ng thÓ söa ch÷a hoÆc cã thÓ söa ch÷a ®Ó kh«i phôc ho¹t ®éng nh-ng kh«ng cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ hoÆc nh÷ng TSC§ ®· l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng thÓ nh-îng b¸n. Nh÷ng TSC§ vÉn cßn ho¹t ®éng nh-ng hiÖu qu¶ kh«ng cao doanh nghiÖp Công ty sÏ nh-îng b¸n. Tuú tr-êng hîp cô thÓ ban l·nh ®¹o Công ty sÏ xö lý thanh lý hay nh-îng b¸n vµ kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo ®ã ®Ó ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch cho phï hîp h¸ch to¸n gi¶m TSC§ kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. - TK 211 “TSC§ h÷u h×nh”: Ph¶n ¸nh NG TSC§ - TK 214 “Hao mßn TSC§”: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ - TK 811 “Chi phÝ kh¸c” : Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ . TK nµy cßn ®-îc dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ liªn quan tíi ho¹t ®éng thanh lý nh-îng b¸n. Bªn c¹nh TK ®ã kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK nh-: TK 711, TK 333, TK 111, TK 112, TK 152. Ph¶n ¸nh phÇn thu vÒ tõ thanh lý nh-îng b¸n. Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 Công ty TNHH Vũ Dương nh-îng b¸n mét m¸y xe Sîi Trung Quèc s¶n xuÊt Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Biªn b¶n thanh lý nh-îng b¸n tsc® MS: 03-tsc® Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 Q§ Sè 186 TC/C§KT/14/3/95 Sè 135 BTC C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 86 ngµy 29 th¸ng3 n¨m 2005 cña Gi¸m ®èc Công ty TNHH Vũ Dương vÒ viÖc nh-îng b¸n TSC§ I. Ban nh-îng b¸n TSC§ gåm *Bªn Nh-îng b¸n (Bªn A) ¤ng: NguyÔn Hïng Vò Chøc vô: PG§SX tr-ëng ban Bµ : Ph¹m Thuý NhuËn Chøc vô: KÕ to¸n uû viªn * Bªn mua (Bªn B) Bµ : TriÖu Thu Oanh Chøc vô: PG§ Kinh doanh ¤ng: Ph¹m V¨n §¹t Chøc vô: Kü suû viªn II. TiÕn hµnh nh-îng b¸n nh- sau Tªn, quy c¸ch TSC§ M¸y xe Sîi Sè hiÖu TSC§: E00S17 N-íc s¶n xuÊt: Trung Quèc N¨m s¶n xuÊt: 1995 N¨m ®-a vµo sö dông 1997 Sè thÎ TSC§ 038 NG: 40 400 000® thêi gian sö dông 16 n¨m Sè khÊu hao ®· trÝch tr-íc:19 749 993® Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch ®Õn thêi ®iÓm nµy: 18 306 250® Gi¸ trÞ cßn l¹i; 2 343 757® Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 Tr-ëng ban (Ký, Ghi râ hä tªn) III. KÕt qu¶ thanh lý nh- sau Chi phÝ n©ng cÊp TSC§ TGNH: 760 000® L-¬ng nh©n viªn: 120 000® Gi¸ trÞ thu håi b»ng tiÒn mÆt: 5 870 000® ThuÕ GTGT 10%: 587 000® §· ghi gi¶m thÎ TSC§ 38 ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 §ai diÖn (Bªn A) §¹i diÖn (Bªn B) (Ký,Ghi râ hä tªn) (Ký,Ghi râ hä tªn) Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gi¶m TSC§ khi x¶y ra. KÕ to¸n TSC§ huû thÎ TSC§ vµ tõ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n xo¸ sæ TSC§ vµ ph¶n ¸nh phÇn thu, chi cho c¸c ho¹t ®éng thanh lý nh-îng b¸n. * C¸c bót to¸n ®¨ng ký TSC§ khi cã ph¸t sinh. + Khi mua m¸y kÐo Sîi SHOESE1 C¸c bót to¸n ghi sæ nh- sau: (§¬n vÞ 1000®) Nî TK 211: 6 700 000 Nî TK 133: 335 000 Cã TK 112: 3 035 000 Cã TK 331: 4 000 000 Nî TK 211: 10 000 Cã TK 111: 10 000 NG TSC§ = 6 710 000 (1000®) * C¸c bót to¸n xo¸ sæ TSC§ khi thanh lý m¸y xe Sîi Trung Quèc Nî TK 811: 2 343.757 Nî TK 214: 38 056.243 Cã TK 211: 40 400 - TËp hîp chi phÝ nh-îng b¸n Nî TK 811: 880 Cã TK 112: 760 Cã TK 334: 120 - TËp hîp gi¸ trÞ thu håi tõ nh-îng b¸n Nî TK 111: 6 457 Cã TK 711: 5 870 Cã TK 333: 587 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ t¨ng gi¶m TSC§ kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TSC§. Ph-¬ng ph¸p ghi sæ chi tiÕt TSC§ nh- sau: Ph-¬ng ph¸p lËp: C¨n cø vµo chøng tõ t¨ng gi¶m TSC§ kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TSC§. Mçi chøng tõ t¨ng gi¶m ®-îc ghi mét dßng trªn sæ chi tiÕtTSC§. + §èi vêi nh÷ng tµi s¶n t¨ng: C¨n cø vµo hoµ ®¬n mua hµng, thÎ TSC§ kÕ to¸n ghi vµo phÇn t¨ng TSC§ theo tõng bé phËn sñ dông trªn c¸c néi dung nguyªn gi¸, n-íc s¶n xuÊt,n¨m ®-a vµo sö dông, khÊu hoa ®· trÝch … + §èi víi nh÷ng TSC§ gi¶m: C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, nh-îng b¸n kÕ to¸n ghi sæ TSC§ trªn cïng mét dßng vêi TS gi¶m víi c¸c néi dung sè hiÖu, ngµy th¸ng, chøng tõ, lÝ do gi¶m. Nh- biªn b¶n giao nhËn M¸y kÐo sîi SHOESE1 kÕ to¸n ghi vµo dßng bé phËn s¶n xuÊt theo néi dung sau: Tªn TSC§, NG TSC§, N-íc s¶n xuÊt, Sè hiÖu TSC§, N¨m s¶n xuÊt, N¨m ®-a vµo sö dông,… Nh÷ng TSC§ ®· nh-îng b¸n, thanh lý còng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan vµ kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt vµo dßng TSC§ gi¶m Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Quý I N¨m 2005 §¬n vÞ 1000 000® TT I 1 Tªn m·, ký hiÖu, quy c¸ch TSC§ Nhµ cöa vËt kiÕn tróc Nhµ v¨n phßng X-ëng I … 2 … II M¸y mãc thiÕt bÞ M¸y ®¸nh èng 1 M¸y xe sîi 2 M¸y kÐo sîi 3 … … III Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i 1 ¤t« Huyndai 2 ¤t« Toyota … … III Dông cô qu¶n lý 1 M¸y ph«t« 2 M¸y in … … N-íc N¨m sö s¶n dông xuÊt NG Sè ®· TG sö KhÊu hao TSC§ ®· Ghi gi¶m TSC§ trÝch hao dông mßn … 2005 2006 … SH N-T Lý do VN 1997 840 20 42 42 VN … 1997 … 360 … 18 … 20 … 20 ... §øc TQ §øc … 2000 1997 2004 … 14.409 0.3602 15 40.4 19.749 16 6 710 25 … … … 0.9606 2.525 268.4 … 0.9606 2.525 268.4 … Korea 1997 Japan 1997 … … 90.42 23.551 9 115.98 31.720 11 … … … 10.047 10.544 … 10.047 10.544 ... Mala Japan … 22.269 0.779 15 15.262 5.7589 8 … … … 1.4846 1.9078 … 1.4846 1.9078 ... Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 2000 1998 … 18 SETQ 29/3/04 N-B B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp * Chøng tõ ghi sæ TK 211, sæ c¸i TK 211 - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, cuèi th¸ng sau khi tËp hîp sè liÖu kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ TK 211, 214. + C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, thÎ TSC§. KÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp sè liÖu vµ ghi vµo chøng tõ ghi sæ nî TK 211, 214. + C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, nh-îng b¸n vµ c¸c chøng tõ kh¸c ghi gi¶m TSC§ ®Ó kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ cã TK 211. + Mçi mét nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh chØ ®-îc ghi mét lÇn. Sau khi ®· ghi tµi kho¶n nµy th× phÇn gi¸ trÞ ®ã sÏ kh«ng ®-îc ghi ë tµi kho¶n ®èi øng víi tµi kho¶n ®· ghi. Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ hµng ngµy kÕ to¸n tËp hîp ®-îc ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ. Chøng tõ ghi sæ Th¸ng 3 n¨m 2005 Sè 61 §¬n vÞ: 1000® TrÝch yÕu Mua m¸y kÐo sîi SHOESE1 cña c«ng ty TNHH Vò Minh TK Nî 211 211 211 Cã 112 111 331 Céng ph¸t sinh Sè tiÒn Nî 2 700 000 10 000 4 000 000 6 710 000 Cã Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng-êi lËp KÕ to¸n tr-ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §ång thêi trªn c¬ së chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó ghi sæ c¸i liªn quan. Cô thÓ kÕ to¸n sÏ lÊy sè liÖu cña dßng Nî TK 211 ®èi øng víi TK 112, TK111 ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ c¸i TK 211 Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Sè hiÖu: 211 N¨m 2005 NT GS Chøng tõ S N-T H … … … 31/3 61 31/3 31/3 61 31/3 DiÔn gi¶i D- ®Çu kú … Mua m¸y kÐo Sîi SHOESE1 Nh-îng b¸n m¸y xe Sîi TQ Céng ph¸t sinh D- cuèi kú TK §¦ … 112 331 111 811 214 Nî §¬n vÞ:1000®ång Sè tiÒn Cã 151 586 832.775 … 2 700 000 4 000 000 10 000 … 2 343.757 38 056.243 136 400 6 710 000 158 160 432.775 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng-êi ghi sæ KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 3. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t- vµ sö dông d-íi sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau. TSC§ cña doanh nghiÖp bÞ hao mßn ®Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ Công tytiÕn hµnh viÖc trÝch khÊu hao B»ng c¸ch chuyÓn dÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm t¹o ra. HiÖn nay Công ty tiÕn hµnh viÖc trÝch khÊu hao theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n hay gäi lµ ph-¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh cè ®Þnh vµ nã ®-îc tÝnh nh- sau. NG TSC§ Møc khÊu = hao n¨m Sè n¨m sö dông Møc khÊu hao th¸ng Møc khÊu = hao th¸ng 12 Sè khÊu hao TSC§ ®-îc tÝnh vµo ngµy 01 hµng th¸ng (nguyªn t¾c lµm trßn th¸ng) nªn ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n Công ty quy ®Þnh nh÷ng TSC§ t¨ng hoÆc gi¶m trong th¸ng nµy th× th¸ng sau míi tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. Nh- vËy hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo c«ng thøc sau. Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu Sè khÊu hao t¨ng thªm ph¶i trÝch gi¶m ®i = th¸ng tr-íc = hao ®· th¸ng nµy trÝch th¸ng th¸ng tr-íc tr-íc Lª ThÞ Ph-¬ng - Líp KT3G 20
- Xem thêm -