Tài liệu Cty tnhh tm hùng tưởng

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong mçi chóng ta ai sinh ra vµ lín lªn ®Òu mong muèn cho m×nh cã ®-îc cuéc sèng Êm no h¹nh phóc. Nh-ng ®Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã ®ßi hái mçi chóng ta kh«ng ngõng cè g¾ng rÌn luyÖn vµ häc tËp. HiÖn nay víi viÖc ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× viÖc cè g¾ng häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é th× l¹i cµng quan träng. V× sao, bëi lÏ muèn thùc hiÖn ®-îc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ th× ®ßi hái ph¶i ®æi míi ®ång bé hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý mµ trong ®ã ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù ®æi míi cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. Cã thÓ nãi, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o l-êng vµ ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt chÏ h¬n. HÖ thèng th«ng tin h¹ch to¸n lµ dßng th«ng tin thùc hiÖn bao gåm ba lo¹i h¹ch to¸n : h¹ch to¸n nghiÖp vô , h¹ch to¸n thèng kª vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong ®ã, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ph©n hÖ cung cÊp th«ng tin chñ yÕu cho qu¶n lý. C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng thuéc nhãm c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Còng nh- bao c«ng ty kh¸c, c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng mong muèn cho c«ng ty cña m×nh ngµy cµng lín m¹nh, ho¹t ®éng tèt, t¹o ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng vµ ®¹t ®-îc doanh thu cao. Muèn vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n l¹i cµng ph¶i ®-îc chó träng h¬n. V×: c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c«ng ty lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ kiÓm so¸t toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, c¸c th«ng tin cña h¹ch to¸n kÕ to¸n cung cÊp ®ãng mét vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc . B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp I - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty TNHH VËn t¶i & th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. 1) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: C«ng ty TNHH VËn t¶i & th-¬ng m¹i Hïng T-ëng ®-îc thµnh lËp13/09/2001 víi nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ vËn t¶i hµng hãa. Trô së c«ng ty: 28 Quèc B¶o - ThÞ TrÊn V¨n §iÓn - Thanh Tr× - Hµ Néi Tõ khi xãa bá c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp chung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc, c«ng ty ®· nhanh chãng ®i vµo æn ®Þnh ho¹t ®éng kÞnh doanh, b¾t kÞp víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, c«ng ty ®· lu«n lu«n ®Ò ra nh÷ng ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn theo kÞp c¬ chÕ thÞ tr-êng. Víi chøc n¨ng lµ cÈu vµ chuyªn chë c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, c¬ së h¹ tÇng ë mäi cÊp tiªu chuÈn, cïng víi bÒ dµy kinh nghiÖm cña ®éi ngò qu¶n lý vµ ®éi ngò l¸i xe lµnh nghÒ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vÒ n¨ng lùc, thiÕt bÞ ®-îc ®Çu t- hiÖn ®¹i. N¨ng lùc vÒ tµi chÝnh lµnh m¹nh, cã kh¶ n¨ng øng vèn cho nhiÒu c«ng tr×nh. C«ng ty ®· vµ ®ang tham gia vËn chuyÓn nh- c«ng tr×nh nhµ cöa, c¬ së h¹ tÇng, ®-êng èng ®-êng d©y th«ng tin liªn l¹c vµ d©y ®iÖn, c«ng tr×nh tæ hîp liªn hiÖp c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông kh¸c. 2) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. Víi nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ chuyªn cÈu vµ vËn t¶i c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ vËt t- phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, cung cÊp thiÕt bÞ vËt tphôc vô cho nghµnh x©y dùng vµ qu¶n lý ®« thÞ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· vµ ®ang thÞ c«ng vËn t¶i vµ giao nhËn mét sè c«ng tr×nh víi chÊt l-îng cao ®· ®-a vµo sö dông nh- ®-êng b¨ng s©n bay, c«ng tr×nh khai th¸c má , nhµ m¸y ®iÖn, nhµ m¸y hãa chÊt, c«ng tr×nh thÓ thao gi¶i trÝ ngoµi trêi. C«ng ty ®ang t¹o ®-îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trªn thÞ tr-êng vµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc. Kh«ng nh÷ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n-íc c«ng ty cßn t¹o ®-îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ng-êi lao ®éng. Giê ®©y c«ng ty ®· vµ ®ang ph¸t triÓn cã b-íc chuyÓn m×nh ®¸ng khÝch lÖ. Vèn ®iÒu lÖ: 950.000.000 (VN§) Mét sè chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n trong 2 n¨m liªn tôc: 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp STT 1 2 3 M· sè A B Tæng doanh thu 01 vµ thu nhËp kh¸c (kh«ng cã thuÕ tiªu thô) Trong ®ã: Doanh 02 thu b¸n hµng hãa vµ dÞch vô Tæng lîi nhuËn: + L·i 03 + Lç 04 Sè lç lòy kÕ ®Õn 05 cuèi n¨m ChØ tiªu Thùc hiÖn Thùc hiÖn So s¸nh n¨m (N¨m 2003) (N¨m 2003) 2004/2004 (%) 1 2 3 220.874.422 1.937.745.928 8.773 1.189.376 1.189.376 9.651.355 9.651.355 8.115 8.115 Nh×n vµo biÓu ®å tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ta thÊy c¸c chØ tiªu nh×n chung ®Òu ®-îc n©ng lªn hµng n¨m, ®ã lµ ®iÒu ®¸ng mõng, ®¸ng phÊn khëi. Nguyªn nh©n ®¹t ®-îc kÕt qu¶ trªn lµ do sù l·nh ®¹o s¸t sao cña ban qu¶n lý c«ng ty, cïng víi sù lao ®éng nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty ®· ®-a c«ng ty ngµy cµng ®i lªn kh«ng ngõng gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. Song song víi thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc l·nh ®¹o c«ng ty còng ®· nhËn thÊy cßn nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh-ng hiÖu qu¶ s¶n suÊt ch-a cao do vèn ®Çu t- hoµn toµn lµ vèn vay víi l·i suÊt cao, thêi gian thu håi vèn qu¸ nhanh, khÊu hao lín… do ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt. Ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn lo¹i vËt t-, nhiªn liÖu nh- x¨ng, dÇu… th-êng xuyªn biÕn ®éng vµ lu«n cã chiÒu h-íng t¨ng nhanh. Nh-ng nguyªn nh©n trªn dÉn ®Õn c«ng ty ch-a ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh nh- mong muèn. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ. 3) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt thi c«ng §éi xe Phßng hµnh chÝnh 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c phong ban. - Ban gi¸m ®èc: Bao gåm gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. + Gi¸m ®èc: lµ ng-êi cã quyÒn cao nhÊt vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ c«ng ty vÒ mäi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Phã gi¸m ®èc: Ho¹t ®éng theo sù ph©n c«ng ñy quyÒn cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc ®-îc giao. Ngoµi ra cßn ph¶i gióp ®ì gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty. - C¸c phßng ban cã nhiÖm vô theo dâi, h-ìng dÉn vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é c«ng viÖc, lËp kÕ ho¹ch cho ban gi¸m ®èc ®Ó tõ ®ã ban gi¸m ®èc sÏ n¾m ®-îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ®-a ra c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l-îc míi. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn b¶o toµn vèn cho kinh doanh vµ c«ng t¸c chi phÝ trong toµn c«ng ty, theo dâi thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, h¹ch to¸n kinh tÕ, tæng kÕt vµ b¸o c¸o thanh to¸n tiÒn l-¬ng, lËp quyÕt ®Þnh,v.v… + Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch vËt t- thiÕt bÞ theo dâi vµ h-íng dÉn ®éi ngò l¸i xe thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. + Phßng kü thuËt thi c«ng: Lµ phßng rÊt quan träng bëi phßng nµy n¾m ch¾c c¸c nguån tin vÌ c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh trong vµ ngoµi n-íc. VÒ quy m« c«ng nghÖ vèn ®Çu t- còng nh- tiÕn ®é thi c«ng vµ ®Þa ®iÓm tõng c«ng tr×nh. Phßng cßn tham m-u cho gi¸m ®èc dù thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trùc tiÕp. + Phßng hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô qu¶n lÝ doanh nghiÖp, lo toan cho c«ng nh©n vÒ tÊt c¶ mäi viÖc nh- häp bµn, liªn hoan, nghØ m¸t v.v… 4) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n TSC§ vËt t- Thñ quü giao dÞch Ng©n Hµng KÕ to¸n tæng hîp 4.1 Chøc n¨mg vµ nhiÖm vô. - KÕ to¸n tr-ëng: Phô tr¸ch chung chÞu tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cho nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn tæ chøc lËp b¸o c¸o chi phÝ theo yªu cÇu qu¶n lý, lùa chän nh©n viªn kÕ to¸n tæ chøc vµ ph©n c«ng ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc, cÊp trªn vµ nhf n-íc vÒ c¸c th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp. - KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l-¬ng: Lµ kÕ to¸n thanh to¸n c¸c c«ng nî trong néi bé doanh nghiÖp nh- c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn l-¬ng. 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vËt t-: ChÞu tr¸ch nhiÖm ghi sæ vÒ phÇn tµi s¶n cè ®Þnh hµng th¸ng trÝch khÊu hao vµ qu¶n lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh. - Thñ quügiao dÞch ng©n hµng: B¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t tiÒn mÆt, theo dâi c¸c mãn vay vµ giao dÞch ng©n hµng. - KÕ to¸n tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h¹ch to¸n tæng hîp lªn gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶, lËp c¸c b¶ng biÓu kÕ to¸n. 5) H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: H×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra -Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sè, sau ®ã ®-îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®-îc dïng ®Ó ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Cuèi th¸ng ph¶i khãa sæ, tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. TÝnh ra tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã vµ sæ d- cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi vµ ph¸t sinh. - Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®-îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o t¸i chÝnh. - Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, tæng sè ghi nî vµ tæng sè dcã cña tµi kho¶n trªn cã cña tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau. Sè d- cña tõng tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi, sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d- cña tõng tµi kho¶n t-¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng A. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu. 1) Kh¸i niÖm: Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o ra thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. 2) §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu: - Nguyªn vËt liÖu tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. + Khi tham gia vµo s¶n xuÊt thay ®æi hoµn toµn h×nh th¸i ban ®Çu, gi¸ trÞ hao mßn dÇn ®-îc dÞch chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. + Gi¸ trÞ nhá, thêi gian sö dông ng¾n ®-îc mua s¾m b»ng nguån vèn. 3) Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty. - Nhiªn liÖu: Lµ nh÷ng thø dïn ®Ó cung cÊp nhiÖt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh- x¨ng, dÇu v.v… - Phô tïng thay thÕ: Lµ c¸c chi tiÕt, phô tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. VD: ¾c quy, hép sè v.v… 4) T×nh h×nh nhËp kho nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu trong c«ng ty: Dùa vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ xuÊt kho khi doanh nghiÖp mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho th× bao gåm nh÷ng chøng tõ sau: - Hãa ®¬n. - PhiÕu nhËp kho. - PhiÕu chi. - B¶ng tæng hîp chøng tõ. - Chøng tõ ghi sæ. 4.1 Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 doanh nghiÖp mua mét sè phô tïng «t«, khi mua cã mét sè chøng tõ sau: - Hãa ®¬n. (GTGT) - PhiÕu nhËp kho. - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. - Phiªu chi. - Chøng tõ ghi sæ. 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hãa ®¬n (GTGT) Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 NG: 035651 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty xuÊt khÈu VIEXIM. §Þa chØ: Km 9 §-êng gi¶i phãng. §iÖn tho¹i:…………. MS:…………… Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn V¨n Minh. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. MS:……………. STT §¬n vÞ tÝnh Tªn hµng hãa - DÞch vô Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 2 3= 1 x 2 A B C 1 1 2 3 4 K×m cèi th¸i (139) 16012 -6b6 - 911 IC th¸i (80) 30410 - 6b6 - 921 §i«t n¹p th¸i (221) 31600 - 6AH - 004 PhÝp chÞu nhiÖt kÕ th¸i (19) 16211- 6b6 - 750 Céng tiÒn hµng ThuÕ suÊt GTGT 10% Tæng sè tiÒn thanh to¸n ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc 01 01 01 01 123636 409090 122727 54545 709998 70999 780997 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m t¸m m-¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) PhiÕu nhËp kho Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn V¨n Minh. Theo H§ sè 035651 ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 cña c«ng ty NhËp t¹i kho: T T Tªn nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t- M· sè §¬n vÞ tÝnh A 1 2 3 4 B Kim cèi th¸i (139) 16012 - 6b6 - 911 IC th¸i (80) 30410 - 6b6 - 921 §i«t n¹p th¸i (221) 31600 - 6AH - 004 PhÝp chÞu nhiÖt kÕ th¸i (19)162- 6b6 - 750 Céng C D ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc Sè l-îng Theo Thøc chøng tõ nhËp 1 2 01 01 01 01 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 3 4 123636 409090 122727 54545 709998 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m t¸m m-¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc NhËp, ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Ng-êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-êng GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 KÝnh göi: Ban gi¸m ®èc c«ng ty. Tªn t«i lµ: NguyÔn V¨n Minh §Þa chØ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. §Ò nghÞ cho t¹m øng sè tiÒn: 780997 (VN§) B¶y tr¨m t¸m m-¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. Lý do t¹m øng: Mua mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ. Thêi h¹n thanh to¸n: 01 th¸ng. Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghi t¹m øng PhiÕu chi Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ng-êi nhËn tiÒn: NguyÔn V¨n Minh. Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ. Sè tiÒn: 780997 (VN§) B¶y tr¨m t¸m m-¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc. Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn C¨n cø vµo hãa ®¬n (GTGT) kÕ to¸n ghi: + Nî TK 152 709998 + N¬ TK 133 70999 + Cã TK 111 780997 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-êng S«: 10 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ Sè Ngµy 6/4/ 05 TrÝch yÕu Mua mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ Céng Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 152 111 133 Sè tiÒn 780.997 780.977 KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc Ng-êi lËp KÕ to¸n tr-ëng 4.2 Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005. C«ng ty nhËp mét l-îng dÇu DIEZEL ®Ó cung cÊp n¨ng l-îng cho «t« phôc vô c«ng viÖc vËn t¶i. Khi mua cã mét sè chøng tø sau: - Hãa ®¬n. (GTGT) - Hãa ®¬n. - PhiÕu nhËp kho. - Phiªu chi. - Chøng tõ ghi sæ. 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp STT Hãa ®¬n (GTGT) Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 NG: 030820 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty th-¬ng m¹i Long H¶i. §Þa chØ: 23 Lý Th-êng KiÖt. Sè tµi kho¶n:………….. §iÖn tho¹i:…………. MS:…………… Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn V¨n Minh. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. Sè tµi kho¶n:…………. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. MS:……………. Tªn hµng hãa - DÞch vô A 1 §¬n vÞ tÝnh C LÝt Sè l-îng 1 100 §¬n Thµnh gi¸ tiÒn 2 3= 1 x 2 3454,55 345455 B DÇu DIEZEL Céng tiÒn hµng 345455 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 34545 PXD: 30.000 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 410000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m m-êi ngh×n ®ång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-êng GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. KÝnh göi: Ban gi¸m ®èc c«ng ty. Tªn t«i lµ: Ph¹m Huy Hïng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn: 410000 (VN§) Bèn tr¨m m-êi ngh×n ®ång ch½n Lý do t¹m øng: Mua dÇu DIEZEL Thêi h¹n thanh to¸n: 01 th¸ng. Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghi t¹m øng 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu chi Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ng-êi nhËn tiÒn: Ph¹m Huy Hïng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn dÇu DIEZEL. Sè tiÒn: 410000 (VN§) Bèn tr¨m m-êi ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc. Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn C¨n cø vµo hãa ®¬n (GTGT) kÕ to¸n ghi: + Nî TK 152 345455 + N¬ TK 133 34545 + N¬ TK 154 30000 + Cã Tk 111 410000 PhiÕu nhËp kho Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ng-êi giao hµng: Ph¹m Huy Hïng. Theo H§ sè 030820 ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 cña c«ng ty NhËp t¹i kho: STT A 1 Tªn nh·n hiÖu, phÈm §¬n M· sè chÊt, quy c¸ch vËt tvÞ tÝnh B DÇu DIEZEL Céng C D LÝt Sè l-îng §¬n Thµnh Theo Thøc gi¸ tiÒn chøng tõ nhËp 1 2 3 4 100 345455 345455 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m bèn m-¬i n¨m ngh×n bèn tr¨m n¨m m-¬i n¨m ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc. NhËp, ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Ng-êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng S«: 11 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ Sè Ngµy 7/4/ 05 TrÝch yÕu Mua dÇu DIEZEL Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 152 133 111 154 Céng Sè tiÒn 410000 410000 KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc Ng-êi lËp KÕ to¸n tr-ëng C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng lµ c«ng ty vËn t¶i nªn nguyªn v©t liÖu chÝnh cña c«ng ty lµ x¨ng dÇu. V× vËy hµng th¸ng mçi l¸i xe sÏ tËp hîp nh÷ng hãa ®¬n x¨ng dÇu vµ lªn b¶ng tæng hîp hãa ®¬n mua x¨ng dÇu theo mÉu cña c«ng ty. VD: Th¸ng 4 n¨m 2005 anh Ph¹m Huy Hïng mua x¨ng dÇu phôc vô cho viÖc vËn t¶i. Anh ®· tËp hîp vµ lªn b¶ng tæng h¬p sau: B¶ng tæng hîp hãa ®¬n mua x¨ng dÇu Sè hãa ®¬n 034601 00633789 140475 030820 06633901 053014 010814 0468443 035109 Céng ThuÕ 133 X¨ng dÇu 621 LÖ phÝ giao th«ng 627 34545 34500 34500 34545 51750 103500 110400 25875 103500 533115 345455 345500 345500 345455 518250 1036500 1105600 259125 1036500 5337885 30000 30000 30000 30000 45000 90000 96000 22500 90000 463500 Tæng tiÒn 111 410000 410000 410000 410000 615000 1230000 1312000 307500 1230000 6334500 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng B¶ng tæng hîp hãa ®¬n mua x¨ng dÇu Th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn NguyÔn V¨n Minh Hoµng H¶i Hµ Ph¹m Huy Hïng NguyÔn §×nh QuyÒn Hoµng V¨n Lîi Céng ThuÕ 133 928850 1190579 1659605 983225 1989446 6751705 X¨ng dÇu 621 9299550 11919421 16600227 9840020 13063779 60722997 LÖ phÝ GT 627 815400 1035000 1439170 842700 1189200 5311470 Tæng Ký nhËn tiÒn 111 11043800 14145000 19689002 11665945 16242425 72786172 Sè tiÒn viÕt b¨ng ch÷: B¶y m-¬i hai triÖu b¶y tr¨m t¸m m-¬i s¸u ngh×n mét tr¨m bÈy hai ®ång ch¾n. Ng-êi kÎ Gi¸m ®èc duyÖt 5) TÝnh gi¸ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xu©t kho theo gi¸ : - NhËp kho theo gi¸ thùc tÕ. - XuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ. C«ng ty ®· nhËp mét sè phô tïng « t« ®Ó thay thÕ cho ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh vµ mét sè nhiªn liÖu trong th¸ng 04 nµy. Nh-ng khi cã nhu cÇu sö dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®ã ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-: thay thÕ phô tïng xe, söa ch÷a…th× doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh xuÊt kho nh-ng nguyªn vËt liÖu ®ã. Khi xuÊt kho cã mét sè chøng tõ sau: - PhiÕu xuÊt kho. - Chøng tõ ghi sæ. 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp phiÕu xuÊt kho Ngµy 6 th¸ng 04 n¨m 2005 sè:10 Hä vµ tªn ng-êi mua hµng : NguyÔn §¹i B×nh §Þa chØ : C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng Lý do xuÊt kho : thay thÕ mét sè phô tïng cho xe « t« XuÊt t¹i kho : Sè l-îng Tªn nh·n hiÖu, phÈm §¬n §¬n STT M· sè Thøc chÊt, quy c¸ch vËt tvÞ tÝnh Yªu cÇu gi¸ xuÊt A B C D 1 2 3 1 Kim cèi th¸i C¸i 01 2 IC th¸i C¸i 01 3 §i«t n¹p th¸i C¸i 01 4 PhÝp chÞu nhiÖt kÕ C¸i 01 Céng Thµnh tiÒn 4 123636 409090 122727 54545 709998 Sè tiÒn viÕt b¨ng ch÷: B¶y tr¨m linh chÝn nghÝn chÝn tr¨m chÝn t¸m ®ång ch¾n. XuÊt, ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi nhËn Thñ Kho Dùa vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: + Nî TK 627 : 709998 + Cã TK 152 : 709998 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng Chøng tõ ghi sæ Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè Ngµy 6/4/ 05 XuÊt kho mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ Céng Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 627 152 Sè:12 Sè tiÒn 709.998 709.998 KÌm theo ................................................ Chøng tõ gèc. Ng-êi lËp KÕ to¸n tr-ëng Khi xuÊt kho x¨ng cã mét sè chøng tõ sau. 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu nhËp kho Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè:11 Hä vµ tªn ng-êi nhËn hµng: Ph¹m Huy Hïng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. Lý do xuÊt kho: Cung cÊp nhiªn liÖu cho ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. XuÊt t¹i kho: Sè l-îng Tªn nh·n hiÖu, phÈm §¬n Thµnh STT M· sè Yªu Thøc §¬n gi¸ chÊt, quy c¸ch vËt tvÞ tÝnh tiÒn cÇu xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 DÇu DIEZEL LÝt 100 3454,55 345.455 Céng 345.455 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m bèn m-¬i n¨m ngh×n bèn tr¨m n¨m m-¬i n¨m ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi nhËn Thñ Kho Dùa vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: + Nî TK 621 : 345455 + Cã TK 152 : 345455 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng Sè: 13 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè Ngµy 7/4/ 05 XuÊt kho dÇu DIEZEL Céng Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 621 152 Sè tiÒn 345,455 345.455 KÌm theo ................................................ Chøng tõ gèc. Ng-êi lËp KÕ to¸n tr-ëng 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B. H¹ch To¸n tµi s¶n cè ®Þnh. 1) Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm. a) Kh¸i niÖm : Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµI trªn 1 n¨m . Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®-îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu cho ®Õn lóc háng. b) §Æc ®iÓm : - Cã thÓ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh - Tµi s¶n cè ®Þnh gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu tõ khi ®-a vµo sö dông cho ®Õn lóc h- háng. - Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®-îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua cac ph-¬ng ph¸p khÊu hao . 2) T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. Do c«ng viÖc chÝnh cña c«ng ty lµ chuyªn vËn t¶i hµng ho¸, thiÕt bi, m¸y mãc … v× vËy c«ng ty lu«n trang bÞ vµ söa míi c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc . 2.1) Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty. - Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i («t«, xe cÈu…) - Ph-¬ng tiÖn phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp ( ti vi , xe m¸y …) TrÝch B¶ng Tµi S¶n Cè §Þnh qua 2 n¨m gÇn ®©y Nhãm TSC§ ChØ tiªu A I. Nguyªn gi¸ TSC§ 1. Sè d- ®Çu kú 2. Sè t¨ng trong kú - Mua s¨m míi - X©y dùng míi 3. Sè gi¶m trong kú - Thanh lý - Nh-îng b¸n 4. Sè d- cuèi kú - Ch-a sö dông - §· khÊu hao hÕt - Chê thanh lý II. Gi¸ trÞ hao mßn 1. §Çu kú 2. T¨ng trong kú 3. Gi¶m trong kú 4. Sè cuèi kú III. Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 2. Cuèi kú N¨m 2003 Nhµ cöa, vËt M¸y mãc, kiÕn tróc thiÕt bÞ 1 2 6.363.636 6.363.636 6.363.636 N¨m 2004 Nhµ cöa, vËt M¸y mãc, kiÕn tróc thiÕt bÞ 3 4 6.363.636 153.911.234 153.911.234 153.911.234 160.274.870 153.911.234 160.274.870 6.363.636 6.363.636 160.274.870 180.000 180.000 19.587.120 19.587.120 19.587.120 180.000 6.183.163 6.183.163 140.507.750 180.000 19.587.120 6.183.163 140.507.750 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÝch sæ Tµi S¶n Cè §Þnh trong c«ng ty Tªn lo¹i TSC§ Xe m¸y Dµn SONY Tivi SONY Xe «t« Huynh §ai 29H - 3190 Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 5 3 3 20.020.000 6.363.636 5.045.455 16.016.000 4.242.424 3.363.637 Sè khÊu hao 1 th¸ng 4.004.000 333.667 2.121.212 176.768 1.681.818 140.151 6 142.857.143 3.571.428 7.142.857 595.238 N-íc SX Ngµy ®-a Sæ vµo sö n¨m dông KH VN NhËt NhËt 5/2/2004 7/12/2003 6/1/2004 Hµn Quèc 10/4/2004 Gi¸ trÞ hao mßn 1 n¨m 3) KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh. 3.1) Thñ tôc kÕ to¸n. - Hãa ®¬n. - Biªn b¶n giao nhËn TSC§. - PhiÕu nhËp kho. - PhiÕu chi. - Chøng tõ ghi sæ. 3.2) VÝ dô: Ngµy 1/4/2005 C«ng ty mua 1 cÇn cÈu TADANO phôc vô cho viÖc vËn t¶i ®-a vµo sö dông. Khi mua nhËn ®-îc hãa ®¬n: Hãa ®¬n (b¸n hµng) Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH dÞch vô vµ th-¬ng m¹i Hµ Néi. §Þa chØ: 63 M· M©y Sè TK...................... §iÖn tho¹i: 8246679 MS........................... Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn V¨n Minh. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng Sè TK................ §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. STT Tªn hµng hãa §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 CÇn cÈu C¸i 01 61.110.000 TADANO Céng tiÒn hµng hãa dÞch vô: 61.110.000 Sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) S¸u mèt triÖu mét tr¨m m-êi ngh×n ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3.3) Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao. * C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo thêi gian sö dông. Møc KH = NG Thêi gian sö dông VD: C«ng ty cã mét xe m¸y sirious víi NG = 20.020.000 thêi gian sö dông 5 n¨m. TÝnh møc khÊu hao cña mét n¨m. Møc KH = 20.020.000 5 = 4.004.000 d) Tµi kho¶n chuyªn dïng. * TK 214 (Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh) Nî TK 214 Cã Gi¸ trÞ lµm gi¶m gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Gi¸ trÞ lµm t¨ng gi¸ trÞ hao mßn TSC§ khi trÝch gi¶m khÊu hao TSC§ khi trÝch khÊu hao TSC§ SDCK: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ hiÖn cã §Ó phôc vô cho viÖc ph©n bè chi phÝ khÊu hao theo ®óng ®èi t-îng sö dông kÕ to¸n sau khi tÝnh møc khÊu hao ph¶i ghi chi tiÕt vµo c¸c cét cã liªn quan. *TK 009 (Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n) Nî TK 009 Cã Nguån vèn khÊu hao t¨ng do trÝch Nguån vèn khÊu hao gi¶m khi sö dông khÊu hao. nguån vèn ®Ó ®Çu t- TSC§ SDCK: Nguån vèn khÊu hao hiÖn cã Sau ®©y lµ b¶ng tÝnh vµ ph©n bè KHTSC§ th¸ng 4 n¨m 2005 cña c«ng ty TNHH V©n t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng. 20 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng tÝnh vµ ph©n bè khÊu hao TSC§ t¹i c«ng ty Th¸ng 4 n¨m 2005 ChØ tiªu - Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i + Xe «t« 29H-3190 - Ph-¬ng tiÖn qlý doanh nghiÖp + Xe m¸yYAMAHA + Dµn SONY +TiVi SONY Tæng céng Sè n¨m sö dông Nguyªn gi¸ 6 142.857.143 595.238 5 3 3 20.020.000 6.363.636 5.045.455 174.286.234 333.667 176.768 140.151 1.245.824 Sè khÊu hao TËp hîp chi phÝ chung TK 627 Chi phi qu¶n lý doanh nghiÖp TK 642 595.238 595.238 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th-¬ng m¹i Hïng T-ëng 333.667 176.768 140.151 650.586 Sè: 14 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 2 3 TrÝch yÕu 1 TrÝch khÊu hao TSC§ th¸ng 4 n¨m 2005 - Xe m¸y YAMAHA - Dµn SONY - TiVi SONY 642 642 642 Céng §Þnh kho¶n. + Nî TK 642 : + Cã TK 214 : 214 214 214 Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 4 5 333.667 176.768 140.151 333.667 176.768 140.151 650.586 650.586 650.586 650.586 21
- Xem thêm -