Tài liệu Cty tnhh tấn khoa

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Cïng víi viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ph¶i v-ît qua nh÷ng bì ngì khã kh¨n ban ®Çu ®Ó b-íc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng. Tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶I mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. NghÜa lµ ph¶i lÊy thu nhËp bï ®¾p chi phÝ vµ cã lîi nhuËn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n-íc. §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nh¹y bÐn n¾m b¾t ®-îc th«ng tin trong vµ ngoµi n-íc mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ th-êng xuyªn. Tõ ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh kinh doanh n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông vèn, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Sau mét thêi gian häc tËp, tu d-ìng vµ rÌn luyÖn t¹i tr-êng t«i ®· ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc thuéc chuyªn nghµnh kÕ to¸n. Nay t«i ®· hoµn thµnh nhiÖm vô häc tËp chuÈn bÞ b-íc vµo kú thi tèt nghiÖp ra tr-êng. Trong thêi gian thùc tËp t×m hiÓu nghiªn cøu t¹i C«ng ty TNHH TÊn Khoa víi nh÷ng lý thuyÕt ®· ®-îc häc t¹i tr-êng cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn h-íng dÉn vµ c¸c c¸n bé C«ng ty ®· gióp t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò. PHÇN A: T×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò chung 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty - Tªn gäi: Chi nh¸nh C«ng Ty TNHH TÊn Khoa - §Þa chØ: Ngâ 1 d·y C – Giang V¨n Minh – Ba §×nh – Hµ Néi - §iÖn tho¹i: 04 7223977 C«ng Ty TÊn Khoa lµ C«ng ty kinh doanh r-îu nhËp khÈu. NhËp tõ c¸c n-íc nh-: Ph¸p, Anh, Mü, Chile… Trô së chÝnh cña Tæng C«ng ty TÊn Khoa ®Æt t¹i Lª Th¸nh T«ng – QuËn 1 TP HCM. Ngoµi ra C«ng Ty ®Æt c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh thµnh phè nh-:  186 Tr-¬ng C«ng §Þnh – TP Vòng Tµu  77/54 TrÇn Phó – TP CÇn Th¬  49 Lª Hång Phong – TP Nha Trang  50 NguyÔn Chi Thanh – TP §µ N½ng  Ngâ 1 d·y C – Giang V¨n Minh – Hµ néi C«ng Ty ®-îc thµnh lËp n¨m 1999. Cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Cã con dÊu riªng, ®éc lËp vÒ tµi kho¶n, ®-îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ n-íc, c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n-íc theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. - N¨m 2000: C«ng ty cã 56 c¸n bé c«ng nh©n viªn - N¨m 2002: C«ng ty cã 70 c¸n bé c«ng nh©n viªn - N¨m 2004: C«ng ty cã 112 c¸n bé c«ng nh©n viªn Sù t¨ng tr-ëng lùc l-îng lao ®éng lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó C«ng ty gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò ®Ó ®¸p øng ®-îc nhiÖm vô trong c«ng cuéc ®æi míi. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn, c¬ cÊu vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. + Tæng nguån vèn n¨m 2003 t¨ng lªn so víi n¨m 2002: 12.768.436.389 ®ång ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty cã sù cè g¾ng trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong ®ã : - Nî ph¶i tr¶ t¨ng : 574.858.884 ®ång - Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng: 7.979.875.580 ®ång + Tæng nguån vèn n¨m 2004 so víi n¨m 2003 : 15.879.975.563 ®ång Trong ®ã: - Nî ph¶i tr¶ t¨ng 615.56.068 ®ång - Chñ së h÷u t¨ng: 9.948.596.874 ®ång - Nî ph¶i tr¶ lµ do C«ng ty nî tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn n-íc…ch-a tr¶ tiÒn - Nguån vèn chñ së h÷u lµ do c«ng ty huy ®éng vèn ®Çu t- tµi trî cña c¸c nhµ cung cÊp r-îu tµi trî tõ c¸c h·ng. - Nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ doanh thu thuÇn gi¸ vèn s¶n l-îng ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Gi¸ trÞ(®ång) Gi¸ trÞ(®ång) N¨m 2004 Chªnh lÖch 2003víi 2002 2004 víi 2003 Gi¸ trÞ (®ång) Gi¸ trÞ ( ®ång) Gi¸ trÞ (®ång) -DT thuÇn 8.658.987.987 9.567.987.569 12.568.957.736 908.999.582 3.000.970.167 - Gi¸ vèn 9.753.864.864 11.843.754.976 14689.467.954 2.089.890.112 2.845.712.978 - S¶n l-îng 14.400 chai 15.758 chai 17.849 chai 1.358 Nh- vËy qua b¶ng tæng hîp ta thÊy: - Doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 908.999.582 - Gi¸ vèn n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 2.089.890.112 - S¶n l-îng n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 1.358 - Doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ 3.000.970.167 - Gi¸ vèn n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ 2.845.712.978 - S¶n l-îng n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ 2.091 + Doanh thu: N¨m 2003 t¨ng h¬n n¨m 2002 lµ 908.999.582 N¨m 2004 t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 3.000.970.167 + Gi¸ vèn: N¨m 2003 gi¶m h¬n n¨m 2002 lµ2.089.890.112 N¨m 2004 gi¶m h¬n n¨m 2003 lµ 2.845.712.978 2.091 Nguyªn nh©n lµ do gi¶m gi¸ vèn : C«ng ty ®· ®Çu t- vµo c¸c ch-¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, hç trî kh¸ch hµng lµm ch-¬ng tr×nh ®Ó thóc ®Èy b¸n hµng… N¨m 2004 C«ng ty ®· tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh tèt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ s¶n l-îng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng t¨ng. §iÒu nµy cho thÊy tèc ®é ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ngµy mét tèt h¬n so víi nh÷ng n¨m tr-íc + Lîi nhuËn tr-íc thuÕ = lîi nhuËn SXKD + Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c. + Lîi nhuËn sau thuÕ = Lîi nhuËn tr-íc thuÕ – ThuÕ thu nhËp DN 1.2. Nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: - Chøc n¨ng: Ho¹t ®éng cña C«ng ty tÊt c¶ c¸c mïa trong n¨m. Ký kÕt nh÷ng hîp ®ång míi. - NhiÖm vô: §-a nh÷ng mÆt hµng cña C«ng ty vµo c¸c ®¹i lý, siªu thÞ, nhµ hµng, kh¸ch s¹n… VÝ dô: Cã nh÷ng mÆt hµng nh-: + Vang Ph¸p: - BaronD’Arignac red,white - JP Cabernet Syrah - JP Blanc de Blanc - Chateau Margerot… + Vang Mü: - Sierra Valley Cabernet Sauvignon - Sierra Valley Merlot - Sierra Valley Chardonney - Rivercrest red, white + Whishky: - Grant’s - Glenfiddich… - Quy tr×nh mµ doanh nghiÖp ®ang kinh doanh: Nguån hµng nhËp tõ c¸c n-íc Lª Th¸nh T«ng TP HCM Giang V¨n Minh - Hµ Néi §¹i lý Siªu thÞ Nhµ hµng Kh¸ch s¹n Kh¸ch lÎ Vò tr-êng S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty: Nguån hµng nhËp tõ c¸c n-íc Phßng kÕ to¸n Phßng B¸n hµng Phßng Marketing Phßng Oder Ban Qu¶n lý kho + Ban gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn toµn bé mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®Ó h×nh thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch trong n¨m. + Phßng kÕ to¸n: Qu¶n lý c«ng t¸c ph¸t triÓn x©y dùng kinh doanh x©y dùng kÕ ho¹ch tµI chÝnh hµng n¨m, hµng th¸ng, hµng quý cã b¸o c¸o tæng hîp ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty thèng kª vèn cung cÊp ®Çy ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty gi¶I quyÕt vÊn ®Ò tµI chÝnh + Phßng b¸n hµng: cã nhiÖm vô list c¸c mÆt hµng vµo c¸c Olest vµ lµm ch-¬ng tr×nh thóc ®Èy b¸n hµng ®Ó ®¹t s¶n l-îng cao. + Phßng Makerting: Qu¶ng c¸o h×nh ¶nh trªn thÞ tr-êng, lµm c¸c ch-¬ng tr×nh ®Ó cã ®-îc nh÷ng h×nh ¶nh vÒ c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang cã. + Phßng oder: NhËn tÊt c¶ nh÷ng cuéc ®iÖn tho¹i mµ kh¸ch hµng gäi tíi ®Ó ®Æt hµng. + Qu¶n lý kho: XuÊt hµng ra khái kho khi cã ®¬n hµng tõ phßng oder chuyÓn xuèng. 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp: - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty lµ m« h×nh kÕ to¸n tËp chung, cã nghÜa lµ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn tËp chung t¹i phßng kÕ to¸n. Víi m« h×nh nµy phßng kÕ to¸n lµ bé m¸y kÕ to¸n duy nhÊt cña ®¬n vÞ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n tõ kh©u thu nhËp chøng tõ, ph©n lo¹i vµ sö lý ®Õn kh©u ghi sæ , lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, lµm b¸o c¸o thuÕ, khai thuÕ. - H×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông: HiÖn nay C«ng ty dang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. §Ó phï hîp víi khèi l-îng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, hiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ s¸ch nhËt ký chung mäi kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian ®-îc kinh tÕ ph¶n ¸nh vµo mét quyÓn sæ chung, nh-ng ®Ó theo dâi mét sè tµi kho¶n cÇn thiÕt C«ng ty më thªm mét sè quyÓn sæ cña c¸c tµi kho¶n chñ yÕu cña ®¬n vÞ nh-: sæ theo dâi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, sæ mua hµng. Chøng tõ gèc Sæ Quü NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i c¸c TK B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng C¸ch tiÕn hµnh: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc nhËn ®-îc nhphiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt. KÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p råi míi ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian. Tr-êng hîp sö dông sæ quü hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh råi sau ®ã ghi vµo sæ quü ®Þnh kú cuèi th¸ng, lÊy sè liÖu tæng hîp trªn sæ quü ®Ó ghi mét lÇn vµo nhËt ký chung råi chuyÓn vµo sæ c¸i vµ lÊy sè liÖu ë sæ c¸i råi ghi vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh cña tµI kho¶n tæng hîp. §èi víi c¸c tµI kho¶n cã më sæ kÕ to¸n chi tiÕt th× ghi vµo sæ nhËt ký. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n kho hµng xuÊt KÕ to¸n kho hµng nhËp KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n b»ng tiÒn Thñ quü §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty vµ kiªm chøc n¨mg kÕ to¸n tæng hîp lµ tæng hîp tÊt c¶ sè liÖu vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn D-íi kÕ to¸n tr-ëng lµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh, cã thÓ chuyªn m«n ho¸ s©u theo tõng phÇn hµnh hoÆc cã thÓ kiªm nhiÖm mét sè phÇn hµnh theo nguyªn t¾c chung cña tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña C«ng ty: C«ng ty h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p ®éc lËp nghÜa lµ ®¬n vÞ ®-îc giao tµI s¶n hµng n¨m cÊp trªn giao chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ xuÊt nhËp khÈu lîi nhuËn vµ mét sè chØ tiªu kh¸c. VËy gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chØ tiªu ®èi víi c¸c cÊp qu¶n lý. Trong n¨m ®¬n vÞ ph¶i lªn kÕ ho¹ch hµng th¸ng ®èi víi tõng mÆt hµng nhËp khÈu. phÇn B Néi dung chuyªn ®Ò kÕ to¸n "Vèn B»ng tiÒn" 1. TÇm quan träng, nhiÖm vô cña phÇn hµnh kÕ to¸n * TÇm quan träng: Víi sù thay ®æi, ®æi míi cña c¬ chÕ qu¶n lý vµ tù chñ cña tµi chÝnh nh- hiÖn nay th× trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vèn b»ng tiÒn cã phÇn quan träng thóc ®Èy kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Vèn b»ng tiÒn lµ bé phËn lín cña vèn l-u ®éng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay cña C«ng ty ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh tèt. Nh-ng vèn b»ng tiÒn hay bÞ tham « mÊt m¸t nªn ®ßi hái kh©u qu¶n lý chÆt chÏ trong c¶ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn. HiÖn nay thanh to¸n qua ng©n hµng ®· ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn tiÕt kiÖm vèn b»ng tiÒn mµ cßn t¨ng thu nhËp, do l·i xuÊt, gãp phÇn quay nhanh vßng vèn l-u ®éng. Gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông vèn b»ng tiÒn viÖc chÊp hµnh qui ®Þnh qu¶n lý ngo¹i tÖ ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh hiÖn cã t¨ng gi¶m trong kú gãp vèn qu¶n lý tèt vèn b»ng tiÒn kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng ý kiÕn trªn. * NhiÖm vô cña kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn nã ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c sè liÖu cã t×nh h×nh biÕn ®éng vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty. Gi¸m ®èc chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông vèn b»ng tiÒn vµ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é quy ®Þnh vÒ viÖc qu¶n lý tiÒn t¹i C«ng ty. 2. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.1. KÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i qòy a. ChÕ ®é qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i qòy. C«ng ty göi l¹i mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh chØ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt t¹i C«ng ty vµ ®-îc qu¶n lý hµng ngµy b»ng thñ qòy C«ng ty. - Mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn thu, chi gi÷ g×n b¶o qu¶n tiÒn mÆt do thñ qòy chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn gi÷ qòy, Thñ qòy kh«ng ®-îc nhê ng-êi lµm thay m×nh. Khi cÇn thiÕt ph¶i ñy quyÒn cho ai lµm thay th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh Gi¸m ®èc b»ng v¨n b¶n. - TiÒn mÆt qòy cña C«ng ty ph¶i ®-îc b¶o qu¶n trong kÕt, hßm s¾t ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn chèng mÊt c¾p mÊt trém, phßng ch¸y. - C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi vµ c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ thu hoÆc chi gi÷ l¹i c¸c chøng tõ cã liªn quan cã ch÷ ký cña ng-êi nhËn tiÒn, cuèi ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu, chi thñ qòy tiÕn hµnh lËp b»ng kª thu vµ chi tiÒn mÆt. b. Chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông. - §Ó phôc vô cho viÖc thu chi hµng ngµy còng nh- thuËn tiÖn cho viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kÕ to¸n sö dông TK 111 ®Ó theo dâi thu chi cña C«ng ty sau mçi ngµy c¨n cø vµo chøng tõ thu, chi cña C«ng ty th× thñ qòy ghi vµo sæ nhËt ký qòy, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi ë sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i. - Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng vËt mang tin vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh tµi chÝnh vµ chøng minh cho c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· thùc hiÖn hoµn thµnh. C¶ phiÕu thu, phiÕu chi ®Òu dùa trªn c¬ së thèng nhÊt chøng tõ cô thÓ ë PhiÕu thu PhiÕu chi Biªn lai thu tiÒn B¶ng kiÓm kª qòy Ph-¬ng ph¸p lËp phiÕu thu, phiÕu chi - PhiÕu thu: BiÓu hiÖn sè tiÒn thu do b¸n hµnh hãa s¶n phÈm hoÆc do c¸c kho¶n thu kh¸c. Ph¶n ¸nh ®-îc néi dung thu tiÒn cho C«ng ty. * C¸ch ghi vµo phiÕu thu: Ngµy 11/10 thu tiÒn hµng cña siªu thÞ Big C - 222 TrÇn Duy H-ng - Hµ Néi víi sè tiÒn lµ: 150.000.000®ång Nî TK: 111: 150.000.000 Cã TK: 511: 150.000.000 §¬n vÞ: Chi nh¸nh C«ng ty TNHH TÊn khoa MS: D1 - TT Ngµy 14/3/2004 PhiÕu thu Sè: Nî: Cã: Hä vµ tªn nép tiÒn : Siªu thÞ Big C §Þa chØ : TrÇn Duy H-ng Lý do nép : Tr¶ tiÒn hµng Sè tiÒn : 150.000.000 (mét tr¨m n¨m m-¬i triÖu ®ång) KÌm theo 2 chøng tõ gèc. ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m n¨m m-¬i triÖu ®ång KÌm theo chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ tiÒn Ngµy 23/12/2004 Thñ tr-ëng KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp biÓu Ng-êi nép (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) * Ph-¬ng ph¸p lËp phiÕu - Ngµy, th¸ng, n¨m. Ghi ngµy th¸ng n¨m mµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Ghi hä tªn ng-êi nép tiÒn…. tiÒn……… - Sè: Ghi sè thø tù phiÕu thu lµ sè bao nhiªu ®Ó th«ng b¸o tíi thêi gia hiÖn t¹i ®· dïng l-îng phiÕu thu lµ bao nhiªu trong kú - Hä vµ tªn ng-êi nép: Ghi tªn ng-êi nép cho ®¬n vÞ - §Þa chØ: Ghi ®Þa chØ n¬i c«ng t¸c, chøc vô cña ng-êi nép. - Lý do nép tiÒn: Néi dung chÝnh nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹o nªn phiÕu. - Sè tiÒn lµ sè tiÒn ng-êi nép cho ®¬n vÞ - ViÕt b»ng ch÷: DiÔn gi¶i sè tiÒn ng-êi nhËn B»ng ch÷: - KÌm theo bao nhiªu chøng tõ gèc - Ch÷ ký hä tªn ng-êi cã liªn quan PhiÕu thu ®-îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1 l-u l¹i n¬i lËp, liªn 2 ®-îc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n, liªn 3 chuyÓn cho phßng thñ qòy gi÷ sau khi thñ qòy nhËn tiÒn song ph¶i ®ãng dÊu trªn hãa ®¬n "®· thu tiÒn" * PhiÕu chi: BiÓu hiÖn sè tiÒn ph¶i chi ra mua vËt t-, hµng ho¸ c¸c môc ®Ých kh¸c. Ngµy 12/10 chi tiÒn tiÕp kh¸ch lµ: 2.000.000®ång Nî TK 331: 2.000.000 Cã TK 111: 2.000.000 Ngµy 23/12/ 2004 Siªu thÞ Big C tr¶ tiÒn hµng lµ 190.000.000 §¬n vÞ: Chi nh¸nh C«ng ty TNHH TÊn khoa MS: D1 - TT Ngµy 14/3/2004 PhiÕu thu Sè: Hä vµ tªn nép tiÒn : Siªu thÞ Big C §Þa chØ : TrÇn Duy H-ng Lý do nép : Tr¶ tiÒn hµng Sè tiÒn : 150.000.000 (mét tr¨m n¨m m-¬i triÖu ®ång) KÌm theo 2 chøng tõ gèc. ViÕt b»ng ch÷ : Mét tr¨m n¨m m-¬i triÖu ®ång KÌm theo chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ tiÒn Ngµy 23/12/2004 Thñ tr-ëng KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp biÓu Ng-êi nép (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) - Ngµy, th¸ng, n¨m: Ghi ngµy th¸ng n¨m mµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh - Sè: Ghi sè thø tù phiÕu chi lµ sè bao nhiªu ®Ó th«ng b¸o tíi sè thêi gian hiÖn t¹i ®· dïng l-¬ng bao nhiªu trong kú - Hä vµ tªn ng-êi nép: Ghi tªn ng-êi nhËn cho ®¬n vÞ. - §Þa chØ: Ghi ®Þa chØ n¬i c«ng t¸c, chøc vô cña ng-êi nhËn. - Lý do nép tiÒn: Néi dung chÝnh cña nghiÖp vô t¹o nªn phiÕu - Sè tiÒn: Lµ sè tiÒn ng-êi nhËn cho ®¬n vÞ - ViÕt b»ng ch÷: DiÔn gi¶i sè tiÒn ng-êi nhËn b»ng ch÷ - Cuèi cïng lµ ch÷ ký, hä tªn nh÷ng ng-êi liªn quan. PhiÕu chi ®-îc lËp thµnh 3 liªn vµ chØ sau khi cã ®ñ ch÷ ký cña kÕ to¸n tr-ëng, gi¸m ®èc C«ng ty, ng-êi lËp phiÕu, thñ qòy míi ®-îc xuÊt qòy B¸o c¸o tiÒn mÆt Chøng tõ Thu Chi DiÔn gi¶i Thu tiÒn b¸n hµng Chi tiÒn tiÕp kh¸ch Céng TK ®èi øng TK 511 TK 331 Sè tiÒn Thu 150.000.000 Chi 2.000.000 150.000.000 2.000.000 * Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: §Ó ho¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i qòy kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau TK 111: "TiÒn mÆt" Néi dung: dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu, chi tån qòy tiÒn mÆt t¹i qòy cña doanh nghiÖp KÕt cÊu: Tk 111 "TiÒn mÆt" C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ qóy, ®¸ qóy, sè tiÒn mÆt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ qóy, ®¸ qóy, sè tiÒn mÆt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª SDCK: Ph¶n ¸nh c¸c tµi kho¶n tiÒn mÆt ngo¹i tÖ vµng b¹c, kinh khÝ quý, ®¸ quý, ®¸ quý cßn tån quü TK 111 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 TK 1111: TiÒn ViÖt Nam TK1112: Ngo¹i tÖ TK 1113: Vµng b¹c, ®¸ quý, kim khÝ quý Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: * Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chung 1. Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ b»ng tiÒn mÆt nhËp quü Nî TK 111: Cã TK 333 Cã TK 511 2. Rót tiÒn ng©n hµng vÒ nhËp quü Nî TK 111 Cã TK 112 3. Thu håi t¹m øng vµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 Cã TK 131, 141, 138 4. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo tµi kho¶n t¹i ng©n hµng Nî TK 112 Cã TK 111 5. XuÊt quü tiÒn mÆt ®Ó mua vËt t- hµng ho¸ TSC§. Nî TK 152, 153, 156, 211, 213 Nî TK 133 Cã TK 111 6. Chi tiÒn mÆt ®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 Cã TK 111 * Ph-¬ng ph¸p tiÒn mÆt t¹i C«ng ty TÊn Khoa trong 8/2004 §¬n vÞ: ……….. §¬n vÞ:……… MS: 01 - TT QuyÓn sè:……….. PhiÕu thu Ngµy 5/8/ 2004 Sè: 01 Nî TK 111 Cã TK 131 Hä vµ tªn nép tiÒn : Ph¹m M¹nh Hïng §Þa chØ : C«ng ty TNHH Toµn Th¾ng Lý do nép : Thu tiÒn hµng Lan H-¬ng th¸ng 7/2004 Sè tiÒn : 30.000.000 (ba m-¬i triÖu ®ång) KÌm theo 01 chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ tiÒn (viÕt b»ng ch÷) Ba m-¬i triÖu ®ång ch½n Thñ tr-ëng KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp biÓu Ng-êi nép (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 1. C¨n cø vµo phiÕu thu sè 01 ngµy 05/08 KT ghi: Nî TK 111: 30.000.000 Cã TK 111: 30.000.000 2. C¨n cø vµo phiÕu thu sè 03 ngµy 12/08/2004 C«ng ty thu tiÒn ®iÖn 09/2004 sè tiÒn lµ 3.120.000 Nî TK 111: 3.120.000 Cã TK 138: 3.120.000 3. C¨n cø vµo phiÕu thu sè 05 ngµy 13/08/2004 C«ng ty vay vèn l-u ®éng víi sè tiÒn lµ: 50.000.000 vÒ nhËp quü. Nî TK 111: 50.000.000 Cã TK 311: 50.000.000 4. C¨n cø vµo phiÕu thu sè 07 ngµy 14/08/2004 C«ng ty TNHH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt lµ : 60.000.000 5. C¨n cø vµo phiÕu thu sè 09 ngµy 20/8/2004 C«ng ty nhËn tiÒn hoµn øng sè tiÒn lµ 24.000.000 Nî Tk 111 : 24.000.000 Cã TK 131: 24.000.000 6. C¨n cø vµo phiÕu thu sè 11 ngµy 21/8/2004 C«ng ty thu nî tiÒn hµng víi sè tiÒn lµ 19.000.000 Nî TK 111: 19.000.000 Cã TK: 131: 19.000.000 §¬n vÞ: ……….. §¬n vÞ:……… MS: 02 - TT QuyÓn sè:……….. PhiÕu Chi Ngµy 3/8/ 2004 Nî TK 311, 636 Cã TK 111 Hä vµ tªn nép tiÒn : Ph¹m M¹nh Hïng §Þa chØ : C«ng ty TNHH Ph-¬ng Dung Lý do chi : Thu tiÒn hµng Lan H-¬ng th¸ng 7/2004 Sè tiÒn : 30.000.000 (ba m-¬i triÖu ®ång) KÌm theo 01 chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ tiÒn (viÕt b»ng ch÷) Ba m-¬i triÖu ®ång ch½n Thñ tr-ëng KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp biÓu Ng-êi nép (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 1. C¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n ghi: Nî TK 311: 15.000.000 Nî TK 635: 500.000 Cã TK 111: 15.500.000 2. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 02 ngµy 4/8/2004 C«ng ty tr¶ tiÒn c-íc víi sè tiÒn lµ 6.000.000 Nî TK 311: 6.000.000 Cã TK 111: 6.000.000 3. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 04 ngµy 7/8/2004 C«ng ty tr¶ tiÒn n-íc 4.500.000, thuÕ GTGT 10% Nî TK 152: 4.500.000 Nî TK 133: 450.000 Cã TK 111: 4.950.000 4. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 06 ngµy 15/8/2004 C«ng ty tr¶ tiÒn mua m¸y ®iÒu hoµ víi sè tiÒn lµ 14.000.000® Nî TK 331: 14.000.000 Cã TK 111: 14.000.000 5. C¨n cø phiÕu chi sè 08 ngµy 27/8/2004 C«ng ty tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn th¸ng 7 sè tiÒn lµ 45.000.000 Nî TK 334: 45.000.000 Cã TK 111: 45.000.000 6. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 10 ngµy 29/8/2004 C«ng ty nép thuÕ cho nhµ n-íc sè tiÒn lµ 32.000.000 Nî TK 333: 32.000.000 Cã TK 111: 32.000.000 C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi kÕ to¸n ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt Sæ Quü tiÒn mÆt Chøng tõ Thu Chi 1 2 1 4 3 5 7 6 9 10 8 10 DiÔn gi¶i Sè d- ®Çu th¸ng Tr¶ gèc l·i vay Tr¶ nî tiÒn n-íc Thu nî tiÒn hµng Lan H-¬ng Tr¶ tiÒn n-íc Thu tiÒn ®iÖn th¸ng 9 Vay vèn l-u ®éng Rót tiÒn ng©n hµng göi quü C«ng ty tr¶ nî tiÒn ®iÒu hoµ Thu tiÒn hoµn øng Thu nî tiÒn hµng Tr¶ l-¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 7 Nép thuÕ cho NSNN Céng sè ph¸t sinh Sè d- cuèi th¸ng TK ®èi øng 311 635 331 131 152 133 138 311 112 331 141 131 334 333 Thu Sè tiÒn Chi 100.000.000 50.000.000 6.000.000 30.000.000 4.500.000 450.000 3.120.000 50.000.000 60.000.000 14.000.000 24.000.000 19.000.000 186.120.000 45.000.000 32.000.000 251.950.000 TiÒn mÆt 56.000.000 Sæ NhËt ký chung Chøng tõ DiÔn gi¶i SH NT 1 Sè trang tr-íc chuyÓn sang Tr¶ gèc vay l·i 2 3 4 Tr¶ nî tiÒn tr-íc Trong tiÒn nî nhµ hµng Lan H-¬ng T7 TiÒn tr¶ tr-íc 5 Thu tiÒn ®iÖn th¸ng 9 Vay vèn l-u ®éng Rót tiÒn göi ng©n hµng N«ng nghiÖp quü C«ng ty tr¶ nî ®iÒu hoµ Thu tiÒn hoµn øng Thu tiÒn hµng nî Tr¶ l-¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng7 Nép thuÕ NSNN Céng sè ph¸t sinh §· ghi sæ c¸i Sè dßng Sè hiÖu TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 331 635 331 131 152 133 138 331 112 11 12 13 14 15 331 141 131 334 333 100.000.000 50.000.000 6.000.000 30.000.000 4.500.000 4.500.000 3120.000 50.000.000 60.000.000 14.000.000 24.000.000 19.000.000 186.120.000 45.000.000 32.000.000 251950000
- Xem thêm -