Tài liệu Cty may thăng long

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

S¬ ®å 1: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn TK 621 TK 154 D§K: xxx Chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 152, 111... C¸c kho¶n ghi gi¶m Chi phÝ s¶n phÈm TK 155, 152 TK 622 NhËp kho vËt t-, SF Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 157 Göi b¸n TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 632 Tiªu thô th¼ng DCK: xxx S¬ ®å 2: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô dë dang ®Çu kú TK 621 TK 631 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp TK 154 Gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô dë dang cuèi kú TK 632 TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627 KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) chi phÝ s¶n xuÊt chung Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh nhËp kho, göi b¸n, hay tiªu thô S¬ ®å 3: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph-¬ng ph¸p KKTX TK 152, 151 TK 621 TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ VL dïng trùc tiÕp NVL trùc tiÕp cho s¶n xuÊt TK 152 TK 111, 112, 331 VL dïng kh«ng hÕt VL dïng cho s¶n xuÊt nhËp l¹i kho (kh«ng nhËp kho) TK 133 VAT khÊu trõ S¬ ®å 4: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph-¬ng ph¸p KK§K TK 331,111,112 TK 611 TK 621 Gi¸ trÞ NVL Gi¸ trÞ NVL dïng s¶n xuÊt t¨ng trong kú TK 133 TK 631 KÕt chuyÓn NVL trùc tiÕp TK 152, 151 VAT khÊu trõ Gi¸ trÞ VL ch-a dïng cuèi kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL ch-a dïng ®Çu kú S¬ ®å 5: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 334 TK 622 TK 154 C¸c kho¶n ghi gi¶m TiÒn l-¬ng vµ phô cÊp Chi phÝ s¶n phÈm ph¶i tr¶ cho CNSX TK 335 TÝnh tr-íc l-¬ng CNSX TK 631 KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp (KK§K) TK 338,211,111,112 C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng CNSX S¬ ®å 6: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334,338 TK 627 Chi phÝ nh©n viªn TK 111,112,152 C¸c kho¶n ghi gi¶m CFSX chung (phÕ liÖu thu håi, vËt t- xuÊt dïng kh«ng hÕt) TK 1521,153(611) TK 154 Chi phÝ VL, dông cô KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung (KKTX) TK 142, 335 Chi phÝ theo dù to¸n TK 631 KÕt chuyÓn chi phÝ TK 111, 112, 331 Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c TK 133 VAT khÊu trõ s¶n xuÊt chung (KK§K) S¬ ®å 7: Chi phÝ NVL chÝnh + Gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm b-íc 1 Gi¸ thµnh b¸n thµnh + phÈm b-íc (n-1) Chi phÝ chÕ biÕn b-íc 1 - Gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm dë dang b-íc 1 Chi phÝ chÕ biÕn b-íc 2 + Chi phÝ chÕ biÕn b-íc n - = Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang b-íc n = Gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm b-íc 2 Gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm b-íc 2 = Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm S¬ ®å 8: CFNVL chÝnh n»m trong gi¸ thµnh SP Tæng gi¸ CFCB b-íc 1 n»m trong gi¸ thµnh SP thµnh thµnh CFCB b-íc 2 n»m trong gi¸ thµnh SP phÈm CFCB b-íc n n»m trong gi¸ thµnh SP BiÓu 1: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ChØ tiªu Tæng doanh thu Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ Nép ng©n s¸ch Vèn cè ®Þnh Trong ®ã vèn NS cÊp Vèn l-u ®éng Trong ®ã vèn NS cÊp Lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n §¬n vÞ N¨m 1997 N¨m 1998 Tr. ®ång 63.872 85.592 66.570 78.675 1.200 1.400 1.300 1.505 12.393 12.393 8.000 8.000 4.422 4.972 4.180 4.744 Ng-êi 2.300 2.000 ®/ng-êi 628.812 712.231 /th¸ng N¨m 1999 94.785 86.621 1.508 1.600 12.393 8.000 5.620 5.323 2.045 723.716 S¬ ®å 9: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu (v¶i) C¾t tr¶i v¶i- ®Æt mÉu®¸nh sè- c¾t May May cæ- may tay ghÐp thµnh phÈm Thªu Lµ NhËp kho thµnh phÈm GiÆt, mµi, tÈy §ãng gãi S¬ ®å 10: M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty C«ng ty XN I XN II XN III XN IV XN V XN VI May HP V¨n phßng PX thªu Tæ c¾t Tæ kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm Tæ may Tæ hoµn thiÖn Tæ ®ãng gãi May NH XN PT CH TT PX mµi S¬ ®å 11: C¬ cÊu tæ chøc á c«ng ty may Th¨ng Long Tæng gi¸m ®èc G§§H kü thuËt Phßng kü thuËt Phßng KCS G§§H s¶n xuÊt V¨n phßng CH dÞch vô Phßng kÕ ho¹ch Phßng thÞ tr-êng Phßng kho G§§H néi chÝnh Phßng kÕ to¸n TTTM vµ GTSF XN phô trî XN I XN II XN III XN IV XN V XN VI X-ëng s¶n xuÊt nhùa May HP May Nam H¶i Kho ngo¹i quan CH thêi trang XNDV ®êi sèng S¬ ®å 12: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n NVL KÕ to¸n TSC§ vµ c«ng cô KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n chi phÝ vµ Z Thñ quü Nh©n viªn h¹ch to¸n t¹i c¸c xÝ nghiÖp BiÓu sè 2: C«ng ty may Th¨ng Long Sè 250 Minh Khai MÉu sè: 02-VT phiÕu xuÊt kho Ngµy 1- 30 th¸ng 3/2001 Hä tªn ng-êi nhËn hµng: ChÞ Hoa- §Þa chØ: Phßng Kinh TÕ Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: VËt liÖu ST Tªn, nh·n hiÖu M· §¬n Sè l-îng T quy c¸ch vËt tsè vÞ Y/C Thùc tÝnh xuÊt Hµng TEWINNINCT V¶i ngoµi m 9,5 V¶i lãt 17,6 V¶i n÷ 7 Len d¹ c 11 Hµng c«ng ty mua V¶i bß xanh 6,5 m 30 Phô tr¸ch bé phËn sö dông (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) Ng-êi nhËn (Ký, hä tªn) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thñ kho (Ký, hä tªn) BiÓu sè 3: xÝ nghiÖp I Sè hiÖu bµn c¾t Ký hiÖu X9-X9 Q 00-11 MÐt cña tÊm 199,6 251,71 230,02 78,88 760,21 Sè l¸ 25 36 32 3 88 PhiÕu theo dâi bµn c¾t Ngµy 13/3/2001 Theo b¶n vÏ Cì MÉu vãc Réng Dµi L-XL 150 8,4 ®Çu khóc 6,22 7,6 6,51 3,4 14,73 NhËp nguyªn liÖu Lo¹i v¶i Mµu Réng Sè l¸ s¾c Lo¹i 4 quÇn V¶i Natural 83 ngoµi §¬n vÞ tÝnh: m Sö dông nguyªn liÖu ChiÒu Sè l-îng Sè l-îng §Çu bµn dµi BTP mÐt ®o¹n nèi 8,43 323 164,55 1,76 BiÒu sè 4: XÝ nghiÖp may I b¸o c¸o nguyªn liÖu Th¸ng 1 n¨m 2001 M· BHL§ 028 Nguyªn liÖu V¶i ngoµi V¶i tr¾ng p«p¬lin 028 Mex 9022 V¶i s¬ mi B48-A011 Dùng nÑp 0,35 W48-A0-11 V¶i s¬ mi 9J8C6P46 V¶i hoa rèi ......... ......... Tæng Tæn ®Çu kú NhËp Nguyªn NhËp liÖu kh¸c Tæng 30,52 -47,42 30,52 370,1 263,35 548,14 216,84 370,1 263,35 548,14 216,84 ........... 2896 995,9 ......... 76.200,6 ....... 0 ........ CB XuÊt Nguyªn XuÊt liÖu kh¸c §æi b¸n Céng §¬n vÞ: m Tån cuèi kú 30,52 -47,42 965,96 ........... 74243,85 ......... 1910,6 ...... 5 0 0 370,1 263,35 548,14 216,84 965,96 29,64 ........ ............ 70.024,7 2.744.098 BiÓu sè 5: xÝ nghiÖp may I b¸o c¸o chÕ biÕn Th¸ng 1 n¨m 2001 M· H·ng 028 Toµn Th¾ng W38-A0-16 Ongood B38-A0-16 99-127 Néi ®Þa 9J80646 G.First .... .... Nguyªn liÖu V¶i ngoµi Mex Xèp V¶i ngoµi Xèp V¶i ngoµi V¶i ngoµi Mex 804 Mex V¶i ngoµi Xèp .... Tæng Sè l-îng (chiÕc) 3020 3020 3020 6792 6792 3036 4306 748 748 .... 101.009 ChÕ biÕn (m) 5097,5 256,97 110 5309,15 481,44 3495,94 5934,68 435 479 980,96 109,544 .... 6.405,883 §Þnh møc XN (m/chiÕc) 1,69 0,085 0,036 0,741 0,07 1,151 1,378 0,1 0,9 1,31 0,146 §Þnh møc c«ng ty (m/chiÕc) 1,73 0,086 0,037 0,77 0,07 1,160 1,379 0,1 0,9 1,34 0,146 % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 BiÓu sè 6: xÝ nghiÖp may I b¸o c¸o hµng ho¸ Th¸ng 1 n¨m 2001 ST T 1 2 3 4 M· W38A0-11 028 B38-A0-16 KD-19 .... Tæng Tån ®Çu kú 70 6611 10 ..... CB ...... 51.051 NhËp NhËp  ....... 0 Céng 70 2995 6611 10 ...... 51.051 A 63 B 7 XuÊt C XuÊt  ...... ..... 6611 ...... 3452 ...... 7 Céng 70 0 6611 0 ...... 3452 Tån cuèi kú 0 2995 0 10 ...... 18.632 BiÓu sè 7 b¸o c¸o tæng hîp chÕ biÕn Quý I n¨m 2001 Tªn nguyªn liÖu Mex V¶i xanh Xèp ........ M· hµng 9J866X46 028 B38-A0-16 .......... Tæng B¸n thµnh phÈm (chiÕc) 5840 10290 16.080 ........ CB (m) B×nh qu©n (m) 3.326 17.348 18.593,66 ......... 0,569 1,69 1,16 ........ Chi phÝ NVL chÝnh (®) 6.061.452 47.037.623 7.171.680 ...... 7.063.122.355 B×nh qu©n (®ång/chiÕc) 1037,93 4571,3 446 .......... BiÓu sè 8: b¸o c¸o tæng hîp hµng ho¸ Quý I n¨m 2001 XN I M· hµng DS 00-116 9J8C6X46 JSVB6946 9J8C6P46 L0911-D3 XN II Céng §¬n vÞ ChiÕc - Tån ®Çu kú 0 0 0 0 0 CB 856 5840 2018 928 4230 Céng 856 5840 2018 928 4230 Thµnh phÈm 856 5840 2018 928 4230 Tån cuèi kú 0 0 0 0 0 BiÓu sè 9 b¸o c¸o nguyªn liÖu c«ng ty Quý I n¨m 2001 M· XN I 99-KD-01+02 9J8C6X46 99-162/140 9J8C6P46 DS00-116 Céng Tån ®Çu kú NhËp nguyªn liÖu (®ång) CB (chiÕc) Thµnh phÈm nhËp kho (chiÕc) 2.851.680 47.546.267 3.019.372 7.065.292 5840 1550 928 856 5840 1550 928 856 4.100.000 Thµnh tiÒn (®ång) 4.100.000 2.857.680 47.546.207 3.019.372 7.065.292 4.100.000 XN II Tæng céng 7.063.122.355 7.063.122.355 Tån cuèi kú (®ång) 0 0 0 0 0 BiÓu sè 10 b¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu phô Quý I n¨m 2001 XÝ nghiÖp May I M· hµng Céng Chi phÝ vËt liÖu phô (®ång) 1.862.000 1.710.000 3.330.000 .......... 106.480.000 Tæng céng 2.024.140.500 9J8C6P46 99-162/140 J8W86946 ........ Thµnh phÈm nhËp kho (bé) 928 4550 5840 ............ May II May..... May V BiÓu sè 11: sæ c¸i Tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2001 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy Quý I TK 152 8.989.243.167 Céng sè PS nî Céng sè PS cã Sè d- cuèi kú Nî Cã 8.989.243.167 8.989.243.167 Quý II Quý III Quý IV BiÓu sè 12 b¶ng ph©n bæ sè 1 ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH Quý I n¨m 2001 Ký hiÖu tµi kho¶n 622 627 641 642 1388 111 DiÔn gi¶i tiÒn l-¬ng Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý XN Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng ty C¸c kho¶n ph¶i thu Thu håi Tæng céng Thu nhËp 4.213.707.288 746.023.591 199.899.167 378.128.694 43.018.500 29.711.600 5.610.488.840 TrÝch 19% BHXH 380.667.324 33.608.055 21.648.112 76.708.551 512.632.042 Tæng céng 4.594.374.612 779.631.646 221.547.279 454.837.245 43.018.500 29.711.600 6.123.120.882 BiÓu sè 13 sæ c¸i Tµi kho¶n 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp N¨m 2001 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy Quý I TK 334 TK338 4.213.707.288 380.667.324 Céng sè PS nî Céng sè PS cã Sè d- cuèi kú Nî Cã 4.594.374.612 4.594.374.612 Quý II Quý III Quý IV BiÓu sè 14 b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc® Quý I n¨m 2001 ChØ tiªu N¬i sö dông Toµn DN Nguyªn gi¸ Nhµ x-ëng trong SXKD 21.471.016.700 36.819.367.798 M¸y mãc thiÕt bÞ ThiÕt bÞ truyÒn dÉn, « t« 1.370.696.216 Ph-¬ng tiÖn phôc vô Q.lý 1.445.330.155 Céng KhÊu hao 191.169.424 1.065.393.868 24.696.522 68.047.155 1.349.306.969 TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX I PX II PX ... Céng TK 627 XN phô trî 27.000.000 209.476.498 20.000.000 105.000.000 7.100.000 88.765.801 11.000.000 247.476.498 11.000.000 136.000.000 1.800.000 97.665.801 122.291.322 1.052.596.729 0 22.100.000 1.176.988.051 BiÓu sè 15 sæ c¸i Tµi kho¶n 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung N¨m 2001 Sè d- ®Çu n¨m Nî Cã Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy TK 111 TK 112 TK 311 TK 142 TK 155 TK 152 TK 214 TK 334 TK 338 Céng sè PS nî Céng sè PS cã Sè d- cuèi kú Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Quý I 53.062.900 38.801.000 165.896.800 54.178.080 71.174.500 359.776.735 1.176.988.051 746.023.591 33.608.055 2.699.509.712 2.699.509.712 Quý II Quý III Quý IV
- Xem thêm -