Tài liệu Cty gang thép thái nguyên

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu KÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô qu¶n lý kinh tÕ. Sù ra ®êi cña nã g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ tèt nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®ång thêi sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i h¹ch to¸n kinh tÕ, ph¶i tù lÊy thu bï chi vµ cã l·i. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã c¹nh tranh ganh g¾t, mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u c¸c mÆt qu¶n lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn ra cho ®Õn khi thu håi ®Õn vèn vÒ sao cho chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt l¹i thu vÒ ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt. Cã nh- vËy ®¬n vÞ míi cã kh¶ n¨ng bï ®¾p ®-îc nh÷ng chi phÝ bá ra vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i t¹o c¬ së ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn qu¶n lý s¶n xuÊt thùc hiÖn c«ng t¸c marketing tiÕp thÞ b¸n hµng, s¶n phÈm huy ®éng tèi ®a c¸c nhuån lùc cña doanh nghiÖp. c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß cña kÕ to¸n trong viÖc gióp c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®óng ®¾n.H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý, nã ®-îc sö dông nh- mét c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nhµ n-íc kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng ®Ó kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ng©n s¸ch nhµ n-íc ®Ó ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 PhÇn I Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty Gang ThÐp th¸i nguyªn I.1. S¬ l-îc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn. Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ phô trî ®-îc ph©n cÊp vµ cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng c«ng th-¬ng L-u X¸ Th¸i Nguyªn, ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh sè 10661 cña träng tµi kinh tÕ Th¸i Nguyªn cÊp ngµy 20/03/1993. - Tªn gäi :C«ng ty s¾t ThÐp Th¸i Nguyªn - C¬ quan chñ qu¶n :Bé c«ng nghiÖp - §Þa chØ :Ph-êng Cam Gi¸- thµnh phè Th¸i Nguyªn- tØnh Th¸i Nguyªn - §iÖn tho¹i :(0280) 832126- (0280) 832198 - FAX :(0280) 833632 - Website : htt:// www.cokhigangthep.com.vn - E-Mai : cokhigt@yaoo.com M· sè thuÕ: 460010055-1 - Sè tµi kho¶n 710A06001 Víi chñ tr-¬ng -u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu tiªn cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt 1961 - 1965 khu liªn hiÖp Gang ThÐp Th¸i Nguyªn ®· ®-îc h×nh thµnh víi môc tiªu s¶n xuÊt Gang thÐp cho nÒn c«ng nghiÖp n-íc nhµ. C«ng ty Gang thÐp Th¸i nguyªn ®-îc thµnh lËp ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1961 theo quyÕt ®Þnh sè 361-CNG cña bé c«ng nghiÖp nÆng.Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ x¶n xuÊt phô trî c¸c phô tïng, bÞ kiÖn vµ thÐp thái phôc vô c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng ty. C«ng ty lµ ®¬n vÞ phô thuéc ch-a h¹ch to¸n ®éc lËp, thanh to¸n néi bé theo uû nhiÖm chi. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ chÕ t¹o phô 2 tïng thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc cho c¸c x-ëng má trong c«ng ty vµ chÕ t¹o phô tïng, phô kiÖn tiªu hao cho s¶n xuÊt luyÖn kim cña toµn C«ng ty. Ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· ®-îc trang bÞ 1 lß ®iÖn luyÖn thÐp 1,5T/mÎ 2 lß ®øng ®óc gang  700 mm, h¬n 50 m¸y gia c«ng víi nhiÒu chñng lo¹i vµ ®-îc trang bÞ thªm 1 lß ®iÖn 1,5T/mÎ vµo n¨m 1982. C«ng ty cã lùc l-îng lao ®éng kh¸ dåi dµo, víi 770 CBCNV trong ®ã cã 80 kü s- vµ cö nh©n kinh tÕ, bËc thî c«ng nh©n kü thuËt lµ 4,5/7. N¨m 1990 do yªu cÇu n©ng cao s¶n l-îng thÐp cña C«ng ty, c«ng ty ®· ®-îc C«ng ty trang bÞ thªm 1 lß ®iÖn luyÖn thÐp 12T/mÎ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay C«ng ty lu«n coi träng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®¶m b¶o ch÷ TÝn cho ng-êi tiªu dïng víi ph-¬ng ch©m “TiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ môc tiªu sèng cßn cña C«ng ty”. ChÝnh v× vËy n¨m 2002 C«ng ty ®· thùc hiÖn 5S vµ nhËn ®-îc chøng chØ ISO 9001-2000 cña trung t©m Qu¶n lý chÊt l-îng QUACERT. HÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm 7 ph©n x-ëng ®-îc kÕt cÊu nh- sau: S¶n xuÊt chÝnh: - Ph©n x-ëng 1: Ph©n x-ëng gia c«ng - Ph©n x-ëng 2: Ph©n x-ëng §óc thÐp - Ph©n x-ëng 3: Ph©n x-ëng §óc gang vµ lß ®iÖn 12T/mÎ - Ph©n x-ëng 4: Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn - Ph©n x-ëng 5: Ph©n x-ëng rÌn dËp S¶n xuÊt phô trî: - Ph©n x-ëng 6: Ph©n x-ëng chÕ biÕn vµ vËn chuyÓn phÕ thÐp - Ph©n x-ëng Méc MÉu: Ph©n x-ëng gia c«ng khu«n mÉu gç C«ng nghÖ cña c¸c ph©n x-ëng trong c«ng ty ®-îc tæ chøc s¶n xuÊt theo chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ víi rÊt nhiÒu s¶n phÈm ®a d¹ng phï hîp víi c«ng ty söa ch÷a. Mét sè s¶n phÈm cña ph©n x-ëng nµy lµ khëi phÈm cña ph©n x-ëng 3 kia, t¹o ra mét d©y chuyÒn khÐp kÝn tõ c«ng ®o¹n t¹o ph«i ®Õn c«ng ®o¹n gia c«ng, nhiÖt luyÖn l¾p r¸p ®Ó cã thµnh phÈm xuÊt x-ëng. N¨m 2004 c«ng ty s¶n xuÊt ®¹t gi¸ trÞ s¶n xuÊt 148 277 triÖu ®ång, doanh thu ®¹t 185 419 triÖu ®ång. Hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n l-îng c¸c mÆt hµng C«ng ty giao tr-íc thêi h¹n quy ®Þnh . *Mét sè chØ tiªu chñ yÕu thùc hiÖn ®-îc nh÷ng n¨m qua §¬n vÞ tÝnh : VN§ Stt ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh 2004/2003(%) I Gi¸ trÞ tæng SL 118 527 466 000 148 277 706 000 125,100 II Tæng doanh thu 153 585 807 347 185 419 814 248 120,727 1 B¸n ngoµi 2 44 675 320 942 214,980 Néi bé 132 804 098 926 140 744 493 306 105,978 III Tæng chi phÝ 156 853 498 786 259 926 238 921 165,712 IV Tæng quü l-¬ng 13 246 377 194 18 127 846 266 136,851 V Tæng thu nhËp 16 046 915 479 21 369 787 711 133,170 VI TLBQ ®ång/ng/th¸ng 1 516 298 1 985 090 130,936 VII Nép ng©n s¸ch NN 648 890 335 1 121 269 281 172,790 906 897 612 825 080 189 90,978 3 111 875 091 4 255 657 000 136,755 -2 489 603 467 -2 829 244 305 113,642 3 986 659 279 1 505 835 065 37,771 VIII Vèn cè ®Þnh IX Vèn l-u ®éng X Lîi nhuËn XI Nî ph¶i thu 20 781 708 421 Qua kÕt qña trªn ta nhËn thÊy: §¹t ®-îc thµnh tÝch trªn ®ã lµ mét sù cè g¾ng lín cña l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Sù t¨ng tr-ëng vÒ mäi mÆt ®iÒu ®ã chøng tá r»ng C«ng ty s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc t¨ng 120,727%, ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng c¶i thiÖn, viÖc tæ chøc s¾p xÕp khoa häc hîp lý d©y chuyÒn s¶n xuÊt bè trÝ mÆt hµng thÝch hîp, kh©u s¶n xuÊt g¾n víi tiªu thô thÝch øng tèt víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. 4 I.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty Gang ThÐp lµ chÕ t¹o phô tïng thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c¸c ®¬n vÞ, X-ëng má trong C«ng ty. §ång thêi chÕ t¹o phô tïng phô kiÖn tiªu hao cho s¶n xuÊt luyÖn kim cña toµn C«ng ty víi c¸c s¶n phÈm chñ yÕu nh-: §óc gang, ®óc thÐp, rÌn dËp, gia c«ng vµ chÕ t¹o l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®ång bé. Hµng n¨m C«ng ty cßn cung cÊp cho C«ng ty 25 000 tÊn ®Õn 300 000 tÊn thÐp thái. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt thÐp c¸n trßn, gãc víi nhiÒu chñng lo¹i theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ ®ång bé cho c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n mµ C«ng ty cã vèn ®Çu t-. Cung cÊp cho thÞ tr-êng 4000 - 5000 tÊn thÐp c¸c lo¹i ®¹t tiªu chuÈn ISO 90002. 5 PhÇn II T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty gang thÐp II.1.c¬ cÊu Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n-thèng kª cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n thèng kª cã nhiÖm vô : H¹ch to¸n qu¶n lý tµi s¶n vµ tiÒn vèn cña c«ng ty, ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh vµ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh tr-íc gi¸m ®èc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Phßng kÕ to¸n thèng kª hiÖn nay cã 12 ng-êi, ®-îc ph©n c«ng theo yªu cÇu qu¶n lý c«ng ty còng nh- cña phßng. C«ng ty trang bÞ cho 5 m¸y vi tÝnh phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña c«ng ty. + Tr-ëng phßng kÕ to¸n - thèng kª : Lµ ng-êi phô tr¸ch chung, cã nhiÖm vô ®«n ®èc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tµi s¶n tiÒn vèn cña c«ng ty, gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. + KÕ to¸n tæng hîp ( Phã phßng kÕ to¸n - thèng kª): Cã nhiÖm vô tæng hîp hÕt sè liÖu ®-îc ph¶n ¸nh tõ c¸c nghiÖp vô cña c¸c kÕ to¸n chi tiÕt, lªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n, sæ tæng hîp, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh liªn quan kh¸c. + Thèng kª tæng hîp : Theo dâi ghi chÐp sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt, lao ®éng, tiªu hao vËt t-, s¶n phÈm, t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc cña c¸c ph©n x-ëng, lËp b¸o c¸o thèng kª. + KÕ to¸n gi¸ thµnh : TËp hîp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mäi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n bæ chi phÝ, tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh, lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt. + KÕ to¸n söa ch÷a lín - X©y dùng c¬ b¶n, tµi s¶n cè ®Þnh : Theo dâi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh söa ch÷a lín, x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty. Thanh to¸n, 6 quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc ®ã. Theo dâi viÖc biÕn ®éng tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh to¸n viÖc trÝch khÊu hao vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô : Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ( bao gåm c¶ nhiÖm vô kÕ to¸n thanh to¸n – C«ng nî ph¶i thu.) + KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng : TÝnh to¸n l-¬ng c¬ quan vµ c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm, tæng hîp l-¬ng toµn c«ng ty lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho c¸c ®¬n vÞ. + KÕ to¸n vËt liÖu : Theo dâi vµ lËp b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån kho vËt ttoµn c«ng ty, lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu ( kiªm lu«n c¶ kÕ to¸n c«ng nî – C«ng nî ph¶i tr¶) + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn : Theo dâi thu chi tµi chÝnh, c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong vµ ngoµi c«ng ty, lËp b¸o c¸o thu chi, nhËt ký b¶ng kª liªn quan. + Thñ quü : Cã nhiÖm vô thu, chi tiÒn, qu¶n lý kÐt b¹c cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý phßng kÕ to¸n - thèng kª KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp Thèng kª tæng hîp KÕ to¸n SCTXTSC§ KÕ to¸n NVL KÕ to¸n l-¬ng BHXH C¸c nh©n viªn thèng kª PX 7 KT gi¸ thµnh KT TP-TT SCL XDCB Thñ quü II.2. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c«ng ty. Cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®æi míi gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ n-íc nhµ. Tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ . Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung, toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng KÕ to¸n. Thùc hiÖn ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo tr×nh tù thêi gian kÕt hîp víi hÖ thèng ho¸ theo néi dung kinh tÕ, kÕt hîp gi÷a h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. Mét sè nghiÖp vô c¬ b¶n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty Gang thÐp ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. C«ng ty sö dông 10 nhËt ký chøng tõ, tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn nhËt ký chøng tõ sè 10 vµ sö dông 10 b¶ng kª gåm : B¶ng kª sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. + Niªn ®é kÕ to¸n : Tõ 01/01®Õn 30/12 + Kú h¹ch to¸n : Theo th¸ng + Nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu tõ c¸c ca s¶n xuÊt vµ c¸c ph©n x-ëng. Vµi n¨m gÇn ®©y, C«ng ty Gang thÐp ®· ®Çu t- mét phÇn mÒm kÕ to¸n: Brav« @ accounting 4.1 Nªn c¸c kÕ to¸n viªn chØ cÇn läc c¸c chøng tõ cho phï hîp. Sau ®ã nhËp c¸c d÷ liÖu vµo m¸y. §Õn cuèi th¸ng, lËp bót to¸n kÕt chuyÓn vµ in b¸o c¸o theo yªu cÇu cña C«ng ty. 8 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Sæ c¸i Ghi chó : B¶ng & Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ tæng hîp B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra II.3. Mèi quan hÖ gi÷a bé phËn kÕ to¸n víi c¸c phßng ban.  Víi cÊp trªn ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ mäi mÆt c«ng t¸c cña phßng. ChÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô cña c¬ quan kÕ to¸n – thèng kª - tµi chÝnh cña C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn  Víi c¸c phßng ban kh¸c * §èi víi phßng KÕ ho¹ch Phßng KT -TK cÊp cho phßng kÕ ho¹ch c¸c b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña phßng KÕ ho¹ch c«ng ty. Ng-îc l¹i phßng KÕ ho¹ch c«ng ty còng cung cÊp cho phßng KÕ to¸n c¸c lo¹i tµi liÖu, sè liÖu nh-: C¸c v¨n b¶n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kinh tÕ – kü thuËt – ®êi sèng x· héi; c¸c v¨n b¶n kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, gi¸ b¸n tõng 9 th¸ng - quý - n¨m cña c«ng ty; c¸c lo¹i hîp ®ång, thanh lý hîp ®ång, c¸c lo¹i dù to¸n c«ng tr×nh X©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín, s¶n xuÊt phô kh¸c, söa ch÷a th-êng xuyªn C«ng ty ®· ®-îc duyÖt. * §èi víi phßng Tæ chøc – hµnh chÝnh Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh c¸c sè liÖu vÒ sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, tiªu thô cña c«ng ty, biÓu quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã Phßng Tæ chøc– Hµnh chÝnh cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn lao ®éng, quü l-¬ng, ¨n ca, ®µo t¹o, c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª khi phßng KÕ to¸n – Thèng kª yªu cÇu. * Víi phßng Kü thuËt – c¬ ®iÖn Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng kü thuËt c¸c tµi liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt chñ yÕu. Phßng Kü thuËt còng cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª toµn bé tµi liÖu, sè liÖu vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt; c¸c ph-¬ng ¸n, biÖn ph¸p kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh, luËn chøng kinh tÕ, kü thuËt cña c¸c dù ¸n ®Çu t-. * Víi phßng vËt tPhßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng vËt t- b¸o c¸o tæng hîp sè l-îng vËt t- tån kho theo th¸ng cña c«ng ty vµ phßng vËt t- cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª c¸c kÕ ho¹ch, ®¬n hµng, nhu cÇu thu mua vËt tth¸ng, quý, n¨m; b¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c lo¹i vËt t- xuÊt kho cho sö dông hµng th¸ng. * §èi víi c¸c Ph©n x-ëng C¸c ph©n x-ëng chÞu sù chØ ®¹o, h-íng dÉn vÒ nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª theo quy ®Þnh cña phßng kÕ to¸n. II.4. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y thèng kª t¹i c«ng ty Thèng kª tæng hîp thùc hiÖn h-íng dÉn nghiÖp vô c«ng t¸c thèng kª vµ kiÓm tra th-êng xuyªn viÖc ghi chÐp ban ®Çu cña c¸c bé phËn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n - thèng kª ®· ban hµnh. CËp nhËt c¸c sè liÖu ghi chÐp ban ®Çu trong ph¹m vi ®-îc giao vÒ s¶n l-îng s¶n xuÊt, tiªu thô, quyÕt to¸n, 10 khèi l-îng s¶n phÈm, c«ng tr×nh . . . phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty. H¹ch to¸n thèng kª theo dâi, ph¶n ¸nh c¸c sè liÖu vÒ l-îng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp trong mét thêi gian cô thÓ nh»m nªu lªn th-c tr¹ng, b¶n chÊt, tÝnh quy luËt tõ ®ã ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho qu¶n lý. Thèng kª cã 3 nhiÖm vô chÝnh: - Thu thËp, xö lý, tæng hîp c¸c sè liÖu thèng kª ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp nh»m t¹o ra th«ng tin néi bé. - Sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch c¸c th«ng tin ®-îc thu thËp, khai th¸c triÖt ®Ó th«ng tin tõ ®ã nªu lªn b¶n chÊt cña hiÖn t-îng. - §Þnh kú lËp c¸c b¸o c¸o tæng hîp thèng kª cña c«ng ty, b¸o c¸o lªn c«ng ty theo yªu cÇu cña c¸c cÊp l·nh ®¹o.  C¸c nghiÖp vô thèng kª gåm cã: Thèng kª s¶n l-îng, vËt t-, thèng kª TSC§, thèng kª tiÒn vèn vµ thèng kª lao ®éng ... - Thèng kª s¶n l-îng: §-îc thèng kª ë c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. NghiÖp vô nµy do phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ to¸n – thèng kª phèi hîp thùc hiÖn. ë d-íi ph©n x-ëng cã nh©n viªn kinh tÕ Ph©n x-ëng theo dâi hµng ngµy vµ b¸o c¸o hµng ngµy lªn phßng kÕ to¸n – thèng kª t×nh h×nh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ bao nhiªu? NhËp kho bao nhiªu? tiªu thô bao nhiªu? vµ tån kho lµ bao nhiªu? Sau ®ã b¸o c¸o lªn cho thèng kª tæng hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Tæng hîp c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ gi¸ thµnh, vÒ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa gióp cho Gi¸m ®èc n¾m ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. C¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt, phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh, biªn b¶n kiÓm nghiÖm. - Thèng kª TSC§: ChØ thèng kª ®-îc Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. NghiÖp vô nµy do nh©n viªn phßng kÕ to¸n thùc hiÖn. Thèng kª TSC§ nh»m x¸c ®Þnh ®-îc Vèn cè ®Þnh, vèn l-u ®éng cña C«ng ty tõ ®ã ®Ó ph©n phèi TSC§ mét c¸ch hîp lý cho c¸c bé phËn tr¸nh t×nh tr¹ng n¬i thõa, n¬i thiÕu kh«ng sö dông hÕt ®-îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§, b¶o vÖ TSC§, tËn dông c«ng suÊt cña TSC§. 11 - Thèng kª Nguyªn vËt liÖu: Dïng ®Ó kiÓm so¸t qu¸ tr×nh cung cÊp NVL: cung cÊp vÒ mÆt sè l-îng, chÊt l-îng, thêi gian; kiÓm so¸t qu¸ tr×nh sö dông tiªu hao NVL cho c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, xem viÖc sö dông NVL cã ®óng ®Þnh møc hay kh«ng. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, c¸c chøng tõ cã liªn quan, phiÕu b¸o gi¸, phiÕu chÊt l-îng s¶n phÈm, kiÓm ®Þnh hµng ®Æt chÊt l-îng nhËp kho ch-a. - Thèng kª lao ®éng : Do nh©n viªn phßng tæ chøc thùc hiÖn. Thèng kª lao ®éng lµ c«ng cô phôc vô cho viÖc qu¶n lý lao ®éng, cung cÊp sè liÖu vÒ lao ®éng ®Ó phôc vô cho viÖc lËp vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch v¹ch ra nh÷ng hiÖn t-îng kh«ng hîp lý vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng ®Ó t¨ng c-êng kû luËt lao ®éng, ®Èy m¹nh thi ®ua s¶n xuÊt nh»m hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, phiÕu b¸o ¨n ca, giÊy nghØ phÐp, phiÕu èm. Thèng kª TSC§ th-êng ®-îc tiÕn hµnh vµo gi÷a n¨m vµ cuèi n¨m. * HÖ thèng b¸o c¸o thèng kª tæng hîp - BiÓu doanh thu b¸n ngoµi tÝnh l-¬ng. - B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - B¶ng quyÕt to¸n tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp. - B¸o c¸o th¸ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - B¸o c¸o chi tiÕt thùc hiÖn mÆt hµng trong th¸ng. - Tæng hîp NhËp – XuÊt – Tån thÐp thái kho b¸n thµnh phÈm. - Tæng hîp NhËp – XuÊt – Tån kho s¶n phÈm. - B¸o c¸o t×nh h×nh NhËp – XuÊt – Tån vËt t-. C¸c b¸o biÓu thèng kª nµy ®Òu ®-îc x©y dùng theo c¸c mÉu biÓu do c¸c c¬ quan ban nghµnh cã liªn quan quy ®Þnh. 12 PhÇn III Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n ë C«ng ty C«ng ty cã ®Çy ®ñ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®Ó qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. D-íi ®©y lµ mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n c¬ b¶n. III.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. III.1.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. * §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty : C«ng ty Gang thÐp lµ doanh nghiÖp cã quy m« lín, s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu vÒ sè l-îng, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÆt hµng. Do vËy, nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty còng hÕt søc ®a d¹ng, sè l-îng lín. Nguyªn vËt liÖu mua vÒ hay tù s¶n xuÊt ra ®Òu ®-îc kiÓm tra tr-íc khi nhËp kho. §Þnh kú 6 th¸ng 1 lÇn thñ kho kÕt hîp víi phßng kÕ to¸n, phßng luyÖn kim – KCS tiÕn hµnh kiÓm kª vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, x¸c ®Þnh sè l-îng vËt t- tån kho, tõ ®ã cã biÖn ph¸p lËp kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t- cho s¶n xuÊt. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp vËt liÖu chñ yÕu thùc hiÖn theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ trªn m¸y vi tÝnh . KÕ to¸n hµng ngµy cã nhiÖm vô thu thËp kiÓm tra c¸c chøng tõ nh- : phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho... Sau ®ã ®Þnh kho¶n, ®èi chiÕu víi sæ s¸ch cña thñ kho (qua c¸c thÎ kho) råi nhËp d÷ kiÖn vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng tÝnh c¸c chØ tiªu cßn l¹i nh- : hÖ sè gi¸, trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån cuèi kú. Cuèi kú m¸y tÝnh in ra c¸c sè liÖu, b¶ng biÓu cÇn thiÕt nh- : B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån vËt liÖu, c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. * Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Gang thÐp. - Nguyªn vËt liÖu chÝnh : Bao gåm thÐp phÕ, gang thái, FeSi, FeMn, FeCr, Ni, Al... - Nguyªn vËt liÖu phô: C¸t, bét ®Êt sÐt, n-íc thuû tinh, ®Êt ®Ìn, huúnh th¹ch, phÊn ch×, v«i... - Nhiªn liÖu: Than, x¨ng, dÇu ... 13 - PhÕ liÖu: Trôc c¸n gang thu håi, gang khu«n phÕ, ph«i thÐp thu håi...  T¹i c«ng ty kÕ to¸n h¹ch to¸n tæng hîp NVL vµ c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Chi phÝ thu mua vËn chuyÓn kh«ng tÝnh vµo gi¸ vËt liÖu nhËp kho mµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi phÝ qu¶n lý. Gi¸ nhËp NVL = Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n + Chi phÝ liªn quan Trong ®ã : + Gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n cña nhµ cung cÊp lµ gi¸ ch-a cã thuÕ VAT®Çu vµo c«ng ty tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ + Chi phÝ liªn quan bao gåm : Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ b¶o qu¶n ... Gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt dïng Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp Gi¸ thùc tÕ NVL kho trong th¸ng tån kho ®Çu th¸ng + = Sè l-îng NVL tån ®Çu th¸ng + Sè l-îng NVL nhËp kho trong th¸ng C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song, mua hµng theo ph-¬ng thøc trùc tiÕp kh«ng cã chiÕt khÊu – gi¶m gi¸ hµng b¸n. * Tµi kho¶n sö dông: TK 1521: VËt liÖu chÝnh TK 1522: VËt liÖu phô TK 1523: Nhiªn liÖu TK 1524: Phô tïng söa ch÷a thay thÕ TK 1525: ThiÕt bÞ vËt t- cho x©y dùng c¬ b¶n TK 1526: PhÕ liÖu thu håi TK 1527: VËt liÖu phÕ liÖu kh¸c Vµ mét sè TK liªn quan: 621, 331, 133, 154... * Chøng tõ sö dông: + PhiÕu nhËp kho + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + ThÎ kho + Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng 14 + Biªn b¶n kiÓm nghiÖm * Sæ s¸ch sö dông: + Sæ c¸i Nguyªn vËt liÖu, CCDC + B¶ng tæng hîp NhËp – xuÊt – tån NVL, CCDC + B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC + NhËt ký chõng tõ sè 1, 2, 5 + B¶ng kª sè 3 + Sæ chi tiÕt sè 2 + Vµ c¸c sæ s¸ch liªn quan... * S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL TK 11111, 1121, 331, ... TK 152 TK 621 XuÊt ®Ó chÕ t¹o SP T¨ng do mua ngoµi TK 627, 641, 642... TK 411 XuÊt cho CP SXC, b¸n hµng, NhËn cÊp ph¸t tÆng th-ëng QL... TK 1381, 642... TK 642, 3381... Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª TK 412 §¸nh gi¸ gi¶m §¸nh gi¸ t¨ng III.1.2. KÕ to¸n c«ng cô, dông cô. ViÖc h¹ch to¸n c«ng cô dông cô nhá ë c«ng ty ®-îc tiÕn hµnh nh- ®èi víi vËt liÖu. KÕ to¸n sö dông TK 1531_C«ng cô dông cô ®Ó h¹ch to¸n. Tr-êng hîp c«ng cô, dông cô xuÊt dïng nÕu xÐt thÊy cã gi¸ trÞ lín cÇn trõ dÇn vµo chi phÝ nhiÒu kú kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ. C«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. 15 * S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt tPhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Sæ chi tiÕt vËt t- B¶ng tæng hîp N - X -T kho vËt t- KÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu  HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n kª khai th-êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng hµng tån kho. §Õn cuèi n¨m 2004 c«ng ty gang thÐp cã: 100 780 132 366 ®ång hµng tån kho. III.2. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh. C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn cã vèn b»ng tiÒn hay b»ng nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t- ph¸t triÓn, vèn Ng©n s¸ch, vèn vay, Vèn tù bæ sung, Vèn vay kh¸c. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty Ýt cã sù biÕn ®éng vµ chñ yÕu lµ Tµi S¶n Cè §Þnh h÷u h×nh, kh«ng cã Tµi S¶n Cè §Þnh v« h×nh vµ Tµi S¶n Cè §Þnh thuª tµi chÝnh. C«ng ty h¹ch to¸n TSC§ theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. - Nguyªn gi¸ cña TSC§: 29 928 378 651 ®ång - Gi¸ trÞ hao mßn: ( 24 694 858 313 ) ®ång - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 5 233 520 338 ®ång *TK sö dông: TK 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 2112: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc TK 2113: M¸y mãc, thiÕt bÞ TK 2114: Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i TK 2115: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý TK 2116: C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho sp TK 2118: Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c TK 2141: Hao mßn TSC§ h÷u h×nh Vµ c¸c TK liªn quan: 241, 336, 331, 111... 16 * Chøng tõ sö dông: + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ + Biªn b¶n thanh lý TSC§ + ThÎ TSC§ + Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh + Biªn b¶n cÊp ph¸t TSC§ + Ho¸ ®¬n mua TSC§ + PhiÕu nhËp TSC§ * Sæ s¸ch sö dông: + ThÎ TSC§ + Sæ theo dâi TSC§ + NhËt ký chøng tõ sè 9, 10 + Sæ chi tiÕt sè 2, 5 + Sæ c¸i TK 211, 214, 241, 136, 336 III.2.1. KÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§. Nhãm TSC§ Tæng céng ChØ tiªu I. Nguyªn gi¸ TSC§ 1. Sè d- ®Çu kú 25 529 275 854 2. Sè t¨ng trong kú 4 530 820 318 Trong ®ã: Mua s¾m míi 4 094 577 573 X©y dùng míi 418 283 545 §iÒu ®éng néi bé 15 059 200 3. Sè gi¶m trong kú 131 717 521 Trong ®ã: Thanh lý 131 717 521 Nh-îng b¸n 4. Sè cuèi kú 29 928 378 651 Trong ®ã: Ch-a sö dông §· khÊu hao hÕt Chê thanh lý II. Gi¸ trÞ ®· hao mßn 17 1. §Çu kú 23 158 935 294 2. T¨ng trong kú 1 631 890 492 3. Gi¶m trong kú ( thanh lý ) 95 967 473 4. Cuèi kú 24 694 858 313 III. Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 2 370 340 560 2. Cuèi kú 5 233 520 338 III.2.2. KÕ to¸n hao mßn TSC§. Mäi tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®-a vµo sö dông ®Òu tÝnh khÊu hao. Tu©n theo quyÕt ®Þnh sè 206 KTDN, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng (khÊu hao ®Òu) vµ tÝnh khÊu hao mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Møc khÊu hao n¨m Nguyªn gi¸ TSC§ = Thêi gian h÷u Ých cña TSC§ ®ã Møc khÊu hao th¸ng = Møc khÊu hao n¨m 12 Trong ®ã: Nguyªn gi¸ TSC§ = Gi¸ mua trªn hãa ®¬n + Chi phÝ liªn quan §Þnh kú kÕ to¸n tÝnh khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¶n ¸nh hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh. III.3. KÕ to¸n lao ®éng – tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. III.3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng.  C¬ cÊu lao ®éng: 18 C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2004 theo mét sè tiªu thøc §VT: Ng-êi  sè §é tuæi ( tuæi) 1840 Tæng CB-CNV 671 L§ trùc tiÕp 522  40 Giíi tÝnh Nam N÷ 499 172 Tr×nh ®é §¹i häc C§ -TC CN 70 L§ qu¶n lý L§ phôc vô 65 (Nguån: P. Tæ chøc lao ®éng) * VÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng: Lùc l-îng lao ®éng ®-îc biªn chÕ theo d©y chuyÒn nªn hÇu nh- kh«ng t¨ng. HiÖn nay c«ng ty chØ ¸p dông mét h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng ®ã lµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Khèi qu¶n lý ®-îc tinh gi¶n, chØ chiÕm tæng sè lao ®éng.  TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng: - TuyÓn dông: C«ng ty chØ tuyÓn dông lao ®éng khi cã nhu cÇu cÇn thiÕt cho vÞ trÝ lµm viÖc míi vµ tuyÓn dông hµng n¨m ®Ó ®µo t¹o thay thÕ c¸c vÞ trÝ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Tuy nhiªn vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng ®-îc ®iÒu ®éng tõ trªn xuèng. * C¸c tiªu chuÈn khi tuyÓn dông lao ®éng: + Cã søc kháe tèt, cã chøng nhËn cña bÖnh viÖn x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng søc kháe tèt vµ kh«ng m¾c bÖnh l©y nhiÔm, ma tóy. + Tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp ®óng víi nghµnh nghÒ cÇn tuyÓn. + §é tuæi  30 tuæi, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ nh©n tèt. + Qua ®-îc vßng kiÓm tra xÐt chän cña Héi ®ång tuyÓn dông lao ®éng. + ¦u tiªn con em CNVC trong c«ng ty. - §µo t¹o lao ®éng: 19 + Do c«ng ty lµ ®¬n vÞ qu¶n lý thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn, nªn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ gi¸o dôc c«ng nh©n lu«n ®-îc coi träng. Mét n¨m huÊn luyÖn vµ kiÓm tra quy tr×nh vËn hµnh, quy tr×nh an toµn 2 lÇn ®èi víi c«ng nh©n. Hµng n¨m c¸n bé kü thuËt ®Òu h-íng dÉn c«ng nh©n vÒ lý thuyÕt vµ tay nghÒ vµ tæ chøc thi l¹i bËc, n©ng bËc cho c«ng nh©n. + Riªng víi thiÕt bÞ míi ®-îc ®Çu t-, c«ng ty ®Òu thuª chuyªn gia ®µo t¹o cho ®éi ngò kü thuËt ®Ó tõ ®ã ®µo t¹o c«ng nh©n vËn hµnh. Toµn bé sè c«ng nh©n lµm viÖc trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh ®Òu ®-îc ®µo t¹o nghÒ, mét sè ®· lµ kü s- chø kh«ng cã lao ®éng phæ th«ng. + §èi víi c¸n bé qu¶n lý, c«ng ty míi chØ cÊp kinh phÝ ®µo t¹o lý luËn chÝnh trÞ cao cÊp, trung cÊp chø ch-a hç trî ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ qu¶n lý. Chñ yÕu c¸n bé c«ng nh©n viªn cã nhu cÇu th× tham gia c¸c khãa ®µo t¹o bªn ngoµi.  T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: - §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: + Lµm viÖc 3 ca liªn tôc c¸c ngµy trong tuÇn, kÓ c¶ lÔ tÕt v× chñ yÕu lµ s¶n xuÊt d©y chuyÒn, thiÕt bÞ vËn hµnh liªn tôc. + Thêi gian lµm viÖc trong 1 ca: 8h/ ca, nghØ gi÷a ca 60 phót. - §èi víi qu¶n lý vµ lao ®éng phôc vô: + Thêi gian lµm viÖc trong tuÇn: 40 giê/ tuÇn, nghØ thø b¶y vµ chñ nhËt. + §Ó b¸n hµng, c«ng ty quy ®Þnh bé phËn b¸n hµng ph¶i lµm viÖc c¶ thø b¶y vµ chñ nhËt mét c¸ch lu©n phiªn vµ ®-îc nghØ bï vµo c¸c ngµy kh¸c trong tuÇn, nh-ng kh«ng ®-îc tÝnh thªm giê. *Thêi gian lµm viÖc trong n¨m: T c® = 365 - ( 52 x 2 ) (chñ nhËt & thø 7 + 8 ngµy lÔ ) III.3.2. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. * KÕ to¸n tiÒn l-¬ng.  Theo nh- c«ng ty quy ®Þnh: - Tr-ëng phßng: + HÖ sè l-¬ng chøc danh 3,48 20
- Xem thêm -