Tài liệu Cty dệt vai cn hn hacatex

  • Số trang: 135 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng Lêi më ®Çu Trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc, mäi doanh nghiÖp ph¶i hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù quyÕt ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ph¶i biÕt ®æi míi cho phï hîp tõ viÖc nghiªn cøu xem s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh- thÕ nµo ®Õn viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ra sao ®Ó víi chi phÝ thÊp nhÊt s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. §øng tr-íc thùc tÕ nh- vËy Hacatex còng kh«ng ngõng vËn ®éng lu«n b¸m s¸t ®Ó n¾m b¾t sù thay ®æi cña thÞ tr-êng, m¹nh d¹n ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tæ chøc ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu lao ®éng, t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp trong c«ng ty … Víi môc tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm ®Æt lªn hµng ®Çu, s¶n phÈm cña HACATEX dï cßn míi mÎ nh-ng ®· nhanh chãng ®-îc thÞ tr-êng néi ®Þa chÊp nhËn vµ trong t-¬ng lai kh«ng xa s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ v-¬n ra thÞ tr-êng khu vùc vµ thÕ giíi. Trong thêi gian ng¾n ngñi chØ cã 7 tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty nh-ng em ®· thÊy mét kh«ng khÝ lµm viÖc rÊt s«i næi, nã gióp em hiÓu ®-îc thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, gióp em so s¸nh, kiÓm nghiÖm vµ ¸p dông nh÷ng g× m×nh ®· ®-îc lÜnh héi tõ c¸c thÇy c« ®Õn thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong c«ng ty nhÊt lµ c¸c c« chó trong phßng Tæ chøc hµnh chÝnh ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TrÇn M¹nh Hïng - gi¶ng viªn khoa Kinh tÕ ®· nhiÖt t×nh h-íng dÉn em, gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2004 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng Qtkd10-hµ néi 1 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng PhÇn I: kh¸i qu¸t vÒ c«nG ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp hµ néi I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi. N¨m 1967 trong giai ®o¹n MiÒn B¾c ®ang chÞu ¶nh h-ëng nÆng nÒ bëi cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, mét nhµ m¸y dÖt ch¨n thuéc Liªn hiÖp dÖt Nam §Þnh ®· s¬ t¸n lªn Hµ Néi vµ t¹o c¬ së x¶n xuÊt ch¨n chiªn t¹i x· VÜnh Tuy huyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi. B-íc khëi ®Çu nµy nhµ m¸y gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh- quy tr×nh c«ng nghÖ thñ c«ng l¹c hËu, m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü ngÌo nµn, h¬n n÷a tr-íc kia nhµ m¸y tËn dông nguån nguyªn liÖu tõ phÕ liÖu b«ng sîi rèi cña Liªn hiÖp dÖt Nam §Þnh th× b©y giê ®Ó cã nguyªn liÖu ®¶m b¶o tiÕp tôc s¶n xuÊt nhµ m¸y ph¶i thu mua nguyªn liÖu tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh- DÖt 8-3, DÖt Kim ®«ng xu©n…nh-ng nguån nguyªn liÖu nµy còng ®-îc cung cÊp thÊt th-êng kh«ng ®Òu ®Æn. ChÝnh v× vËy mµ trong thêi gian nµy nhµ m¸y liªn tôc lµm ¨n thua lç vµ ph¶i tr«ng chê vµo sù b¶o hé cña Nhµ n-íc. Cho ®Õn n¨m 1970 trong c«ng cuéc miÒn B¾c x©y dùng chñ nghÜa x· héi, d-íi sù gióp ®ì to lín cña n-íc b¹n Trung Quèc mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i mµnh tõ sîi b«ng ®Ó lµm lèp xe ®· ®-îc l¾p ®Æt t¹i nhµ m¸y, ®Õn n¨m 1972 d©y chuyÒn nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt æn ®Þnh ®· më ra mét trang sö míi, mét h-íng ®i míi ®Çy triÓn väng cho nhµ m¸y. S¶n phÈm cña nhµ m¸y cung cÊp cho nhµ m¸y cao su Sao Vµng ®Ó lµm lèp xe ®¹p vµ cung cÊp cho mét sè c«ng ty th-¬ng m¹i kh¸c ë miÒn B¾c. S¶n phÈm nµy ®· mang l¹i lîi nhuËn cho nhµ m¸y vµ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc. §Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1973 nhµ m¸y l¾p thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i b¹t ®Ó lµm b¹t, giÇy v¶i… Trong cïng thêi gian Qtkd10-hµ néi 2 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng nµy nhµ m¸y ®· chuyÓn giao l¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt ch¨n chiªn cho Liªn hiÖp DÖt Nam §Þnh sau ®ã ®æi tªn l¹i thµnh nhµ m¸y DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi. Víi c«ng nghÖ míi vµ h-íng ®i ®óng ®¾n ®· gióp nhµ m¸y tõ chç lµm ¨n thua lç, quy m« nhá víi tæng vèn ®Çu t- ban ®Çu chØ 475.406VN§ (thêi gi¸ n¨m 1968), sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ 174 ng-êi trong ®ã cã 144 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®Õn n¨m 1988 sau h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng tæng vèn ®Çu t- ®¨ lªn tíi trªn 5 tû VN§ (thêi gi¸ n¨m 1968), tæng s¶n l-îng ®¹t trªn 10 tû VN§ vµ sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lªn tíi 1.079 ng-êi trong ®ã cã 986 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §iÒu nµy chøng tá mÆc dï trong c¬ chÕ bao cÊp s¶n xuÊt kinh doanh d-íi sù chØ ®¹o cña Nhµ n-íc nh-ng nhµ m¸y ®· kh«ng lÖ thuéc mµ lu«n nç lùc phÊn ®Êu ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn. N¨m 1988 nhµ m¸y ®¹t ®Ønh cao vÒ tiªu thô s¶n phÈm, gåm cã: 3,308 triÖu m2 v¶i mµnh vµ 2,8 triÖu m2 v¶i b¹t c¸c lo¹i. Song song víi viÖc s¶n xuÊt nhµ m¸y tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh-: v¨n phßng, nhµ x-ëng, kho b·i, khu«n viªn trong nhµ m¸y cïng víi viÖc kh«ng ngõng ®Çu t- thªm m¸y mãc thiÕt bÞ t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i tr-êng lµm viÖc tèt h¬n cho c«ng nh©n. §©y cã thÓ coi lµ thêi kú t¨ng tr-ëng cña nhµ m¸y. Tr-íc thùc tr¹ng ®Êt n-íc vµo gi÷a thËp kû 1980 ®Çy nh÷ng khã kh¨n gay g¾t vµ phøc t¹p ®· ®Æt ra mét yªu cÇu kh¸ch quan, bøc xóc cã ý nghÜa sèng cßn víi nÒn kinh tÕ n-íc nhµ. §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng ®· cã sù ®æi míi vÒ t- duy kinh tÕ, cô thÓ lµ trong chØ thÞ sè 10 cña Bé ChÝnh TrÞ ®· nªu râ: xo¸ bá c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nhiÒu thµnh phÇn, tù do kinh doanh, tù do c¹nh tranh d-íi sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80 vµ ®Çu thËp kû 90 t×nh h×nh trªn thÕ giíi còng hÕt søc phøc t¹p, sù khñng ho¶ng chÝnh trÞ ë §«ng ¢u vµ Qtkd10-hµ néi 3 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng nhÊt lµ sau khi Liªn Bang X« ViÕt tan r· ®· ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn nÒn chÝnh trÞ vµ kinh tÕ ViÖt Nam, c¸c yÕu tè ®Çu vµo bÞ h¹n chÕ nhvèn, nguyªn liÖu…, c¸c s¶n phÈm ®Çu ra bÞ thu hÑp thÞ tr-êng tiªu thô truyÒn thèng. Tr-íc nh÷ng thùc tÕ nh- vËy ®· më ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng Ýt nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn nh-ng còng ®Çy nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch, nã ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi ®Ó thÝch øng víi mét thêi cuéc míi. Trong bèi c¶nh nh- vËy, ®Ó bãc t¸ch khái sù bao cÊp cña Nhµ n-íc, tù chñ trong viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhµ m¸y ®· ®Ò ra hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p nh-: tinh gi¶n bé m¸y, tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu lao ®éng, thùc hiÖn tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, t×m tßi ¸p dông khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t- trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nghiªn cøu thÞ tr-êng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tËp chung vµo nh÷ng c¸i thÞ tr-êng cÇn ®Ó ®¸p øng ®-îc mäi nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr-êng…. B»ng tÊt c¶ nh÷ng nç lùc ®ã nhµ m¸y ®· h¹n chÕ ®-îc nh÷ng khã kh¨n vµ tËn dông ®-îc nh÷ng c¬ héi míi ®Ó ph¸t triÓn. Víi c¬ chÕ kinh tÕ míi nhµ m¸y ®· dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n-íc. Ngµy28 th¸ng 8 n¨m 1994 ®Ó phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, Bé c«ng nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn Nhµ m¸y DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi thµnh C«ng ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp Hµ Néi. Tªn giao dÞch cña c«ng ty lµ: haicatex viÕt t¾t cña: Ha noi Intrustrial Cavas Textile Company. HiÖn nay C«ng ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp Hµ Néi lµ mét thµnh viªn cña Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam, vÉn thuéc lo¹i h×nh C«ng ty Nhµ n-íc, ho¹t ®éng trong khu«n khæ LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc (tr-íc ®©y lµ LuËt C«ng ty) vµ d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng thÞ tr-êng Qtkd10-hµ néi 4 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng ra n-íc ngoµi vÒ xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu v× phÇn lín nguyªn liÖu cña C«ng ty ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi. Tuy vËy, C«ng ty vÉn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh kh«ng ngõng c¶i tiÕn vÒ bé m¸y qu¶n lý còng nh- c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt s¶n xuÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Cuèi nh÷ng n¨m 1990 mÆt hµng v¶i b¹t cña C«ng ty ®· b-íc vµo giai ®o¹n suy tho¸i vµ v¶i mµnh ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt víi c¸c s¶n phÈm ngo¹i nhËp c¶ vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶. §øng tr-íc thùc tr¹ng ®ã vµo ®Çu nh÷ng n¨m 2000, C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ m¹nh d¹n ®Çu t-, thay thÕ hµng lo¹t c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi. Cô thÓ n¨m 2002 ®· cã ba dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng: -Th¸ng 1/2002 ®Çu cuén v¶i cña d©y chuyÒn nhóng keo ®-îc thay thÕ víi tæng møc ®Çu t- trªn 2 tû ®ång vµ kÕt qu¶ lµ chÊm døt ®-îc lçi ngo¹i quan cña v¶i mµnh nhóng keo nh- låi, lâm bÒ mÆt nhòn xèp, mÆt bªn kh«ng ph¼ng, gi¶m 99% lçi lo¹i B&C…. - Th¸ng 9/2002 C«ng ty ®Çu t- thªm hai m¸y xe allmasaurer cña Céng hoµ liªn bang §øc vµ mét m¸y dÖt mµnh picanol cña BØ vµo s¶n xuÊt víi tæng vèn ®Çu t- 21.970.494.400 VN§. D©y chuyÒn nµy cã n¨ng suÊt t¨ng gÊp tõ 5 ®Õn 7 lÇn so víi d©y chuyÒn cò. - Vµ ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt lÇn ®Çu tiªn cã mÆt t¹i ViÖt Nam, d©y chuyÒn nµy ®-îc khëi c«ng l¾p ®Æt vµo th¸ng 11/2001 vµ ®Õn th¸ng 10/2002 ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt ®Ó kû niÖm ngµy Gi¶i phãng Thñ ®«. Tæng vèn ®Çu t- cho d©y chuyÒn nµy lªn tíi 63.622.939.000VN§. §©y lµ d©y chuyÒn kh¸ hiÖn ®¹i cã mÆt lÇn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam víi quy tr×nh s¶n xuÊt Qtkd10-hµ néi 5 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng hoµn toµn tù ®éng. V¶i kh«ng dÖt ®-îc sö dông cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, ®å gia dông (nh- lµm th¶m)…. MÆc dï míi ®i vµo s¶n xuÊt ®-îc h¬n mét n¨m nh-ng s¶n phÈm V¶i kh«ng dÖt ®· trë thµnh ngµnh hµng chñ lùc cña C«ng ty. Quý IV/2002- 412.342 m2 thµnh phÈm ®· ®-îc tiªu thô vµ ®em l¹i doanh thu lµ 2.908 triÖu ®ång, n¨m 2003 tiªu thô ®-îc 4.960.000 m2 t-¬ng øng víi 26.181 triÖu ®ång. Tuy nhiªn ®©y lµ s¶n phÈm lÇn ®Çu tiªn ®-îc s¶n xuÊt trong n-íc, nguyªn liÖu hoµn toµn nhËp ngo¹i nªn còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n tr-íc m¾t ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã mét chiÕn l-îc phï hîp ®Ó t×m ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng… N¨m 2004 dù tÝnh C«ng ty sÏ ®Çu t- thªm 4 m¸y dÖt mµnh cña Trung Quèc vµ thay thÕ bé chØnh t©m, miÖng hót keo cña m¸y nhóng keo… Sau gÇn 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty DÖt v¶i C«ng nghiÖp ®¨ tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng còng nh- trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm h¹ gi¸ thµnh ®Ó thay thÕ hµng ngo¹i nhËp vµ ngµy cµng v-¬n xa h¬n n÷a ra thÞ tr-êng khu vùc vµ thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c tæ chøc lu«n ®-îc ®Æc biÖt quan t©m nh»m t¹o lËp t¸c phong c«ng nghiÖp cho ng-êi lao ®éng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ thÝch øng cao h¬n trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. N¨m 2002 C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001:2000. V-ît qua hµng ngµn nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch tõ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt l¹c hËu víi quy m« nhá tíi nay sau gÇn 40 n¨m tr-ëng thµnh C«ng ty ®· cã 9 chi nh¸nh giíi thiÖu s¶n phÈm tr¶i réng kh¾p ba miÒn ®Êt n-íc. C«ng ty còng ®· hai lÇn nhËn ®-îc hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng II vµ h¹ng III cña Nhµ n-íc trao tÆng cïng nhiÒu Qtkd10-hµ néi 6 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng danh hiÖu cao quý t¹i c¸c héi chî, triÓn l·m trong n-íc. Hµng n¨m c«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng d- thõa gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh trËt tù x· héi .... HiÖn nay C«ng ty gåm 4 xÝ nghiÖp:  XÝ nghiÖp s¶n xuÊt v¶i b¹t.  XÝ nghiÖp s¶n xuÊt v¶i mµnh.  XÝ nghiÖp s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt.  XÝ nghiÖp may. (Nh- ®· nãi ë trªn s¶n phÈm v¶i b¹t ®· b-íc vµo giai ®o¹n suy tho¸i nªn sím muén nã sÏ ®-îc thay thÕ b»ng mét mÆt hµng kh¸c) Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty lµ 782 ng-êi (tÝnh ®Õn hÕt 31/12/2003) trong ®ã cã 672 c«ng nh©n s¶n xuÊt. Lao ®éng cña c«ng ty ®a phÇn lµ lao ®éng n÷ chiÕm kho¶ng 75%. Tr×nh ®é cña ng-êi lao ®éng ®-îc C«ng ty rÊt chó träng: Tr×nh ®é §H vµ trªn §H chiÕm 6,5%; THCN& C§ chiÕm:6.79%; thî bËc 6+7lµ:11,69%; thî bËc 5 lµ:20,69%; thî bËc 3+4lµ :17,29%. Tuy nhiªn tû lÖ nµy ch-a cao, C«ng ty cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a trong thêi gian tíi. §êi sèng vËt chÊt còng nh- tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng ngµy cµng ®-îc quan t©m … Thµnh c«ng cña Haicatex ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam vµ trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n-íc. II. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña haicatex : 1-NhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty: C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i c«ng nghiÖp phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh- giao th«ng, thuû lîi, s¶n xuÊt ®å d©n dông….Tuú vµo tÝnh n¨ng cña mçi lo¹i mµ nã ®¸p øng cho mçi ngµnh nghÒ kh¸c nhau. C«ng ty s¶n xuÊt 4 lo¹i s¶n phÈm: Qtkd10-hµ néi 7 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng  V¶i Mµnh :V¶i mµnh ®-îc s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho ngµnh c«ng nghiÖp lµm lèp « t«, xe m¸y, xe ®¹p…S¶n phÈm cña C«ng ty ®-îc tiªu thô bëi C«ng ty Cao su SaoVµng, C«ng ty Cao su §µ N½ng…  V¶i B¹t : S¶n phÈm nµy ®-îc sö dông lµm b¹t, bao t¶i hµng nhÑ, lµm giÇy v¶i trong qu©n ®éi, g¨ng tay, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng…  V¶i Kh«ng DÖt: gåm V¶i ®Þa kü thuËt vµ V¶i lãt giÇy –V¶i ®Þa kü thuËt ®-îc sö dông ®Ó lµm ®-êng chèng lón, ®ª kÌ thuû lîi… --V¶i lãt giÇy ®-îc cung cÊp cho nhµ s¶n xuÊt giÇy, lµm th¶m, lãt thµnh « t«,…  S¶n phÈm May: Ngoµi c¸c s¶n phÈm may mÆc th«ng th-êng C«ng ty th-êng xuyªn nhËn c¸c hîp ®ång may quÇn ¸o b¶o hé cho c¸c C«ng ty lín nh- DÖt 8/3, Honda, Lilama…, hîp ®ång may ¸o Jaket cho Hµn Quèc, Anh…Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm cña C«ng ty ®· x©m nhËp vµo thÞ tr-êng Mü vµ EU víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc s¶n xuÊt chñ yÕu tõ sîi Nylon6.6.6, PA (s¶n xuÊt v¶i mµnh), x¬ PES, PP (s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt),sîi Cotton,PC, PE (s¶n xuÊt v¶i b¹t)…C¸c lo¹i sîi nµy ®-îc nhËp tõ §µi Loan, NhËt B¶n, Hµn Quèc, §øc……. Sö dông nhiªn liÖu lµ ®iÖn vµ than. Ho¸ chÊt nhóng keo lµ VP latex, SBR latex vµ Resorcinol. HiÖn lµ c«ng ty duy nhÊt t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i c«ng nghiÖp nªn chiÕm kh¸ nhiÒu -u thÕ kinh doanh. Tuy nhiªn s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn bÞ canh tranh bëi mét sè hµng ngo¹i nhËp c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng, mét phÇn do m¸y mãc thiÕt bÞ cña ta ch-a Qtkd10-hµ néi 8 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng s¸nh kÞp mét phÇn do nguyªn vËt liÖu cña ta ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi nªn gi¸ c¶ s¶n phÈm cßn cao.Trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n khi HiÖp ®Þnh c¾t gi¶m thuÕ quan CEPT/AFTA ®-îc ¸p dông vµo n¨m 2006 ®èi víi c¸c n-íc ASEAN khi ®ã thuÕ nhËp khÈu gi¶m xuèng chØ cßn 0-5% vµ tiÕn tíi ViÖt Nam ra nhËp Tæ chøc Th-¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) vµo n¨m 2005 sÏ më ra kh«ng Ýt c¬ héi nh-ng còng ®Çy khã kh¨n vµ th¸ch thøc. Cïng víi viÖc cè g¾ng hoµn thµnh tèt c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh c«ng ty còng cè g¾ng hoµn thµnh tèt nhÞÖm vô cña m×nh ®èi víi nhµ n-íc, d-íi ®©y lµ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa ®ãng gãp vµo Ng©n s¸ch nhµ n-íc(NSNN) cña c«ng ty trong ba n¨m gÇn ®©y: ChØ tiªu 2001 Nép NSNN(tr.®) 11.715 12.89 2002 2003 02/01(%) 03/02(%) 23.8465 110.03 185 Nh×n b¶ng trªn ta thÊy chØ tiªu nép NSNN cña c«ng ty t¨ng kh¸ cao trong mÊy n¨m võa qua, nã thÓ hiÖn sù lç lùc kh«ng ngõng cña c«ng ty. 2- Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty: Haicatex bao gåm 4 xÝ nghiÖp thµnh viªn: 1. XÝ nghiÖp B¹t 2. XÝ nghiÖp Mµnh 3. XÝ nghiÖp V¶i Kh«ng DÖt 4. XÝ nghiÖp May T-¬ng øng s¶n xuÊt 4 lo¹i s¶n phÈm mçi s¶n phÈm cã mét quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®éc lËp, møc ®é phøc t¹p cña mçi quy tr×nh phô thuéc vµo yªu cÇu s¶n xuÊt cña tõng lo¹i s¶n phÈm. * Quy tr×nh s¶n xuÊt V¶i Mµnh Nhóng Keo: Víi nguyªn liÖu tõ sîi PA, Nylon6.6.6 (hiÖn nay vÉn ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi) tr¶i qua ba Qtkd10-hµ néi 9 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng c«ng s¶n xuÊt chÝnh: xe, dÖt , nhóng keo ta cã thµnh phÈm lµ: V¶i mµnh 840D/1; 840D/2; 1260D/2 ®-îc sö dông ®Ó lµm lèp « t«, xe m¸y, xe ®¹p… * Quy t×nh s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt: V¶i kh«ng dÖt ®-îc s¶n xuÊt tõ s¬ PES, PP nhËp tõ n-íc ngoµi víi c¸c s¶n phÈm HD130, HD180, HD200,... ®-îc sö dông trong giao th«ng, thuû lîi, ®å gia dông,... S¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tù ®éng ho¸ tõ kh©u nguyªn liÖu ®Õn kh©u thµnh phÈm cuèi cïng d©y chuyÒn nµy ®-îc chuyÓn giao tõ tËp ®oµn DILO-CHLB §øc( tËp ®oµn næi tiÕng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt theo c«ng nghÖ xuyªn kim. Víi c«ng suÊt ®¹t kho¶ng 10.000.000 m2/n¨m s¶n phÈm cña d©y chuyÒn nµy ®ang lµ mét trong c¸c ngµnh hµng chñ lùc cña c«ng ty. S¶n phÈm nµy ®· cã mÆt ë mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu nh-: §-êng CÇu Rµo -§å S¬n, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Tp. Hå ChÝ Minh.... * Quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i b¹t: V¶i b¹t ®-îc sö dông lµm giÇy v¶i, bao t¶i, b¶o hé,... ®-îoc chÕ xuÊt tõ sîi cotton, PC, PE s¶n phÈm cã c¸c lo¹i v¶i B¹t3x3, B¹t 178, B¹t 3419. HiÖn nay quy m« cña d©y chuyÒn nµy ®ang ®-îc c«ng ty thu nhá l¹i v× chu kú sèng cña s¶n phÈm nµy ®· b-íc vµo giai ®o¹n suy tho¸i. * Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm may: §©y lµ ngµnh hµng cßn non trÎ, thiÕu kinh nghiÖm, kh«ng ®ång bé nªn quy m« cßn nhá ch-a c¹nh tranh ®-owcj víi thÞ tr-êng trong n-¬c . Tuy nhiªn trong hai n¨m võa qua s¶n phÈm cña c«ng ty ®· xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü vµ Ch©u ¢u víi tæng s¶n l-îng t¨ng ®¸ng kÓ cô thÓ n¨m 2003 t¨ng 210% so víi 20002 vµ dù kiÕn n¨m 2004 sÏ t¨ng 130% so víi 2003. C¸c quy tr×nh s¶n xuÊt ®-îc m« t¶ nh- sau: Qtkd10-hµ néi 10 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt V¶i mµnh nhóng keo Sîi däc Sîi ngang Sîi ®¬n Sîi ®¬n Xe lÇn 1 KiÓm tra ChØnh söa Lçi Xe lÇn 2 §¹t KiÓm tra §¹t ChØnh söa Lçi S©u go Xe suèt §¹t DÖt v¶i mµnh Nhóng keo NhËp kho §¹t KiÓm tra v¶i Lçi §ãng gãi, nhËp kho thµnh phÈm Qtkd10-hµ néi 11 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt V¶i B¹t Sîi Sîi ngang §Ëu sîi Suèt ngang Xe suèt §¸nh èng Lê , dån Go DÖt Hoµn thiÖn §ãng kiÖn NhËp kho Qtkd10-hµ néi 12 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng Quy tr×nh s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt X¬ P.P, P.E M¸y xÐ trén M¸y tr¶i M¸y xÕp chèng HÖ thèng m¸y xuyªn kim M¸y hoµn thiÖn §ãng gãi NhËp kho thµnh phÈm Qtkd10-hµ néi 13 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng Quy tr×nh c«ng nghÖ may Nguyªn liÖu ( V¶i) Gi¸p mÉu , c¾t KiÓm tra ChØnh söa V¾t sæ May Hoµn thiÖn (khuy cóc ) Lµ KiÓm tra Lçi ChØnh söa §¹t §ãng gãi NhËp kho Qtkd10-hµ néi 14 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng III. §¸nh gÝa c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña Haicatex: 1. Mét sè lý luËn chung vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng nghÖ lµ hÖ thèng kiÕn thøc vÒ quy tr×nh vµ kü thuËt chÕ biÕn vËt chÊt hoÆc th«ng tin. C«ng nghÖ gåm hai phÇn: PhÇn cøng : Bao gåm m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô cßn ®-îc gäi lµ phÇn vËt chÊt. PhÇn mÒm: hay cßn gäi lµ phÇn phi vËt chÊt bao gåm nh÷ng kü n¨ng , kü x¶o, kiÕn thøc qu¶n lý ®iÒu hµnh, ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt bÝ quyÕt kü thuËt. Víi ®Þnh nghÜa nh- trªn th× c«ng ghhÖ bao gåm:  Trang thiÕt bÞ (Technoware)  Kü n¨ng (Humanware)  Th«ng tin (Infoware)  Tæ chøc (Organware) Trªn ®©y lµ quan niÖm vÒ c«ng nghÖ cña tæ chøc kinh tÕ x· héi Th¸i B×nh D-¬ng-ESCAP. Theo tæ chøc UNCTAD th× mét sè ho¹t ®éng sau ®©y còng thuéc ph¹m trï c«ng nghÖ: 1-Nghiªn cøu kh¶ thi vµ kh¶o s¸t thÞ tr-êng tr-íc khi ®Çu t-. §©y lµ viÖc lµm quan träng v× nã gióp cho nhµ ®Çu t- biÕt ®-îc liÖu cã kh¶ n¨ng ®Çu t- vµo thÞ tr-êng ®ã kh«ng ? ThÞ tr-êng ®ã cã ®Æc ®iÓm g×? S¶n phÈm cña c«ng nghÖ cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng kh«ng ? M«i tr-êng ®Çu t- thÕ nµo?...TÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng nµy sÏ h¹n chÕ rñi ro trong quyÕt ®Þnh ®Çu t-. 2-Thu thËp th«ng tin vÒ mét sè kü thuËt s½n cã vµ sÏ cã trong t-¬ng lai gÇn. Trªn c¬ së ®ã nhµ ®Çu t- ph¶i t×m hiÓu, lùa chän kü thuËt thuéc c«ng nghÖ nµo cho phï hîp víi dù ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ cña m×nh. Nh÷ng th«ng tin kü thuËt nµy cßn lµ tiÒn ®Ò quan träng cho sù lùa chän ®óng ®¾n chiÕn l-îc kinh doanh cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. 3-ThiÕt kÕ kü thuËt lµ lµm cho m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt s½n cã phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, phï hîp víi ®¨c ®iÓm ®iªï kiÖn tù nhiªn t¹in¬i x©y dùng nhµ m¸y. Qtkd10-hµ néi 15 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng 4-X©y dùng nhµ m¸y vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Trªn c¬ së c¸c thiÕt kÕ s½n cã tiÕn hµnh x©y dùng vµ l¾p ®Æt trang thiÐt bÞ nh- : x©y dùng nhµ x-ëng, hÖ th«ng giao th«ng, tho¸t n-íc l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh, phô trî, hÖ thèng ®iÖ cÊp n-íc,…. 5-Ph¸t triÓn c«ng nh©n tøc lµ tri thøc vÒ b¶n th©n qu¸ tr×nh vËn hµnh s¶n xuÊt bao gåm qu¶n lý ®iÒu hµnh, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, båi d-ìng kü n¨ng, kü x¶o, th«ng tin vÒ thÞ tr-êng liªn quan ®Õn s¶n phÈm, n¨ng lùc c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ sö dông bÝ quyÕt kü thuËt. C«ng nghÖ kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm bÊt biÕn, mµ nã lu«n l«n biÕn ®ái sao cho phï hîp vµ thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt trong mét giai ®o¹n cô thÓ. Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt nhhiÖn nay c«ng nghÖ rÊt nhanh chãng bÞ l¹c hËu bëi c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn kh«ng ngõng xuÊt hiÖn. N¾m râ quy luËt nµy C«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi ®· kh«ng ngõng ®Çu t- ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®Çu t- ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, cËp nhËt th«ng tin ®Ó cã sù thay ®æi linh ho¹t vµ ®Æc biÖt lµ c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý khoa häc…§iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ nh- sau:  Trang thiÕt bÞ: Héi nhËp kinh tÕ võa lµ c¬ héi võa lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Ó c¹nh tranh ®-îc víi hµng ngo¹i nhËp, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh ë thÞ tr-êng trong n-íc vµ cã c¬ héi n¾m b¾t thÞ tr-êng n-íc ngoµi, c«ng ty ®· ®Çu t- hµng lo¹t m¸y mãc thiÕt bÞ míi.Næi bËt nhÊt lµ n¨m 2002 cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t- ®· ®i vµo ho¹t ®éng víi tæng vèn ®Çu t- hµng tr¨m tû ®ång nh-: Thay thÕ bé Loadcell ®o lùc c¨ng míi cña §øc, bé tÝn hiÖu cò cña Trung Quèc ®-îc thay thÕ b»ng bé khuyÕch ®¹i kü thuËt sè ®¶m b¶o c¸c th«ng sè ®o lùc c¨ng cña v¶i æn ®Þnh, c¶i t¹o hÖ thèng lß dÇu, hai m¸y xe sîi cña tËp ®oµn ALLMA SAURER- CHLB §øc vµ Mét m¸y dÖt cao tèc PICANOL cña BØ cã c«ng suÊt t¨ng tõ 5 ®Õn 7 lÇn so víi m¸y cò cña Trung Quèc gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, t¹o kh¶ n¨ng s¶n xuÊt thªn nhiÌu mÆt hµng míi mang tÝnh chiÕn l-îc nh-: v¶i lèp xe m¸y, « t« t¶i nÆng 1260D/2; 1260D/3; Qtkd10-hµ néi 16 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng 1890D/2... ThÞ phÇn v¶i mµnh cña c«ng ty ngµy cµng cao cã mÆt t¹i c¸c c«ng ty Cao su lín trªn kh¾p ®Êt n-íc nh- C«ng ty Cao su Sao Vµng; Cao su §µ N½ng; Cao su MiÒn Nam vµ mét sè c«ng ty cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi nh-: C«ng ty Shinfa,C«ng ty Thêi Ých vµ Fungkeong cña Malaysia... §Æc biÖt lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt V¶i kh«ng dÖt cã vèn ®Çu t- lµ 63.622.939.000 VN§, ®©y lµ d©y chuyÒn hiÖn cã duy nhÊt t¹i ViÖt Nam. Quy tr×nh s¶n xuÊt hoµn toµn tù ®éng, tuy míi ®i vµo s¶n xuÊt nh-ng ®· ®em l¹i doanh thu kh¸ cao cho c«ng ty... V¶i mµnh vµ V¶i kh«ng dÖt tuy cã -u thÕ lµ ®¬n vÞ duy nhÊt ë ViÖt Nam s¶n xuÊt hai mÆt hµng nµy, ®-îc ®»u t- trang thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nh-ng cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i nh-: chÞu ¸p lùc cña hµng ngo¹i nhËp víi gi¸ thµnh h¹, sù biÕn ®éng cña gi¸ dÇu má trªn thÕ giíi vµ viÖc c¾t gi¶m s¶n l-îng l¾p gi¸p xe m¸y dÉn ®Õn gi¶m s¶n l-îng tiªu thô lèp xe... Tuy nhiªn còng cã nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho s¶n phÈm v¶i ®Þa kü thuËt v× hÖ thèng giao th«ng ph¸t triÓn trªn kh¾p ®Êt nø¬c tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ, hÖ thèng ®ª kÌ thuû lîi còng ngµy ®-îc quan t©m ¸p dông nh÷ng kü thuËt cao... §øng tr-íc thùc tÕ ®ã c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m hiÓu xu thÕ cña thÞ tr-êng ®Ó n¾m b¾t th«ng tin, kh¶o s¸t t×m nguån nguyªn liÖu tèt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nghiªn cøu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó ®-a ra c¸c s¶n phÈm míi phï hîp h¬n... Song song víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c sau ®Çu t-, c«ng t¸c tæ chøc còng lu«n ®-îc c«ng ty quan t©m, ®æi míi.  C«ng t¸c tæ chøc: ®Ó thÝch øng cao h¬n víi c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt c«ng ty ®· lu«n cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu lao ®éng cña m×nh nh-: - Tinh gØam lao ®éng, x©y dùng bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hiÖu qu¶ - Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý ®óng ng-êi ®óng viÖc. - N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn nh-: Nh©n viªn v¨n phßng kh«ng d-íi tr×nh ®é Trung cÊp; C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¶i cã tay nghÒ tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ say mª c«ng viÖc; Nh©n viªn kü thuËt ph¶i cã tay mghÒ Qtkd10-hµ néi 17 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng cao ®-îc ®µo t¹o tõ nh÷ng tr-êng C§, §H cã chÊt l-îng.Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸n bé kü thuËt cña c«ng ty ®-îc tuyÓn dông tõ c¸c tr-êng §H B¸ch Khoa, C§ KT KT CNI,.... - TuyÓn dông khi thËt cÇn thiÕt, tr¸nh t×nh tr¹ng th©n quen kÐm chÊt l-îng v× ®iÒu nµy ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng c«ng viÖc. - Th-êng xuyªn båi d-ìng, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n ®Ó hä n¾m b¾t kÞp thêi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, nghiªm kh¾c lo¹i bá nh÷ng lao ®éng kÐm hiÖu qu¶ ra khái chuyÒn. - X©y dùng t¸c phong c«ng nghiÖp cho ng-êi lao ®éng, nghiªm kh¾c lo¹i bá nh÷ng lao ®éng kÐm hiÖu qu¶ ra khái chuyÒn. - Cã chÕ ®é khen th-ëng kû luËt râ rµng, quan t©m hîp lý ®Õn b¶n th©n vµ gia ®×nh ng-êi lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch hä h¨ng say lµm viÖc. Lu«n lu«n t¹o c¬ héi cho hä ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ............. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó kiÖn toµn bé m¸y cu¶ m×nh song nãi chung tû lÖ C§, §H cña c«ng ty cßn thÊp chiÕm d-íi 10%, nªn cÇn cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thiÕt thùc h¬n n÷a. C«ng ty cÇn thõ¬ng xuyªn cã sù hîp t¸c, trao ®æi th«ng tin víi ng-êi lao ®éng ®Ó ph¸t huy sù s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng tiÒm Èn trong mçi ng-êi. Quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng ng-êi lao ®éng.  Th«ng tin (Infowave): Th«ng tin ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp. Th«ng tin lµ c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chiÕn l-îc, cÇn thiÕt tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n dùa trªn nh÷ng th«ng tin x¸c thùc vÒ sè l-îng søc lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, vËt t- , tiÒn vèn ...vµ sù kÕt hîp tèi -u gi÷a søc s¶n xuÊt víi t- liÖu s¶n xuÊt, ®Ó lµm ra s¶n phÈm lín nhÊt b»ng chi phÝ nhá nhÊt. X¸c ®Þnh ®-îc vai trß ®ã c«ng ty ®· lu«n b¸m s¸t thÞ tr-êng môc tiªu nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ sµng läc xö lý th«ng tin vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt vµ Qtkd10-hµ néi 18 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng vÒ c¶ kh¸ch hµng ... tõ ®ã sÏ gi¶m thiÓu c¸c rñi ro khi ®-a ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. VÝ dô nh- V¶i kh«ng dÖt hiÖn lµ mét s¶n phÈm míi cña c«ng ty vµ còng lµ s¶n phÈm lÇn ®Çu tiªn ®-îc s¶n xuÊt trong n-íc, ®Ó s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ thay thÕ hµng ngo¹i nhËp th× c«ng ty ®· ph¶i thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr-êng, ph©n tÝch, xö lý ®Ó ®-a ra chÝnh s¸ch vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ hîp lý .... ®ã còng lµ mét phÇn c«ng nghÖ Nh- ®· nãi ë trªn c«ng nghÖ lu«n ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt. Tuy nhiªn tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nã trong tõng ngµnh l¹i cã sù kh¸c nhau, v× mçi ngµnh l¹i bÞ chi phèi bëi m«i tr-êng kinh doanh kh¸c nhau nªn l¹i cã chØ tiªu ®¸nh gi¸ riªng. Mçi c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n xuÊt s¶n phÈm l¹i cã sù ®¸nh gi¸ kh¸c nhau tuú thuéc vµo tÝnh chÊt, ®Æc thï cña tõng s¶n phÈm. IV- C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty: Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn bé phËn s¶n xuÊt trong c«ng ty ®-îc chia lµm ba phËn chñ yÕu: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh; Bé phËn s¶n xuÊt phô vµ Bé phËn phô trî. C¸c bé phËn t¸c ®éng qua l¹i hç trî cho nhau thµnh mét hÖ thèng kh«ng thÓ t¸ch rêi.  Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh bao gåm c¸c ph©n x-ëng trùc tiÕp s¶n xuÊt - Ph©n x-ëng sîi: Cã nhiÖm vô kÐo sîi ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x-ëng dÖt. - Ph©n x-ëng dÖt: Cã nhiÖm vô dÖt thµnh c¸c m¶nh v¶i theo mÉu m· kÝch th-íc cña phßng kü thuËt ®-a xuèng. - Ph©n x-ëng nhóng keo:Cã nhiÖm vô ®-a nh÷ng m¶nh v¶i ®· ®-îc dÖt xong nhóng vµo dung dÞch keo vµ ®-a vµo nhËp kho. - Ph©n x-ëng may: Cã nhiÖm vô may c¸c s¶n phÈm theo mÉu m· kÝch th-íc cña phßng kü thuËt ®-a xuèng. - Ph©n x-ëng v¶i kh«ng dÖt: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra nh÷ng tÊm v¶i kh«ng dÖt theo kÝch th-íc, mÉu m· vµ ®ãng gãi theo quy ®Þnh.  Bé phËn s¶n xuÊt phô: Qtkd10-hµ néi 19 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I B¸o C¸o Tæng Hîp NguyÔn ThÞ HuyÒn D-¬ng -Ph©n x-ëng chuÈn bÞ: Cã nhiÖm vô chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho ph©n x-ëng dÖt.  Bé phËn phô trî: - Tr¹m ®iÖn: Cung cÊp ®iÖn n¨ng cho s¶n xuÊt vµ söa ch÷a m¸y mãc bÞ háng. - X-ëng c¬ khÝ: Cã nhiÖm vô söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ khi cã sù cè vµ trong ®iÒu kiÖn cho phÐp chÕ t¹o ra c¸c phô tïng thay thÕ cho m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. Qtkd10-hµ néi 20 Tr-êng C§ KTKT C«ng NghiÖp I
- Xem thêm -