Tài liệu Cty cp thiết bị xăng dầu petrolimex

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Tõ khi níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng mµ cßn ®a ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña níc nhµ. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt t thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña toµn C«ng ty do ®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng ty. 1 I. Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty - Ngµy 28/12/1968: Tæng côc trëng tæng côc vËt t ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 412/VT cho phÐp thµnh lËp chi côc vËt t, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc vËt t. §Õn ngµy 20/12/1972: Bé trëng Bé vËt t ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 719/ VT ®æi tªn chi côc vËt t thµnh c«ng ty vËt t sè 1 . - Ngµy 12/4/1977: C¨n cø quyÕt ®Þnh Q§ 233/ VTQ§, kho tÝch hiÖu cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®îc x¸c nhËp vµo c«ng ty vËt t sè 1 . Hai ®¬n vÞ míi x¸c nhËp nµy lÊy mét c¸i tªn chung vµ tªn c«ng ty vËt t chuyªn dïng x¨ng dÇu ra ®êi. Còng tõ ®ã c«ng ty trë thµnh thµnh viªn cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex. NhiÖm vô ban ®Çu cña c«ng ty lµ mua b¸n , xuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vËt t liªn quan ®Õn nghµnh x¨ng dÇu , khÝ ®èt , khÝ ho¸ láng . - Ngµy 30/11/2002: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè Q§ 1642/2002/Q§ - BTM cña Bé trëng Bé th¬ng m¹i, c«ng ty vËt t chuyªn dïng x¨ng dÇu ®îc chuyÓn ®æi tªn thµnh c«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex trùc thuéc tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. + Tªn giao dÞch quèc tÕ: Petrolimex equipment company + Tªn viÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch: Sè 6 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Lóc nµy, c«ng ty ®îc bæ xung thªm nhiÖm vô míi: §ãng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu, ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng . - Ngµy 19/12/2003: Theo chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc do §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®Ò ra, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 1437/2003/ Q§ - BTM quyÕt ®Þnh ®æi tªn c«ng ty thµnh C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex . + Tªn gäi ®Çy ®ñ b»ng tiÕng ViÖt: C«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex + Tªn tiÕng anh: Petrolimex equipment joint stock company + ViÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch : 419 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Nh vËy, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi nhiÒu sù thay ®æi. Trong qu¸ tr×nh ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c¬ cÊu qu¶n lý ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra. Qua ®ã c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi vµ gi÷ v÷ng thÕ chñ ®¹o cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex trªn thÞ trêng . 2. Ph¹m vi kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i chuyªn kinh doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p, l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x¨ng dÇu vµ nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c trªn thÞ trêng c¶ níc Khai th¸c më réng thÞ trêng kinh doanh trong c¶ níc, ®a d¹ng ho¸ ngµnh hµng kinh doanh phôc vô vµ ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh x¨ng dÇu nãi riªng còng nh ®¸p øng, phôc vô cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung. MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ: C¸c lo¹i m¸y 2 mãc thiÕt bÞ x¨ng dÇu, èng thÐp vµ èng cao su dÉn x¨ng dÇu, bÓ chøa dÇu c¸c lo¹i, van, v¶i thuû tinh, m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng dông… X¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh lµ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng nªn môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty lµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, cô thÓ lµ kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®îc vèn, hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc, chÊp hµnh nghiªm ph¸p lÖnh kÕ to¸n – thèng kª, t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, cñng cè x©y dùng c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Cöa hµng vËt t TBÞ XD Phßng nh©n sù – Hµnh chÝnh XN c¬ khÝ vµ ®iÖn tö XD Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh XNK §éi dÞch vô kü thuËt Chi nh¸nh Phßng tæng Nhµ m¸y thiÕt bÞ §éi x©y l¾p Xëng c¬ hîp ®iÖn tö c«ng tr×nh khÝ - Nguån nh©n lùc: Sè lîng lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 127 ngêi, tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 49,3 %, trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 17,7% vµ c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 33%. C«ng ty lu«n bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, tõng bíc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý b»ng c¸ch tæ chøc l¹i lao ®éng ë c¸c kh©u, gi¶m biªn chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n tiÒn l¬ng t¹i c¸c cöa hµng, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé trong c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt x¨ng dÇu. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã mét lùc lîng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi nhanh chãng víi sù thay ®æi cña thÞ trêng. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt C«ng ty cã c¬ së vËt chÊt lín, t¹o thµnh mét hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cho kinh doanh, ®îc bè trÝ ë c¸c trung t©m kinh tÕ, vïng tiªu thô nh ë Gi¶ng Vâ, Ngäc Kh¸nh, Yªn Viªn Gia L©m, khu c«ng nghiÖp Sµi §ång v.v...HÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cña NhËt, TiÖp, Italia ®¶m b¶o ®óng, ®ñ chÊt lîng hµng ho¸ kinh doanh. - TiÒn vèn: 3 Trªn c¬ së vèn cña c«ng ty víi môc tiªu tËp trung tiÒm lùc vÒ vèn t¹i c«ng ty nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh doanh vµ ®Çu t, c«ng ty ®· rµ xÐt vµ nhiÒu lÇn x¸c ®Þnh l¹i møc sö dông vèn trong tõng giai ®o¹n, tr¸nh ø ®äng vèn, t¨ng n¨ng suÊt sö dông vèn. II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty HiÖu qu¶ lµ tiªu chuÈn quan träng (cã thÓ lµ nguån quan träng nhÊt) ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i th¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù cè g¾ng nç lùc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra, C«ng ty cã quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, C«ng ty cha c©n nh¾c ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn tõng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh (c¶ chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ sè lîng, c¶ chØ tiªu vÒ chÊt lîng) ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu nµo ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, chØ tiªu nµo cha ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu. Trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. Lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kim ng¹ch nhËp khÈu chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty. 1.1. ChØ tiªu lîi nhuËn nhËp khÈu vµ tû suÊt lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho chi phÝ nhËp khÈu. Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc mét ®ång chi phÝ bá ra mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu lîi nhuËn theo chi phÝ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®îc ph¶n ¸nh ë b¶ng sau: B¶ng 1: Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Chi phÝ nhËp khÈu 19.765 21.037 27.231 32.987 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt lîi nhuËn (%) 0,29 0,33 0,42 0,58 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh) Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh lîi nhËp khÈu cña C«ng ty liªn tôc t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. N¨m 2005 ®¹t 192.200 USD t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 77.500 USD. Tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng qua tõng n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. N¨m 2005, tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 0,58, gÊp 2 lÇn tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2002. §©y lµ mét tû suÊt t¬ng ®èi cao so víi nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam. Cïng víi thêi gian, c¸c h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty thay ®æi theo híng tÝch cùc khiÕn cho tû suÊt lîi nhuËn t¨ng nhanh. H×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu uû th¸c gi¶m dÇn trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng tû suÊt nhËp khÈu. MÆt kh¸c, sù biÕn ®éng 4 vÒ gi¸ cíc phÝ (chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸) theo híng tÝch cùc còng khiÕn cho l¬Þ nhuËn cña C«ng ty thu ®îc nhiÒu h¬n. C«ng ty ®· biÕt tËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, lao ®éng vµ kinh nghiÖm kinh doanh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ra c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng, t¹o uy tÝn trªn trêng quèc tÕ. 5 2.2. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty. Tû suÊt doanh lîi doanh thu ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho doanh thu nhËp khÈu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ víi mét ®ång doanh thu nhËp khÈu th× sÏ t¹o ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn nhËp khÈu. Cã thÓ thÊy kh¸i qu¸t vÒ chØ tiªu nµy cña C«ng ty qua b¶ng sau. Doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty nh×n chung t¨ng liªn tôc trong vµi n¨m võa qua thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh ngµy cµng t¨ng, doanh thu t¨ng thÓ hiÖn sù më réng thÞ trêng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng. Doanh thu nhËp khÈu n¨m 2005 lµ 33.179.200 USD t¨ng 5.833.500 USD. Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu ®Òu t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m 2003, 2004, 2005 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty rÊt tèt. C¶ doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu t¨ng lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 2003, tû suÊt doanh lîi doanh thu cña C«ng ty lµ 0,289% nhng n¨m 2005, tû suÊt nµy t¨ng ®Õn con sè 0,62%. §©y lµ mét tû suÊt rÊt cao. B¶ng 2: Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Tû suÊt doanh lîi 0,289 0,326 0,42 0,62 doanh thu (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) 1.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu. ChØ tiªu tæng hîp cña C«ng ty lµ sù tæng hîp tõ hai nguån vèn c¬ b¶n lµ vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Vèn lu ®éng giµnh cho nhËp khÈu ®îc ph©n ®Þnh râ rµng. Vèn cè ®Þnh ngoµi viÖc phôc vô ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn phôc vô ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ChØ tiªu doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh lµ vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty rong n¨m. Sè vßng lu©n chuyÓn cña C«ng ty ®¹t møc cao vµ cã sù biÕn ®æi kh«ng ®Òu ë c¸c n¨m. N¨m 2002 ®¹t 3,87 vßng, n¨m 2003 ®¹t 3,96 vßng, t¨ng 2,3% so víi n¨m 2002. C¸c n¨m 2004 vµ 2005 sè vßng quay vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn, so víi nhiÒu c«ng ty th¬ng m¹i kh¸c, sè vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ cha cao. §iÒu nµy chøng tá trong ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cßn nh÷ng trë ng¹i, sù chËm trÔ, sù thiÕu thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn kinh doanh. B¶ng 3: HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000USD) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Vèn kinh doanh nhËp khÈu 5.122 5.324 5.988 7.233 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn 1,12% 1,3% 1,92% 2,66% kinh doanh nhËp khÈu Doanh thu nhËp khÈu/Vèn 3,87 3,96 4,567 4,58 6 kinh doanh nhËp khÈu (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) ChØ tiªu lîi nhuËn/Vèn kinh doanh còng cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao trong c¸c n¨m trë l¹i ®©y. N¨m 2004, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cao gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2002. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn t¨ng rÊt nhanh trong khi vèn kinh doanh t¨ng kh«ng nhiÒu trong suèt qu¸ tr×nh 4 n¨m liªn tiÕp. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng 4: HiÖu qu¶ sö dông Vèn lu ®éng cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Vèn lu ®éng 2.845 2.907 3.179 3.908 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn lu 2% 2,4% 3,6% 4,9% ®éng Doanh thu nhËp khÈu/Vèn lu 6,967 7,26 8,602 8,49 ®éng (Nguån: Phßng Tæ chøc hµng chÝnh) Nh×n vµo b¶ng trªn cã thÓ thÊy râ sù tiÕn bé nhanh chãng trong hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty thêi gian gÇn ®©y. N¨m 2002 møc doanh lîi trªn vèn lu ®éng chØ ®¹t møc 2% th× ®Õn n¨m 2005, møc doanh lîi ®· t¨ng lªn 4,9%. §©y lµ chØ tiªu t¬ng ®èi cao so víi nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nhËp khÈu. KÕt qu¶ nµy cã ®îc lµ do C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vèn kinh doanh còng ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn thu ®îc vµ nh÷ng kho¶n kh¸c lµm cho kh¶ n¨ng vÒ vèn cña C«ng ty lµ t¬ng ®èi v÷ng m¹nh. Còng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ níc, C«ng ty ®ang ngµy cµng chøng tá ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp rÊt nhiÒu cho sù t¨ng trëng chung cña c¶ níc. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng còng ®îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. Sù tr× trÖ trong kinh doanh gi¶m xuèng ®ång nghÜa víi viÖc vèn lu ®éng lu©n chuyÓn nhiÒu vßng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. N¨m 2005, vèn lu ®éng lu©n chuyÓn 8,49 vßng trong mét n¨m, t¨ng 1,523 vßng/n¨m. N¨m 2005, C«ng ty ®Çu t thªm nhiÒu vèn h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Sù chËm trÔ trong mét vµi kh©u khi vèn t¨ng lªn ®ét ngét khiÕn sè vßng lu©n chuyÓn gi¶m sót h¬n so víi n¨m 2004. 1.4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, nã còng chØ lµ mét khÝa c¹nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, cÇn ph¶i ®Æt nã trong hoµn mèi t¬ng quan víi c¸c chØ tiªu vÒ vèn, vÒ lîi nhuËn, vÒ doanh thu... ®Ó cã c¸i nh×n chÝnh x¸c. 7 HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®îc biÓu hiÖn b»ng b¶ng díi ®©y: B¶ng 6: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Doanh thu nhËp khÈu tr.USD 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu tr.USD 57,3 68,9 114,7 192,2 Sè lao ®éng ngêi 99 105 113 117 Doanh thu b×nh qu©n mét USD 66,295 73,540 89,953 104,666 lao ®éng Lîi nhuËn b×nh qu©n mét 0,192 0,24 0,377 0,606 lao ®éng (Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch) Nh×n vµo b¶ng trªn, cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh tiÕn triÓn râ rÖt qua c¸c n¨m. C¶ hai chØ tiªu ®Òu thÓ hiÖn sù t¨ng trëng nhanh chãng. §iÒu nµy chøng tá ngêi lao ®éng trong C«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong còng lÜnh vùc còng nh trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c th× cã thÓ thÊy r»ng doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng hay lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng nµy lµ kh¸ thÊp. Trong rÊt nhiÒu n¨m qua, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp cã sè lao ®éng cao. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò ®èi víi Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù c¶i tæ toµn C«ng ty, vÊn ®Ò sö dông nh©n lùc ®óng ngêi, ®óng viÖc ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 2005 so víi n¨m 2002 cã sù thay ®æi râ rµng. Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng t¨ng gÊp 1,579 lÇn. Cßn chØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng cßn t¨ng h¬n n÷a, t¨ng 3,156 lÇn. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho nh÷ng nç lùc mµ C«ng ty ®· bá ra nh»m hoµn thiÖn hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh. III. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn nh×n chung hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ lu«n t¨ng víi tèc ®é cao, chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh æn ®Þnh vµ lu«n ®îc chó t©m thay ®æi c¬ cÊu sao cho phï hîp víi thÞ trêng, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®êng lèi chÝnh s¸ch Nhµ níc. Cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ do sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé, Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt cã sù ®ãng gãp lín cña Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §ång thêi ®ã lµ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· nhËp khÈu ®îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng tèt vÒ chÊt lîng, mÉu m· ®èi víi c¸c b¹n hµng trong níc. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c nghiªn cøu b¹n hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. C«ng ty còng ®· chó träng t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng kh«ng ngõng n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu, doanh sè b¸n 8 hµng nhËp khÈu vµ kh¶ n¨ng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty trªn thÞ trêng trong níc ngµy cµng ®îc n©ng cao. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp khÈu ®îc hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t cña nhiÒu níc, t¹o ®îc mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi víi nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi, tõ ®ã ®· ®îc hëng u ®·i cña b¹n hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng tÝch luü kinh nghiÖm n©ng cao uy tÝn cña m×nh còng nh n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· chøng tá kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· t¹o cho m×nh híng ®i ®óng ®¾n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh, ®Æc biÖt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Sù linh ho¹t vµ nh¹y bÐn trong qu¶n lý kinh doanh: C«ng ty lu«n nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vÒ sù kh¸c biÖt vÒ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp vµ c¬ chÕ thÞ trêng, chÊp nhËn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh ®Ó x©y dùng môc tiªu, ph¬ng híng kinh doanh hîp lý. §éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c marketing nh»m ®¸p øng ®îc hai môc tiªu: Kinh doanh ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tù häc tËp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc, tr×nh ®é qu¶n lý phï hîp víi c«ng viÖc, x©y dùng ý thøc d©n chñ tËp trung thùc hiÖn tèt mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tãm l¹i hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®· vµ ®ang ®îc cñng cè. MÆc dï kinh nghiÖm th¬ng trêng cña C«ng ty ®îc tÝch luü qua tõng n¨m. Cïng víi sù l·nh ®¹o, qu¶n lý gi¸m s¸t cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty, víi ®éi ngò c¸n bé kinh doanh trÎ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô ngo¹i th¬ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty ch¾c ch¾n sÏ ngµy cµng lín m¹nh, c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc sÏ ngµy cµng ®ùoc t¹o lËp vµ cñng cè. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty trong thêi gian võa qua, bªn c¹nh viÖc chØ ra ®îc nh÷ng thµnh tùu cña C«ng ty ®· ®¹t ®îc, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n vÉn cßn tån t¹i ®Ó tõ ®ã t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Tõng bíc hoµn thiÖn h¬n n÷a hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty ®Ó thóc ®Èy C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong sù c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng. Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cßn kh¸ cao. NhiÒu ph¬ng ¸n kinh doanh chi phÝ (trõ vËn t¶i) lªn ®Õn gÊp 3-4 lÇn l·i rßng. Thêi gian thùc hiÖn mét hîp ®ång lµ kh¸ dµi thêng ph¶i tõ 3 ®Õn 6 th¸ng. §iÒu nµy lµm ¶nh hëng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Mét sè mÆt hµng khi nhËp vÒ ®îc ®Õn trong níc th× nhu cÇu ®· bÞ h¹ xuèng rÊt thÊp, ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty còng nh g©y mÊt uy tÝn cña C«ng ty víi c¸c b¹n hµng trong níc, ®ång thêi ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc theo dâi, qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. 9 Mét sè c¸n bé kinh doanh ®ang c«ng t¸c trong lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕu kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô, thiÕu nh¹y bÐn trªn th¬ng trêng g©y ¶nh hëng kh«ng tèt trong bu«n b¸n vµ qu¶n lý hµng ho¸. Mét tån t¹i n÷a mµ C«ng ty còng cÇn ph¶i quan t©m vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt lµ gi¸ mua hµng cña C«ng ty thêng lµ gi¸ CIF c¶ng ®Õn, tøc lµ quyÒn thuª tµu thuéc vÒ b¹n hµng níc ngoµi (Mµ trong kinh doanh ngo¹i th¬ng, ngêi giµnh ®îc quyÒn thuª tµu lµ ngêi cã u thÕ, lu«n chñ ®éng trong kinh doanh) do ®ã C«ng ty lu«n ë thÕ thô ®éng phô thuéc vµo b¹n hµng. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. ThÞ trêng th«ng tin ViÖt nam cha ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ thÞ trêng níc ngoµi cßn bÞ nhiÒu h¹n chÕ, c¸c dù b¸o thiÕu chÝnh x¸c,... do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ th«ng tin cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy ®· lµm cho viÖc mua b¸n kÐm hiÖu qu¶, ®©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc doanh nghiÖp bÞ mua hµng ho¸ ë níc ngoµi víi gi¸ cao h¬n gi¸ thùc tÕ. C¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o hiÓm, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¶ nh÷ng c«ng ®o¹n nh chuyªn chë bèc dì, giao nhËn hµng ho¸ ë ViÖt nam cßn nhiÒu h¹n chÕ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng. HÖ thèng kho tµng, bÕn b·i, vËn chuyÓn trong néi ®Þa cña níc ta cßn yÕu kÐm,... g©y nhiÒu tæn thÊt, lµm t¨ng chi phÝ cho hµng nhËp khÈu, dÉn tíi gi¶m bít kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. Sù thiÕu ®ång bé trong c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt, quy chÕ, quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng nh sù thiÕu ®ång bé cña c¸c quy ®Þnh h¶i quan, thuÕ vô, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu g©y ra nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸. Nh÷ng c¸n bé trÎ trong C«ng ty ®· phÇn ®îc ®µo t¹o chÝnh quy nhng l¹i cha cã ®ñ bÒ dµy kinh nghiÖm nªn dÔ bÞ s¬ hë trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång,... C«ng t¸c kh¾c phôc nhîc ®iÓm ph¸t huy thÕ m¹nh ë tõng c¸n bé trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi thÕ hÖ nµy lµ mét khã kh¨n kh¸ lín. Tãm l¹i, cã thÓ nãi r»ng trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong lÜnh vùc nhËp khÈu hµng ho¸, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Nhng bªn c¹nh ®ã C«ng ty vÉn cßn mét sè khã kh¨n tån t¹i cÇn ph¶i ®îc kh¾c phôc. NhiÖm vô cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ lµm sao ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña m×nh, kh¾c phôc khã kh¨n, ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao phã, ®ång thêi C«ng ty ph¶i linh ho¹t, n¨ng ®éng trong kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng còng nh viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. IV. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex 10 1. §Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ trêng nhËp khÈu vµ thÞ trêng xuÊt b¸n trong níc Trong kinh doanh ph¶i n¾m v÷ng ®îc c¸c yÕu tè cña thÞ trêng, hiÓu biÕt ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chóng ®Ó øng xö kÞp thêi, mçi chñ thÓ kinh doanh nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng v× nã rÊt cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶, nhÊt lµ trong c«ng t¸c kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty. Trong nghiªn cøu thÞ trêng x¸c ®Þnh mÆt hµng nhËp khÈu, mét nh©n tè rÊt quan träng cÇn ph¶i xem xÐt ®ã lµ tû suÊt ngo¹i tÖ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu. Tû suÊt ngo¹i tÖ sÏ ®îc so s¸nh víi tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó quyÕt ®Þnh xem cã nªn nhËp khÈu hay kh«ng. Nh vËy, yªu cÇu míi ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i lu«n b¸m s¸t gi¸ c¶ thÞ trêng, xu híng vËn ®éng cña gi¸ c¶ còng nh viÖc tiÕp cËn víi nhiÒu nguån hµng. C«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vµ nguån hµng mét c¸ch thùc tÕ, kÓ c¶ lîng dù tr÷, xu híng biÕn ®éng trong tõng thêi ®iÓm, tõng vïng, tõng khu vùc. Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh n¾m b¾t nhu cÇu lµ viÖc n¾m b¾t kh¶ n¨ng cung cÊp cña thÞ trêng bao gåm: ViÖc xem xÐt ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, kh¶ n¨ng cña s¶n xuÊt hµng ho¸ thay thÕ, kh¶ n¨ng lùa chän mua b¸n. KÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu dung lîng thÞ trêng, c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th¬ng m¹i, luËt ph¸p, tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ ®Ó cã thÓ hoµ nhËp víi thÞ trêng mét c¸ch nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶. ThÞ trêng nhËp khÈu lµ mét m¶ng kh«ng thÓ thiÕu cña C«ng ty g¾n liÒn víi thÞ trêng trong níc, thÞ trêng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty ViÖc n¾m b¾t t×nh h×nh kinh tÕ x· héi còng nh c¬ së luËt ph¸p hay t×m hiÓu b¹n hµng trong níc ph¶i ®îc c¸n bé kinh doanh tiÕn hµnh rÊt kü lìng, ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn vÒ hµng ho¸ míi chØ quan t©m ®Õn gi¸ c¶ mµ cha chó ý ®Õn dung lîng thÞ trêng hay chu kú biÕn ®éng cña viÖc tiªu thô hµng ho¸, do ®ã hÇu nh cha thÓ cã dù ®o¸n chÝnh thøc cña gi¸ c¶. NÕu nh kh«ng cã c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®ét biÕn tíi dung lîng thÞ trêng nh b·o lôt, h¹n h¸n,... th× quan s¸t thÞ trêng thùc tÕ cã thÓ thÊy dung lîng thÞ trêng biÕn ®æi cã tÝnh chu kú vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. MÆt kh¸c do lµ ngêi nhËp khÈu trùc tiÕp nªn c¸n bé cã thÓ n¾m b¾t ®îc gi¸ gèc (gi¸ thÊp nhÊt cã thÓ b¸n) tõ ®ã biÕt ®îc giíi h¹n cña gi¸ lªn xuèng. N¾m v÷ng chu kú trªn, c¸n bé kinh doanh tÝnh to¸n thêi gian nhËp hµng ®óng lóc ®Ó tiªu thô hµng ho¸ cã thÓ b¸n víi gi¸ thÊp víi thêi gian nhanh. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× ®îi gi¸ ®ang xuèng thÊp vÉn lËp ph¬ng ¸n nhËp hµng, khi hµng vÒ lµ võa khi gi¸ lªn. §Ó cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng xuÊt b¸n, bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc thu thËp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi lµ v« cïng quan träng trong viÖc kinh doanh hµng ho¸ nãi chung vµ hµng nhËp khÈu nãi riªng. §Ó hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô nÆng nÒ vµ khã kh¨n trªn bé phËn nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i cã nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ ph¶n 11 ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc tÕ. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn dù b¸o ®îc t×nh h×nh thÞ trêng th«ng qua dù b¸o kinh tÕ, th«ng qua dù b¸o xu híng nhu cÇu... §ång thêi C«ng ty còng cÇn tiÕp cËn thÞ trêng, ®i s©u ®i s¸t thÞ trêng, lu«n coi träng thÞ trêng vµ vò ®µi c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®èi thñ. C«ng ty ph¶i cã hÖ thèng th«ng tin h÷u hiÖu, mäi th«ng tin ®èi víi C«ng ty ®Òu quan träng, gióp C«ng ty ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tr¹ng thÞ trêng, t×nh h×nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó cã kÕ ho¹ch më réng thÞ trêng ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ trêng. 2. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong kinh doanh nhËp khÈu C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn còng khã kh¨n vÒ vèn. §Ó thùc hiÖn nh÷ng chiÕn lîc cho c¶ xuÊt khÈu lÉn nhËp khÈu th× nhu cÇu vÒ vèn lín. Do vËy mèi quan hÖ vãi c¸c ng©n hµng cµng v÷ng ch¾c th× kh¶ n¨ng ®¶m b¶o an toµn vÒ tµi chÝnh trong nh÷ng trêng hîp ®ét biÕn cµng ®îc ®¶m b¶o. H¬n n÷a, mét khi mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®· v÷ng ch¾c, thñ tôc vay vèn còng sÏ bít rêm rµ. §©y lµ mét gi¶i ph¸p còng rÊt h÷u Ých trong viÖc huy ®éng nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. H×nh thøc nµy lµ nhiÒu bªn cïng gãp vèn ®Ó kinh doanh. Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn tËp trung vµo liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy còng phï hîp víi chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trªn c¬ së n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ trêng. Ngoµi ra, liªn doanh liªn kÕt còng mang l¹i nhiÒu c¬ héi ®Ó C«ng ty tiÕp xóc víi c¸c nguån vèn cña níc ngoµi, viÖc sö dông vèn b»ng c¸c ngo¹i tÖ cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cao sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nhê u ®iÓm vÒ l·i suÊt thÊp vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cao ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc vµ c¸c kh©u trung gian thanh quyÕt to¸n. 3. VÒ tÝn dông thanh to¸n trong kinh doanh nhËp khÈu V× ho¹t ®éng diÔn ra trªn ph¹m vÞ toµn thÕ giíi. C«ng ty nhËp khÈu hµng tõ nhiÒu níc kh¸c nhau, do ®ã viÖc thanh to¸n còng kh¸ phøc t¹p. ViÖc sö dông c¸c c«ng cô tÝn dông trong thanh to¸n lµ mét gi¶i ph¸p cho C«ng ty, nhê ®ã mµ C«ng ty gi¶m bít ®îc chi phÝ (hoa hång) khi thanh to¸n. HiÖn nay trong thanh to¸n nhËp khÈu t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimexx chñ yÕu lµ th«ng qua h×nh thøc L/C (th tÝn dông), TT ®iÖn chuyÓn tiÒn, CAD (thanh to¸n khi xuÊt tr×nh chøng tõ), trong khi ®ã L/C chiÕm 80% lîng thanh to¸n cho c¸c hîp ®ång nhËp khÈu c«ng t¸c thanh to¸n cho c¸c hîp ®ång nhËp khÈu t¹i C«ng ty ®· ®îc hÖ thèng ho¸ tõ c¸c phßng kinh doanh, ®¬n vÞ trùc thuéc g¾n kÕt víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thanh to¸n ®îc th«ng suèt vµ nhanh chãng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nµo cho hîp ®ång cô thÓ. 4. Tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh nhËp khÈu vµ hîp lý ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu BÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo trªn th¬ng trêng ®Òu ph¶i ®îc tÝnh to¸n trªn nhiÒu ph¬ng diÖn ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt hay môc ®Ých kinh 12 doanh cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng ngµy cµng khèc liÖt, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tËn dông hÕt thêi c¬ mµ thÞ trêng t¹o ra trong kh¶ n¨ng cô thÓ cña m×nh. Do vËy ®Ó kinh doanh ®¹t ®ùoc hiÖu qu¶ cÇn ph¶i lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh sao cho phï hîp. Hîp ®ång lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c bªn thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh trong th¬ng vô mua b¸n. Khi ký kÕt hîp ®ång C«ng ty cÇn chó träng ®Õn c¸c ®iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, sè lîng, c¬ së ®iÒu kiÖn giao hµng.... mét c¸ch chÆt chÏ, tr¸nh thua thiÖt vµ sai sãt sau nµy. C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång khi so¹n th¶o ph¶i ®îc c©n nh¾c kü vµ nªn theo nh÷ng mÉu ®· ®îc ban hµnh vµ sö dông réng r·i ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hiÓu nhÇm g©y tranh chÊp. 5. VÒ tæ chøc c¸n bé Ho¹t ®éng nµy lµ c¬ së cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng còng nh n¨ng suÊt lao ®éng. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé lu«n lµ môc tiªu l©u dµi cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. §éi ngò chuyªn m«n cña C«ng ty ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é uyªn th©m, biÕt s¸ng t¹o vµ t¹o lËp m«i trêng lµm viÖc tho¶i m¸i, t¹o c¶m gi¸c h¨ng say cho ngêi lao ®éng. T¹o ®îc b¶n s¾c riªng cho C«ng ty lµ ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã c«ng ty cÇn triÓn khai mét sè ho¹t ®éng sau: - C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch chon nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt, phï hîp víi vÞ trÝ mµ hä ®îc lµm. Cã nh vËy, c«ng ty míi ®¹t ®îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cao. - C«ng ty cÇn thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh»m båi dìng thªm nghiÖp vô chuyªn m«n cho nh©n viªn trong c«ng ty. - C«ng ty cÇn ph©n ®Þnh râ nhiÖm vô cña tõng ngêi trong c¸c phßng ban. C«ng viÖc nµy nªn giao cho trëng phßng lµ thÝch hîp nhÊt bëi v× hä lµ ngêi n¾m râ nhÊt n¨ng lùc cña c¸c nh©n viªn mµ hä qu¶n lý. Cã nh vËy mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty míi ®¹t hiÖu qu¶ cao ®îc. - C«ng ty nªn sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó ®éng viªn ngêi lao ®éng nh: tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, nghØ phÐp, tham quan d· ngo¹i, ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, ca nh¹c biÓu diÔn, mçi phßng ban cã thÓ ®Ò ra quy ®Þnh sinh ho¹t riªng cho m×nh, tho¸t ra khái c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh: thiÕt lËp quü khen thëng cña phßng, tæ chøc thi ®Êu thÓ thao gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty. - C«ng ty nªn t¨ng cêng h¬n n÷a c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ, trî cÊp cho ngêi vÒ hu ®Ó ngêi lao ®éng trong c«ng ty cã híng lµm viÖc l©u dµi cho c«ng ty, cèng hiÕn hÕt m×nh cho c«ng ty, tr¸nh hiÖn tîng ch¶y m¸u chÊt x¸m. 13 KÕt luËn Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong thùc tÕ rÊt ®a d¹ng, phøc t¹p chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. V× vËy nã ®ßi hái ph¶i ®îc bæ sung vµ hoµn thiÖn theo thêi gian. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng vµ kinh doanh nãi chung lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp vµ cña toµn x· héi. §©y thùc sù lµ ®Ò tµi réng lín vµ phøc t¹p mµ ®Ó gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt, n¨ng lùc, kiÕn thøc réng lín mµ cßn ®ßi hái cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ cä x¸t trªn th¬ng trêng. Bµi viÕt ®· x©y dùng trªn c¬ së t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex thêi c¬ chÕ thÞ trêng, tõ ®ã ph©n tÝch rót ra nh÷ng kÕt luËn cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi kh«ng chØ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty mµ víi c¶ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nãi chung hiÖn nay. 14 Tµi liÖu tham kh¶o 1. GS. PTS. T« Xu©n D©n - Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc quèc tÕ - NXB Thèng kª n¨m 2001 2. PGS. PTS. §Æng §×nh §µo - Gi¸o tr×nh kinh tÕ th¬ng m¹i vµ dÞch vô NXB Thèng kª n¨m 1997 3. TS. NguyÔn ThÞ Hêng - Gi¸o tr×nh Kinh doanh quèc tÕ - NXB Th«ng kª n¨m 2002 4. TS. NguyÔn ThÞ Hêng - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t níc ngoµi NXB Th«ng kª n¨m 2003 5. Qu¶n trÞ Kinh doanh tæng hîp trong c¸c doanh nghiÖp – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt n¨m 1997 6. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. 7. Mét sè sè liÖu vÒ C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. 15 Môc lôc Lêi nãi ®Çu.....................................................................................................1 ch¬ng I:Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex...................................................................................................2 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty...................................2 II. Ph¹m vi kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty............................3 II. HiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty...Error! Bookmark not defined. Ch¬ng II: T×nh h×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu PetrolimexError! not defined. Bookmark I. T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu cña C«ng ty.....Error! Bookmark not defined. 1. ThÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty.......Error! Bookmark not defined. 2. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty...Error! Bookmark not defined. II. T×nh h×nh ph©n phèi hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex..................................Error! Bookmark not defined. III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex.............................................................4 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty........................4 2. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty.........9 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i.........................................................11 Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex.........................................................................................................12 I. Ph¬ng híng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi.Error! Bookmark not defined. 1. §Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty....Error! Bookmark not defined. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. .Error! Bookmark not defined. 1. §Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ trêng nhËp khÈu vµ thÞ trêng xuÊt b¸n trong níc............................................................................................................12 2. Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong kinh doanh nhËp khÈu................................................................................................13 3. Nhãm gi¶i ph¸p tÝn dông thanh to¸n trong kinh doanh nhËp khÈu......14 4. Nhãm gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh nhËp khÈu vµ hîp lý ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu............................................................14 5. Nhãm biÖn ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé.....................................................15 II. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ níc........Error! Bookmark not defined. 16 1. T¨ng cêng vµ më réng quan hÖ víi c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ..Error! Bookmark not defined. 2. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈuError! Bookmark not defined. 3. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý ngo¹i tÖ ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng nhËp khÈu.......................................Error! Bookmark not defined. 4. Nhµ níc nªn hç trî tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu...Error! Bookmark not defined. 5. Nhµ níc nªn tæ chøc th«ng tin kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp.....Error! Bookmark not defined. KÕt luËn.......................................................................................................16 Tµi liÖu tham kh¶o...................................................................................17 17
- Xem thêm -