Tài liệu Cty cn phẩm minh quân

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng I Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty tnhh c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n. 1.1. Néi dung c¬ b¶n cña Maketing øng dông trong ho¹t ®éng kinh doanh. 1.1.1. Nghiªn cøu thÞ tr−êng: NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng kh«ng ngõng ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng tr−íc sù thay ®æi cña thÞ tr−êng, nÕu nh− tr−íc kia c¸c doanh nghiÖp kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña nhµ n−íc th× b©y giê mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu xuÊt ph¸t tõ thÞ tr−êng, thÞ tr−êng ®Çy bÝ Èn vµ kh«ng ngõng thay ®æi. Do vËy ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn c−ó thÞ tr−êng. Nghiªn cøu thÞ tr−êng lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm kh¸ch quan vµ cã hÖ thèng cïng víi sù ph©n tÝch thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh doanh. Bëi vËy nghiªn cøu thÞ tr−êng gióp nhµ kinh doanh cã thÓ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao vµ thùc hiÖn ®−îc c¸c môc ®Ých cña m×nh, ®ã còng lµ kh©u më ®Çu cho ho¹t ®éng kinh doanh, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. C¬ chÕ thÞ tr−êng lµm cho hµng ho¸ phong phó, cung lu«n cã xu h−íng lín h¬n cÇu, b¸n hµng ngµy cµng khã kh¨n, møc ®é rñi ro cao, c¸c doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng th× ph¶i tho¶ mFn tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu h−íng vµo kh¸ch hµng. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr−êng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®−îc th«ng tin vÒ lo¹i hµng hãa, dÞch vô kinh doanh, dung l−îng thÞ tr−êng, yªu cÇu vÒ quy c¸ch, chÊt l−îng, mÉu mF hµng ho¸ cña kh¸ch hµng ... hiÓu râ thÞ hiÕu, §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp phong tôc tËp qu¸n tiªu dïng ë mçi nhãm vµ mçi khu vùc, t×m hiÓu th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp bao gåm: - Thø h¹ng phÈm cÊp chÊt l−îng nµo phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp. - §©u lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp, s¶n phÈm x−¬ng sèng cña doanh nghiÖp, kh¸ch hµng lµ ai, ë khu vùc nµo, nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai cña hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp kinh doanh vµ c¸c mÆt hµng kh¸c doanh nghiÖp ®ang quan t©m. - C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn nhu cÇu cña hµng ho¸ doanh nghiÖp kinh doanh, −u vµ nh−îc ®iÓm cña ®èi thñ c¹nh tranh. - Nguån hµng nµo th× phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch, ph©n phèi nh− thÕ nµo cho hîp lý vµ nªn c¹nh tranh b»ng h×nh thøc nµo. §ã lµ toµn bé th«ng tin c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt, mµ mét doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n, tèi −u nhÊt. §Ó n¾m b¾t ®−îc nh÷ng th«ng tin ®ã doanh nghiÖp ph¶i coi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng lµ mét ho¹t ®éng kh«ng kÐm phÇn quan träng so víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh− ho¹t ®éng qu¶n lý, nghiÖp vô bëi v× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp nh− mua, b¸n... nh−ng kÕt qu¶ cña nã ¶nh h−ëng ®Õn toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®©y ch−a ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc mäi vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp nh−ng nã lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch khoa häc sÏ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®−îc : - LÜnh vùc kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh vµ lùa chän s¶n phÈm kinh doanh còng nh− c¸c chÝnh s¸ch duy tr×, c¶i tiÕn hay ph¸t triÓn s¶n phÈm. - Nhu cÇu hiÖn t¹i, t−¬ng lai vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn nhu cÇu thÞ tr−êng, x¸c ®Þnh ®−îc môc tiªu cña doanh nghiÖpmét c¸ch ®óng ®¾n. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - T×m ®−îc nguån hµng, c¸c ®èi t¸c vµ b¹n hµng kinh doanh, lùa chän kªnh ph©n phèi vµ c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn phï hîp. Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr−êng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÒm lùc cña m×nh, doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng, thÞ tr−êng vµ ng−êi cung cÊp. 1.1.2. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng thuéc m«i tr−êng kinh doanh. C¸c yÕu tè thuéc m«i tr−êng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc nh−: v¨n hãa, xF héi, chÝnh trÞ,… Nghiªn cøu c¸c yÕu tè nµy kh«ng nh»m môc ®Ých ®iÒu khiÓn nã theo ý muèn cña doanh nghiÖp mµ nh»m t¹o ra kh¶ n¨ng thÝch øng mét c¸ch tèt nhÊt vãi xu thÕ vËn ®éng cña chóng; ®Ó råi tõ ®Êy doanh nghiÖp cã thÓ ®−a ra c¸c chÝnh s¸ch phï hîp cho c«ng viÖc kinh doanh. M«i tr−êng v¨n ho¸ vµ x· héi. YÕu tè v¨n hãa - xF héi lu«n bao quanh doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng. Nã cã ¶nh h−ëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong bµi viÕt nµy, em chØ ®Ò cËp tíi sù ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè trong m«i tr−êng nµy trong viÖc h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm thÞ tr−êng tiªu thô cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè thuéc m«i tr−êng v¨n hãa - xF héi bao gåm c¸c yÕu tè sau: • D©n sè: §©y lµ quy m« cña nhu cÇu vµ tÝnh ®a d¹ng cña nhu cÇu. D©n sè cµng lín, thÞ tr−êng cµng lín; nhu cÇu vÒ mét nhãm hµng ho¸ cµng lín;… Cã nhiÒu c¬ héi cho doanh nghiÖp h¬n. • Xu h−íng vËn ®éng cña d©n sè: §©y lµ d¹ng cña nhu cÇu vµ s¶n phÈm ®¸p øng. Tû lÖ sinh/tö, ®é tuæi trung b×nh cao/thÊp,… §iÒu nµy ¶nh h−¬ng tíi c¸ch thøc ®¸p øng cña doanh nghiÖp nh−: lùa chän s¶n phÈm, ho¹t ®éng xóc tiÕn… • Hé gia ®×nh vµ xu h−íng vËn ®éng: §é lín cña mét gia ®×nh cã ¶nh §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp h−ëng ®Õn sè l−îng, quy c¸ch s¶n phÈm cô thÓ,…khi s¶n phÈm ®ã ®¸p øng cho nhu cÇu chung cña c¶ gia ®×nh. • Sù dÞch chuyÓn d©n c− vµ xu h−íng vËn ®éng: Sù h×nh thµnh hay suy gi¶m møc ®é tËp trung d©n c− (ng−êi tiªu thô) ë mét khu vùc ®Þa lý cã ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn sù xuÊt hiÖn c¬ héi míi hoÆc suy tµn c¬ héi hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp. • Thu nhËp vµ ph©n bè thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng. • NghÒ nghiÖp, tÇng líp xF héi. • D©n téc, chñng téc, s¾c téc, t«n gi¸o, nÒn v¨n ho¸. YÕu tè nµy ®ßi hái ph©n ®o¹n thÞ tr−êng vµ cã chiÕn l−îc Maketing phï hîp. M«i tr−êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt. C¸c yÕu tè thuéc lÜnh vùc chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ sù hinh thµnh c¬ héi vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn môc tiªu cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®F ®−îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè c¬ b¶n: • Quan ®iÓm, môc tiªu dÞnh h−íng ph¸t triÓn xF héi vµ nÒn kinh tÕ cña §¶ng cÇm quyÒn. • Ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn c¸c quan ®iÓm, môc tiªu cña ChÝnh phñ vµ kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ. • Møc ®é æn ®Þnh chÝnh trÞ - xF héi… M«i tr−êng kinh tÕ - c«ng nghÖ. M«i tr−êng nµy cã ¶nh rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè c¬ b¶n bao gåm: • TiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ. • C¸c thay ®æi vÒ cÊu tróc, c¬ cÊu kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. • Tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp • L¹m ph¸t vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn l¹m ph¸t. • Ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng, xu h−íng ®ãng/më cña nÒn kinh tÕ. • TØ gi¸ hèi ®o¸i vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña ®ång tiÒn quèc gia. • HÖ thèng thuÕ, møc ®é hoµn thiÖn vµ thùc thi. • C¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt cña nÒn kinh tÕ…. M«i tr−êng c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn. Trong m«i tr−êng c¹nh tranh, ai hoµn thiÖn h¬n, tho¶ mFn nhu cÇu tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n th× ng−êi ®ã sÏ th¾ng, sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp cÇn chó ý mét sè yÕu tè sau trong m«i tr−êng c¹nh tranh: • §iÒu kiÖn chung vÒ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. • Sè l−îng ®èi thñ. • ¦u, nh−îc ®iÓm cña ®èi thñ. • ChiÕn l−îc c¹nh tranh cña ®èi thñ. M«i tr−êng ®Þa lý - sinh th¸i. Trong m«i tr−êng nµy, doanh nghiÖp cÇn chó ý c¸c yÕu tè nh−: • VÞ trÝ ®Þa lý. • KhÝ hËu, thêi tiªt, tÝnh thêi vô. • C¸c vÊn ®Ò vÒ c©n b»ng sinh th¸i, « nhiÔm m«i tr−êng. 1.1.3. Nghiªn cøu kh¸ch hµng. HiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ kh¸ch hµng, nhu cÇn vµ c¸ch thøc mua s¾m cña hä lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng lùa chän ®óng c¬ héi kinh doanh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm nhu cÇu vµ c¸ch thøc mua s¾m cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr−êng, cã thÓ chia kh¸ch hµng lµm hai nhãm c¬ b¶n sau: §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp • Ng−êi tiªu thô trung gian. • Ng−êi tiªu thô cuèi cïng. Mçi nhãm kh¸ch hµng cã nh÷ng nhu cÇu mua s¾m vµ c¸ch thøc mua s¾m kh¸c nhau, v× vËy doanh nghiÖp cÇn lµm râ tõng nhãm kh¸ch hµng ®Ó cã chÝnh s¸ch tiÕp cËn còng nh− chÝnh s¸ch tho¶ mFn phï hîp. 1.1.4. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. S¶n phÈm lµ mét trong bèn tham sè c¬ b¶n trong Maketing ( s¶n phÈm, xóc tiÕn, gi¸ c¶, ph©n phèi). BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo - nhÊt lµ doanh nghiÖp th−¬ng m¹i - còng ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ vµ ®óng ®¾n vÒ s¶n phÈm nÕu muèn thµnh c«ng trªn thÞ tr−êng. HiÓu vµ m« t¶ ®óng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña Maketing. X¸c ®Þnh dóng s¶n phÈm cã ¶nh h−ëng lín ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô vµ khai th¸c c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã hai c¸ch tiÕp cËn ®Ó m« t¶ s¶n phÈm: • TiÕp cËn vµ m« t¶ s¶n phÈm theo truyÒn thèng. • TiÕp cËn vµ m« t¶ s¶n phÈm theo quan ®iÓm Maketing. Mçi c¸ch tiÕp cËn ®Òu cã nh÷ng −u nh−îc ®iÓm riªng cña nã. ViÖc lùa chän c¸ch tiÕp cËn nµo lµ tuú thuéc vµo tõng doanh nghiÖp. Mét ®iÒu kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm, ®ã lµ viÖc ®Þnh h−íng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Çy biÕn ®éng khã l−êng th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i th−êng xuyªn ®æi míi vÒ s¶n phÈm. §iÒu chó ý lµ s¶n phÈm míi kh«ng nhÊt thiÕt lµ míi hoµn toµn. Mét s¶n phÈm cò c¶i tiÕn còng cã thÓ ®−îc coi lµ s¶n phÈm míi. 1.1.5. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. Ng−êi tiªu dïng kh«ng chØ cÇn s¶n phÈm tèt vµ gi¸ rÎ mµ hä cßn cÇn ®−îc ®¸p øng ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm. V× vËy ®Ó thµnh c«ng trong kinh doanh, chÝnh s¸ch ph©n phèi cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ bÞ coi nhÑ. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp X©y dùng chÝnh s¸ch ph©n phèi, doanh nghiÖp cÇn chó ý gi¶i quyÕt tèt c¸c néi dung sau: • Lùa chän ®Þa ®iÓm. • Lùa chän vµ tæ chøc kªnh ph©n phèi. • Tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ph©n phèi hiÖn vËt. Mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng cña chÝnh s¸ch ph©n phèi lµ ®Þa ®iÓm. Lùa chän ®Þa ®iÓm liªn quan ®Õn c¸c néi dung x¸c ®Þnh thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp theo tiªu thøc ®Þa lý vµ kh¸ch hµng ®ång thêi cô thÓ ho¸ nã trong chiÕn l−îc ph©n phèi. Lùa chän ®Þa ®iÓm ®−îc tiÕn hµnh theo hai tiªu thøc:  Lùa chän ®Þa ®iÓm ë ®©u.  Lùa chän ®Þa ®iÓm cho ai. Kªnh ph©n phèi mµ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän trong chÝnh s¸ch ph©n phèi cña m×nh:  Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp, kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp.  Kªnh ph©n phèi ng¾n, kªnh ph©n phèi dµi. ViÖc lùa chän kªnh ph©n phèi nµo lµ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ. §Ó thiÕt kÕ hÖ thèng kªnh ph©n phèi cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau: yÕu tè ¶nh h−ëng, môc tiªu vµ tiªu chuÈn cña hÖ thèng, x¸c ®Þnh d¹ng vµ ph−¬ng ¸n kªnh ph©n phèi, lùa chän vµ ph¸t triÓn c¸c phÇn tö trong kªnh, ®iÒu chØnh hÖ thèng kªnh. 1.1.6. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn. Xóc tiÕn lµ c«ng cô h÷u hiÖu gióp cho cung cÇu gÆp nhau, xóc tiÕn lµm cho b¸n hµng trë nªn dÔ dµng h¬n, xóc tiÕn lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch hµng vµ doanh nghiÖp,…Nãi mét c¸ch ng¾n gän th× xóc tiÕn cã vai trß rÊt quan träng trong kinh doanh. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng trong chiÕn l−îc Marketing. Ho¹t ®éng xóc tiÕn bao gåm c¸c ho¹t ®éng chÝnh sau: • Qu¶ng c¸o. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp • KhuyÕn m¹i. • Héi chî, triÓn lFm. • B¸n hµng trùc tiÕp. • Quan hÖ c«ng chóng vµ c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr−¬ng kh¸c. C¸c néi dung nµy ®Òu cã vai trß quan träng nh− nhau. §Ó ho¹t ®éng xóc tiÕn cã hiÖu qu¶, c¸c doanh nghiÖp nªn sö dông tæng hîp c¸c néi dung trªn. Tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ doanh nghiÖp lùa chän néi dung nµo lµ chñ ®¹o. Thùc tÕ ®F chøng minh r»ng doanh nghiÖp nµo lµm tèt c«ng t¸c xóc tiÕn th× doanh nghiÖp ®ã ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. 1.1.7. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. Mét doanh nghiÖp bÊt kú khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch vµ kiÓm so¸t gi¸ c¶ trong kinh doanh cÇn lµm râ mét sè vÊn ®Ò nh−: Môc tiªu ®Æt gi¸, chÝnh s¸ch ®Æt gi¸, ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸. X¸c ®Þnh møc gi¸ cho c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cô thÓ trong kinh doanh kh«ng thÓ tuú ý. §Þnh gi¸ ph¶i ®¸p øng c¸c môc tiªu ®F ®−îc ®Æt ra cña doanh nghiÖp. Nã ph¶i ®¶m b¶o: • Ph¸t triÓn doanh nghiÖp (thÞ phÇn). • Kh¶ n¨ng b¸n hµng (Doanh sè). • Thu nhËp (Lîi nhuËn). §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®Þnh gi¸, doanh nghiÖp cÇn ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh râ rµng vÒ chÝnh s¸ch gi¸ cña m×nh. Mét sè chÝnh s¸ch gi¸ c¬ b¶n: • ChÝnh s¸ch vÒ sù linh ho¹t cña gi¸. • ChÝnh s¸ch vÒ møc gi¸ theo chu kú sèng cña s¶n phÈm. • ChÝnh s¸ch vÒ møc gi¸ theo chi phÝ vËn chuyÓn. • ChÝnh s¸ch gi¶m gi¸ vµ chiÕu cè gi¸ (chªnh lÖch gi¸). §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trªn ®©y lµ mét sè néi dung c¬ b¶n cña Maketing øng dông vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh nh»m lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ nh− mong muèn. 1.2. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH C«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n: 1.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Minh Qu©n: C«ng ty TNHH Minh Qu©n ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 29 ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Së kÕ ho¹ch ®Çu t− Hµ Néi. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i Sè 88 Phè Hoµng V¨n Th¸i – QuËn Thanh Xu©n – Hµ Néi §Çu n¨m 2001 C«ng ty míi ®−îc thµnh lËp nh−ng ®F cã ®−îc chç ®øng trªn thÞ tr−êng thuéc Qu©n Thanh Xu©n vµ QuËn §èng §a nhanh chãng do sù n¾m b¾t thÞ tr−êng mét c¸ch nhanh nh¹y vµ chÝnh x¸c cña ban lFnh ®¹o c«ng ty. N¨m 2002-2003 C«ng ty ®F më réng thÞ tr−êng cña m×nh trªn toµn thµnh phè Hµ Néi vµ uy tÝn còng nh− tªn tuæi cña C«ng ty ngµy cµng ®−îc nhiÒu ng−êi biÕt dÕn. §Æc biÖt n¨m 2004 b»ng sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng C«ng ty ®F ®−îc trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn vÒ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty s÷a Vinamilk cho c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, tr−êng häc,… ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi. §ång thêi trong n¨m 2004 vµ 2005 C«ng ty cßn më réng thÞ tr−êng cña m×nh ra c¸c vïng l©n cËn nh−: Hµ T©y, VÜnh Phóc… 1.2.2. Ngµnh nghÒ, lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n. C«ng ty TNHH c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n kinh doanh trong lÜnh vùc th−¬ng m¹i dÞch vô, bu«n b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm nh− s÷a, r−îu, bia, b¸nh kÑo,… C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ: §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸c lo¹i s÷a chua: s÷a chua tr¾ng, s÷a chua tr¸i c©y, s÷a chua d©u, s÷a chua Yaho,… C¸c lo¹i s÷a cña hFng Vinamilk: s÷a «ng thä, s÷a ®Æc cã ®−êng Cacao, s÷a bét ng−êi lín vµ trÎ em,… C¸c lo¹i bia: Carlsberg, Hµ Néi, Halida,… C¸c lo¹i n−íc ngät: Coca cola, Fanta, Sprite,… C¸c lo¹i b¸nh kÑo. ThÞ tr−êng ®Çu ra chñ yÕu cña c«ng ty lµ khu vùc Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. §©y lµ thÞ tr−êng cã tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt. Tõng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr−êng ®Òu ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty kh¸c. Tõng b−íc c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®F kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ thÕ cña m×nh. MÆt hµng s÷a chua lµ mét mÆt hµng giµnh chñ yÕu cho giíi trÎ vµ nã còng lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm mµ giíi trÎ rÊt thÝch. TiÒm n¨ng cña thÞ tr−êng nµy lµ rÊt kh¶ quan. D©n sè cña khu vùc Hµ Néi vµ c¸c vïng phô cËn ngµy mét t¨ng, trong ®ã giíi trÎ chiÕm sè ®«ng. Cïng víi ®ã nhu cÇu dïng nh÷ng ®å uèng rÎ vµ cã lîi cho søc khoÎ ngµy mét t¨ng. §ã chÝnh lµ mét thuËn lîi rÊt lín cho lo¹i s¶n phÈm nµy. MÆt hµng ®å uèng nh− bia, r−îu vµ n−íc gi¶i kh¸t lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng ngµy cµng trë lªn thiÕt yÕu víi cuéc sèng. Thu nhËp cña ng−êi d©n ngµy mét cao, nhu cÇu vÒ ®å uèng cã ga còng v× thÕ mµ t¨ng lªn. Thùc tÕ cho thÊy, ®å uèng ngµy cµng ®−îc sö dông nhiÒu kh«ng chØ trong c¸c dÞp lÔ tÕt mµ ngay c¶ trong nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy. Nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng lµ rÊt lín. §©y lµ mét thuËn lîi to lín ®èi víi viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng nµy. ThÞ tr−êng ®Çu vµo cña c«ng ty kh¸ phong phó. Kh«ng chØ nhËp hµng tõ mét ®Çu mèi nhÊt ®Þnh mµ c«ng ty lu«n chñ ®éng t×m kiÕm nguån hµng rÎ vµ phong phó c¶ vÒ sè l−îng lÉn chÊt l−îng ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu cña thÞ tr−êng. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TiÒm n¨ng thÞ tr−êng cña nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty Minh Qu©n kinh doanh lµ rÊt lín. NÕu n¾m b¾t tèt c¬ héi th× trong mét t−¬ng lai kh«ng xa, c¸i tªn C«ng ty TNHH Minh Qu©n sÏ trë lªn quen thuéc víi ng−êi tiªu dïng. 1.2.3. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn phßng ban trong C«ng ty Minh Qu©n. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhá víi bé m¸y tæ chøc gän nhÑ, phï hîp víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®Ò ra t¹o lËp n¨ng lùc vµ chÊt l−îng ho¹t ®éng thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y C«ng ty gåm cã: Thø nhÊt: Ban gi¸m ®èc bao gåm: Mét gi¸m ®èc, mét Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng−êi lFnh ®¹o cao nhÊt trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh− ®¶m b¶o viÖc lµm th−êng xuyªn cho ngh−êi lao ®éng trong C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng−êi s¾p xÕp ®iÒu hµnh qu¶n lÝ mäi hoat ®éng cña C«ng ty c¬ së ph¸p luËt, quy chÕ ®iÒu hµnh cña nhµ n−íc. Phã gi¸m ®èc lµ ng−êi ®−îc gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ uû quyÒn ®¶m nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ mÆt ®èi ngo¹i cña C«ng ty nh−: Ký kÕt hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt, hîp ®ång mua b¸n vËt t− tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ mµ C«ng ty kinh doanh. Thø hai: Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô lËp c¸c kÕ ho¹ch, thùc hiÖn vµ qu¶n lÝ c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, tham m−u cho gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr−êng, n¾m b¾t nhu cÇu dÓ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh, lùa chän ph−¬ng thøc kinh doanh phï hîp cho tõng thÞ tr−êng, lùa chän t×m kiÕm nguån hµng, phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, gi÷ ch÷ tÝn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thø ba: Bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n: §øng ®Çu bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét kÕ to¸n tr−ëng lFnh ®¹o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n do nhµ n−íc vµ c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng quy ®Þnh. Xö lÝ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh kinh doanh, qu¶n lÝ vèn, tham gia x¸c ®Þnh gi¸, qu¶n lÝ c¸c nguån thu thuéc phßng kinh doanh vµ cöa hµng Ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vµ nguån vèn, lËp ng©n s¸ch vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn kinh doanh cña C«ng ty, còng nh− x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch sö dông vèn vµ huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. Thø 4: Bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh : Bé phËn hµnh chÝnh cã nhiÖm vô qu¶n lÝ vµ tæ chøc nh÷ng nhiÖm vô qu¶n trÞ cña C«ng ty nh− x©y dùng m« h×nh tæ chøc, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng, chÕ ®é l−¬ng th−ëng. Tham m−u cho gi¸m ®èc trong viÖc xÐt bËc l−¬ng th−ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty, s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng−êi lao ®éng. So¹n th¶o c¸c c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh cña C«ng ty, qu¶n lÝ hµnh chÝnh, v¨n th− l−u tr÷, ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Thø 5: Cöa hµng kinh doanh: Cöa hµng sè 1: Chuyªn cung cÊp hµng ho¸ cña C«ng ty cho khu vùc QuËn Thanh Xu©n. Cöa hµng sè 2: Chuyªn cung cÊp hµng ho¸ cña C«ng ty cho khu vùc QuËn Ba §×nh. Hai cöa hµng cã chøc n¨ng giíi thÖu s¶n phÈm, b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c lo¹i hµng ho¸. C«ng ty phôc vô cho nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng th«ng qua ®ã n¾m b¾t thÞ hiÕu, th¸i ®é, nhu cÇu, møc ng−êi tiªu dïng. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Thø 6: Bé phËn kho : - Thùc hiÖn chøc n¨ng tiÕp nhËn hµng vµo kho tæ chøc b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho, ®¶m b¶o chÊt l−îng gi¶m chi phÝ, hao hôt, mÊt m¸t, h− háng hµng ho¸ . - Tæ chøc dù tr÷ hµng ho¸ ®Ó duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch kip thêi, ®ång bé. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕt to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kinh doanh Cöa hµng sè 1 §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD Cöa hµng sè 2 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng II KÕt qu¶ kinh doanh vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. 2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. 2.1.1. Nguån hµng cña C«ng ty Minh Qu©n. Lµ mét c«ng ty th−¬ng m¹i, kinh doanh c¸c mÆt hµng s÷a vµ ®å uèng c¸c lo¹i mÆt kh¸c, C«ng ty Minh Qu©n lµ nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn kªnh tiªu thô Horeca chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s÷a Vinamilk cho kh¸ch s¹n, nhµ nhµ, tr−êng häc... nªn nguån hµng chñ yÕu cña c«ng ty ®−îc lÊy tõ C«ng ty s÷a Vinamilk. Ngoµi ra, C«ng ty Minh Qu©n cßn cã nguån hµng tõ c¸c c«ng ty ®å uèng nh− C«ng ty bia r−îu Hµ Néi, Nhµ m¸y bia Halida, … Nguån hµng lín nhÊt cña C«ng ty lµ tõ C«ng ty s÷a Vinamilk. L−îng hµng cña Minh Qu©n ®−îc lÊy vÒ tõ C«ng ty s÷a Vinamilk chiÕm tõ 75% - 87% tæng l−îng hµng nhËp. Trong c¸c n¨m qua, cô thÓ lµ tõ 2002 -2005, tØ lÖ nµy lµ kh«ng cã sù thay ®æi nµo ®¸ng kÓ. ChØ tÝnh riªng quý mét n¨m 2006, l−îng hµng cña Minh Qu©n nhËp tõ Vinamilk ®F chiÕm tíi 83% l−îng hµng nhËp cña c«ng ty. Nh− vËy nguån hµng lín nhÊt cña Minh Qu©n lµ Vinamilk. Ta cã thÓ thÊy ®−îc ®©y lµ mét nguån hµng æn ®Þnh vµ ch¾c ch¾n. Tuy nhiªn do chØ nhËp hµng tõ mét ®Çu mèi chñ yÕu nµy cã lóc Minh Qu©n bÞ l©m vµo t×nh c¶nh thiÕu hµng ®Ó nhËp do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan tõ phÝa chñ hµng. Ngoµi ra do nhËp hµng chñ yÕu tõ mét nguån nªn x¶y ra t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong kinh doanh. §©y lµ nh÷ng khã kh¨n mµ thêi gian qua C«ng ty Minh Qu©n ®F gÆp ph¶i. 2.2.2. Mét sè kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n ®¹t ®−îc trong thêi gian qua (giai ®o¹n 2002 - 2005). §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2.2.2.1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. BiÓu 1 T×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. §¬n vÞ tÝnh: VND STT DiÔn gi¶i N¨m 2002 2003 2004 2005 Doanh sè I b¸n trùc 7.050.256.265 8.984.564.505 10.563.489.150 12.578.469.579 tiÕp 1 S÷a 4.642.894.642 5.005.423.165 6.689.467.235 7.689.572.981 2 Bia 1.645.245.321 2.658.694.215 2.003.487.102 2.896.462.533 762.116.320 1.320.447.125 850.645.325 1.517.492.029 2.549.093.335 2.742.178.541 1 S÷a 461.875.462 598.753.951 1.089.465.297 1.124.326.643 2 Bia 265.452.783 461.456.248 576.546.981 721.468.502 3 B¸nh kÑo 123.317.080 457.281.830 883.081.057 896.383.396 3 B¸nh kÑo Doanh sè II hµng göi b¸n Tæng 7.900.901.590 10.502.056.534 13.112.582.485 15.320.648.120 (Nguån: Phßng KÕ to¸n) NhËn xÐt: Doanh sè b¸n trùc tiÕp chiÕm sè l−îng lín trong tæng doanh sè b¸n hµng cña C«ng ty Minh Qu©n. Cô thÓ: trong c¸c n¨m tõ 2002 - 2005, doanh sè b¸n trùc tiÕp bao giê còng chiÕm mét tû träng lín trong tæng doanh sè. N¨m 2002, doanh sè b¸n trùc tiÕp ®¹t møc 7.050.256.265 ®ång chiÕm 89,23% doanh sè b¸n §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp hµng. Con sè nµy cña n¨m 2003 lµ 8.984.564.505 ®ång chiÕm 85,55% doanh sè b¸n hµng. N¨m 2004 vµ 2005 c¸c con sè nµy lÇn l−ît lµ 10.563.489.150 ®ång, 80,55% vµ 12.578.469.579 ®ång, 82,1%. Nh− vËy ta cã thÓ thÊy ®−îc r»ng, doanh sè b¸n hµng trùc tiÕp gi¶m tû träng trong doanh sè b¸n hµng qua c¸c n¨m. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do l−îng hµng göi b¸n cña C«ng ty ngµy mét t¨ng. MÆt hµng s÷a lµ mÆt hµng ®−îc b¸n nhiÒu nhÊt trong sè c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh. N¨m 2002, doanh sè cña mÆt hµng nµy lµ 5.104.770.104 ®ång chiÕm 64,6% doanh sè b¸n hµng cña C«ng ty. N¨m 2003, doanh sè nµy lµ 5.604.177.116 ®ång chiÕm 53,36% tæng doanh sè. Trong n¨m võa qua, 2005, mÆt hµng s÷a ®¹t doanh sè b¸n ra lµ 8.813.899.624 ®ång vµ b»ng 57,5% tæng doanh sè b¸n hµng. Nh− vËy, doanh sè mÆt hµng s÷a kh«ng t¨ng qua c¸c n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc; nh−ng tû träng cña nã trong tæng doanh sè b¸n hµng l¹i gi¶m qua c¸c n¨m tõ 64,6% n¨m 2002 xuèng cßn 57,5% n¨m 2005. §iÒu nµy lµ do doanh sè cña c¸c m¨t hµng kh¸c nh− bia vµ b¸nh kÑo ®F t¨ng m¹nh h¬n so víi mÆt hµng s÷a. Tuy nhiªn, trong c¬ cÊu cña doanh sè b¸n hµng th× doanh sè cña s÷a vÉn chiÕm qu¸ nöa. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2.2.2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. BiÓu 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh giai ®o¹n 2002 - 2005. §¬n vÞ tÝnh: VND STT DiÔn gi¶i 1 2 Doanh thu Nép ng©n s¸ch N¨m 2002 2003 7.900.901.590 10.502.056.534 2004 2005 13.112.582.485 15.320.648.120 2.579.846 3.456.732 4.036.482 5.555.790 72.012.465 74.528.643 77.098.791 78.520.641 8.522.080 11.567.582 14.416.006 18.579.257 5.942.234 8.110.850 10.379.524 13.023.467 Chi phÝ qu¶n 3 lý kinh doanh 4 5 Lîi nhuËn tr−íc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ (Nguån: phßng kª to¸n) NhËn xÐt: Qua sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy, c¸c chØ sè cña Minh Qu©n t¨ng qua tõng n¨m. Cô thÓ: nÕu nh− n¨m 2002, doanh thu míi chØ ®¹t 7.900.901.590VND th× n¨m 2003 ®F ®¹t 10.502.056.534VND b»ng 133% n¨m 2002. Tíi n¨m 2005 doanh thu cña C«ng ty Minh Qu©n lµ 15.320.648.120VND b»ng 194% n¨m 2002 vµ b»ng 117% n¨m 2004 (doanh thu n¨m 2004 lµ 13.112.582.485). Lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng ®Òu qua tõng n¨m trong giai ®o¹n 2002 2005. Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2002 lµ 5.942.234VND th× n¨m 2003 ®F lµ 8.110.850VND. ChØ sè nµy ë c¸c n¨m 2004 vµ 2005 lÇn l−ît lµ 10.379.524VND vµ 13.023.467VND. Sau 4 n¨m lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng gÊp gÇn 3 lÇn. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nép ng©n s¸ch nhµ n−íc t¨ng tõ 2.579.846VND n¨m 2002 lªn 5.555.790VND n¨m 2005, nghÜa lµ t¨ng gÊp gÇn 3 lÇn. Nh− vËy kÕt qu¶ kinh doanh cña Minh Qu©n t¨ng kh«ng ngõng qua c¸c n¨m trong giai ®o¹n 2002 - 2005. 2.2.2.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. BiÓu 3: KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh giai ®o¹n 2002 - 2005. §¬n vÞ tÝnh: VND N¨m ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 Doanh thu 7.900.901.590 10.502.056.534 13.112.582.485 15.320.648.120 Gi¸ vèn hµng b¸n 7.346.563.419 10.045.643.753 13.016.322.280 15.054.481.723 72.012.465 74.528.643 77.098.791 78.520.641 9.624.426 11.567.582 14.416.006 18.579.257 Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Chi phÝ tµi chÝnh Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh LFi kh¸c Lç kh¸c 1.102.346 Lîi nhuËn kÕ to¸n 8.522.080 11.567.582 14.416.006 18.579.257 8.522.080 11.567.582 14.416.006 18.579.257 2.579.846 3.456.732 4.036.482 5.555.790 5.942.234 8.110.850 10.379.524 13.023.467 C¸c kho¶n ®iÒu chØnh lîi nhuËn Lîi nhuËn chÞu thuÕ ThuÕ thu nhËp Lîi thuÕ nhuËn sau (Nguån: phßng kÕ to¸n) §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 20 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NhËn xÐt: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty còng kh¸ kh¶ quan. C¸c chØ tiªu t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. Nh− lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty t¨ng gÇn gÊp ®«i sau 4 n¨m, tõ 9.624.426VND n¨m 2002 lªn tíi 18.579.257VND n¨m 2005. BiÓu 4: Chi tiÕt doanh thu. §¬n vÞ tÝnh: VND ChØ tiªu 1. Doanh thu 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ: N¨m 2002 2003 2004 2005 7.900.901.590 10.502.056.534 13.112.582.485 15.320.648.120 5.249.269 4.795.432 0 0 5.687.945 4.795.432 4.745.478 7.895.652.321 10.497.261.102 13.107.837.007 + ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 3. Doanh thu thuÇn 561.324 15.320.648.120 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) NhËn xÐt: Trong 2 n¨m gÇn ®©y, 2004 vµ 2005 c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®F kh«ng cßn. §iÒu nµy lµm cho doanh thu thuÇn cña C«ng ty còng t¨ng lªn kh«ng ngõng. Tõ 7.895.625VND n¨m 2002 lªn tíi 15.320.648.120VND. Gi¶i thÝch vÊn ®Ò nµy, c¸n bé cña C«ng ty cho biÕt: hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®F ®−îc kh¾c phôc §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 21 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp mét c¸ch triÖt ®Ó. Céng víi ®ã lµ viÖc gi¶m gi¸ hµng b¸n còng thÊp dÇn do C«ng ty ®F cã thÞ tr−êng mét c¸ch æn ®Þnh. 2.2.2.4. C«ng t¸c tæ chøc nh©n sù cña C«ng ty Minh Qu©n. VÒ c¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty BiÓu 5: Lao ®éng cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y. Ph©n lo¹i 2003 Sè l−îng Tæng sè lao ®éng 2004 % Sè l−îng 2005 % Sè l−îng % 20 100% 22 100% 25 100% 17 85% 17 77% 18 72% 3 15% 5 23% 7 28% - §¹i häc 3 15% 3 17% 5 20% - Cao ®¼ng 3 15% 5 23% 7 28% - Trung cÊp 8 40% 8 36% 8 32% 6 30% 6 24% 5 20% + Theo giíi tÝnh - Nam - N÷ + Theo tr×nh ®é - Lao ®éng phæ th«ng (Nguån: phßng TCHC) Qua biÓu trªn ta thÊy, nh©n sù cña c«ng ty cã sù thay ®æi qua c¸c n¨m. Cô thÓ, n¨m 2004 tæng sè lao ®éng lµ 22 ng−êi t¨ng 2 (10%) ng−êi so víi n¨m 2003. §Õn n¨m 2005 lao ®éng cña c«ng ty ®F lµ 25 ng−êi t¨ng 5 (25%) so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 17% so víi n¨m 2004. §i s©u vµo ph©n tÝch ta thÊy:  XÐt theo tr×nh ®é: Nh×n chung lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng chiÕm tû träng t−¬ng ®èi trong c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty Minh Qu©n. Hµng n¨m tû lÖ nµy cã sù thay dæi theo h−íng tÝch cùc tuy lµ kh«ng cao. N¨m 2003, tû lÖ lao ®éng cã §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 22
- Xem thêm -